Buscador

Encontrado(s) 2241961 resultado(s)
Encontrada(s) 224197 página(s)

Reacción álcali sílice en el hormigón debido al mortero adherido del árido reciclado

 • Etxeberria Larrañaga, Miren
 • Vázquez Ramonich, Enric
La durabilidad del hormigón fabricado con árido reciclado es necesario determinarla antes de su utilización como material de construcción. En este artículo se analiza la reacción álcali-sílice manifestada en el hormigón fabricado con árido reciclado procedente de hormigón (compuesto de árido original calizo y mortero adherido de arena sílice reactiva), y cemento de alto contenido en álcalis. Debido al proceso de fabricación del hormigón y la alta capacidad de absorción del árido reciclado se produce una acumulación del cemento en la Interfase (ITZ). Debido al contacto directo de los álcalis del cemento con la arena sílice reactiva se produce una reacción álcali sílice a los 6 meses de edad del hormigón. Se realiza un análisis mediante microscopio electrónico de barrido ambiental (ESEM) y sistema analítico de EDX. Se determina que las propiedades mecánicas del hormigón reciclado a 6 meses son similares a las obtenidas a los 28 días de curado. The durability of recycled concrete must be determined before this material can be used in construction. In this paper the alkali-silica reaction in recycled concrete is analyzed. The recycled concrete is made with recycled aggregates, composed by original limestone aggregates and adhered mortar with reactive silica sand, and high alkali content cement. Due to the manufacturing process used for concrete production and the high water absorption capacity of recycled aggregates, cement accumulation happens in the interface (ITZ). The concentration of alkalis on the surface of recycled aggregates- ITZ and the presence of reactive sand in the mortar adhering to the recycled aggregate induce an alkali-silica reaction in 6-month concrete. The existence of this reaction is confirmed by environmental scanning electron microscopy (ESEM) and EDX analysis. The mechanical properties of 6-month recycled concrete were similar to those values at 28-days of curing., Peer Reviewed
Proyecto:


Càlcul i disseny d'una nau industrial per a l'emmagatzematge de material i maquinària de construcció

 • Pastor Foz, Alexandre
En primer lloc s’ha escollit un solar virtual en el barri la Bòbila ubicat al municipi de Piera per a l'execució de una nau industrial destinada a l’ús comercial d’un supermercat. Aquest treball pretén ajustar-se a un projecte real d’aquestes característiques, per això s’ha fet una elecció i disseny basant-se amb els espais i necessitats que requereix una nau industrial per a l’ús comercial d’un supermercat. Per poder aconseguir els objectius s’ha fet una recopilació d’informació, idees i diferents projectes ja executats. En el present projecte s’ha realitzat el disseny i càlcul estructural de una nau industrial conforme al Codi Tècnic de la Edificació i la Instrucció de Formigó Estructural. Per el càlcul del projecte s’ha utilitzat el software Wineva versió 8.05. Els càlculs realitzats comprenen des de la coberta passant pels pilars i arribant fins a la fonamentació del edifici. Els resultats i informes realitzats es poden consultar en els plànols i annexes del projecte. La edificació projectada presenta una estructura de formigó porticada. Els pòrtics de la nau son a dos aigües i es materialitzen a base de pilars i jàsseres de formigó prefabricat. La nau serà utilitzada per el comerç d’un supermercat tindrà les seves dependencies annexes de us intern per l’emmagatzematge, càmeres frigorífiques, vestuaris, lavabos, etc. S’ha realitzat un pressupost organitzat per capítols, juntament amb els corresponents mesuraments dels diferents elements que componen l’obra.
Proyecto:


Stochastic optimal generation bid to electricity markets with emissions risk constraints

 • Heredia, F.-Javier (Francisco Javier)
 • Cifuentes Rubiano, Julián
 • Corchero García, Cristina
© <year>. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/, There are many factors that influence the day-ahead market bidding strategies of a generation company (GenCo) within the framework of the current energy market. Environmental policy issues are giving rise to emission limitation that are becoming more and more important for fossil-fueled power plants, and these must be considered in their management. This work investigates the influence of the emissions reduction plan and the incorporation of the medium-term derivative commitments in the optimal generation bidding strategy for the day-ahead electricity market. Two different technologies have been considered: the high-emission technology of thermal coal units and the low-emission technology of combined cycle gas turbine units. The Iberian Electricity Market (MIBEL) and the Spanish National Emissions Reduction Plan (NERP) defines the environmental framework for dealing with the day-ahead market bidding strategies. To address emission limitations, we have extended some of the standard risk management methodologies developed for financial markets, such as Value-at-Risk (VaR) and Conditional Value-at-Risk (CVaR), thus leading to the new concept of Conditional Emission at Risk (CEaR). This study offers electricity generation utilities a mathematical model for determining the unit's optimal generation bid to the wholesale electricity market such that it maximizes the long-term profits of the utility while allowing it to abide by the Iberian Electricity Market rules as well as the environmental restrictions set by the Spanish National Emissions Reduction Plan. We analyze the economic implications for a GenCo that includes the environmental restrictions of this National Plan as well as the NERP's effects on the expected profits and the optimal generation bid., Peer Reviewed
Proyecto:


Disseny i construcció d'una plataforma docent per l'assaig de bateries electroquímiques

 • Moreno Fernández, Daniel
Com ja es sap, s’està plantejant, a nivell mundial, un canvi de model energètic amb el qual fer front al canvi climàtic on, es proposa l’augment de la generació d’energia mitjançant l’ús de renovables en detriment de les centrals tèrmiques. D’aquesta forma s’espera poder reduir les emissions de gasos hivernacle. Conjuntament amb aquestes mesures, es proposa un canvi del model de mobilitat potenciant els automòbils que incorporen tecnologies hibrides o elèctriques en vers els motor tèrmics que generen gran quantitat d’emissions d’aquests gasos sobretot a les grans ciutats. Aquests canvis de models planteja la necessitat d’emmagatzemar energia elèctrica per poder gaudir-ne d’ella sota demanda. Existeixen múltiples tecnologies que permeten l’emmagatzematge d’energia, en forma d’energia mecànica, elèctrica o química. Les bateries electroquímiques són una solució a la necessitat plantejada. Per aquest motiu, aquest treball planteja el disseny i construcció d’una plataforma que permeti assajar aquestes bateries realitzant cicles de càrrega i descàrrega. Aquesta eina ha de possibilitar l’estudi de les bateries assajades per millorar el seu comportament. El disseny i construcció es recolzarà en una eina disponible al CITCEA-UPC originàriament dissenyada pel control de motors. La memòria del projecte proposa el disseny d’un sistema de càrrega i descàrrega per assajar les bateries. El sistema de càrrega es realitza mitjançant un pont en H amb modulació UPWM amb un filtre LC controlat per dos llaços de control que permeten una metodologia de càrrega CC/CV de la bateria que s’encarrega d’evitar sobrecorrents i sobretensions a la bateria. La descàrrega es dissenya d’una forma més senzilla mitjançant la dissipació de l’energia a través d’una resistència amb un control proporcional. Mitjançant el programari Simulink, de MatLab, es realitzen les simulacions oportunes per comprovar els aspectes teòrics presentats i que els sistemes plantejats funcionen segons s’espera. Finalment, es donen les pautes per construir la nova plataforma a partir de l’eina existent al departament i les conclusions que s’extreuen després de la realització d’aquest treball
Proyecto:


Procesamiento sostenible del oro en San Cristóbal, sur del Perú

 • Anticoi Sudzuki, Hernán Francisco
 • Alfonso Abella, María Pura
En este trabajo se intenta introducir el concepto de sostenibilidad a la minería artesanal. Para lograr esto, se estudian y evalúan los procesos efectuados en un poblado dedicado a esta actividad, San Cristóbal. La naturaleza en la que se encuentra el oro, encapsulado en la pirita, es el principal responsable del bajo rendimiento de los procesos, siendo la fase de fragmentación insuficiente para liberar el oro, debido al uso de equipos rústicos de trabajo. La presencia de Sulfosales de bismuto, arsenopirita y aguas ácidas dificulta los procesos de recuperación del oro, el cual también es altamente contaminante, por la intervención de mercurio. Sin embargo, y en fases posteriores del proceso, usan cianuro para recuperar el oro residual de los lodos que genera la actividad, siendo este un método viable, si está bien controlado, para reemplazar el mercurio en los procesos. También se han estudiado diversos métodos para mejorar los usados actualmente, y se han practicado ensayos de laboratorio con uno de ellos. La técnica ensayada se denomina cloración, y los resultados si bien no son muy favorables de cara a recuperar el oro, parece resultar efectivo para lixiviar otros elementos, como el cobre. Finalmente, se propone una reestructuración del actual sistema de procesamiento utilizado en San Cristóbal, el cual conjuga la eficiencia en la recuperación del oro, neutralización de residuos generados y un mayor lucro de la actividad. Para esto se ha presentado una comparación económica de ambos métodos. Sin embargo, esta reestructuración implica también un cambio en la estructura organizativa del poblado, lo que llevaría también a una reforma social importante., Peer Reviewed
Proyecto:


Relación Señal-Ruido en el análisis Raman de pigmentos eclesiásticos, SNR in Raman analysis of ecclesiastical pigments, Relació Senyal-Soroll en l'anàlisi Raman de pigments eclesiàstics

