Buscador

Encontrado(s) 2243523 resultado(s)
Encontrada(s) 224353 página(s)

Aplicació per a l'avaluació de l'estabilitat d'un fàrmac

 • Miras Rigol, Francesc
 • Sabarich Muray, Raquel
L'objectiu de l'estudi és, a partir de la degradació observada als 0, 3, 6, 9 i 12 mesos i seguint les recomanacions que la Emea* fa a la directriu "Stability testing for new drug substances and products", decidir si la degradació superarà el límit marcat als 24 mesos. Aquest projecte es divideix bàsicament en dos parts: una és l'analisi de dades reals d'un fàrmac i l'altra és la construcció d'una aplicació Excel per avaluar l'estabilitat del fàrmac en qüestió. Pel que fa al'analisi de les dades proporcionades per l'empresa, partim de les dades de la degradació en quatre substàncies que formen part del fàrmac i del total. Per altra banda tenim 6 lots (dividits entre 10 i 30 mil·ligrams) on s'ha pres nota de la degradació. S'ha observat primerament si hi ha diferències entre lots. Després, per a cada substància, s'han ajustat diversos models i s'ha realitzat la previsió als 24 mesos segons el model de regressió.
Proyecto:


Mercat Galvany

 • Recoder Ferrer, Manuel
Historia del Mercat Galvany i aixecament gráfic., Els Mercats de Barcelona són una mostra de l’arquitectura de la nostra ciutat. S’han adaptat als moviments arquitectònics de cada època deixant-nos una mostra latent de les formes de projectar, dels materials, de les solucions constructives... El Mercat de Galvany és una mostra gairebé intacta de l’arquitectura moderna de Barcelona que tants edificis memorables ha aportat a la història viva de la nostra ciutat. Entrar en aquest mercat és com viatjar en el temps, i viure una situació tant quotidiana com anar a comprar al mercat a principi del segle XX.
Proyecto:


Simulació termohidràulica dels tancaments de les bombes de refrigeració del primari

 • Escrivà Martí, Jaume
El sistema de tancament de l’eix de les bombes del refrigerant del reactor consisteix en un ensamblatge constituït per tres tancaments en sèrie que proporcionen estanqueïtat al conjunt eixcarcassa de la bomba, limitant la fuita a través del joc existent entre les parts mòbils i fixes d’aquesta. Aquest ensamblatge juntament amb els sistemes actius de suport (sistema d’aigua d’injecció i barrera tèrmica) permeten controlar la fuita del refrigerant que és recollida, processada i reinjectada al sistema. Durant el transitoris de pèrdua total d’energia elèctrica SBO, la pèrdua de tots els sistemes suport d’injecció i refrigeració dels tancaments provoca un transitori tèrmic sever dels components que formen tot el sistema de tancament, provocant una fuita incontrolada a través de l’eix de les bombes sense capacitat de reintegrar la massa perduda al sistema del refrigerant del reactor. Si la fuita total integrada (funció de la taxa de fuites a través de l’eix i de la durada del període de pèrdua total d’energia elèctrica) és suficientment significativa pot comportar un descobriment de part del nucli actiu i un increment de la temperatura d’aquest degut al calor residual, provocant, si no es recupera la refrigeració del nucli, la deformació d’aquest i inclús la seva fusió parcial o total. La comprensió del comportament dels tancaments i la seva modelització són factors claus per limitar el dany al nucli en transitoris de pèrdua total d’energia elèctrica. En aquest context s’engloba el següent PFM, el projecte està encaminat a simular el comportament dels tancamaments de les BRRs, què és un dels llocs propensos a pedre refrigerant del primari.
Proyecto:


Estudio del diseño e implementación de un sistema de gestión del mantenimiento asistido por ordenador para una empresa del sector farmacéutico

 • Delgado Alcalà, Francesc
El objeto de este proyecto es diseñar la migración de datos desde diferentes orígenesa un software GMAO que permita gestionar de forma eficaz las tareas habituales en la gestión del mantenimiento de maquinaria de producción, así como sus activos, cumpliendo con la normativa específica del sector farmacéutico para sistemas informatizados(EU GMP Annex 11 y 21CFR Part 11 de la FDA (Véanse Anexos 1.1 y 1.2)) en la Planta de St. Andreu de la Barca de PHARMASAB.
Proyecto:


Utilització de l'Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) com a metodologia didàctica

