Buscador

Encontrado(s) 2242222 resultado(s)
Encontrada(s) 224223 página(s)

Reconversió de l'estacio industrial de Vila Nova de Gaia, Porto

 • Fernandez Garcia, Eduard
Ens trobem a Porto, principal ciutat del nord de Portugal, situada a la desembocadura del riu Duero i marcada per un fort caràcter mercantil. La ciutat, de fundació romana, s’ha desenvolupat a banda i banda del riu a arrel de l’activitat que aquest ha generat com a canal de mercaderies, principalment de vi. El principal nucli urbà de la ciutat es desenvolupa a la vessant nord al voltant del nucli romà, utilitzant el riu com a mitjà de defensa. La ciutat va anar creixent en relació als camins d’entrada i sortida de la ciutat i sobre l’eix longitu- dinal del riu. Per altra banda , a la vessant sud del riu es troba Vila Nova de Gaia. La població pesquera i mercantil que es trobava fora les muralles es va anar consolidant a la cota baixa tangent al riu, i cap amunt es van anar assentant tot un conjunt de naus industrials, que emmagatzemen el vi provinent de la zona de Ribeira do Douro, a l’interior, per posteriorment distribuir-ho aprofitant la proximitat a l’oceà Atlàntic. Amb l’arribada de la primera línia de tren provinent de Lisboa, Vila Nova de Gaia es defineix com a principal ciutat industrial de Porto. L’any 1863 es construeix la primera estació industrial i de passatgers situada tangent al conjunt de caves, per la cota alta. Als voltants de l’estació s’implanta la classe burgesa emergent aprofitant les sinergies de l’estació i es conforma així un segon nucli urbà anomenat Devesas. A finals dels anys ‘80 l’augment de l’ocupació del sòl i l’auge del transport privat i les infraestructures viàries afecta greument el territori de Gaia, que es veu limitada a la seva condició de ciutat dormitori i “lloc de pas” amb l’únic objectiu de servir a la ciutat de Porto. El primer PDM l’any ‘94 estableix un model de Satellite City, invertint en accessibilitat amb la finalitat de crear centralitat. El privat assumeix part del cost de l’infraestructura necessària per a la requalificació de l’ús del sòl sense cap sistema de regulació en termes d’espai públic i edificabilitat. Aquest fenòmen deriva en la construcció de grans superficies comercials que deterioren el territori amb l’aparició de grans carreteres i autopistes que enllacen els diferents pols comercials de la zona i faciliten el transport de mercaderies. En particular, l’última gran operació urbanística amb la construcció de l’anomenat eix Edgar Cardoso que passa tangent a la zona de l’estació que ens ocupa. Pel que fa al sistema de transport públic es repeteix el mateix patró anteriorment esmentat. No hi ha cap mena d’or- ganisme administratiu que estableixi una planificació del transport públic comuna entre Gaia i Porto i que potencïi intercanvi modals entre ambdues ciutats. Actualment, existeix una única linia de metro que recorre l’eix Dom João i travessa el casc antic per la cota alta, i un total de vuit linies de bus independents que no generen parades intermodals. La precarietat del sistema de transport públic de Gaia dificulta la possibilitat de generar punts de centralitat més enllà del propi traçat viari. Dins la tendència dels darrers anys, Gaia està patint un procés de desindustrialització pel qual part de la seva càrrega industrial s’ha deslocalitzat a la perifèria nord de Porto. Aquest fenòmen ha derivat en el progessiu abandonament de l’estació industrial de les Devesas, la qual s’ha vist reduida a una parada de passatgers en mig del no res. Tot i això, considerant la futura ampliació de la xarxa de metro que passaria de l’esquema en creu actual a un esque- ma de circunvalació, l’estació de Vila Nova de Gaia esdevé un punt trascendental a nivell de mobilitat metropolitana. La construcció d’una nova línia transversal de metro per la banda oest provinent de Casa da Música fins a l’estació tancaria un anell intermodal que engloba tot el centre adminsitratiu de Porto i Gaia, generant un primer anell de transport públic transversal amb el riu. Aquesta decisió permetria passar d’un model de ciutat satèl·lit a un model de ciutat policèntrica on es generarien micro-centralitats derivades sistema de mobilitat pública més eficient. Aquesta nova centralitat pot suposar una oportunitat per formular una nova lectura del territori partint del principal agent que determina el caràcter de les ciutats: la topografia. Podem definir dues escales urbanes que deriven de la lectura del territori. Per una banda l’escala metropolitana, on es situen les infraestructures de mobilitat que apareixen de la cota 70m cap amunt, donat la topografia manté pendents més amables per als seus traçats. I per altra, l’escala local, on trobem el teixit històric que hem comentat anteriorment i que es situa de la cota 70m fins al riu, on el terreny té una forta pendent i estableix una forta relació visual a banda i banda. L’intervenció parteix de l’arribada del metro per l’eix Edgar Cardoso, el qual permet reformular aquesta via com a via urbana estructurant entre Porto i Gaia, reduint els carrils per cotxes i incorporant altres sistemes de transport a més del metro, com carrils bus i carrils bici. Aquesta decisió permetria deslocalitzar l’estació de trens actual a l’encreuament de vies metro-tren, fet que propicia que l’estació de tren es situi sobre el viaducte preexistent. Els espais rurals de l’entorn de l’estació serien renaturalitzats, eliminant les zones ocupades pel cotxe i reordenant-los a l’eix de l’estació per la cota alta. Així aquests espais naturals servirien com elements connectors cota alta-cota baixa, donant un nou accés a l’estació intermodal des del riu.
Proyecto:


