Buscador

Encontrado(s) 2073935 resultado(s)
Encontrada(s) 207394 página(s)

Plataforma de gestió de dades per a les enquestes d'opinió

 • Lorente Torrelles, Noemí
Amb la implementació de les directrius del procés de Bolonia, s'ha incrementat notablement el nombre d'enquestes que es realitzen tant a nivell d'estudiant, programa formatiu, departament, servei, per avaluar la seva qualitat per a la millora continua. De manera que es necessita un sistema que permeti la gestió de dades de les enquestes d'opinió de la UdL.
Proyecto:


Adequació de la infraestructura de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova per a la implantació de S.A.P. (System Application & Products)

 • Hernández Tomillero, Cristina
En aquesta memòria s'explica com, per la implantació de SAP en l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova s'ha de realitzar una adequació tant de xarxa, com de parc d'ordinadors i impressores, instal·lació d'un nou cpd. Es fa un anàlisi previ de la situació i s'expliqen quins canvis es fan i perquè.
Proyecto:


InnovaCampus 2.0 redisseny d'una aplicació web d'ajut a l'autoavaluació formativa

 • Aiguabella i Guilera, Xavier
 • Sans Solsona, Natàlia
InnovaCampus 2.0 és el redisseny de l'aplicació de programari lliure InnovaCampus utilitzant els frameworks Spring i JPA. InnovaCampus és una aplicació que permet l'autoavaluació d'estudiants universitaris a travé d'Internet. Posteriorment, un professor pot analitzar-ne els resultats i obtenir conclusions sobre el nivell general o d'un estudiant concret. El projecte consisteix en dissenyar i implementar novament totes les funcionalitats existents fins ara i usant una arquitectura que afovoreixi les ampliacions futures. El disseny d'InnovaCampus 2.0 s'ha fet usant tecnologies més actuals (Spring, JPA) i s'hi han afegit algunes funcionalitats.
Proyecto:


Implementació d'un instrument de mesura de la qualitat del servei d'un supermercat online

 • Viladrich Vilaseca, Ester
Aquest treball posa en pràctica l'adaptació d'una enquesta anomenada E-S-QUAL, que avalua la qualitat del servei en establiments virtuals. Es parteix de la tesi del doctor Cristóbal i es combina amb part de la tesi del doctor Granollers, concretament amb el model MPIU+Q. S'ha implementat un lloc web amb l'enquesta, ens hem posat en contacte amb un supermercat virtual (Plusfresh.com)i l'hem posada en maxa per a que els clients la contestessin. Finalment, s'ha fet una anàlisi de les dades recollides i s'han extret uns informes i conclusions.
Proyecto:


Implantació del sistema gestor de continguts web phone basat en la plataforma zope

 • Pallàs i Tarriel, Albert
Es realitzarà l'implantació del sistema gestor de continguts (CMS)Plone utilitzant com a fil conductor l'aplicació del mateix al desenvolupament d'un CMS per al Departament de Matemàtica de l'EPS i que contempli tota la seva infraestructura.
Proyecto:


Identity based encription with tate pairing

 • Bigordà Soldevila, Tomàs
L'objectiu principal del projecte és l'estudi, la implementació d'algoritmes i protocols amb criptografia basada en la identitat. Aquesta o Identity Based Encryption (IBE) s'utilitza per simplificar el procés de comunicacions segures, com per exemple el correu electrònic. IBE permet a les polítiques de seguretat ser codificades directament sense la necessitat d'usar certificats. Aquests esquemes van ser proposats inicialment per A. Shamir a l'any 1984 i han estat objecte d'estudi per D. Boneh, S. Galbraith, etc. En aquest farem l'estudi dels emparellaments de Werl i Tate a través de l'algorisme de Miller, que ens permetrà implementar aquests emparellaments sobre corbes el·líptiques supersingulars.
Proyecto:


Implantació d'un Porta-foli Docent sobre Sakai per a l'avaluació dels TFG's

 • Lladonosa Vilalta, Alba
 • Manchó Lagunas, Carolina
El projecte ha consistit en: analitzar i avaluar les eines del porta-foli, decidir quines són útils i de quina manera s'han d'utilitzar per a la implantació d'un porta-foli pels TFG's, crear un prototipus de porta-foli pels TFG's que permeti entregar les activitats i la seva avaluació i el prototipus també permet definir les competències i indicadors associades a una activitat.
Proyecto:


Aplicació web de generació i autoavaluació d'exàmens tipus test basat en el criptosistema knapsack

 • Fernández-Baldor Font, Xavier
Creació d'una aplicació web que genera exàmens tipus test agafant les preguntes d'un banc de preguntes. Genera una versió per cada alumne del mateix exàmen, amb les preguntes desordenades i les opcions també desordenades. A cada resposta se li associa un número. El resultat de l'exàmen és la suma de les repostes. Mitjançant el criptosistema Knapsack ficant a l'aplicació el número resultat de l'exàmen s'obté la nota.
Proyecto:


Desenvolupament d'un sistema adaptador d'interfícies d'usuari per a diferents discapacitats i dispositius

 • Llorens Vilella, Víctor
 • Pardo Invernón, Juanjo
En aquest treball es proposa implementar una solució genèrica, capaç de satisfer les necessitats de diferents perfils i de funcionar sota diferents dispositius, basada en modificar la interfície d'usuari de les aplicacions per tal de facilitar la interacció de l'usuari amb aquestes.
Proyecto:


Paralelización del algoritmo Rho de Pollard utilizando el protocolo de paso por mensajes MPI

 • Laírla Morlans, Teodoro Andrés
El agoritmo Rho de Pollard es uno de los mejores conocidos para resolver el problema del logaritmo discreto. Se trata de una implementación de una paralelización utilizando MPI sobre un clúster. El lector encontrará en este proyecto el algoritmo de paralelización utilizado, así como, un conjunto de pruebas y resultados de la ejecución debidamente analizados.
Proyecto:


Buscador avanzado