Buscador

Encontrado(s) 2241961 resultado(s)
Encontrada(s) 224197 página(s)

Hotel esportiu a Amposta

  • Ros Riera, Maria
L'exercici proposa un complex hoteler a Amposta. Es tracta d'un conjunt estretament vinculat al turisme de caire esportiu, que s'ajuda i complementa, en part, amb el Centre de Tecnificació Esportiva, punt de referència de la ciutat. El solar que s'ocupa vora el riu Ebre té la superfície de 5.760 m2, dels quals no s'edifiquen tots i se'n deixa una part important destinada a espai lliure públic o semipúblic. El programa presenta a més dels usos convencionals hotelers (habitacions i/o apartaments amb els seus serveis i zones comuns), d'altres de més específics, com ara una botiga / taller esportiu o bé una sala polivalent destinada a repartiments de premis, reunions tècniques... etc. Cal tenir en compte que a Amposta hi tenen lloc diverses competicions esportives de nivell mundial al llarg de l'any, i de diferents disciplines. Finalment, el complex compta amb una zona de benestar i salut (spa) per tal que l'esportista pugui relaxar-se i revitalitzar el cos després de les pràctiques o entrenaments.
Proyecto:


Estudio y análisis económico de viabilidad de implantación de una planta hortícola, en el polígono industrial La Redonda de El Ejido, Almería

  • Ferrero Carreres, David
  • Moreno Valentín, Francisco Manuel
El presente documento tiene como objetivo realizar un estudio y análisis económico de viabilidad de implantación de una planta hortícola, en el polígono La Redonda de El Ejido, Almería. Para ello pretendemos realizar un análisis transversal en el que incluiremos diferentes facetas, tales como la situación del sector a diferentes escalas, el estudio del proceso, la localización del complejo, su viabilidad económica, el impacto ambiental y el proyecto básico. Mostramos una foto fija del sector, con un momento económico de ralentización y cambio de paradigma a nivel mundial, la situación europea con una polarización norte-sur, un sector nacional en adaptación y una coyuntura local idónea para la implantación de una industria hortícola. Desarrollamos el proceso de producción completo, describiendo la maquinaria necesaria, su capacidad de producción, sus requisitos geométricos y de inputs, la relación entre ellas y sus características técnicas. Describimos el municipio de El Ejido con respecto al sector hortícola y sus comunicaciones. Estudiamos la viabilidad económica del proyecto, incluyendo la compra, construcción y puesta en marcha del complejo. Analizamos a nivel ambiental el proyecto, indicando los requisitos legales para su apertura y ampliando estos para dar una visión más amplia. Por último realizamos el proyecto básico de la instalación para crear una base sólida de cara a la posterior ejecución de la industria, indicando sus requisitos fundamentales y sus características. Con todo ello obtenemos una visión completa del proyecto, sus implicaciones económicas y ambientales, así como analizamos el momento del sector tanto a nivel internacional, como nacional y local. Con todo esto damos una visión general que nos permite afrontar la decisión de poner en marcha o no esta industria.
Proyecto:


Abstraction of Mobile Network Topology

  • Codes Morales, Albert
[ANGLÈS] Analyse the effect that abstracting topology of mobile networks would have on the performance of current mobile networks. The investigations are carried out in network simulator and by designing the SDN-based control for the LTE network., [CASTELLÀ] Analizar el rendimiento de una red de comunicaciones móviles controlada de forma centralizada a traves de protocolos SDN (Software Defined Networking) en términos de pérdida de paquetes, simulando un caso real usando un simulador de redes., [CATALÀ] Analitzar el rendiment d'una xarxa mòbil controlada fent servir protocols de SDN (Software Defined Networking) en termes de pèrdua de paquets, dissenyant un model de xarxa i fent servir un simulador de xarxes.
Proyecto:


Les Chantiers de l’Esclain (Bas Chantenay, Nantes)

  • Méndez Peña, Marc
“Les Chantiers de l’Esclain” és una proposta per a la rehabilitació, ampliació i reprogramació de les antigues Drassanes L’Esclain de la ciutat de Nantes, a la riba nord del riu Loira, a França. A escassos quilòmetres a l’oest de l’Île de Nantes, i en contrast amb l’ambiciós projecte d’expansió urbana que s’hi desenvolupa des de fa prop d’una dècada, la intervenció representaria una alternativa a la direcció que pren la ciutat en els darrers temps, reivindicant les propietats de l’emplaçament geogràfic i aprofitant els inputs socials existents. El projecte es desenvolupa en una de les parcel·les més rellevants dins del vast patrimoni industrial de la ciutat: a la part baixa del barri de Chantenay-Ste.Anne, sobre un un conjunt de 6.500m2 de naus industrials, la gran majoria d’estructura metàl·lica i que daten de diferents èpoques, les més antigues del 1900. La intervenció a les Drassanes de l’Esclain neix, per una banda, com a necessitat primària d’acompanyar un moviment ja existent. La reapropiació dels espais obsolets de l’Esclain és una realitat que sorgeix de l’entesa entre el mateix gestor i copropietari de les drassanes i d’un seguit d’associacions i cooperatives que hi són afins, rere les quals hi han arribat d'altres agrupacions, artistes i petites empreses, majoritàriament del ram de la creació. Una ocupació que ha respost a la llei del “primer que arriba, primer que seu” i que ha acabat entrecreuant un garbuix d’oficis dins d’una amalgama d’antigues naus industrials desafectades. D’aquesta manera, l’estratègia parteix del reconeixement d’aquesta reinvenció natural dels usos de l’edifici i del dinamisme i la riquesa que aporta el teixit associatiu. Es tractarà de donar al conjunt les eines necessàries per evolucionar de forma ordenada i intel·ligible. Articular el moviment associatiu del barri a través de la recuperació per part de les arts i la cultura d’aquesta “friche vivante”.
Proyecto:


Pont Grua per al transport de ferro líquid

  • Sáenz Bonilla, Daniel
Aquest PFC és un estudi sobre un pont grua, en particular que està destinat al transport d’una cullera que porta ferro líquid. Donada la naturalesa d’aquest tipus de màquines, a continuació es mostren els aspectes generals dels ponts grua i seguidament s’escullen les millors solucions que s’adeqüen a la indústria siderúrgica. Els aspectes que s’estudien són de disseny, és a dir la resistència estructural, els diferents mecanismes, els materials empleats, la seva vida i el seu manteniment. Es fa una comparativa entre diferents alternatives i s’escull la que es creu més encertada per al cas concret tenint en compte la seva funció, una vida suficient i un preu raonable. Després de fer una breu descripció sobre els mecanismes i algunes de les peces, s’indica el sistema de fabricació, el muntatge i el manteniment bàsic que ha d’efectuar-se per al bon funcionament del pont grua. La màquina que a continuació es presenta en el document és un pont grua dissenyat per transportar una cullera que podrà portar 1500 kg de ferro en estat líquid. La màquina en si consta de dues parts molt diferenciades que són, el que s’ha anomenat estructura i que són un seguit de pòrtics que estan units mitjançant els carrils per on circularà el vehicle, que és l’altre part i a la qual s’ha anomenat pont grua pròpiament dit. Una part a destacar del projecte és la habilitat que té aquest pont grua de poder traçar recorreguts curvilinis i no només els recorreguts rectilinis que són els habituals en aquests tipus de maquinaria. A l’hora de dissenyar el pont grua s’han considerat aspectes per facilitar el transport de tot el conjunt fins al lloc on ha d’anar instal·lat, així com també s’ha tingut en compte els aspectes relacionats amb la interacció amb el mediambient tan durant la seva vida com a la fase de desmantellament, per tal de reduir l’impacte mediambiental. S’han ideat tot un sistemes de seguretat i control per reduir en mesura del possible els perills que poden existir amb la interacció entre persones i el pont grua. Finalment, el projecte queda completat amb cinc annexes: annex A memòria econòmica, annex B càlculs, annex C anàlisi de tensions i deformacions, annex D catàlegs i normativa i per últim annex E plànols. Al llarg de la memòria es fan referències a aquests annexes ja que són un complement inseparable per a la bona comprensió d’aquest document.
Proyecto:


Implementació d'una web d'Auto-Test de Física

  • Casanovas Aymerich, Albert
El projecte sorgeix com una proposta de PFC del professor Jordi Martí Rabassa del Departament de Física i Enginyeria Nuclear de la FIB per donar als alumnes la possibilitat de provar els seus coneixements sobre l’assignatura de Física, mitjançant preguntes de tipus test. Es pretén doncs, permetre a l’alumnat realitzar tests sobre l’assignatura en un entorn web accessible des del Racó, amb l’opció de resoldre els tests des de la mateixa plana web o fins i tot exportar-los a un format per poder imprimir-los i resoldre’ls quan li vagi be a l’alumne.
Proyecto:


Ecoteca a Cornellà de Llobregat

  • De Araujo, Pedro Xavier
Proyecto:


Diseño de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones e implantación de las TIC en el CEIP "Plaça dels Països Catalans" de Lleida

