Buscador

Encontrado(s) 2078748 resultado(s)
Encontrada(s) 207875 página(s)

Estudio retrospectivo de las fractures pertrocantéreas de fémur. Análisis del posicionamiento del tornillo cefálico en el tratamiento con clavo endomedular

 • Aguilar Garcia, Marc
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia
La fixació interna de les fractures pertrocantériques es una de les intervencions quirúrgiques més freqüents en Traumatologia. És precisament en les fractures més conminutes i inestables en les que el sistema de fixació i la seva correcta col·locació té major importància per evitar, en la major mesura possible, els desplaçaments secundaris de la fractura. El propòsit d'aquest treball és realitzar una revisió clínica quirúrgica d'aquestes fractures per demostrar el valor predictiu que tenen sobre l'èxit o fracàs de la osteosíntesis la col·locació del cargol cefàlic en el cap femoral i la distància al àpex., La fijación interna de las fracturas pertrocantéreas es una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes en Traumatología. Es precisamente en las fracturas más conminutas e inestables en las que el sistema de fijación y su correcta colocación tienen la mayor importancia para evitar, en la mayor medida de lo posible, los desplazamientos secundarios de la fractura. El propósito de este trabajo es realizar una revisión clínica quirúrgica de estas fracturas para demostrar el valor predictivo que tienen sobre el éxito o fracaso de la osteosíntesis la colocación del tornillo cefálico en la cabeza femoral, y la distancia al ápex.
Proyecto:


Complicaciones y secuelas nasales de la cirugía de tumores hipofisarios por abordaje vía transesfenoidal endoscópica

 • Ortiz Laredo, Núria
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia
L'abordatje transesfenoidal endoscòpic es, avui dia, una de les tècniques més utilitzades en la cirurgia de tumors d'hipòfisi i, amb un menor nombre de seqüeles encara que, no exempta d'aquestes. El nostre treball preten analitzar les complicacions i seqüeles nasals més freqüents produïdes per la cirurgia transesfenoidal endoscòpica. Hem realitzat un estudi descriptiu amb 57 pacients operats de tumors d'hipòfisi mitjançant cirurgia endocòpica transesfenoidal. Analitzem l'aparició de complicacions nasales postquirúrgiques i, les seqüeles nasals passats més de 6 mesos de la cirurgia. Un 6% de malalts pateixen complicacions nasals potcirurgia i tots tenen alguna seqüela nasal., El abordaje transesfenoidal endoscópico es, hoy día, una de las técnicas de cirugía los tumores de hipófisis más utilizadas y con menor número de complicaciones aunque no exenta de éstas. Nuestro trabajo pretende analizar las complicaciones y secuelas nasales más frecuentes consecuencia de la cirugía transesfenoidal endoscópica. Se ha realizado un estudio descriptivo con 57 pacientes intervenidos de tumores hipofisarios mediante cirugía endoscópica transesfenoidal. Analizamos la aparición de complicaciones nasales postquirúrgicas y, las secuelas nasales transcurridos más de 6 meses de la intervención. Un 6% de los pacientes presentan complicaciones nasales postoperatorias y todos los pacientes sufren alguna secuela nasal.
Proyecto:


Estudio de la agudeza visual final en correlación con variables anatómicas y funcionales objetivas en pacientes con desprendimiento de retina primario

 • Rubio Caso, Marcos Javier
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia
Estudi de cohort de pacients amb despreniment de retina primaris, intervinguts per vitrectomia posterior i agudesa visual final superior a 0,1. Es recullen 23 pacients i es practica un tall de mesura longitudinal a la cohort, recollint paràmetres demogràfics, agudesa visual final, tomografia de coherència òptica i electrorretinograma multifocal. S'estudien associacions entre l'agudesa visual final i les proves objectives anatòmiques i funcionals., Estudio de cohorte de pacientes con desprendimiento de retina primarios, intervenidos por vitrectomía posterior y agudeza visual final superior a 0,1. Se recogen 23 pacientes y se practica un corte de medición longitudinal a la cohorte, recogiéndose parámetros demográficos, agudeza visual final, tomografía de coherencia óptica y electrorretinograma multifocal. Se estudian asociaciones entre la agudeza visual final y las pruebas objetivas anatómicas y funcionales.
Proyecto:


Cirugía combinada de facoemulsificación de la catarata y esclerectomía profunda no perforante con implante supracoroideo : resultados a un año

