Buscador

Encontrado(s) 2198529 resultado(s)
Encontrada(s) 219853 página(s)

L’escola rural en els plans de formació inicial dels estudis de mestre a les universitats catalanes. Vint anys del Grup Interuniversitari d’Escola Rural (GIER)

 • Grup Interuniversitari d’Escola Rural
Aquest article pretén donar a conèixer al Grup Interuniversitari d’Escola Rural (GIER), un equip de professors i professores de totes les universitats catalanes, format fa més de vint anys. El GIER vetlla per la presència de l’escola rural en els plans d’estudi de les respectives facultats i, per fer-ho, a part de les Jornades d’Escola Rural per a estudiants de mestre que s’organitzen cada any de manera col·laborativa, es duen a terme altres activitats més puntuals. L’article exposa l’impacte i la repercussió de totes aquestes activitats en els plans de formació de cada universitat participant., This paper seeks to present the Rural School Interuniversity Group (GIER, in Catalan), a team of teachers from all the Catalan universities, formed over the course of twenty years. GIER ensures the presence of the rural school in the curricula of the respective faculties. In order to do so, it collaboratively organizes an annual conference on the rural school for university students in addition to carrying out other specific activities.
Proyecto:
Ver en:


Aspectos clave en la estratègia de la relación con los periodistes en el ámbito de la comunicación en salud.

 • Ferreres Bertolín, Marta
 • Marca Francés, Guillem
La sanidad reúne las características suficientes como para estar en el punto de mira de la actualidad. Especialmente, de la actualidad mediática. Entablar una relación profesional de cordialidad puede resultar beneficioso para ambas partes, no solamente para los profesionales de las relaciones públicas si no que para los periodistas también. Es por este motivo que resulta fundamental conocer las claves de la estrategia de la relación con los periodistas en el ámbito de la comunicación en salud. Para establecer las claves de la gestión de dicha relación se han analizado exhaustivamente las aportaciones científicas realizadas hasta el momento sobre dicho objeto de estudio. La selección de las publicaciones se ha realizado mediante el uso de las palabras clave: estrategia, salud, relación con los medios y periodistas. Los resultados apuntan que una correcta y estratégica gestión de la relación con el periodista como intermediario esencial en el proceso comunicativo, y como elemento catalizador de una comunicación social, aporta mejoras y permite consolidar el éxito de la actividad de los profesionales de las relaciones públicas en beneficio de la cultura social sobre sanidad. Así pues, se establecenonce claves esenciales para abordar la gestión estratégica de la relación con los medios de comunicación. Se concluye que los profesionales de las relaciones públicas deberían abandonar algunas de las tácticas de marketing y centrar su actividad en estrategar la comunicación de forma alineada con las bases que sustentan la perspectiva de la Nueva Teoría Estratégica (NTE)., Health meets enough aspects to be in nowadays spotlight. Especially, in media's spotlight. Establish a cordial professional relationship can be beneficial to both parties, not just for public relations professionals even for journalists too. For this reason, it is essential to know the key strategy of the relationships with journalists in the field of health communication. In order to set the keys for the efficient management of this relationship, we have analyzed the most relevant scientific contributions made on the same present object of study. The selection of publications was made using the keywords: strategy, health, relationship with the media and journalists. The results suggest that proper and strategic management of the relationship with the journalist, as intermediary in the communication process, and as a catalyzer of social communication, brings significant improvements and consolidates the success of the public relations' activity in benefit of the social culture about healthcare. Furthermore, we have eleven essential keys to handle strategically the management of the relationship with the media. In conclusion, public relations professionals should decrease the practice of marketing strategies in order to focus his
Proyecto:
Ver en:


Las primeras traducciones al catalán y al español de La Princesse de Clèves (1678). Un clásico francés que abre paso a la novela moderna