Evaluation of low-power architectures in a scientific computing environment

 • Gómez Crespo, Constantino
HPC (High Performance Computing) represents, together with theory and experiments, the third pillar of science. Through HPC, scientists can simulate phenomena otherwise impossible to study. The need of performing larger and more accurate simulations requires to HPC to improve every day. HPC is constantly looking for new computational platforms that can improve cost and power efficiency. The Mont-Blanc project is a EU funded research project that targets to study new hardware and software solutions that can improve efficiency of HPC systems. The vision of the project is to leverage the fast growing market of mobile devices to develop the next generation supercomputers. In this work we contribute to the objectives of the Mont-Blanc project by evaluating performance of production scientific applications on innovative low power architectures. In order to do so, we describe our experiences porting and evaluating sate of the art scientific applications on the Mont-Blanc prototype, the first HPC system built with commodity low power embedded technology. We then extend our study to compare off-the-shelves ARMv8 platforms. We finally discuss the most impacting issues encountered during the development of the Mont-Blanc prototype system.
Proyecto:


Disseny, programació i implementació d'un robot de dibuix amb Arduino

 • Martí I Elias, Josep Maria
L'objectiu d'aquest treball és dissenyar i construir un robot capaç de traspassar un dibuix tècnic realitzat amb ordinador, des d'un arxiu SVG per exemple, a un dibuix real sobre una superfície plana. En aquests estudi es vol aconseguir una primera aproximació a la solució, i s'ha estudiat el cas treballant amb un retolador que dibuixa sobre un paper per després poder-ho extrapolar a altres solucions. Un altre dels objectius del treball és estudiar la viabilitat de realitzar-ho com un sistema en llaç obert per mantenir la simplicitat i aconseguir un dispositiu de baix cost. En aquesta memòria es descriu tot el procés que ha seguit el projecte, des de la idea inicial fins a la seva creació. El primer pas ha estat escollir els components que podien dotar al conjunt d'una millor precisió, un fet bàsic si es vol realitzar un sistema enllaç obert. Després s'ha dissenyat l'estructura bàsica i tots els elements necessaris per la construcció del prototip i s'ha creat el software encarregat de controlar-lo i programar-lo. Els elements claus per garantir el bon funcionament són els motors pas a pas encarregats del moviment, el microcontrolador Arduino UNO que controla el funcionament del robot i els programes realitzats amb Python que realitzen la transformació del document original en comandes específiques per l'Arduino. S'ha establert un codi de comunicació entre el Python, des de l'ordinador, i l'Arduino del robot a través de Bluetooth. Els resultats són molt satisfactoris tot i que existeixen errors de precisió que es podrien estudiar en nous treballs. És per això que es considera que s'ha complert amb tots els objectius i s'ha aconseguit construir el robot desitjat.
Proyecto:


