Buscador

Encontrado(s) 2197590 resultado(s)
Encontrada(s) 219759 página(s)

The Volume preserving crystalline mean curvature flow of convex sets in RN

 • Bellettinia, Giovanni
 • Caselles, Vicente
 • Chambolle, Antonin
 • Novaga, Matteo
We prove the existence of a volume preserving crystalline mean curvature flat flow starting from a compact convex set and its convergence, modulo a time-dependent translation, to a Wulff shape with the corresponding volume. We also prove that if C satisfies an interior ball condition (the ball being the Wulff shape), then the evolving convex set satisfies a similar condition for some time. To prove these results we establish existence, uniqueness and short-time regularity for the crystalline mean curvature flat flow with a bounded forcing term starting from C, showing in this case the convergence of an approximation algorithm due to Almgren, Taylor and Wang. Next we study the evolution of the volume and anisotropic perimeter, needed for the proof of the convergence to the Wulff shape as., V. Caselles acknowledges partial support by PNPGC project, reference MTM2006-14836.
Proyecto:


Are terminology planning evaluation and language policy and planning evaluation applicable to the evaluation of standardisation?

 • Costa Carreras, Joan
Data de publicació electrónica: 06-12-2018, This initial work on evaluating standardisation tries to explore to what extent standardisation can be evaluated in the same way as terminology planning and language policy and planning. The main reason for exploring this issue is that this kind of evaluation is necessary and has not been undertaken systematically. The work aims to verify the basic hypothesis that terminology planning evaluation (TPE) and language policy and planning evaluation (LPPE) can be applied to the evaluation of standardisation. So, the general question addressed is to what extent can standardisation be evaluated according to the models for TPE and LPPE. After presenting Haugen’s model of standardisation and complementing it with some concepts about language corpus planning and restandardisation, this model is analysed from the perspectives of PPE and LPPE, with references to the actions taken as part of the official restandardisation of the Catalan language (the new 2016 Catalan spelling and grammar). The principal original contributions of our work are this analysis of a standardisation model, based on TPE and LPPE evaluation models, and an overall positive verification of the hypothesis, leading us to conclude that standardisation can be evaluated in this way.
Proyecto:


#comsomcomensveuen

 • Vilanova Godoy, Gerard
Es tracta d'una producció de l'àmbit del màrqueting i de la comunicació que pretén visibilitzar i millorar la imatge de l’arxivística, dels arxius i del col·lectiu professional dels arxivers/es mitjançant la creació d’un espai públic de reflexió perquè algunes de les veus més representatives del col·lectiu s’hi expressin i aportin el seu punt de vista a l'opinió pública sobre la realitat de la seva activitat, en les seves múltiples manifestacions: l'administració pública, l'administració electrònica, l'arxiu històric, el patrimoni, la transformació digital, la professió d'arxiver/a, les associacions, la formació en arxivística, la xarxa catalana d'arxius... imatge, tòpics, invisibilitat, arxiu, màrqueting, gestió de documents, arxiu històric, comunicació, arxivística, ESAGED, Se trata de una producción del ámbito del marketing y de la comunicación que pretende visibilizar y mejorar la imagen de la archivística, de los archivos y del colectivo profesional de los archiveros/as mediante la creación de un espacio público de reflexión para que algunas de las voces más representativas del colectivo se expresen y aporten su punto de vista a la opinión pública sobre la realidad de su actividad, en sus múltiples manifestaciones: la administración pública, la administración electrónica, el archivo histórico, el patrimonio, la transformación digital, la profesión de archivero/a, las asociaciones, la formación en archivística, la red catalana de archivos... imagen, tópicos, invisibilidad, archivo, marketing, gestión de documentos, archivo histórico, comunicación, archivística, ESAGED, This is a film production coming from marketing and communication areas which faces archivistics science, archives an arxchivists visibilitzation and image improvement by creating a public loudspeaker where some of the most important and representative voices freely express themselves by empowering some of its most important and representative voices, from their different points of view and positions. Some of the most important topics are discussed, like public and electronic administration, archival institutions, patrimony, digital transformation, profession, associations, education, the Catalan net of archives… image, topics, invisibility, archive, marketing, records management, historical archive, communication, archivistics, ESAGED
Proyecto:


Datos abiertos: geocodificación y representación visual de un instrumento de descripción. El catálogo de licencias de obras particulares del Archivo municipal de Santa Perpètua de Mogoda.

