Buscador

Encontrado(s) 2197590 resultado(s)
Encontrada(s) 219759 página(s)

Art contemporani xinès en el segle XXI : introducció a la pugna entre la creació i el mercat a través de cinc artistes destacats i les seves cotitzacions en les subhastes

  • Gil Meseguer, Enric
En el relativament breu lapse de temps que suposen les tres darreres dècades, l'art contemporani xinès ha passat de ser pràcticament invisible i desconegut per al públic general, a ser present en un gran nombre d'escenaris a nivell internacional relacionats amb el món de l'art, sobre tot des de finals de la dècada dels noranta. El present TdR ha intentat apropar-se a qüestions com la imatge i les idees que sobre la RP Xina s'han transmès en l'última dècada a través de les obres o de les accions dels artistes xinesos contemporanis més exposats o cotitzats internacionalment i que viuen a la Xina, i a com s'ha arribat a inserir la producció artística d'aquests autors en el procés de globalització i hibridació de la cultura que estem vivint. Hem delimitat el camp de recerca, bàsicament a l'estudi de l'obra de cinc autors (Song Dong, Ai Weiwei, Zeng Fanzhi, Yue Minjun i Wang Qingsong) i a la seva presència en l'escena internacional de l'art contemporani a través de les subhastes de les dues cases més importants del món, Christie's i Sotheby's., En el relativamente breve lapso de tiempo que suponen las tres últimas décadas, el arte contemporáneo chino ha pasado de ser prácticamente invisible y desconocido para el público general, a estar presente en un gran número de escenarios a nivel internacional relacionados con el mundo del arte, sobre todo desde finales de la década de los noventa. El presente TdI ha intentado acercarse a cuestiones como la imagen y las ideas que sobre la RP China se han transmitido en la última década a través de las obras o de las acciones de los artistas chinos contemporáneos más expuestos o cotizados internacionalmente y que viven en China, y como se ha llegado a insertar la producción artística de estos autores en el proceso de globalización e hibridación de la cultura que estamos viviendo. Hemos delimitado el campo de investigación, básicamente al estudio de la obra de cinco autores (Song Dong, Ai Weiwei, Zeng Fanzhi, Yue Minjun y Wang Qingsong) y a su presencia en la escena internacional del arte contemporáneo a través de las subastas de las dos casas más importantes del mundo, Christie's y Sotheby's., In the relatively short period of time of the last three decades, Chinese contemporary art has gone from being almost invisible and unknown to the general public to be present in a large number of scenarios at the international level related to the art world especially since the late nineties. This research paper has tried to approach issues of image and the ideas on the People's Republic of China that have been transmitted in the last decade through the works or the performances of the contemporary Chinese artists more internationally exhibited or valued and that live in China, and how the artistic production of these authors has been fitted in the process of globalization and hybridization of culture that we're living. We have narrowed the field of research, basically to the study of the work of five authors (Song Dong, Ai Weiwei, Zeng Fanzhi, Yue Minjun and Wang Qingsong) and to their presence in the international contemporary art scene through the two auctions world's major houses Christie's and Sotheby's.
Proyecto:


Estudi descriptiu de l'ús de xarxes socials online per la promoció de l'alimentació saludable en hospitals dels Estats Units

  • Rios Fernandez-Pacheco, Carles
Internet i les xarxes socials online s'estan mostrant com a útils en la promoció de la salut i en la difusió d'hàbits saludables. L'objectiu del treball és observar el grau d'utilització que es fa de les xarxes socials online per a la promoció d'hàbits d'alimentació saludable. S'ha dissenyat un estudi observacional descriptiu transversal amb una mostra de 14 hospitals dels Estats Units. A l'estudi s'ha trobat una bona freqüència d'utilització dels canals que ofereix la xarxa però una baixa freqüència per fer promoció d'hàbits saludables en alimentació., Internet y las redes sociales online se están mostrando como útiles en la promoción de la salud y en la difusión de hábitos saludables. El objetivo del trabajo es observar el grado de utilización que se hace de las redes sociales online para la promoción de hábitos de alimentación saludable. Se ha diseñado un estudio observacional descriptivo transversal con una muestra de 14 hospitales de Estados Unidos. En el estudio se ha encontrado una buena frecuencia de utilización de los canales que ofrece la red pero una baja frecuencia para hacer promoción de hábitos saludables en alimentación., Internet and social networks are useful in showing how health promotion and dissemination of healthy habits. The study aims to observe the degree of use made of online social networking to promote healthy eating habits. We have designed a descriptive study with a sample of 14 U.S. hospitals. The study has found a good frequency of use of channels offered by the network, but a low frequency to promote healthy food habits.
Proyecto:


Ús dels recursos web per part dels hospitals americans en la promoció de l'alimentació saludable

  • Gordó Rosell, Roser
Revisió de l'ús que fan els centres hospitalaris americans dels recursos que ofereix Internet, amb l'objectiu de promoure l'alimentació saludable entre la població., Revisión del uso que hacen los centros hospitalarios americanos de los recursos que ofrece Internet, con el objetivo de promover la alimentación saludable entre la población., Review of the use made by American hospitals of Internet resources with the aim of promoting healthy eating habits among the population.
Proyecto:


Pràcticum II de Psicologia Clínica i de la Salut

  • Argelaguer Martínez, Arturo
L'autor exposa el treball de camp dut a terme durant més de cent hores de pràctiques en un centre de salut mental, CSAM de Manresa. S'inicia amb una visió general del centre, la seva història i els seus òrgans de funcionament. Es fa una petita exposició dels motius de l'elecció per part de l'alumne, l'orientació teòrica del centre, així com la metodologia utilitzada i la temporalització amb la qual s'ha dut a terme la tasca i, finalment, un seguiment i alguns resultats obtinguts de les sessions que s'han dut a terme en les àrees infanto-juvenil i d'addicció i control d'impulsos en adults. Acaba el treball amb una reflexió per als futurs estudiants de psicologia, en l'àrea clínica: Lluiteu, lluitem tots junts "por un prácticum clínico que no convierta a los estudiantes de psicología en pedigüeños de las prácticas y los coloquen en la zozobra inquieta que les lleve a un peregrinaje absurdo por diversos centros públicos o privados, a la búsqueda de algún paciente al que puedan simplemente observar" (De Josep Mª Farré, Psiquiatre de l'Institut Dexeus, en el llibre de María Dolores Avia (dir), "Cartas a un joven psicólogo", en la seva segonda edició)., El autor expone el trabajo de campo llevado a cabo durante más de cien horas de prácticas en un centro de salud mental, CSAM de Manresa. Se inicia con una visión general del centro, su historia y sus órganos de funcionamiento. Se hace una pequeña exposición de los motivos de la elección por parte del alumno, la orientación teórica del centro, así como la metodología utilizada y la temporalización con la cual se ha llevado a cabo la tarea y, finalmente, un seguimiento y algunos resultados obtenidos de las sesiones que se han llevado a cabo en las áreas infanto-juvenil y de adicción y control de impulsos en adultos. Acaba el trabajo con una reflexión para los futuros estudiantes de psicología, en el área clínica: Luchad, luchemos todos juntos "por un prácticum clínico que no convierta a los estudiantes de psicología en pedigüeños de las prácticas y los coloquen en la zozobra inquieta que les lleve a un peregrinaje absurdo por diversos centros públicos o privados, a la búsqueda de algún paciente al que puedan simplemente observar" (De Josep Mª Farré, Psiquiatra del Instituto Dexeus, en el libro de María Dolores Avia (dir), "Cartas a un joven psicólogo", en su segunda edición)., The author discusses the field work carried out over a hundred hours of training in a mental health center, CSAM de Manresa. It begins with an overview of the center, its history and organization. It explaines the reasons why the student chose it, the theoretical orientation of the center, and the methodology used and the timing, and, finally, monitoring and the results of some the sessions conducted in the Child and adolescent and in the addiction and impulse control areas in adults.
Proyecto:


Proyecto para la identificación de necesidades formativas y posterior implementación de acción docente en el ERIE Psicosocial de C.R.N.