  • Dominguez Sagra, Maria Teresa
El presente proyecto tiene como objetivo la realización de una Infraestructura Común de Telecomunicaciones para el colegio CEIP Plaça dels Països Catalans, así como la implantación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en el centro educativo. En la primera parte del proyecto se llevará a cabo la Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT) del centro educativo basado en el Real Decreto 401/2003 del 4 de abril del 2003, aunque no es de obligado cumplimiento ya que no se trata de un edificio de viviendas. Se instalará una infraestructura para la captación y distribución de radiofusión sonora y televisión, terrestre y satélite, instalando tomas en prácticamente todas las aulas y dependencias del colegio. También se instalarán tomas de reserva, previendo posibles averías y una posible ampliación del servicio en un futuro. Independientemente, se implementará un servicio de cableado estructurado (SCS) para hacer llegar la banda ancha a todos los espacios docentes del colegio, mediante una combinación de tecnología de comunicación por cable y comunicación inalámbrica (wifi). Además, mediante el SCS, se implementará telefonía VoIP. El cableado estructurado se ha llevado a cabo siguiendo las directrices del Projecte Heura, llevado a cabo por el Gobierno de Cataluña. En la segunda parte del proyecto se llevará a cabo el estudio sobre la implantación de las TIC como herramienta educativa. En función de los niveles educativos se incluirán unos dispositivos u otros, así como nuevas e innovadoras aplicaciones diseñadas y adecuadas a cada perfil educativo. La pizarra digital, los eBooks o el escritorio virtual son algunos de los recursos que aportan las TIC a la educación.
Proyecto:


Códigos convolucionales con propiedades predicibles correctoras de errores

  • Miravet Comellas, Jordi
Se usan los códigos convolucionales extensivamente en las telecomunicaciones, en parte por la facilidad en que corrigen errores y en parte por la existencia de algoritmos rápidos de descodificación. Un código convolucional binario utiliza una matriz $r \times n$ binaria (las entradas son ceros o unos) y una secuencia de bits $x_0,x_1,x_2,\ldots$ que corresponde al mensaje por enviar. Sean $u_i=(x_i,x_{i+1},\ldots,x_{i+r})$ vectores de longitud $r$, y $v_i=u_iG$ vectores de longitud $n$. Observamos que todos los cálculos se hacen módulo $2$. Se envian los vectores $v_0,v_k,v_{2k},\ldots$, donde $k$ es un número entre $1$ y $r-1$. Supongamos que se reciben los vectores $w_i=v_i+e_i$, donde $e_i$ es el error que ha ocurrido durante la transmisión. El algoritmo de Viterbi considera todas las posibilidades de descodificación y cuando empiezan a ocurrir errores se siguen todas las posibilidades hasta un límite de errores fijado. Se rechazan los caminos que llevan demasiados errores y se sigue hasta que se hayan rechazado todos los caminos excepto uno. Las matrices $G$ que se usan en la práctica han sido elegidas heurísticamente. O sea,se han probado varias matrices $G$ y se han elegido las matrices que son las más fiables para corregir errores. En esta propuesta, se propone encontrar una manera de predecir cuantos errores (dependiendo de alguna distribución de probabilidad) se pueden corregir utilizando una matriz determinada. Se sabe que para los códigos de bloques de longitud $n$ y distancia mínima $d$ se corrigen hasta $\lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$ errores en cada $n$ bits de una palabra con probabilidad $1$. Nos gustaría hallar matrices $G$ con la siguiente propiedad. Cuando un error ocurre, el número de errores en una posible (pero incorrecta) descodificación crece rápido, y por lo tanto, se puede descartar en poco tiempo. Sea $G$ una matriz $r \times n$ de rango $n$. Si $xG=yG$ y la distancia entre $x$ y $y$ es grande, y además $x$ corresponde a la codificación que queremos descodificar, escogiendo la descodificación de $y$ se espera que el número de errores crezca rápido. Por lo tanto, puede que sea deseable utilizar matrices $G$ con la propiedad que $uG=0$ implica que $u$ tiene peso grande. (Si $xG=yG$ entonces $(x-y)G=0$ y por lo tanto la distancia entre $x$ y $y$ es grande.) Sea $H$ la matrix $(r-n) \times r$ con la propiedad $HG=0$. Queremos probar matrices $G$ para las cuales la matriz $H$ tiene la propiedad que los vectores del subespacio generado por las filas de $H$ no tienen peso peque\~no. {\bf Primer Objetivo} Escribir un programa que nos deja probar la hipótesis. Sea $G$ una matriz binario $10 \times 5$. \\ Generar secuencia $v$ de $100$ bits, a\~nadiendo 10 bits de ceros al inicio y al final de la secuencia. Sea $k=3$. De los 120 bits generamos $5 \times 120/3= 200$ bits (por lo tanto la tasa de información es $100/200=1/2$.) Genera una secuencia $e$ de 200 bits de peso $Bin(200, \frac{1}{10})$ de errores. Descodifica $v+e$ con el algoritmo de Viterbi rechazando caminos que llevan más de dos/tres errores. Comprueba la descodificación. Aplica el progama 30 veces para una matriz aleatoria $G$ de rango $5$ y una matriz $G$ que es una matriz comprobadora de paridad para un código bloque de longitud $10$, dimensión $5$ y distancia mínima $4$. {\bf Segundo Objetivo} Análisis de los datos obtenidos para ver si en la práctica es mejor utilizar matrices $G$ que son matrices comprobadoras de paridad para códigos de bloques. Análisis de los datos para predecir cuantos errores se pueden corregir (depende de una probabilidad) utilizando una matriz determinada.
Proyecto:


Buscador avanzado