Encontrado(s) 1575 resultado(s)
Encontrada(s) 158 página(s)

Una mirada polièdrica del conflicte dels narcopisos a la ciutat de Barcelona

 • Lemus Cánovas, Maria
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Premi UAB de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) als millors Treballs de Fi de Grau sobre desenvolupament sostenible i justícia global. 3a Edició, curs 2018/2019, El treball analitza el posicionament dels actors implicats en el conflicte dels narcopisos a Barcelona: veïnat, consistori, àrees de reducció de danys, cossos policials, àmbit judicial, consumidors/es o usuaris/àries de drogues i narcotraficants. Aquestes mirades es contrasten amb la visió projectada per quatre mitjans de comunicació d'abast autonòmic i/o estatal: TV3, Antena 3, Telecinco i La Sexta., El trabajo analiza el posicionamiento de los actores implicados en el conflicto de los narcopisos en Barcelona: vecindario, consistorio, áreas de reducción de daños, cuerpos policiales, ámbito judicial, consumidores/as o usuarios/as de drogas y narcotraficantes. Estas miradas se contrastan con la visión proyectada por cuatro medios de comunicación de alcance autonómico y/o estatal: TV3, Antena 3, Telecinco y La Sexta., This paper deals with the viewpoint of the actors involved in the drug flats conflict in the city of Barcelona: neighborhood, town hall, harm-reduction services, police forces, judicial area, drug consumers and drug dealers. Such perspectives are contrasted with the overlook shown by four autonomic and state media: TV3, Antena 3, Telecinco and La Sexta.
Proyecto:


Writing your life's soundtrack : investigación y análisis del mercado musical y de su comunicación. Los letristas y cantautores.

 • Aciego Buj, Sandra
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte pretén realitzar una investigació sobre el mercat musical, concretament del sector de lletristes i cantautors, així com de les tècniques de comunicació utilitzades pel desenvolupament de campanyes publicitàries en aquest àmbit., Este proyecto pretende realizar una investigación sobre el mercado musical, concretamente del sector de letristas y cantautores, así como de las técnicas de comunicación utilizadas para el desarrollo de campañas publicitarias en dicho ámbito., This project aims to carry out a research on the music market, specifically the lyricists and songwriters sector, as well as the communication techniques used for the development of advertising campaigns in this field.
Proyecto:


Pla de comunicació per dinamitzar el barri de Sant Antoni de Barcelona i el seu comerç

 • Artigas Fusté, Marta
 • Briansó Pérez, Mònica
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Prova pilot per a l'ajuntament de Barcelona del Pla de Comunicació 2020 /2021 del barri de Sant Antoni per dinamitzar i augmentar les vendes del comerç del barri i el foment de la cohesió social dels veïns d'aquest., Prueba piloto para el Ayuntamiento de Barcelona del Plan de Comunicación 2020/2021 del barrio de Sant Antoni para dinamizar y aumentar las ventas del comercio del barrio y fomentar la cohesión social de los vecinos., Pilot test for the Barcelona City Council of the Communication Plan 2020/2021 of the Sant Antoni neighborhood to stimulate and increase the sales of the neighborhood commerce and promote the social cohesion of the residents.
Proyecto:


Las Infecciones de Transmisión Sexual : campaña de sensibilización en Barcelona

 • Ballano Sánchez, Clàudia
 • Peña Calvo, Marta
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) representen un greu problema de salut pública. En conseqüència, el següent Treball de Fi de Grau dissenya una campanya de sensibilització al respecte. Amb l'objectiu d'impactar a joves residents a Barcelona, es presenta una recerca, conceptualització, estratègia transmèdia i desenvolupament de múltiples accions a dos anys vista., Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) representan un grave problema de salud pública. En consecuencia, el siguiente Trabajo de Fin de Grado diseña una campaña de sensibilización al respecto. Con el objetivo de impactar a jóvenes residentes en Barcelona, se presenta una investigación, conceptualización, estrategia transmedia y desarrollo de múltiples acciones a dos años vista., Sexually Transmitted Infections (STIs) are a serious public health concern. In order to affect and make the youth of Barcelona aware of this matter, the following final degree project exemplifies a media campaign with such objectives. The project consists of research, conceptualisation, transmedia strategy and the development of various actions in two years time.
Proyecto:


The Nextbor-hood : la comunidad creativa del futuro en el sector de la comunicación

 • Barrera Romero, Mireia
 • Bobi Cerezo, Marta
 • Guerrera Lopez, Ana
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
The Nextbor-hood és la comunitat que aglutina els millors professionals freelancers de cada modalitat del sector de la comunicació. El que busca és convertir-se en l'espai de treball ideal, creatiu i inspirador, en què els millors professionals de sector puguin desenvolupar amb èxit els seus projectes. The Nextbor-hood ofereix a aquesta xarxa de freelancers la possibilitat de formar part d'una comunitat exclusiva que alhora et permet fer networking amb molts altres especialistes del sector i et proveeix d'ofertes professionals especialment buscades, filtrades i adaptades per a tu., The Nextbor-hood es la comunidad que aglutina a los mejores profesionales freelancers de cada modalidad del sector de la comunicación. Lo que busca es convertirse en el espacio de trabajo ideal, creativo e inspirador, en el que los mejores profesionales del sector puedan desarrollar con éxito sus proyectos. The Nextbor-hood ofrece a esta red de freelancers la posibilidad de formar parte de una comunidad exclusiva que a la vez te permite hacer networking con muchos otros especialistas del sector y te abastece de ofertas profesionales especialmente buscadas, filtradas y adaptadas para ti., The Nextbor-hood is the community that brings together the best professional freelancers of each modality in the communication sector. The main objective is to become the ideal, creative and inspiring workspace, in which the best professionals can successfully develop their projects. The Nextbor-hood offers to its network of freelancers the possibility of being part of an exclusive community and, that at the same time, allows the posibility to network with many other specialists in the sector and supplies with professional offers especially sought, filtered and adapted for you.
Proyecto:


Apadrinatory : creació d'una iniciativa de fundraising corporatiu per a la investigació de l'Hospital Sant Joan de Déu

 • Cano Huerta, Laura
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els consumidors demanen cada cop més que les empreses i entitats s'involucrin en els problemes de la societat. Això crea un context ideal per desenvolupar campanyes de fundraising corporatiu. Aquest treball consisteix en la creació d'una iniciativa de recaptació de fons per a la investigació de malalties infantils que desenvolupa l'Hospital Sant Joan de Déu. El projecte planteja i duu a terme la iniciativa formulant una estratègia de comunicació de fundraising corporatiu amb l'objectiu d'augmentar el pressupost dirigit a la investigació de l'Hospital., Los consumidores piden cada vez más que las empresas y entidades se involucren en los problemas de la sociedad. Esto crea un contexto ideal para desarrollar campañas de fundraising corporativo. El presente trabajo consiste en la creación de una iniciativa de captación de fondos para la investigación de enfermedades infantiles que desarrolla el Hospital Sant Joan de Déu. El proyecto plantea y lleva a cabo la iniciativa formulando una estrategia de comunicación de fundraising corporativo con el objetivo de aumentar el presupuesto dirigido a la investigación del hospital., Consumers are increasingly requesting companies and entities to get involved in society's problems. This creates an ideal context to develop campaigns of corporate fundraising. The present work builds on the creation of a fundraising initiative for the research of childhood diseases in the hospital Sant Joan de Déu. The project carries out the initiative formulating a corporative fundraising strategy with the objective of increasing the budget for investigation.
Proyecto:


Lebasy.studio : Creació d'una marca de moda sostenible

 • Codina Clavaguera, Adriana
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El treball de fi de grau consisteix en crear una marca de moda basada en la sostenibilitat que sigui una alternativa al model de negoci del "Fast fashion". La marca es crea amb la finalitat de no generar residus, sinó reutilitzar els que ja hi ha, donant-los una segona vida. El treball comprèn la investigació prèvia per dur a terme el desenvolupament de la marca, la creació de la marca, la ideació de la roba i la creació de l'estratègia de comunicació., El trabajo de fin de grado consiste en crear una marca de moda basada en la sostenibilidad que sea una alternativa al modelo de negocio del "fast fashion". La marca se crea con el fin de no generar residuos, sino reutilizar los que ya hay, dándoles una segunda vida. El trabajo comprende la investigación previa para llevar a cabo el desarrollo de la marca, la creación de la marca, la ideación de la ropa y la creación de la estrategia de comunicación., The final degree work consists of creating a fashion brand based on sustainability that is an alternative to the fast fashion business model. The brand is created in order not to generate waste, but to reuse those that already exist, giving them a second life. The work includes the previous research to carry out the development to the brand, the creation of the brand, the ideation of clothing and the creation of the communication strategy.
Proyecto:


Plan de Comunicación en RSC : caso IKEA

 • Dengra Soria, Laura Gracia
 • Domínguez Garcia, Carla
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Pla de comunicació en matèria de Responsabilitat Social Corporativa per a l'empresa IKEA Ibérica. Es tracta de potenciar els valors en sostenibilitat i responsabilitat d'IKEA per donar-li major visibilitat en aquest àmbit, i trascendir en la RSC per convertir-se en un referent de l'educació sostenible a Espanya., Plan de comunicación en materia de Responsabilidad Social Corporativa para la empresa IKEA Ibérica. Se trata de potenciar los valores en sostenibilidad y responsabilidad de IKEA para darle mayor visibilidad en este ámbito, y trascender en la RSC para convertirse en un referente de la educación sostenible en España., Communication plan on Corporate Social Responsibility for IKEA Ibérica. It is about enhancing the sustainability and responsibility values of IKEA to give it greater visibility in this area, and transcending CSR to become a benchmark for sustainable education in Spain.
Proyecto:


La nueva cara de Lola Make Up

 • Deu Serrano, Mercè
 • Granell Rey, Paula
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En aquest projecte hem realitzat un pla de comunicació desenvolupant principalment la nova identitat visual corporativa per la marca de maquillatge espanyola Lola Make Up. A partir d'aquesta, hem desenvolupat un pla d'accions proposant solucions als problemes de comunicació que hem identificat en una anàlisi previ., En este proyecto hemos realizado un plan de comunicación desarrollando principalmente la nueva identidad visual corporativa para la marca de maquillaje española Lola Make Up. A partir de éste hemos desarrollo un plan de acciones proponiendo soluciones a los problemas de comunicación que hemos identificado en un análisis previo., In this project we have created a communication plan developing mainlya new visual corporate identity for the Spanish make-up brand Lola Make Up. Following this new visual identity, we have developed an action plan proposing solutions to the communication challenges we have identified in a previous assessment.
Proyecto:


Instagram como tecnología discursiva del sistema neoliberal

 • Fernández Ordóñez, Celia
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present assaig busca realitzar una conceptualització dels valors dominants i una anàlisis de la seva influencia en la construcció de l'individu contemporani. Posa en qüestió la societat del rendiment i el consum massiu a través de la correlació entre unes conductes estandaritzades i l'àmbit publicitari. Denuncia una economia digital basada en individus hiperexplotats per l'imperatiu de l'èxit, la bellesa i la felicitat. En aquest escenari, Instagram no existeix sinó com a espai publicitari únicament., El presente ensayo busca realizar una conceptualización de los valores dominantes y un análisis de su influencia en la construcción del individuo contemporáneo. Pone en cuestión la sociedad del rendimiento y el consumo masivo a través de la correlación entre unas conductas estandarizadas y el ámbito publicitario. Denuncia una economía digital basada en individuos hiperexplotados por el imperativo del éxito, la belleza y la felicidad. En este escenario, Instagram no existe sino como espacio publicitario únicamente., The present essay aims to conceptualize the dominant values within the construction of the contemporary individual. Both efficiency and massive consumption come as a result of the correlation between standardized behaviors and advertising. Thus, the importance of hyperexploitation resides in the values of success, beauty and happiness. In this context, Instagram can only be perceived as an advertising platform.
Proyecto:


Buscador avanzado