 • Agramunt Mayà, Marc
L'obvietat, per part de les metodologies tradicionals d'ensenyament-aprenentatge, dels mecanismes psicològics naturals d'aprenentatge té unes importants conseqüències per als estudiants, com poden ser la manca de motivació o la poca significació dels continguts. Per altra banda, la utilització d'aquestes metodologies fa molt complicada la introducció en els currículums de l'aprenentatge de les competències bàsiques (consistents, a més dels sabers teòrics tradicionals, en una sèrie d'habilitats i valors). La utilització d'una metodologia pedagògica com és l'Aprenentatge Basat en Problemes ve a donar resposta a aquestes dues problemàtiques. Aquesta metodologia utilitza una situació problemàtica com a desencadenant dels processos psicològics naturals dels infants, basats en el constructivisme (i la significació dels continguts) i el treball cooperatiu.
Proyecto:


Implement an Automotive Diagnostics Kernel on top of a Can Send and receive tool, Implementación de una herramienta de diagnósticos sobre el programa busmaster de envío y recepción de mensajes sobre el bus can, Implementació d'una eina de diagnòstics sobre el programa busmaster d'enviament i recepció de missatges sobre el bus can

 • Sanchez Marin, Maria Alejandra
Creación de una herramienta de diagnóstico sobre la herramienta de envío/recepción sobre el BUS CAN llamada BUSMASTER., [ANGLÈS] With the passage of time the automobile's electronic systems have become increasingly completes, to cover and fulfill many basic and complex features in the automotive world. These functions are monitored and controlled through the use of several control units (ECU) that are located inside the car. Because of the importance that the ECU's acquired in the full operation of the car, the manufacturing process and internal software programming should be very thorough and careful to properly fulfill the requirements demanded in its design. To ensure the operation thereof is performed a process evaluation and testing. This process can be done through a software called Busmaster that has the ability to comply with many of the features that even the best programs that require expensive licenses may have today. This project was performed in the Lear Corporation with the intention of adding a new diagnostic tool, based on international standards ISO 14229, and supports sending and receiving short and long messages according to the protocol set out in ISO 15765. Project implementation was carried out in several stages, the first stage of initiation and knowledge of the international’ standards of ISO that were to be applied in diagnostic tool, followed by another stage of knowledge the Busmaster software and the knowledge of the programming interface. The next step was the implementation and programming of the software according to the requirements established in the previous cycle. Finally the last stage corresponded to a process of testing and evaluation of the tool, and then make the process of documenting it. After executing the above process were delivered the code to the creators of Busmaster for final integration of the tool, evaluate the performance of the same when interacting with the rest of the system to later be added to the next version of the Busmaster program., [CASTELLÀ] Con el paso del tiempo los sistemas electrónicos dentro del automóvil se han vuelto cada vez más completos hasta abarcar y cumplir muchas funcionalidades básicas y complejas dentro del mundo de la automoción. Estas funcionalidades son monitoreadas y controladas a través del uso de diversas unidades de control (ECU) que se encuentran ubicadas dentro del coche. Debido a la importancia que las ECU’s adquieren en el funcionamiento completo del carro el proceso de fabricación y programación del software interno debe ser muy minucioso y cuidadoso de cumplir correctamente con los requerimientos exigidos en su diseño. Para asegurarse del funcionamiento de los mismos se realiza un proceso de evaluación y prueba. Este proceso puede ser realizado a través de un software libre llamado Busmaster que tiene la capacidad de cumplir con muchas de las funcionalidades que hasta los mejores programas que requieren costosas licencias pueden tener hoy en día. El presente proyecto fue realizado en la empresa Lear Corporation con la intención de añadir una nueva herramienta de diagnósticos basada en las normas internacionales ISO 14229 y que admita el envío y recepción de mensajes largos y cortos de acuerdo al protocolo establecido en la ISO 15765. La implementación del proyecto se realizó en varias etapas, una primera etapa de iniciación y de conocimiento de las normas internacionales ISO que iban a ser aplicadas en la herramienta de diagnóstico, seguida con otra etapa de conocimiento del software Busmaster y del conocimiento de la interfaz de programación. Seguidamente se realizó una fase de planificación y diseño de la herramienta. La siguiente etapa consistió en la implementación y programación del software de acuerdo a los requerimientos establecidos en el ciclo anterior. Finalmente la última etapa correspondió a un proceso de pruebas y evaluación de la herramienta para posteriormente realizar el proceso de documentación de la misma. Una vez ejecutado todo el proceso anterior se realizó la entrega del código a los creadores de Busmaster para realizar la integración final de la herramienta, evaluar el comportamiento de la misma al interactuar con resto del sistema para posteriormente ser añadida a la próxima versión del programa Busmaster., [CATALÀ] Amb el pas del temps els sistemes electrònics dins de l'automòbil s'han tornat cada vegada més complets fins a abastar i complir moltes funcionalitats bàsiques i complexes dins del món de l'automoció. Aquestes funcionalitats són monitoretjades i controlades a través de l'ús de diverses unitats de control (ECU) que es troben situades dins del cotxe. A causa de la importància que les ECU’s adquireixen en el funcionament complet del vehicle el procés de fabricació i programació del software intern ha de ser molt minuciós i acurat per poder complir correctament amb els requeriments exigits en el seu disseny. Per assegurar-se del funcionament dels mateixos es realitza un procés d'avaluació i prova. Aquest procés pot ser realitzat a través d'un software lliure anomenat Busmaster que té la capacitat de complir amb moltes de les funcionalitats que fins i tot els millors programes, que requereixen costoses llicències, poden tenir avui dia. El present projecte va ser realitzat en l'empresa Lear Corporation amb la intenció d'afegir una nova eina de diagnòstics basada en les normes internacionals ISO 14229 i que admeti l'enviament i recepció de missatges llargs i curts d'acord al protocol establert en la ISO 15765. La implementació del projecte es va realitzar en diverses etapes, una primera etapa d'iniciació i de coneixement de les normes internacionals ISO que anaven a ser aplicades en l'eina de diagnòstic, a continuació una altra etapa de coneixement del software Busmaster i del coneixement de la interfície de programació. Seguidament es va realitzar una fase de planificació i disseny de l'eina. La següent etapa va consistir en la implementació i programació del software d'acord als requeriments establerts en el cicle anterior. Finalment l'última etapa va correspondre a un procés de proves i avaluació de l'eina per posteriorment realitzar el procés de documentació de la mateixa. Una vegada executat tot el procés anterior, es va realitzar el lliurament del codi als creadors de Busmaster per realitzar la integració final de l'eina, per així avaluar el comportament de la mateixa a l’interactuar amb la resta del sistema per posteriorment ser afegida a la propera versió del programa Busmaster.
Proyecto:


Análisis de los parámetros acústico de una sala de usos múltipes y su propuesta de climatización

 • Vázquez Quintero, José Carlos
Esta tesina toma como caso de estudio el Edificio de La Paloma, ubicado en el barrio el Raval de Barcelona y con un valor histórico y arquitectónico importante para la ciudad. El estudio del edificio quiere analizar los diferentes y posibles parámetros acústicos con el fin de determinar un uso coherente al edificio. Este análisis está basado en la unificación de parámetros hechos por diferentes autores, logrando la mayor valoración subjetividad. Por otra parte se propone resolver el problema acústico del sistema de climatización, con un propuesta clara, integrando la estructura existente, con el sistema de climatización y el valor histórico del edificio, haciendo una intervención no destructiva del interior del edificio de La Paloma, The following thesis describes a case study which analyses the La Paloma building, an emblematic, yet banned for its surrounding nature, nightclub located in the Raval neighborhood of Barcelona. Never-the-less, the building not only holds an important historical value to the city, but it also maintains historical sentiment. On first hand, the study of the building has the purpose of analyzing the different possible acoustic parameters in order to determine a consistent and sole use for the building. This analysis is based on the unification of parameters made by different authors, achieving higher valuation subjectivity. Furthermore, a plausible solution is described with the purpose of solving the consistent generation of noise given to the climate control system in La Paloma premises and surroundings, which has been troubling the nature of the building. This is done by integrating the current existing structure, with the HVAC system and the historical value of the building, making a non-destructive intervention inside the building.
Proyecto:


Desenvolupament d'un projecte executiu d'instal·lacions de l'escola C.E.I.P. Sant Nicolau de Canyelles, Projecte executiu d’instal·lacions en un edifici destinat a ús escolar

