Buscador

Encontrado(s) 2244774 resultado(s)
Encontrada(s) 224478 página(s)

Comment on "Diffusion on solif surfaces: anomalous is normal"-Reply

 • Sancho, Jose Maria
 • Lacasta Palacio, Ana María
 • Lindenberg, K.
 • Sokolov, Igor M.
 • Romero, A. H.
Peer Reviewed
Proyecto:


Formal and operational validation of a bus stop public transport network micro simulation

 • Fonseca Casas, Pau
 • Codina Sancho, Esteve
 • Montero Mercadé, Lídia
 • Linares Herreros, María Paz
 • Montañola Sales, Cristina
We present a detailed simulation model with the purpose of analyzing the congestion and interaction between bus lines and passengers at stops. Our main goal is to perform a complete validation of a simulation model formalized in a standard language in order to use it as a basis to perform more complex experiments. The basis of the model is a queuing model that leads us to perform an operational validation. Since the model is completely represented using a formal language, the specialist can perform a formal validation of the model previously to any implementation. Thanks to the modular structure of the formal language used to define the model, the model can be easily expanded to represent more complex systems. Due to a formal representation, the implementation process can be done automatically implying that analysts should only be concerned about the correct definition of the diagrams that represent the model behavior, Peer Reviewed
Proyecto:


Ergonomics as basis for a decision support system in the printing industry

 • Mateo Doll, Manuel
 • Álvarez Casado, Enrique
 • Rodríguez Mondelo, Pedro Manuel
 • Tarral, Marc
Proyecto:


Beilinson-Flach elements and Euler systems I: syntomic regulators and p-adic Rankin L-series

 • Bertolini, Massimo
 • Darmon, Henri
 • Rotger Cerdà, Víctor
This article is the first in a series devoted to the Euler system arising from p-adic families of Beilinson-Flach elements in the first K-group of the product of two modular curves. It relates the image of these elements under the p-adic syntomic regulator (as described by Besser (2012)) to the special values at the near-central point of Hida's p-adic Rankin L-function attached to two Hida families of cusp forms., Peer Reviewed
Proyecto:


Documentos y certificados del buque para ing. marinos-oficiales de máquinas

 • Rodrigo de Larrucea, Jaime
Los certificados y documentos y sus fundamentos jurídicos son de conocimiento indispensable para todo Oficial de Máquinas e Ing. marino en su actividad profesional.
Proyecto:


Variació de l'acomodació en funció de la posició de mirada

 • Amorós Martínez, Sandra
Objectiu: Estudiar la variació del punt pròxim d’acomodació (PPA), de l’amplitud d’acomodació (AA) i de la flexibilitat d’acomodació (FA) en 3 angles verticals inferiors de mirada (0º, 15º i 30º). Mètode: Es van avaluar 52 subjectes entre 18 i 25 anys que complien els criteris establerts a l’estudi. L’amplitud d’acomodació es va mesurar amb el mètode de Donders (apropament) i la flexibilitat d’acomodació amb un flipper acomodatiu de ±2,00D. Totes les mesures es van realitzar en els tres angles de mirada i es va fer un tractament estadístic de les dades utilitzant el “Minitab 18”. Resultats: Les proves estadístiques que han analitzat els resultats obtinguts mostren una disminució del PPA a mesura que l’angle vertical inferior de mirada va augmentant. En conseqüència, es va produint un augment de l’AA, excepte en el cas de l’ull dret que la variació entre 15º i 0º és nul·la. En aquestes dues proves, es troben diferències significatives entre els angles quan es realitzen binocularment, i en el cas de l’ull esquerre en la variació entre 30º i 0º. Respecte als resultats analitzats sobre la FA, no es troba cap patró normal d’augment o disminució dels valors a mesura que l’angle vertical inferior de mirada va augmentant. Es mostra tant binocular com monocularment, un augment en la variació entre 15º i 0º, i en canvi, una disminució entre 30º i 0. Però només les diferències són estadísticament significatives en cas de realitzar la prova binocularment entre els angles 15º i 0º, i en els casos realitzats monocularment entre els angles 30º i 0º. Conclusions: A mesura que es va augmentant l’angle vertical inferior de mirada es produeixen variacions estadísticament significatives tant al PPA com a l’AA. En canvi, respecte a la FA no s’han trobat resultats concloents. Tot i les diferències resultants, clínicament trobem vàlid realitzar les mesures a 0º
Proyecto:


Reactivar (de)construint l'espai

 • Moro Rialp, Antoni Abel
Proyecto:


Product lifespan: the missing link in servitization

 • Vendrell Herrero, Ferran
 • Vaillant, Yancy
 • Lafuente González, Esteban Miguel
 • Bustinza, Oscar
By drawing on a business model lens, this study proposes that the competitive performance of servitization is higher for manufacturing firms selling long-lifespan products since they better develop the key elements required for transitioning towards integrated Business to Business (BtoB) solutions delivery. Additionally, the study argues that the moderation role of product lifespan is stronger in advanced stages of servitization as it reduces replacement and information costs. To test these hypotheses, this study merges a unique survey of Manufacturing Multinational Enterprises (MMNEs) and the Lifespan Database for Vehicles, Equipment and Structures (LiVES). Results show a positive moderating effect of product lifespan in the relationship between servitization and performance. Following this finding, across firms with high-intensity servitization, the firm that sells longest-lifespan products is predicted to capture most value from servitization. Overall, the present study suggests that the implementation of recurrent services during an extended product lifecycle provides an opportunity for BtoB solutions delivery and product usage optimisation. By including product lifespan in the equation, we improve understanding of why servitization is an excellent mechanism for managing long-lasting industrial relationships and explain why servitization boosts performance in some manufacturing industries but has a neutral effect on others., Peer Reviewed
Proyecto:


Energy-based control schemes of Modular Multilevel Converters for HVDC applications

 • Sánchez Sánchez, Enric
High Voltage Direct Current (HVDC) is a power electronics -based technology that enables the transmission of large amounts of power over long distances, the integration of remote offshore wind power to the main land, and the interconnection of asynchronous AC systems. The Modular Multilevel Converter (MMC) is the state-of-the-art technology for Voltage Source Converter (VSC) based HVDC applications. As compared to the two-level converter, the MMC presents a more complex control scheme. However, it brings additional flexibility into the system. The present work focuses on the (energy-based) control of the MMC for HVDC applications, aiming to understand the additional degrees of freedom related to the internal energy of the MMC. First, DC voltage regulation in HVDC point-to-point links. Moreover, an experimental validation using a scaled MMC-based point-to-point link is carried out, particularly focusing on a novel experimental design of an HVDC cable emulator. With such a laboratory setup, the simulated system dynamics are contrasted with experiments . Furthermore, a generic controller for the same application is presented, and different optimal tuning techniques are addressed. Thus, the most suitable control gains are obtained automatically based on system constraints. In HVDC applications such as remote offshore wind farm clusters or isolated systems with low or non-existing synchronous generation, the MMC needs to operate as grid-forming. The present work explores the role of the internal energy of the MMC through different control structures . Finally, a multi-terminal HVDC grid where some terminals share the regulation of the DC voltage and others operate in grid-forming mode is considered, addressing the distributed DC voltage droop control design., L'alta tensió en corrent continu (HVDC) és una tecnologia basada en electrònica de potència que permet la transmissió de gran potència en distàncies llargues, la integració de parcs eòlics marins remots a la xarxa terrestre, i la interconnexió de sistemes asíncrons de corrent altern. El convertidor modular multinivell (MMC) és la tecnologia més recent per aplicacions HVDC basada en convertidors en font de tensió (VSC). Comparat amb el convertidor de dos nivells, l'MMC presenta un esquema de control més complex, però aporta una major flexibilitat al sistema. Aquest treball es centra en el control dels MMC per aplicacions HVDC, amb l'objectiu d'entendre els graus de llibertat addicionals relacionats amb la seva energia interna. En primer lloc, s 'estudia el control de l'MMC per aplicacions de control de tensió contínua en enllaços punt a punt. Després, es realitza una validació experimental mitjançant un enllaç punt a punt a escala, posant l'èmfasi en el disseny d'un emulador de cable HVDC. D'aquesta manera, els resultats de les simulacions es poden contrastar amb els experiments de laboratori. A continuació, es presenta una estratègia de control genèrica i el càlcul òptim dels seus paràmetres amb diferents mètodes. Així doncs, els guanys més adequats pels controladors s'obtenen automàticament, basats en un conjunt de restriccions sobre el sistema. En aplicacions HVDC com els grans parcs eòlics marins o els sistemes aïllats amb poca o cap generació síncrona, un o diversos convertidors han de generar la xarxa d'alterna. En aquest treball s'investiga el rol de l'energia interna de l'MMC, implementant diferents estructures de control. Finalment, es considera una xarxa HVDC multiterminal, en la qual un conjunt de convertidors controla la tensió contínua i d'altres formen la xarxa d'alterna. En aquest escenari, es planteja el disseny del control distribuït de tensió contínua
Proyecto:


Footstep parameterized motion blending using barycentric coordinates

 • Beacco Porres, Alejandro
 • Pelechano Gómez, Núria
 • Kapadia, Mubbasir
 • Badler, Norman
This paper presents a real-time animation system for fully embodied virtual humans that satisfies accurate foot placement constraints for different human walking and running styles. Our method offers a fine balance between motion fidelity and character control, and can efficiently animate over sixty agents in real time (25 FPS) and over a hundred characters at 13 FPS. Given a point cloud of reachable support foot configurations extracted from the set of available animation clips, we compute the Delaunay triangulation. At runtime, the triangulation is queried to obtain the simplex containing the next footstep, which is used to compute the barycentric blending weights of the animation clips. Our method synthesizes animations to accurately follow footsteps, and a simple IK solver adjusts small offsets, foot orientation, and handles uneven terrain. To incorporate root velocity fidelity, the method is further extended to include the parametric space of root movement and combine it with footstep based interpolation. The presented method is evaluated on a variety of test cases and error measurements are calculated to offer a quantitative analysis of the results achieved., Peer Reviewed
Proyecto:


Buscador avanzado