  • Ibarrola Guillén, Max
La responsabilidad del ERIE Psicosocial a la hora de realizar su labor en el marco de la intervención en emergencias debe ir necesariamente acompañada de una correcta identificación de las necesidades que el equipo tiene en lo que respecta a su formación e instrucción, de cara a mantener el nivel de respuesta en su labor. El desarrollo de herramientas y métodos capaces de definir estas variables es, pues el primer paso de este proceso. El formato de desarrollo posterior de esas acciones formativas, teniendo en cuenta el carácter grupal y cooperativo del grupo, debe ser estudiado y validado para obtener la máxima eficacia durante su materialización., La responsabilitat de l'ERIE Psicosocial a l'hora de realitzar la seva tasca en el marc de la intervenció en emergències ha d'anar necessàriament acompanyada d'una correcta identificació de les necessitats que l'equip té pel que fa a la seva formació i instrucció, de cara a mantenir el nivell de resposta en la seva tasca. El desenvolupament d'eines i mètodes capaços de definir aquestes variables és, doncs el primer pas d'aquest procés. El format de desenvolupament posterior d'aquestes accions formatives, tenint en compte el caràcter grupal i cooperatiu del grup, ha de ser estudiat i validat per obtenir la màxima eficàcia durant la seva materialització., The responsibility of Psychosocial Community emergency response team in an emergency intervention must necessarily be accompanied by a correct identification of the team training and instruction. The development of tools and methodologies that define these variables is thus the first step in this process. The format for further development of these training activities, taking into account the cooperative features of the group must be studied and validated for maximum efficiency.
Proyecto:


Prácticum I : psicología de la educación, Plan de modificación de conducta de un alumno con Síndrome de Down

  • Cavacasillas Rodríguez, Antonio
El lugar donde he realizado mis prácticas ha sido en el Colegio Salesiano Ramón Izquierdo de Badajoz, dentro de su Departamento de Orientación. El tema de investigación elegido es la intervención con un niño de 13 años con Síndrome de Down. Las razones de la elección han sido fundamentalmente la de centrarnos en un único tema para realizar unas prácticas eficientes. De entre los ámbitos en los que trabaja el departamento de Orientación del Colegio: - Atención a la diversidad - Plan de acción tutorial - Orientación académica profesional, El lloc on he realitzat les pràctiques ha estat el Colegio Salesiano Ramón Izquierdo de Badajoz, dins del seu Departament d'Orientació. El tema de recerca triat és la intervenció amb un nen de 13 anys amb Síndrome de Down., I did my internship in the Educational Orientation Department at the Salesian Shool Ramón Izquierdo, in Badajoz (Spain). The research topic chosen is an intervention program for a 13 year old boy with Down's syndrome.
Proyecto:


El fracàs escolar lligat necessàriament a un QI baix? Estudi del fracàs escolar d'un grup classe de l'Escola Pit-Roig

  • Ursueguía del Olmo, Carol
Davant la diversitat de teories que acompanyen al concepte de fracàs escolar i a la seva relació amb la intel·ligència, a continuació es presenta un estudi d'un grup classe de primària en un centre escolar de Barcelona ciutat, enfocat a verificar o rebutjar algunes de les teories clàssiques que parlen sobre l'èxit i/o el fracàs escolar i els factors predictius d'aquest, en concret el quocient intel·lectual, a l'igual que d'altres factors determinants amb aquest rendiment escolar. D'aquest grup classe, han estat tres els subjectes que han estat sotmesos a un estudi més profund per ser els que presenten fracàs escolar. Els materials utilitzats han estat diferents tests psicomètrics per valorar la intel·ligència de tot el grup classe, i les conductes adaptatives i la part emocional i relacional d'aquests tres alumnes, i un qüestionari per obtenir informació dels hàbits d'estudi de tot el grup classe. Les activitats realitzades han inclòs el passar aquests tests, observacions a l'aula del grup classe, a l'aula de reforç i al pati, passar el qüestionari a tot el grup classe, entrevistes amb aquests tres alumnes en concret, amb les seves famílies, amb la tutora del grup classe i amb la monitora de reforç. Els resultats obtinguts en aquest estudi ens han permès rebutjar les teories que correlacionen directament el quocient intel·lectual amb un predictor del rendiment escolar i de les conductes adaptatives, i a reafirmar que la metodologia d'ensenyament-aprenentatge influeix de forma directa en la motivació de l'alumnat en els seus estudis, en la comprensió de la nova informació, en l'atribució d'un significat a l'aprenentatge i en rendiment escolar., Ante la diversidad de teorías que acompañan al concepto de fracaso escolar i a su relación con la inteligencia, a continuación se presenta un estudio de un grupo clase de primaria de un centro escolar de Barcelona ciudad, enfocado a verificar o rechazar algunas de las teorías clásicas que hablan sobre el éxito y/o el fracaso escolar y los factores predictivos de este, en concreto el cociente intelectual, al igual que otros factores determinantes en este rendimiento escolar. De este grupo clase, han sido tres los sujetos que se han sometido a un estudio más en profundidad por ser los que presentan fracaso escolar. Los materiales utilizados han sido diversos tests psicométricos para valorar la inteligencia de todo el grupo clase, y las conductas adaptativas y la parte emocional y relacional de estos tres alumnos, y un cuestionario para obtener información referente a los hábitos de estudio de todo el grupo clase. Las actividades realizadas han incluido pasar estos test, observaciones en el aula del grupo clase, en el aula de refuerzo y en el patio, pasar el cuestionario a todo el grupo clase, entrevistas con estos tres alumnos en concreto, con sus familias, con la tutora del grupo clase y con la monitora de refuerzo. Los resultados obtenidos en este estudio nos han permitido rechazar las teorías que correlacionan directamente el cociente intelectual con un predictor del rendimiento escolar y de las conductas adaptativas, y a reafirmar que la metodología de enseñanza-aprendizaje influye de forma directa en la motivación del alumnado en sus estudios, en la comprensión de la nueva información, en la atribución de un significado al aprendizaje y al rendimiento escolar.
Proyecto:


Pràcticum I : Psicologia de l'Educació. Anàlisi de l'educació inclusiva a través d'una aula USEE a secundària

  • Balaguer Comas, Montse
L'existència d'una aula USEE ha de permetre la inclusió dels alumnes amb NEE en un entorn majoritàriament ordinari. El present treball és una aproximació a l'educació inclusiva, les seves dificultats i aplicacions a través d'una experiència pràctica en un institut al voltant de la seva aula USEE. Les tasques pràctiques realitzades estan dividides en dos grans blocs: per una banda la recollida d'informació per a la identificació i l'anàlisi dels grau d'inclusió dels alumnes i del funcionament general del centre i per altra banda, una intervenció a la pròpia aula USEE a través d'un taller de ceràmica, el qual em va permetre valorar el sentiment de pertinença dels alumnes i treballar amb ells temes com l'autoconcepte, l'aprenentatge constructiu, les habilitats socials i les estratègies d'aprenentatge. He pogut constatar com una USEE és un recurs facilitador del model inclusiu si es donen algunes condicions fonamentals com aquelles que afecten a la cultura de centre. Finalment, el treball aporta algunes idees per orientar el centre cap a una millora en la seva cultura inclusiva., La existencia de un aula USEE debe permitir la inclusión de los alumnos con NEE en un entorno mayoritariamente ordinario. El presente trabajo es una aproximación a la educación inclusiva, sus dificultades y aplicaciones a través de una experiencia práctica en un instituto en torno a su aula USEE. Las tareas prácticas realizadas están divididas en dos grandes bloques: por un lado la recogida de información para la identificación y el análisis de los grado de inclusión de los alumnos y del funcionamiento general del centro y por otra parte, una intervención en la propia aula USEE a través de un taller de cerámica, que me permitió valorar el sentimiento de pertenencia de los alumnos y trabajar con ellos temas como el autoconcepto, el aprendizaje constructivo, las habilidades sociales y las estrategias de aprendizaje. He podido constatar como una USEE es un recurso facilitador del modelo inclusivo si se dan algunas condiciones fundamentales como aquellas que afectan a la cultura de centro. Finalmente, el trabajo aporta algunas ideas para orientar el centro hacia una mejora en su cultura inclusiva., This work is an inclusive approach to education, its difficulties and applications through practical experience in a high school around special education support. The practical tasks carried out were divided into two groups: on one hand the collection of information for the identification and analysis of the degree of inclusion of students and the general operations of the centre and on the other hand, an intervention in the classroom itself through a pottery workshop. Finally, the paper provides some ideas to guide the centre to improve inclusive culture.
Proyecto:


La utilització dels "serious games" en el tractament dels trastorns mentals : una revisió

