Buscador

Encontrado(s) 2197118 resultado(s)
Encontrada(s) 219712 página(s)

La neologia de manlleu i de base culta en emissions televisives

  • Creus, Imma
  • Julià i Muné, Joan
Aquesta contribució als estudis neològics del català usat als mèdia orals, especialment a la televisió, ens permet confirmar que la neologia de manlleu, que ens facilita la denominació de nous objectes i conceptes amb vocabulari forà, prové majoritàriament de l’anglès, esdevingut l’idioma innovatiu per excel·lència en una gran varietat de camps, sobretot en els esports i la tecnologia. A més, la terminologia especialitzada, formada d’arrels clàssiques i afixació culta afavoreix la renovació i l’augment de les habilitats expressives de les llengües en qualsevol àrea científica com a resultat de la ràpida evolució de la nostra societat. S’hi tracta un bon nombre de processos de formació de paraules, com ara la de derivats i compostos cultes, l’habilitació de noms propis, l’acronímia i la siglació, així com l’adaptació al català segons les seves regles ortogràfiques i ortoèpiques., This contribution to neology in Catalan as used in the oral mass media, especially on television, allows us to confirm that loanword neologisms, i.e. words that name new objects and concepts, come mostly from English. In fact, English has become the global source of language innovation in a great variety of fields, especially in sports and technology. In addition to that, specialized terminology, made up of classical roots and learned affixation, contribute to renew and enlarge the expressive ability and communicative resources of languages in any scientific field as a result of the rapid evolution of our society. It includes various processes, such as learned derivation and compounding, word formation from proper names, blends and acronyms, as well as adaptation of new words to Catalan spelling and pronunciation rules.
Proyecto:


La proliferación de espejos: 'Don Quijote' y Antonio Saura

  • Mérida Jiménez, Rafael M. (Rafael Manuel)
In 1987, the Cervantine iconography was embellished with an edition oí Don Quijote drawn by Antonio Saura. This original recreation made by a contemporary artist dealing with the relationship between images and writing, has been considered a model of reading of this universal classic work. The paper analyzes the characteristics of the work and explores the meanings of the intervention developed by this Aragonese painter., En 1987, l'iconographie cervantine fut enrichie par l'édition du Quijote illustrée par Antonio Saura. Cette nouvelle édition origínale de l'un des artistes contemporains s'intéressant au rapport entre Timage et l'écriture, est devenue un modele de lecture moderne d'un classique universel. L'article analyse les caractéristiques du travail, et essaie de saisir les significations du travail du peintre aragonais.
Proyecto:


Fiabilidad de las críticas hoteleras autenticadas y no autenticadas: el caso de TripAdvisor y Booking.com

  • Balagué, Cristina
  • Martín Fuentes, Eva
  • Gómez Adillón, Ma. Jesús
El presente estudio analiza el Electronic Word Of Mouth (eWOM) en el sector turístico a través de TripAdvisor y Booking.com. Este trabajo pretende comprobar si las críticas sobre la falta de veracidad de los comentarios de TripAdvisor están fundamentadas, comparando los rankings de hoteles en cinco ciudades españolas con los del portal de reservas Booking.com. Los resultados revelan que existe una correlación entre ambos rankings, indicando así que la falsificación y la manipulación de opiniones en TripAdvisor no es característica al igual que se constata que a mayor categoría hotelera mejores posiciones en el ranking y que la cantidad de comentarios no afecta al ranking.
Proyecto:


Secularització, laïcitat i família a Espanya

  • Martinell, Josep Ma. (Josep Maria)
La crisi de la concepció tradicional de la família i la transformació profunda dels valors i els models familiars és, sobretot, un fenomen complex, generat arran d’evolucions o de revolucions ideològiques, però també de canvis estructurals, socioeconòmics i tecnològics, entre d’altres, en què entren en joc des de qüestions de caràcter ètic fins a implicacions sobre l’Estat del benestar.
Proyecto:


Boftes, clubs, raves: metamorfosis de la festa juvenil

  • Feixa, Carles
  • Pallarés Gómez, Joan
En l'univers de la cultura juvenil, ((fer festa)) s'identifica amb l'experihncia de sortir, escoltar musica i ballar en locals nocturns durant el cap de setmana. De les primeres boites a les aet~lals ((macrodiscoteques)), dels gwateques a la festa rave, de la cultura {{makinerar) a la ((cultura de clubs)), el lleure dels joves ha experimentat diverses metamorfosis. L'article explora diversos escenaris de la festa juvenil, en particular aquells associats a la musica tecno, i posa en evidencia el procés de cccarnavalitzación que ha experimentat el ritual de divertir-se de nit.
Proyecto:


Buscador avanzado