 • Serra Ruiz, Maria
The main goal of this Final Degree Thesis has been to estimate the quality of the Raman spectra of the commonly named ecclesiastical pigments: cinnabar, orpiment, realgar, lapis lazuli and charcoal. It has been possible to achieve by using a figure of merit as can be the Signal to Noise Ratio and the concept of Euclidean distance. It also has been proposed a new mathematical characterization that approximates the shape of a Raman band and it has been compared to its experimental spectrum. All spectra have been obtained at the Raman spectroscopy Laboratory of the Signal Theory and Communications Department at UPC., El principal objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado ha sido estimar la calidad del espectro Raman de los denominados pigmentos eclesiásticos: cinabrio, oropimente, rejalgar, lapislázuli y carbón vegetal. Esto ha sido posible mediante una figura de mérito como es la Relación Señal a Ruido y el concepto de distancia euclídea. Para ello se ha propuesto una caracterización matemática que aproxime el perfil de una banda Raman y se ha comparado con su espectro experimental. Todos los espectros utilizados han sido obtenidos en el Laboratorio de espectroscopia Raman del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC) de la UPC., El principal objectiu d'aquest Treball de Fi de Grau ha estat estimar la qualitat de l'espectre Raman dels denominats pigments eclesiàstics: cinabri, orpiment, realgar, lapislàtzuli i carbó vegetal. Això, ha estat possible mitjançant una figura de mèrit com és la Relació Senyal a Soroll i el concepte de distància euclídea. Per fer-ho, s'ha proposat una caracterització matemàtica que aproximi el perfil d'una banda Raman i s'ha comparat amb el seu espectre experimental. Tots els espectres que s'han utilitzat han sigut obtinguts en el Laboratori d'espectroscòpia Raman del Departament de Teoria del Senyal i Comunicació (TSC) de la UPC.
Proyecto:


Assessment of 3-D printing technologies for millimeter-wave reflectors

 • Romeu Robert, Jordi
 • Blanch Boris, Sebastián
 • Vidal, Neus
 • Lopez-Villegas, Jose Maria
 • Aguasca Solé, Alberto
© 2018 IEEE. Personal use of this material is permitted. Permission from IEEE must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes,creating new collective works, for resale or redistribution to servers or lists, or reuse of any copyrighted component of this work in other works., Three different 3D printing technologies: Stereolithography (SLA), Fused Deposition Modeling (FDM) and HP Multi Jet Fusion Technology (MJF) are compared to build a parabolic reflector operating at 100 GHz. Fabrication tolerance and surface roughness before and after metallization are accurately measured. The performance of the reflectors is measured in the near field and its performance is compared against an optical grade reflector. In this way the performance of the final product is thoroughly assessed, Peer Reviewed
Proyecto:


Sampling-based path planning on configuration-space costmaps

 • Jaillet, Leonard Georges
 • Cortés, Juan
 • Simeon, Thierry
This paper addresses path planning to consider a cost function defined over the configuration space. The proposed planner computes low-cost paths that follow valleys and saddle points of the configuration-space costmap. It combines the exploratory strength of the Rapidly exploring Random Tree (RRT) algorithm with transition tests used in stochastic optimization methods to accept or to reject new potential states. The planner is analyzed and shown to compute low-cost solutions with respect to a path-quality criterion based on the notion of mechanical work. A large set of experimental results is provided to demonstrate the effectiveness of the method. Current limitations and possible extensions are also discussed.
Proyecto:


A secure JXTA-overlay platform for robot control

 • Spaho, Evjola
 • Matsuo, Keita
 • Barolli, Leonard
 • Arnedo Moreno, Joan
 • Xhafa Xhafa, Fatos
 • Kolici, Vladi
Due to the improvement of connections capabilities of end-devices there is an increasing interest to design and implement full featured P2P networks that integrate end-devices. In this paper, we use JXTA-Overlay for the secure control of the robot. We considered the robot as end-device. We investigate the time of secure robot control when in the network were connected different number of peers and compared the results with the scenarios where no security exists at all. The experimental results indicate that in the proposed system security has a cost at the application efficiency by adding some overhead in the time of robot control, but JXTA-Overlay can be used successfully to control robots in real time., Peer Reviewed
Proyecto:


Sampling in surveys with reduced populations: a simplified method for the water, sanitation, and hygiene sector

 • Pérez Foguet, Agustí
 • Giné Garriga, Ricard
© Practical Action Publishing, 2018., Making decisions efficiently and equitably requires up-to-date and reliable information. In the water, sanitation, and hygiene sector, devolving decision-making to local governments is increasingly promoted to stimulate local development. However, too few data are available at a level of disaggregation that is appropriate to allow decisions to be made about local-level allocations or for monitoring equitable outcomes across communities. Collecting robust data through cost-effective methodologies is therefore a key element of planning and programming, and for this correct sampling methods are of primary importance. Although different sampling strategies are currently being used to support national-level interventions, none have been optimized for data collection at the local level with only small populations, and standard approaches are usually overly expensive and time consuming. Against this background, we used simplified linear piecewise approximations in this paper to calculate the sample size for proportions in terms of given precision, confidence levels, and population size. To support the use of this proposed approach by practitioners in the field, easy-to-use pre-calculated tables have been included. For sampling, easy-to-follow practical guidelines for household selection and transect walk planning are also provided. Further, six rural communities in Honduras are presented as an initial case study, with total populations ranging from 11 to 44 households. The results illustrate the validity and applicability of this approach for sampling design and sample size determination.
Proyecto:


Buscador avanzado