 • Coromina, Eusebi
Este estudio sitúa en su contexto cultural, histórico y político la génesis de las dos traducciones, la primera al catalán y la primera al español, en el siglo XX, de la novela La Princesse de Clèves (1678), un clásico francés próximo a la préciosité, obra de Madame de La Fayette. El texto catalán (1923) coincide con el movimiento noucentista, impulsor, en el marco de la Mancomunitat de Catalunya, de reformas literarias y lingüísticas, especialmente en el ámbito de la traducción de literatura universal. La traducción al español (1924) es el resultado del interés por crear una industria editorial – Calpe, El Sol, La Papelera Española– que pudiera difundir una corriente ideológica laicista, al tiempo que ofreciese, en el ámbito literario, una selección universal del pensamiento y la estética. El estudio ofrece asimismo un análisis comparativo de las dos traducciones y una exploración sobre los dos traductores de una obra considerada como precursora de la novela moderna francesa.
Proyecto:
Ver en:


Factors que condicionen l’experiència i els resultats escolars dels infants tutelats residents en CRAE. Revisió de la literatura

 • Garcia Molsosa, Marta
L’article descriu la situació i les particularitats dels infants i adolescents en acolliment residencial a Catalunya dins el context escolar. Partint de les dades recollides recentment en el marc del projecte d’investigació europeu YiPPEE, s’exposen alguns factors que permeten comprendre la vulnerabilitat de la seva situació a partir de l’anàlisi de les aportacions de la investigació i literatura científica sobre les variables que incideixen en les elevades taxes de fracàs escolar que presenten. En l’article es suggereixen algunes línies d’investigació educativa per avançar en la lluita contra el fracàs escolar d’aquest col·lectiu, amb la voluntat de contribuir a situar aquesta problemàtica dins les prioritats del sistema de protecció i d’educació i generar alternatives a la realitat actual que permetin superar la situació de desavantatge social que pateixen aquests infants i adolescents i els obstacles i dificultats que es troben els seus itineraris educatius. Partint de la premissa que l’educació formal hauria de ser, per a aquest col·lectiu, una gran oportunitat per al reeiximent personal i la participació social i posant de manifest que les dades i investigacions sobre la temàtica indiquen que encara queda molt camí per recórrer.
Proyecto:
Ver en:


El paper de la mediació en el desenvolupament de la competència literària: Disseny i aplicació d'una intervenció didàctica

 • Amat, Vanesa
La tasca docent consisteix a dissenyar contextos, planificar i desenvolupar activitats, observar i avaluar les possibilitats d’aprenentatge que es generen a les aules, etc. de manera que sigui possible que els alumnes avancin en l’adquisició de competències en els diferents àmbits de coneixement. En el cas de l’aprenentatge literari, la formació de lectors que dominin patrons narratius i puguin gaudir de les lectures s’esdevé a partir de les possibilitats que els adults ofereixen als infants en un context cultural determinat, però quin tipus de pràctiques poden resultar més útils? Quines característiques han de tenir les propostes que s’ofereixen i quin paper ha d’exercir el docent en el seu desenvolupament?
Proyecto:
Ver en:


Instrument per a la mesura de les actituds del professorat envers les pràctiques inclusives

 • Comas i Mongay, Manel Dionís
 • Soldevila Pérez, Jesús
Aquest article neix fruit d’una de les línies de recerca en la qual estem treballant des del GRAD (Grup de Recerca sobre l’Atenció a la Diversitat) de la Universitat de Vic. Es tracta d’una línia centrada en la importància que té per als processos d’inclusió educativa la variable psicològica de les actituds de les persones que els han de portar a terme. L’article que us presentem se centra concretament en la mesura d’aquestes actituds, incloent un instrument i tots els passos seguits per elaborar-lo. Pensem que aquest instrument pot ser d’utilitat per als professionals del món de l’educació amb la finalitat de fer una radiografia de la situació dels centres educatius, veure si s’ha modificat al llarg del temps, detectar necessitats de formació, etc.
Proyecto:
Ver en:


Phage therapy: assessment of the efficacy of a bacteriophage isolated in the treatment of salmonellosis induced by Salmonella enteritidis in mice