Analysis of current intensification in the NorthWest Mediterranean Shelf

 • Mestres Ridge, Marc
 • Grifoll Colls, Manel
 • Sánchez-Arcilla Conejo, Agustín
Flow intensification episodes lasting more than 12 h are observed occasionally at different locations along the Northwestern Mediterranean coast. In the last years, these pulses have hindered ship operations outside the Barcelona harbour, thus attracting the attention of the port authorities. In this paper, the strongest intensification events in the Barcelona coast area are quantified and characterized in order to identify the mechanisms which generate them. For this, current, sea level and meteorological measured and modelled data, at local and regional scale, are analysed. The results show that the flow accelerations are due to the combination of a narrow coastal shelf and the prevalence of a strong and sustained wind from the NE to SE. The synoptic atmospheric conditions that lead to this meteorological scenario are described. For one of the events, the presence and contribution to the current fluctuations of a coastal trapped wave, likely generated at the Eastern edge of the Gulf of Lions shelf, and other factors such as a freshwater discharge are also identified and discussed., Peer Reviewed
Proyecto:


Damage analysis of masonry structures subjected to rockfalls

 • Mavrouli, Olga Christina
 • Giannopoulos, P. G.
 • Carbonell Puigbó, Josep Maria
 • Syrmakezis, Costas
Masonry structures present substantial vulnerability to rockfalls. The methodologies for the damage quantification of masonry structures subjected to rockfalls are scarce. An analytical procedure for the damage assessment of masonry structures is presented. The procedure comprises three stages: (1) determination of the rockfall impact actions which are applied to a masonry structure, in terms of external forces, using the particle finite element method (PFEM), (2) evaluation of the mechanical properties, modelling of the masonry structure, and calculation of the internal stresses, using the finite element method (FEM), (3) assessment of the damage due to the rockfall actions, applying a failure criterion adapted to masonries, and calculation of the damage in terms of the percentage of the damaged wall surface. Three real rockfall events and their impact on buildings are analysed. A sensitivity analysis of the proposed procedure is then used to identify the variables that mostly affect the extent of the wall damage, which are the masonry width, the tensile strength, the block diameter and lastly, velocity., Peer Reviewed
Proyecto:


Disseny d'un carrusel transportable

 • Polo Pérez, Àbac
En aquest projecte es desenvolupa el disseny i l’anàlisi de la viabilitat de la construcció d’un carrusel que pugui muntar-se i desmuntar-se manualment per a poder així transportar-lo d’un lloc a un altre. També es fa l’estudi econòmic de quant costaria fabricar totes les peces dissenyades i muntar l’atracció. El disseny de la instal·lació es realitza des de zero i s’expliquen tots els estadis de l’evolució del disseny passant per el plantejament de la idea, el desenvolupament conceptua, la proposta de funcionament mecànic prèvia als càlculs i finalment el disseny definitiu. Es descriu detalladament cada un dels elements que formen part de l’atracció i com aniran units entre ells per a permetre el muntatge i desmuntatge fàcil de la instal·lació. Finalment es desenvolupen els càlculs per a demostrar que el disseny de l’estructura es viable aplicant les normatives actuals sobre estructures d’acer i fusta i instal·lacions en parcs d’atraccions. Es desenvolupa i calcula també tot el sistema intern de la maquina que generarà el moviment de les dues plataformes giratòries en direccions oposades.
Proyecto:


La Caseta del Vilar : residencia y espacio de creación : Sant Bartomeu del Grau

 • Robredo Manero, Garazi
El proyecto se ubica y entiende en el contexto del pueblo de Sant Bartomeu del Grau, en la comarca de Osona. Este pueblo de menos de mil habitantes tiene una lectura territorial variante, ya que dentro de sus límites recoge una gran cantidad de rutas de senderismo, un pronunciado desnivel del terreno con ríos y bosques, un municipio formado por un núcleo urbano semi-reciente, una fábrica desproporcionada para el lugar y abandonada, y una multitud de masías dispersas por el lugar. El proyecto consiste en la reconversión de una antigua masía en un centro de creación artística que promueva la captación de un nuevo público sensible y responsable con el medio ambiente que favorezca al municipio. Un centro donde un artista, resida y cree su obra en consonancia con la naturaleza que le rodea. Para ello se reorganiza el acceso y recorridos internos de la parcela con respecto a la carretera que conecta con el pueblo y la propia masía. 1- Por un lado el proyecto consiste en la rehabilitación de la masía existente: El mayor cambio es el propio cambio de uso que sufre la edificación. De ser un edificio de producción agrícola a ser un lugar de residencia y trabajo. Esto representa una necesidad de control térmico, lumínico, una nueva distribución y el cumplimiento de la accesibilidad. La estrategia adoptada es la de mantener la constantemente útil estructura muraria de roca original y realzarla en contraste con todas las nuevas estructuras y particiones de madera que generarán las nuevas habitaciones y baños. Por otro lado, la entrada de luz, al estar restringida la apertura de nuevos huecos en fachada por ser una edificación patrimonial. Se propone crear unos patios de luz retirando 80cm la fachada y tejado, de manera que la luz penetre por la cubierta y acceda a la planta baja. Y por último, se elimina el forjado de la planta segunda en la nave central para dar un carácter prioritario y realzar la importancia histórica de este espacio que se mantiene como sala central del complejo. 2- Por otro lado, se construyen nuevos anexos derribando las partes más innecesarias, deterioradas e históricamente inconexas de la masía. Estos anexos se realizarán en ladrillo ya que la idea es conseguir una diferenciación mayor con respecto a la masía original, y sin embargo asemejarse a la nave de cerdos que está junto a la masía, y que tras la reconversión funciona como talleres de los artistas. A su vez el urbanismo se realiza con los mismos materiales, dotando de una coherencia a toda la envolvente del principal centro del proyecto: la masía.
Proyecto:


Analysis of Business Models for EV Fleets in Cites

 • Kuntz, Daniel
This thesis examines the transition from internal combustion engine (ICE) fleets to electric vehicle (EV) fleets. In particular, there is a focus on the economic effects from the point of view of the fleet owner, as well as overall environmental effects. This is accomplished through case studies involving different fleet-based business models and analysing the resulting effects of a transition to EV fleets. Furthermore, comparisons will be made between similar scenarios in two different European cities, namely Barcelona and Stockholm. Additionally, aid and incentives to motivate a change from ICE and EV fleets are explored in detail. The results show annual savings of 4,279.94 EUR/year and 6,352.33 EUR/year for taxi drivers in Barcelona and Stockholm respectively, and 6,405,121 EUR/year and 8,594,734 EUR/year for public bus operators in Barcelona and Stockholm respectively. Furthermore, the results show a reduction in local emissions of 12,727 kg CO2/year for taxi drivers in Barcelona and Stockholm, and 22,835,163 kg CO2/year and 19,134,464 kg CO2/year for public bus operators in Barcelona and Stockholm respectively. Finally, savings for delivery service fleets are shown to range from 18.25 EUR for 4,000 km up to 3,744.25 EUR for 50,000 km. The thesis concludes by acknowledging the large positive environmental effects, while also pointing out that despite the yearly economic savings, there is still a large financial burden associated with a transition to EV fleets. Ways in which this financial burden can be reduced include increasing the annual kilometres driven by vehicles in the fleet, and increasing the difference in cost between electricity and fuel prices.
Proyecto:


About log-on languages : preliminary version

 • Cases Muñoz, Rafael
 • Gabarró Vallès, Joaquim
We deal with on-line log-space Turing Machines with markers in the work tapes. In this type of machines we prove the existence of a language L satisfying L ϵ NSPACE_s (log⁡ n) , L ̅ ϵ NSPACE_s (log⁡ n) and L ϵ NSPACE_s (log⁡ n) We give an explicit definition of L. The main theorem uses minimisation techniques of deterministic finite automata.
Proyecto:


Buscador avanzado