 • Bonilla Quijada, María Rosa
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia
S'ha avaluat l'efectivitat de la cirurgia combinada de facoemulsificació i esclerectomia profunda no perforant amb implant supracoroideu en 20 ulls de 16 pacients. Als 12 mesos de la cirurgia, s'ha observat una reducció significativa de la pressió intraocular mitjana de 22,8mmHg a 18mmHg, un descens del número de col·liris de 2,5 de mitjana en el preoperatori a 0,9 a l'any, així com una milloria significativa de l'agudesa visual sense un augment de complicacions relacionades amb l'implant utilitzat., Se ha evaluado la efectividad de la cirugía combinada de facoemulsificación y esclerectomía profunda no perforante con implante supracoroideo en 20 ojos de 16 pacientes. A los 12 meses de la cirugía, se ha observado una reducción significativa de la presión intraocular media de 22,8mmHg a 18mmHg, un descenso del número de colirios de 2,5 de media en el preoperatorio a 0,9 al año, así como una mejoría significativa de la agudeza visual sin un aumento de complicaciones relacionadas con el implante utilizado.
Proyecto:


Rehabilitación multimodal en cirugía electiva colorrectal : análisis de resultados, impacto en los costes hospitalarios y curva de aprendizaje

 • Salvans Ruiz, Sílvia
 • Grande Posa, Luis
 • Gil Egea, Mª José
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia
Els objectius són avaluar la seguretat, resultats i l'impacte en els costs d'un programa de rehabilitació multimodal en cirurgia colorrectal, així com estudiar la influència de la experiència de l'equip en el seu compliment i resultats. Estudi prospectiu de cohorts consecutives. La rehabilitació multimodal no augmenta la morbilitat ni la mortalitat. A més a més disminueix l'estada a l'hospital en 3 dies sense incrementar els reingressos. També s'associa a una disminució dels costs totals de 912 euros per pacient. El compliment del protocol millora amb l'experiència de l'equip multidisciplinari, accelerant la recuperació dels pacients i conseqüentment l'alta precoç., Los objetivos son evaluar la seguridad, resultados e impacto en los costes de un programa de rehabilitación multimodal en cirugía colorrectal, así como estudiar la influencia de la experiencia del equipo en su cumplimiento y resultados. Estudio prospectivo de cohortes consecutivas. La rehabilitación multimodal no aumenta la morbilidad ni la mortalidad. Además disminuye la estancia hospitalaria en 3 días sin incrementar los reingresos. También se asocia a una disminución de los costes totales de 912 euros por paciente. El cumplimiento del protocolo mejora con la experiencia del equipo multidisciplinar, acelerando la recuperación de los pacientes y consecuentemente el alta precoz.
Proyecto:


Colgajo de epiplón pediculado obtenido mediante laparoscopia como técnica de rescate en cirugía de reconstrucción mamaria : Revisión sobre la experiencia clínica quirúrgica en 5 pacientes

 • Hernán Markaida, Izaro
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia
Els avenços en cirurgia endoscòpia han permès obtenir el penjall d'epipló amb mínima deformitat per a la zona donant. Es realitzaren 5 penjalls d'epipló pediculat obtinguts mitjançant laparoscòpia com a tècnica de rescat en pacients amb dèficit de cobertura després de reconstrucció mamària mitjançant expansors tissulars i pròtesis no candidates a altres tècniques habituals de cobertura amb teixit autòleg. Segons la nostra experiència clínica el penjall d'epipló ofereix bons resultats a curt i a llarg termini amb un postoperatori favorable i sense complicacions associades a la seva obtenció mitjançant laparoscòpia, perfilant-se com a alternativa vàlida i segura en casos seleccionats de reconstrucció mamària., Los avances en cirugía endoscópica han permitido obtener el colgajo de epiplón con mínima deformidad para la zona donante. Se realizaron 5 colgajos de epiplón pediculado obtenidos mediante laparoscopia como técnica de rescate en pacientes con déficit de cobertura tras reconstrucción mamaria mediante expansores tisulares y prótesis no candidatas a otras técnicas habituales de cobertura con tejido autólogo. En nuestra experiencia clínica el colgajo de epiplón ofrece buenos resultados a corto y largo plazo con un postoperatorio favorable y sin complicaciones asociadas a su obtención mediante laparoscopia, perfilándolo como una alternativa válida y segura en casos seleccionados de reconstrucción mamaria.
Proyecto:


Discectomía cervical anterior y artrodesis con caja intersomática de titanio : experiencia clínica con 272 casos

 • Godino Martínez, Óscar
 • Bartumeus Jené, F.
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia
El present estudi revisa l'experiència clínica quirúrgica en el servei de neurocirurgia de l'hospital universitari de Bellvitge amb 272 pacients sotmesos a discectomia cervical anterior i artrodesi amb caixa intersomàtica de titani per patologia degenerativa discal. Es revisen els resultats clínics, radiològics i les complicacions presentades. S'obtenen a l'any de la intervenció, resultats clínics excel·lents o bons en un 68.25 % dels pacients, una alta taxa de fusió cervical (97.34 %) i un baix índex de complicacions operatòries (4.41 %), El presente estudio revisa la experiencia clínica quirúrgica en el servicio de neurocirugia del hospital universitario de Bellvitge con 272 pacientes sometidos a discectomia cervical anterior y artrodesis con caja intersomática de titanio por patología degenerativa discal. Se revisan los resultados clínicos, radiológicos y las complicaciones presentadas. Obteniéndose al año de la intervención, resultados clínicos excelentes o buenos en un 68.25 % de los pacientes, una alta tasa de fusión cervical (97.34 %) y un bajo índice de complicaciones operatorias (4.41 %).
Proyecto:


Implantes sintéticos biodegradables para el tratamiento de lesiones del cartílago rotuliano aisladas en pacientes jóvenes

 • Reverté Vinaixa, Maria Mercedes
 • Joshi Jubert, Nayana
 • Díaz Ferreiro, Eugenio
 • Nardi Vilardaga, Juan
 • Cáceres Palou, Enrique
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia
Presentem un estudi prospectiu, a curt termini, de 10 pacients, per avaluar el resultat funcional i simptomàtic del tractament de la condropatia rotuliana mitjançant implants de polímers sintètics biodegradables. Es valora la clínica, qüestionaris (KOOS i SF-36) i RM, abans, als sis i dotze mesos de la cirurgia. Els resultats van ser satisfactoris en 8 dels 10 pacients. Per això pensem que el TruFitTM BGS Plug és una tècnica simple i eficaç per tractar les lesions del cartílag rotulià en pacients joves i amb lesions focals. Tanmateix, la seva eficàcia en comparació amb altres tractaments està encara per determinar., Presentamos un estudio prospectivo, a corto plazo, de 10 pacientes, para evaluar el resultado funcional y sintomático del tratamiento de la condropatía rotuliana mediante implantes de polímeros sintéticos biodegradables. Se valora la clínica, cuestionarios (KOOS y SF-36) y RM, antes, a los seis y doce meses de la cirugía. Los resultados fueron satisfactorios en 8 de los 10 pacientes. Por ello pensamos, que el TruFitTM BGS Plug es una técnica simple y eficaz para tratar las lesiones del cartílago rotuliano en pacientes jóvenes y con lesiones focales. Sin embargo, su eficacia en comparación con otros tratamientos está aún por determinar.
Proyecto:


El papel del ganglio centinela en la evolución del cáncer de colon

 • Pallarés Segura, José Luis
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia
L'afectació o no dels ganglis limfàtics influeix en el pronòstic dels pacients amb càncer de còlon i en la decisió de realitzar tractament adjuvant, en conseqüència, l'estudi particular ganglionar podria aportar informació que determinés canvis en el maneig d'aquests pacients. Per dur a terme aquest estudi podria ajudar-nos la determinació del gangli sentinella. La seva detecció permetria la identificació d'un petit nombre de ganglis representatius de l'estat histopatològic del territori ganglionar i en ells realitzar un estudi més exhaustiu amb l'objectiu d'aconseguir un estadiatge més exacte dels pacients, amb possible transcendència en el tractament adjuvant requerit., La afectación o no de los ganglios linfáticos influye en el pronóstico de los pacientes con cancer de colon y en la decisión de realizar tratamiento adyuvante, en consecuencia, el estudio particular ganglionar podria aportar información que determinase cambios en el manejo de dichos pacientes. Para llevar a cabo dicho estudio podria ayudarnos la determinación del ganglio centinela. Su detección permitiría la identificación de un pequeño número de ganglios representativos del estado histopatológico del territorio ganglionar y en ellos realizar un estudio más exhaustivo con el objetivo de conseguir un estadiaje más exacto de los pacientes, con posible trascendencia en el tratamiento adyuvante requerido.
Proyecto:


Atresia de vías biliares : pronóstico a largo plazo

 • Delgado Duatis, Gustavo
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia
L'atrèsia de vies biliars és una colangiopatia obstructiva neonatal poc freqüent que planteja encara en l'actualitat una sèrie de problemes encara no resolts; sent la causa més freqüent de trasplantament hepàtic pediàtric. Estudiem el pronòstic a llarg termini dels pacients amb atrèsia de vies biliars després d'un maneig multidisciplinar a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i descrivim els resultats i la supervivència dels pacients intervinguts de Kasai requereixin o no trasplantament., La atresia de vías biliares es una colangiopatía obstructiva neonatal poco frecuente que plantea aún en la actualidad una serie de problemas todavía no resueltos; siendo la causa más frecuente de trasplante hepático pediátrico. Estudiamos el pronóstico a largo plazo de los pacientes con atresia de vías biliares tras un manejo multidisciplinar en el Hospital Universitario Vall d'Hebrón y describimos los resultados y la supervivencia de los pacientes intervenidos de Kasai requieran o no trasplante.
Proyecto:


Buscador avanzado