  • Rios Fernandez-Pacheco, Carles
Aquest article de revisió analitza l'ús que s'està fent dels anomenats "serious games" en el tractament dels trastorns mentals. La recerca efectuada a les bases de dades Medline i PsycINFO han donat com a resultat la localització de 537 articles que fan referència als "serious games" i als "computer games", dels quals 71 ho fan a la seva aplicació en l'àmbit de la salut i 14 a l'àmbit mes concret dels trastorns mentals. S'han trobat estudis que contemplen tractaments per l'esquizofrènia, el Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH), el Trastorn per Estrès Posttraumàtic (TEPT), l'autisme, el retard mental i les fòbies. Hi ha resultats encoratjadors en quan a l'eficàcia dels tractaments utilitzant jocs d'ordinador, realitat virtual i realitat augmentada, si bé degut a ser un camp de recerca molt jove es necessita replicar molts estudis per tal de donar validesa científica als resultats provisionals obtinguts., Este artículo de revisión analiza el uso que se está haciendo de los llamados "serious games" en el tratamiento de los trastornos mentales. La investigación efectuada en las bases de datos Medline y PsycINFO han dado como resultado la localización de 537 artículos que hacen referencia a los "serious games" y "computer games", de los cuales 71 lo hacen a su aplicación en el ámbito de la salud y 14 en el ámbito más concreto de los trastornos mentales. Se han encontrado estudios que contemplan tratamientos para la esquizofrenia, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT), el autismo, el retraso mental y las fobias. Hay resultados alentadores en cuanto a la eficacia de los tratamientos utilizando juegos de ordenador, realidad virtual y realidad aumentada, si bien debido a ser un campo de investigación muy joven se necesita replicar muchos estudios para dar validez científica a los resultados provisionales obtenidos., This paper discusses the use being made of the so-called "serious games" in the treatment of mental disorders., This review article discusses the use being made of so-called "serious games" in the treatment of mental disorders.
Proyecto:


La influència de les emocions, els aliments emocionals i la publicitat emocional en l'elecció d'aliments i el comportament alimentari

  • Esquivel Blanco, Miriam
D'ençà que el sobrepès és un factor de risc per a moltes malalties mortals, la investigació ha intentat identificar els factors que fan a les persones vulnerables de la sobreingesta. Aquest treball es basa en una revisió sistemàtica d'estudis qualitatius amb la intenció de resumir l'evidència existent sobre les relacions que s'estableixen entre les emocions i el comportament alimentari. Els resultats indiquen que hi ha una correlació positiva entre emocions i ingesta, sent aquesta última, moltes vegades, influenciada per diferents estats emocionals. També existeix una correlació positiva entre estats d'ànim negatius i elecció d'aliments d'un alt contingut calòric. Els fabricants i venedors, conscients d'aquesta relació, han utilitzat aquestes necessitats humanes en el seu propi benefici. Entendre la manera en què les emocions es relacionen amb el comportament alimentari pot augmentar l'efectivitat de les intervencions dissenyades per a millorar les recomanacions i hàbits alimentaris que determinaran la salut i la qualitat de vida de la població., Desde que el sobrepeso es un factor de riesgo para muchas enfermedades mortales, la investigación ha intentado identificar los factores que hacen a las personas vulnerables de la sobreingesta. Este trabajo se basa en una revisión sistemática de estudios cualitativos con la intención de resumir la evidencia existente sobre las relaciones que se establecen entre las emociones y el comportamiento alimentario. Los resultados indican que hay una correlación positiva entre emociones e ingesta, siendo esta última muchas veces, influenciada por diferentes estados emocionales. También existe una correlación positiva entre estados de ánimo negativos y elección de alimentos de un alto contenido calórico. Los fabricantes y vendedores, conscientes de esta relación, han utilizados estas necesidades humanas en su propio beneficio. Entender la manera en que las emociones se relacionan con el comportamiento alimentario puede aumentar la efectividad de las intervenciones diseñadas para mejorar las recomendaciones y hábitos alimentarios que determinarán la salud y la calidad de vida de la población., Since being overweight is a risk factor for many fatal diseases, research has attempted to identify factors that make people vulnerable overeating. This work is based on a systematic review of qualitative studies with the aim of summarizing the evidence on the relationships established between emotions and eating behaviour. The results indicate a positive correlation between emotions and eating, the latter often influenced by emotional states. There is also a positive correlation between negative mood and choice hypercaloric food. Manufacturers and vendors, aware of this relationship have used these human needs for its own benefit. Understanding how emotions are related to feeding behaviour may increase the effectiveness of interventions designed to improve recommendations and eating habits that will determine the health and quality of life's population.
Proyecto:


Buscador avanzado