Buscador

Encontrado(s) 2241593 resultado(s)
Encontrada(s) 224160 página(s)

Electrificación de una biblioteca con parking exterior

 • Olivares de la Vega, Juan José
El proyecto realizado comprende el diseño, el cálculo y la valoración económica de las instalaciones que se precisan en la memoria: instalación eléctrica, instalación contra-incendios, instalación de agua sanitaria, instalación de aguas residuales y otras instalaciones. El primer paso es aplicar los diferentes criterios de cálculo de cada instalación en un edificio de pública concurrencia. De esta manera se ha obtenido el diseño, o dimensionado, de la instalación, teniendo en cuenta en todo momento la reducción del consumo energético necesario para el desarrollo de la actividad de la biblioteca. Para conseguirlo, se han utilizado los métodos de diseño y cálculo que establece la normativa en vigor de cada una de las instalaciones ejecutadas. El proyecto se compone de una documentación escrita y de una documentación gráfica. La documentación escrita está formada por la memoria descriptiva, el pliego de condiciones, el presupuesto y los cálculos; mientras que la documentación gráfica está formada por los planos y esquemas correspondientes a las diferentes instalaciones.
Proyecto:


Disseny, Mecanització i automatització d'una cadena d'espectroscòpia Mössbauer

 • Font Ventura, Francesc Xavier
L'espectroscòpia Mössbauer és una tècnica que permet la caracterització de materials que continguin àtoms de Fe. Es basa en l'absorció ressonant de fotons gamma per part dels nuclis de Fe, donant així informació sobre l'estructura hiperfina d'aquests nuclis. Com que aquesta estructura està influenciada pel tipus d'entorn al voltant del nucli de Fe, aquesta tècnica permet l'estudi de l'ordre a curt abast del material. Per tant, amb l'espectroscòpia Mössbauer es poden estudiar tant mostres cristal·lines com amorfes i permet entre altres la identificació de les fases presents en els materials, la quantificació en percentatge atòmic de les diverses fases o la identificació de diverses estructures amorfes en un mateix material a mesura que aquest nanocristal·litza. És per això que aquesta tècnica esdevé molt útil en el disseny de nous materials amb possibles aplicacions de caire aeronàutic. Per a que la cadena espectroscòpica funcioni en condicions òptimes és crítica l'alineació entre els diferents elements que la constitueixen: font dels fotons gamma, mostra a estudiar i detector dels fotons transmesos. L'energia dels fotons utilitzats en aquesta tècnica procedeixen de la desintegració radioactiva d'una font de 57Co, amb el que tot l'equip ha d'estar convenientment blindat per tal d'evitar l'exposició dels usuaris als fotons gamma. És per això que el disseny d'un sistema que permeti alinear la cadena a distància i automatitzar el màxim de processos possibles ajudarà a minimitzar el risc d'exposició. A més a més, a mesura que la font radioactiva perd intensitat és necessari apropar tant la mostra com el detector a la font, de manera que si tota la cadena està convenientment mecanitzada i automatitzada l'usuari podrà realitzar aquesta maniobra a distància amb el que no patirà cap risc d'irradiació. El treball que es desenvoluparà en el present TFC consisteix en el disseny d'un sistema que permeti la mecanització de tota la cadena espectroscòpica, escollint els equips optimitzant la relació eficiència/cost. S'hauran d'escollir sistemes que permetin el moviment dels diferents elements al llarg de l'eix longitudinal, així com sistemes que permetin el moviment controlat de mostra i detector en el sentit vertical per tal de garantir l'alineació. A més es desenvoluparan les eines necessàries per tal de controlar cada un dels elements a través d'un ordinador així com els programes que permetin una alineació automàtica de l'equip sense la necessitat de la intervenció humana. Finalment, s'ajustarà el blindatge de plom de manera que amb la nova configuració les tasses de radiació al laboratori siguin inferiors a les permeses legalment, garantint així la seguretat dels treballadors i usuaris del laboratori d'espectroscòpia Mössbauer.
Proyecto:


Dos viviendas unifamiliares en la Barceloneta

 • Blasco Chamizo, Susana
Redacción de proyecto de un edificio de viviendas en las plantas altas y garaje en la planta baja. La ordenanza permite PB+4 plantas.
Proyecto:


Adaptació d'un habitatge a les exigències actuals mínimes requerides pel nou CTE

 • Badia Calvente, Marta
 • Tornero Calixto, Arnau
Una de les premisses que teníem clares al buscar un projecte final de carrera era que volíem fer una rehabilitació. Potser és un tema recurrent on molta gent hi va a parar perquè no sap que fer,però en el nostre cas n’estàvem convençuts degut a que per experiències laborals no n’havíem pogut participar en cap projecte semblant i ens cridava l’atenció. Posteriorment fins i tot un de nosaltres s’hi ha estat dedicant laboralment. Ens va costar molt trobar una edificació que s’adaptés al que nosaltres volíem. Vem parlar amb un directiu del Club de Bàsquet Joventut de Badalona perquè ens deixés entrar a una masia que tenien en propietat però després de vàries reunions vem abandonar. També vem parlar durant molt de temps amb l’alcalde i l’arquitecte municipal de Sant Feliu de Buixalleu per rehabilitar una masia mig en runes perduda pels paratges de Montseny. D’igual manera va ser difícil la comunicació i varem abandonar. És ven cert que moltes vegades tens la solució just al davant i no som capaços de veure-la. Gràcies a la nostra tutora inicial del projecte, ens vem decantar per aquesta vivenda, propietat de la família d’un membre del grup. No va ser només per a l’evident facilitat que ens aportava a l’hora d’accedir-hi sinó perquè complia unes característiques molt interessants de tipologia arquitectònica, d’evolució històrica i d’estat de conservació. Així va se com al final varem anar a parar a Arenys de Mar, a les cases de cos, a l’historia de pobles pescadors i navegants, de rieres i materials sorrencs... La feina d’adaptació al CTE d’aquesta casa no ha estat fàcil, a més perquè s’ha volgut preservar l’estil original d’aquesta tipologia arquitectònica.
Proyecto:


Proposta d'enllaç de la carretera de Llerona

 • Padrisa Bigorra, Iu
 • Andols Serra, Aleix
L’objecte d’aquest projecte és proposar la millora dels accessos existents, dotant-los de millors condicions de servei de les que disposen actualment, tot seguint pel seu disseny les recomanacions i normatives actualment vigents, millorant traçats, paviments, visibilitat i seguretat, conjugant tots els moviments mitjançant la construcció d’una rotonda. Per a una millor definició d’aquesta actuació, també s’ha recollit informació de publicacions com poden ser: Dossier Tècnic de seguretat Viària “Les Rotondes” del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya; “Recomendaciones sobre Glorietas”, editat pel Ministeri de Foment; “Criteris Generals en el disseny de Rotondes”, editat per la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.
Proyecto:


Safety assessment of Mallorca cathedral

 • Kumar Das, Ajoy
Safety analysis of a cultural heritage structure has been performed. After a making a detail account of past alterations, damage and present state, a 3D numerical model of a typical bay of the structure had been prepared in GID (ver. 8). To implement a realistic behaviour of material, a nonlinear material model so called tension compression distributed damage model has been utilized. Analysis has been performed in COMET. The results include analysis both for gravity load and seismic load. An overall assessment of the ultimate vertical load carrying capacity (although a little realistic but gives a sense of safety psychologically) and structural behaviour at an earthquake demand displacement has been done to explain the safety condition of the structure.
Proyecto:


Visualización de datos oceanográficos mediante estandares OGC

 • Bghiel, Ikram
En mayo 2009 se puso en funcionamiento el primer observatorio submarino cableado de España, OBSEA, que transmite en tiempo real a los laboratorios de las dos creadoras (CSIC y UPC) series de datos recogidos en el suelo marino. El principal objetivo del proyecto es mejorar el entorno y el proceso de visualización de los datos oceanográficos obtenidos por los diferentes instrumentos instalados en el observatorio OBSEA. Por lo tanto, se ha decidido diseñar y programar un visualizador geográfico, y para ello se han utilizado los estándares OGC y la API de Google Maps que definen servicios y tecnologías para la visualización de datos espaciales, como herramientas principales en el desarrollo de este visualizador. Otro objetivo de este proyecto es el desarrollo e implementación de una nueva intranet, que se ha realizado mediante el lenguaje Web dinámico PHP. Esta intranet es la encargada de gestionar los datos e instrumentos para controlar la calidad del observatorio. Cuenta con un sistema de identificación de usuarios que implica una seguridad, impidiendo que una persona ajena al sistema pueda acceder. También se ha implementado dos aplicaciones Java para el correcto funcionamiento general del sistema: la primera (inserción datos instrumentos) se encarga de insertar los datos provenientes de los instrumentos oceanográficos mediante el protocolo de transporte UDP en sus correspondientes tablas, y la segunda (creación nuevas tablas) se encarga de crear las nuevas tablas de los instrumentos instalados en el observatorio.
Proyecto:


Curso internacional de patrimonio 2011

 • Roca Rosell, Antoni Maria Claret
Peer Reviewed
Proyecto:


La Promoción de los estudios de Informática mediante la olimpiada de informática

 • Alfaro, Francisco J.
 • Pardo, Juan J.
 • Molina, José P.
 • García, Pedro J.
Durante los últimos años las carreras de Informática han sufrido un descenso generalizado en el número de alumnos. Esto ha provocado que muchas universidades hayan aumentado sus esfuerzos para acercar a los alumnos de secundaria a sus estudios y publicitarlos entre los posibles interesados. En esta ponencia se describe la Olimpiada de Informática que desde hace cuatro años venimos organizando en la Universidad de Castilla-La Mancha para la promoción de nuestras titulaciones entre los alumnos de secundaria de nuestra región. El interés en esta competición ha ido creciendo año a año y hoy en día se encuentra plenamente consolidada., Peer Reviewed
Proyecto:


Buscador avanzado