 • Munté van Enkhuizen, Carmen Clara
El treball de recerca ha consistit en representar i publicar un instrument de descripció, el catàleg de la sèrie "Llicències d'obres particulars "de l'Arxiu municipal de Santa Perpètua de Mogoda en un format visual mitjançant la georeferenciació de les unitats documentals en un mapa amb l'estètica de Google Maps. Principalment es plantejava que fos un instrument útil per a la pròpia administració, en concret per a l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament, però posteriorment es va veure que també podria ser interessant obrir les dades a la ciutadania. S’analitza la sèrie i les particularitats que presenta i les necessàries adaptacions a realitzar a l'instrument de descripció per a la seva explotació posterior. Instrument de descripció, dades obertes, representació visual, geocodificació, georeferenciació, llicències d'obres particulars, arxiu municipal, Santa Perpètua de Mogoda, arquitectes catalans, El trabajo de investigación ha consistido en representar y publicar un instrumento de descripción, el catálogo de la serie “Licencias de obras particulares” del Archivo municipal de Santa Perpètua de Mogoda en un formato visual mediante la georreferenciación de las unidades documentales en un mapa con la estética de Google Maps. Principalmente se planteaba que fuera un instrumento útil para la propia administración, en concreto para el Área de Urbanismo del Ayuntamiento, pero posteriormente se vio que también podría ser interesante abrir los datos a la ciudadanía. Se analiza la serie y las particularidades que presenta y las necesarias adaptaciones a realizar en el instrumento de descripción para su explotación posterior. Instrumento de descripción, datos abiertos, representación visual, geocodificación, georreferenciación, licencias de obras particulares, archivo municipal, Santa Perpètua de Mogoda, arquitectos catalanes, The research work consisted in representing and publishing a finding aid (catalog) of the series "Licenses of particular works" of the Municipal Archive of Santa Perpètua de Mogoda in a visual format by georeferencing the records on a map with the aesthetics of Google Maps. Mainly it was thought to be a useful tool for the administration itself, specifically for the Urban Planning Area of the City Council, but later it was seen that it might also be interesting to open the data to the citizens. It’s analized the series and the peculiarities that it presents and the necessary adaptations to realize in the finding aid for its later exploitation finding aid, open data, visual representation, geocoding, georeferencing, private works licenses, municipal archives, Santa Perpètua de Mogoda, Catalan architects
Proyecto:


Estratègies per a la resolució de conflictes en l’educació física

 • Capllonch Bujosa, Marta
 • Figueras, Sara
 • Castro, Marcos
The purpose of this article is to present the barriers and strategies for dialogic conflict resolution in physical education classes obtained via a study financed by the Ministry of Economy and Competitiveness (National RDI Plan SEJ200761757) conducted in 6 learning communities in Catalonia and Euskadi (the Basque Country). In the study, a communicative methodology was chosen, and both quantitative and qualitative information-gathering techniques were used. The communicative analysis of the information enabled us to further explore the aspects that either hinder the prevention and resolution of conflicts (exclusionary dimension) or foster understanding and help overcome conflictive situations (transformative dimension). Worth noting is that to prevent and resolve conflicts, spaces and situations should be promoted in which instructors and students can engage in dialogue to reach agreements, with the participation of other community members as well. In physical education classes, this is attained via interactive groups., Aquest article té per objectiu presentar les barreres i les estratègies per a la resolució dialògica de conflictes a les classes d’educació física, obtingudes a través d’una recerca finançada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (Pla nacional R+D+i SEJ2007-61757), realitzada en 6 comunitats d’aprenentatge de Catalunya i Euskadi. En la recerca es va optar per la metodologia comunicativa i es van utilitzar tècniques de recollida d’informació tan quantitatives com qualitatives. L’anàlisi comunicativa de les dades va permetre aprofundir en aquells aspectes que dificulten la prevenció i resolució dels conflictes (dimensió exclusora), i en aquells que afavoreixen l’enteniment i superen les situacions de conflicte (dimensió transformadora). Cal destacar que per a la prevenció i resolució de conflictes s’han de propiciar espais i situacions en les quals el professorat i l’alumnat puguin dialogar per arribar a acords en els quals també participin altres membres de la comunitat; a les classes d’educació física s’aconsegueix mitjançant grups interactius.
Proyecto:


Sovereign risk and secondary markets

 • Broner, Fernando
 • Martin, Alberto, 1974-
 • Ventura, Jaume
Conventional wisdom views the problem of sovereign risk as one of insufficient penalties. Foreign creditors can only be repaid if the government enforces foreign debts. And this will only happen if foreign creditors can effectively use the threat of imposing penalties to the country. Guided by this assessment of the problem, policy prescriptions to reduce sovereign risk have focused on providing incentives for governments to enforce foreign debts. For instance, countries might want to favor increased trade ties and other forms of foreign dependence that make them vulnerable to foreign retaliation thereby increasing the costs of default penalties.
Proyecto:


Enforcement problems and secondary markets

 • Broner, Fernando
 • Martin, Alberto, 1974-
 • Ventura, Jaume
Proyecto:


Theoretical notes on bubbles and the current crisis

 • Martin, Alberto, 1974-
 • Ventura, Jaume
Proyecto:


Economic growth with bubbles

 • Martin, Alberto, 1974-
 • Ventura, Jaume
We develop a stylized model of economic growth with bubbles. In this model, changes in investor sentiment lead to the appearance and collapse of macroeconomic bubbles or pyramid schemes. We show how these bubbles mitigate the effects of financial frictions. During bubbly episodes, unproductive investors demand bubbles while productive investors supply them. These transfers of resources improve the efficiency at which the economy operates, expanding consumption, the capital stock and output. When bubbly episodes end, these transfers stop and consumption, the capital stock and output contract. We characterize the stochastic equilibria of the model and argue that they provide a natural way of introducing bubble shocks into business cycle models.
Proyecto:


Buenas prácticas en parentalidad. Herramientas para profesionales (PAGE)

La recomendación Rec (2006) 19 del Comité de los Ministros del Consejo de Europa confirma la dimensión europea de esta preocupación y preconiza la construcción de condiciones que pueden sostener el ejercicio de una "parentalidad positiva”. Define la parentalidad positiva refiriéndose "a un comportamiento paterno fundado sobre el interés superior del niño y de la niña" y recomienda a los Estados miembros organizar sus políticas y sus programas para favorecer la puesta en marcha de acciones destinadas a contrarrestar las situaciones de las vulnerabilidades. En este contexto europeo de preocupación por la promoción de la parentalidad positiva, especialmente en las familias en situación de vulnerabilidad, nace el proyecto Erasmus + PAGE (Parental Guidance and Education 2016-2018. Ref: 2016-1-FR01-KA202-024313) que ha elaborado el compendium de instrumentos que se recoge en esta publicación. Los socios del proyecto PAGE están a favor de una noción "operacional" de la parentalidad (parenting) ya que la intención de las partes interesadas es ofrecer apoyo a la parentalidad particularmente cuando surgen necesidades, cuando las figuras parentales se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Este consorcio de ocho socios de cinco países distintos (España, Francia, Italia, Rumania y el Reino Unido) reúne más de una cincuentena de especialistas del apoyo de la parentalidad, investigadores de universidad y profesionales del ámbito social, educativo o médico social. En los cinco países que han colaborado en este compendio, el análisis de las prácticas profesionales y los trabajos de investigación sobre los sistemas que atienden y dan soporte a la infancia y a sus padres, destacan como prioritario la vulnerabilidad de las familias y subrayan ciertos desafíos tales como: - La desfragmentación de los servicios sociales y médicos sociales, escuelas, servicios de la justicia que a menudo trabajan aisladamente, uno tras otro o hasta al mismo tiempo pero sin concertarse - La formación de los profesionales en la intervención en el medio familiar, al reconocimiento y a la valorización de los recursos educativos de las familias, que permita proponer intervenciones de calidad, orientadas sobre las fortalezas y los recursos de las figuras parentales y de los niños. En esta línea, se presenta un compendium de herramientas para profesionales para promover las buenas prácticas profesionales. Cada método o herramienta se presenta en una página siguiendo esta estructura: - El nombre del método o la herramienta de apoyo a la parentalidad, - Identificación de uno o varios principios relativos a la parentalidad positiva tomados de la recomendación europea (2006), - Una presentación general de la metodología o herramienta, - Los objetivos, - Los destinatarios o grupos diana, - La metodología y consejos para los profesionales, - El material, - Referencias bibliográficas Y al final de cada ficha, por si el lector tuviese más interés, encontrará el contacto de la institución socia del proyecto PAGE que tiene experiencia práctica en la utilización del método o de la herramienta
Proyecto:
Ver en:


Buscador avanzado