 • Venzal Moreno, Cristian
El present projecte consisteix en el desenvolupament d'un projecte executiu d'instal·lacions per a un edifici destinat a escola al municipi de Canyelles, amb l'objectiu de dotar completament l’edifici d’instal·lacions i fer aquestes el més sostenible possible. És important tenir en compte que l’edifici és de pública concurrència i conèixer les diferències que hi ha entre les instal·lacions entre aquest edifici i les que poden existir en una edifici d’habitatges. Les instal·lacions requerides en el nostre projecte són les següents: - Fontaneria. - Sanejament. - Electricitat. - Calefacció i renovació d’aire. - Plaques solars. - Gas. - Protecció contra incendis. - Audiovisuals, control i dades. - Transport. - Protecció i seguretat. Per realitzar tot el projecte, hem tingut en compte la normativa vigent, tant el CTE, el RBT o el RITE, com ordenances metropolitanes i municipals, atenent que tot el desenvolupament, compleixi rigorosament amb el que disposa elles. Totes les instal·lacions estan desenvolupades, en memòria constructiva, memòria de càlcul, memòria i gràfica. També es desenvolupen el plec de condicions, el pressupost, les conclusions i la bibliografia.
Proyecto:


Sistema Combinado de Corte y Marcado mediante Láser

 • Martín Montserrat, Jordi
Este proyecto se basa en el diseño de un sistema combinado de corte y marcado mediante láser. El cliente, peticionario del sistema, desea tener una máquina que pueda cortar y marcar planchas de metacrilato. Gracias a esta doble función del sistema láser, se obtienen piezas cortadas y marcadas optimizando los recursos (de inversión en una sola máquina, de tiempo en el desplazamiento de la pieza, de mano de obra...). Existe un doble objetivo. Por un lado, se tiene que cumplir con las especificaciones del cliente y, por otro lado, se tiene que proyectar una máquina suficientemente competitiva para introducirla en el mercado, dentro del sector del plástico. Estos dos objetivos coexisten ya que las especificaciones impuestas por el cliente son las típicas de los sistemas láser que hay en el mercado. Los sistemas láser se caracterizan por su rapidez de movimientos y su precisión. Para conseguir mecánicamente una máquina con fuertes aceleraciones y que a la vez sea muy precisa, se tiene que diseñar un sistema suficientemente rígido y robusto, evitando, en la medida de lo posible, los posibles juegos en las transmisiones. Cabe destacar el cálculo de las deformaciones del pórtico para garantizar la rigidez del sistema. Para comprobar si el sistema láser diseñado es competitivo y se puede introducir en el mercado, se han analizado los sistemas láser con similares características que hay actualmente. El primer objetivo se cumple con éxito al conseguir un sistema láser que cumple con las especificaciones del cliente. Es decir, que procesa las piezas a la velocidad acordada y con una buena calidad gracias, entre otros parámetros, a la elevada precisión del sistema. Además, también se cumple con el segundo objetivo ya que se consigue realizar una máquina capaz de competir tanto económicamente como por sus prestaciones con otras máquinas existentes en el mercado.
Proyecto:


Plan de empresa para la construcción de una residencia geriátrica

 • López Martín, Óscar
El proyecto que se presenta a continuación consiste en el desarrollo de un Plan de Empresa para la construcción de una Residencia Geriátrica. Mediante un Plan de Empresa lo que se pretende es realizar un documento donde un emprendedor detalle toda la información relacionada con su idea de crear una empresa determinada. En nuestro caso, se estudiarán todos los puntos relativos a la construcción de un complejo residencial. La motivación de este proyecto radica en el hecho que se trate de uno de los sectores, el de las residencias geriátricas, que está sufriendo un mayor crecimiento. Es un sector que se encuentra en plena expansión y durante los próximos años será uno de los nichos de mercado con mayor crecimiento debido al acelerado envejecimiento de la población y la carencia de plazas residenciales en España. En el Plan de Empresa se realizará en primer lugar un Análisis de la Idea de Negocio con el objetivo de establecer la viabilidad de la idea, mediante el estudio de sus características y aspectos claves. A continuación se realizará un estudio de la competencia y de los consumidores, se definirá la estrategia a seguir a corto, medio y largo plazo, se detallará el martketing-mix de la empresa y se realizará un estudio de la estructura organizativa de la misma. Finalmente se estudiará la viabilidad del proyecto desde el punto de vista económico-financiero.
Proyecto:


Buscador avanzado