 • Nikkhahi, Farhad
 • Dallal, Mohammad Mehdi Soltan
 • Alimohammadi, Mahmood
 • Foroushani, Abbas Rahimi
 • Rajabi, Zahra
 • Fardsanei, Fatemeh
 • Imeni, Seyed Mostafa
 • Bonab, Parisa Torabi
Aim: This work aims to isolate and perform comparative studies of a phages active against a Salmonella enteritidis strain from Iran. Also, suitable phage candidates for therapy of mice will be selected. Background: Bacteriophage is of particular interest as a biocontrol agent in the prevention of food-borne illnesses. In recent years tend to use bacteriophages to control pathogenic bacteria has increased. A bacteriophage is considered to be a potent antibiotic alternative for treating bacterial infections. Methods: the specific phages against Salmonella Enteritidis was isolated and candidates for therapy of mice will be selected. Mouses divided into the six specific groups. Groups of mice were as follows: A: Bacteri (control) B: Bacteri+ bacteriophage (Simultaneous), C: Bacteri + bacteriophage Four days later, D: Bacteriophage + bacteri four days later E: Bacteri+ Ciprofloxacin (Simultaneous) F: Bacteri+ ciprofloxacin+ bacteriophage (Simultaneous). Results: In this study, a lytic bacteriophage is isolated and it shows that phage has a head size of 46 nm and without a tail, by using an electron microscope. Oral administration of a single dose of 2 × 109 PFU/mouse bacteriophage enable to protect mouse against salmonellosis and it causes treatment of salmonellosis in mice. Conclusion: The use of this phage compared to ciprofloxacin shows that in addition of the treatment of mouse, it also prevents weight loss.
Proyecto:
Ver en:


Quan El Montseny és florit... Representació paremiològica de la Comarca d’Osona a l’enquesta Els Refranys més usuals de la Llengua Catalana = Quan el Montseny és florit... Paremiological representation of the comarca (county) of Osona in the survey (The most common proverbs in the Catalan language)

 • Ugarte i Ballester, Xus
 • Fontana, Joan
Un cop analitzats els resultats de les enquestes obtingudes del projecte Els refranys més usuals de la llengua catalana, s’observa que, en termes relatius, Osona és la comarca amb més representació (88 enquestes). Contextualitzem aquest tresor paremiològic osonenc amb els resultats generals i, alhora, ens centrem en les peculiaritats i aportacions parèmiques dels participants de la comarca., The analysis of the results from the survey Els refranys més usuals de la llengua catalana (The most common proverbs in the Catalan language) have shown that Osona is the best represented comarca (county) in relative terms (88 responses). In this article we contextualize these proverbial treasures with the general results; at the same time, we focus on peculiarities and paremiological contributions from Osona participants.
Proyecto:
Ver en:


Evolución en los conocimientos sobre alimentación: una intervención educativa en estudiantes universitarios = Developments in food knowledge: an educational intervention in university studentes

 • Sánchez Socarrás, Violeida
 • Aguilar Martínez, Alicia
 • González, Fabián
 • Esquius, Laura
 • Vaqué Crusellas, Cristina
To analyze the relationship between the level of knowledge about food, the degree of adherence to the Mediterranean Diet (MeDi) and nutritional status; an intervention study was performed with pre- and post-intervention evaluation after three educational sessions, designed according to the learning preferences of health science university students. Sixty-five physiotherapy and podology students participated. The mean age was 22.0 years and participants were mostly male 58.5%. The majority were normal weight (63.1%), but many (69.2%)needed to improve their eating habits in order to comply with DiMe recommendations. The statistical relationship found between the level of previous knowledge in nutrition and nutritional status (Pearson’s Correlation Coefficient= 0.7; p= 0.049) suggests that nutritional education actions in this group could contribute to improving the quality of the diet, nutritional status and future health of university students. Educational sessions were able to improve the level of knowledge regarding nutrition and food in the majority of students, thus it is possible to consider the intervention as an efficient tool for the transmission of nutritional knowledge in this group. Key words: Food habits; Nutritional education; Mediterranean diet; Learning strategies.
Proyecto:
Ver en:


Buscador avanzado