Encontrado(s) 15665 resultado(s)
Encontrada(s) 1567 página(s)

Gold-catalyzed cyclizations for the synthesis of small and medium-sized arenes

  • de León Solís, Claudia Alejandra
La coordinación selectiva del oro a los triples enlaces fue la chispa que desencadenó la fiebre del oro en la química organometálica. Una amplia gama de sustratos han sido empleados pero ha sido recientemente que los cicloheptatrienoshan sido sometidos a transformaciones químicas catalizadas por oro. Se ha determinado que la reacción de alquinilcicloheptatrienos catalizada por Au(I) y Au (III) produce indenos 2- y 1-substituidos, respectivamente. En el mecanismo de esta reacción interviene un intermediario catiónico de tipo barbaralilo, sin precedentes en este tipo de química. Asimismo se ha intentado desarrollar una metodología para la síntesis de acenos por medio de una ciclación catalizada por oro, así como la síntesis de buckybowls a partir de derivados alquinílicos de la truxentriona.
Proyecto:


La creació d'activitats per pissarra digital interactiva i el perfil del futur docent

  • Palau Martín, Ramón Félix
This thesis is a research project conducted at the University Rovira i Virgili about creating interactive whiteboard activities and profile of future teachers that they created. Every time we give more importance to the profile of the student and the teacher and I thought it important to assess how a future teacher creates interactive whiteboard activities and relate it to their profile. The profile of the teacher or teachers of the future in this case I determined from the parameters and variables and their pattern of learning and perception of digital competence. In the training of future teachers in the curriculum of the URV we like competition: understand the educational implications of information technology and communication (ICT). . It is for this reason that knowledge of tools and resources ICT, for use in the classroom is a priority. Also we believe that the interactive whiteboard (IW) is a resource that ICT has emerged stronger in the context of education and training in recent years on the computer. We are currently promoting their use in the classroom because it offers more possibilities than the computer, mainly because it allows viewing of contents provides more interactivity and group classes. For these reasons we consider interesting to assess how future teachers create activities for this tool. I used these activities to assess variables such as time of the activity, teaching models used, type of goal it wants to achieve, and functionality of the interactive whiteboard that should be used. As an organization and structure of this thesis is organized into 6 chapters of which the first three chapters provide the theoretical basis and the three subsequent research process as described below: 1: ICT and education. This chapter starts by defining the concept, La present tesis és un treball d’investigació realitzat a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona sobre la creació d’activitats per pissarra digital interactiva i el perfil dels futurs docents que les han creat. Cada cop donem més importància al perfil de l’estudiant i del docent i per això he cregut important avaluar com un futur docent crea activitats per pissarra digital interactiva i relacionar-ho amb el seu perfil. El perfil del docent o en aquest cas del futur docent l’he determinat a partir de paràmetres i variables com el seu patró d’aprenentatge i la seva percepció de competència digital. En la formació dels futurs docents en el currículum de la URV tenim com a competència: Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació. .És per aquesta raó que el coneixement d’eines i recursos TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació) per a l’ús a l’aula és una prioritat. Així mateix hem cregut que la pissarra digital interactiva (PDI) és un dels recursos TIC que ha irromput amb més força en el context de l'educació i formació en els últims anys després de l’ordinador. En l’actualitat s’està potenciant el seu ús a les aules degut a que ofereix més possibilitats que l’ordinador, sobretot perquè permet visionar els continguts en grup i aporta més interactivitat a les classes. Per aquestes raons valorem com a molt interessant avaluar com els futurs docents creen activitats per aquesta eina. Per avaluar aquestes activitats he utilitzat variables com el temps de l’activitat, els models didàctics utilitzats, tipus d’objectiu que pretén assolir, i funcionalitat de la pissarra digital interactiva que s’haurà d’utilitzar. Com a organització i estructura d’aquesta tesi està organitzada en 6 capítols dels quals els tres primers ca
Proyecto:


Proyecto:
Ver en:


Proyecto:
Ver en:


Proyecto:
Ver en:


Proyecto:
Ver en:


Proyecto:
Ver en:


Buscador avanzado