Buscador

Encontrado(s) 2242222 resultado(s)
Encontrada(s) 224223 página(s)

Design and implementation of new services for smart cities in Android, Diseño e implementación de servicios para Smart Cities en Android, Disseny i implementació de serveis per Smart Cities en Android

  • Latorre Crespo, Adrian
Information and Communication Technologies have become more and more important over the last years and Smart Cities are nowadays one of the main fields of research in the world. Mobile ad hoc networks and wireless sensor networks presence is increasing and vehicular-oriented variations are progressively becoming more significant. But the lack of adapted vehicles slow down the development of these technologies and reduce their potential. On the other hand, the number of mobile devices is in constant growth and in 2013, more than 81% of the world’s smartphones run an Android operating system. One logical solution is to use these mobile devices to provide different kind of services for the Smart Cities. In our project we have designed an Android application that offers two services for a Smart City: a real-time parking spot finder and an emergency instant notifier. Our application will act as a node of a VANET, and will connect to other devices using different types of communication such as WiFi Direct or Google Cloud Messaging. We have also designed an architecture of notifications that, in case of emergency, sends a message via push to all the users of the application, notifying them of the event. This message, in turn, can be forwarded using any kind of messaging application. Moreover, as new potential services appear each day, we have also adapted the application so it will suit completely to future different purposes.
Proyecto:


Disseny i implementació d’un sistema intel·ligent de gestió de l’aigua domèstica

  • Vidal Clos, Josep Andreu
L‟increment del preu dels recursos de la llar tals com el gas, l‟electricitat i l‟aigua ha estat una constant en els últims anys. L‟estalvi de l‟electricitat ha estat un ampli tema d‟estudi i, per aquest motiu, ja existeixen en el mercat un conjunt d‟elements que el fan possible a un preu assequible. També en el últims anys, la construcció d‟habitatges amb aïllaments que disposen de rendiments tèrmics elevats ha sigut una preocupació per a arquitectes i enginyers. No obstant l‟afany per estalviar aigua no ha estat, ni de bon tros, a l‟altura de l‟interès de l‟estalvi dels altres dos bens domèstics. L‟Agència Catalana de l‟Aigua vol incrementar un 5,2% el cànon de l‟aigua el 2013 i pretén incrementar-lo fins a un 25% en quatre anys. També a nivell nacional es prediu que el preu de l‟aigua augmenti fins a un 50%. Els compromisos assolits amb la UE en matèria de tractament d‟aigües residuals, obligaran al govern espanyol a dur a terme obres per valor de 10.000 milions d‟euros en els pròxims set anys per poder complir la Directiva Marc de l‟Aigua. Aquesta inversió es veurà retribuïda a la factura dels usuaris. La factura de l‟aigua, per tant, suposarà un percentatge important en els costos domèstics i a diferència d‟ara, pot ser que l‟estalvi de l‟aigua es converteixi en una qüestió a tenir en compte. És per aquest motiu que el següent treball pretén dissenyar un aparell que permeti obtenir un estalvi en la factura de l‟aigua, i permeti monitoritzar una sèrie de variables per poder analitzar més endavant altres estratègies d‟estalvi. El projecte consta de tres parts. La primera part consisteix en el disseny d‟un sistema de valvuleria i canonades que permeti realitzar un control sobre la temperatura de l‟aigua i sobre el cabal que hi circula. La segona part consisteix en el disseny i implementació del control en un microcontrolador per a fer possible la gestió automàtica de l‟aigua i la monitorització d‟una sèrie de variables que puguin ser d‟interès. La tercera part consisteix en el disseny i implementació d‟una PCB que proporciona alimentació al sistema i que s‟encarrega d‟acondicionar els senyals d‟entrada i sortida entre el microcontrolador i els aparells exteriors.
Proyecto:


Caracterització de diferents medis de tremp per a un conjunt d’acers per a eines

  • Gracia Chopo, David
Les propietats mecàniques dels acers per a eines i motlles, destinats a les aplicacions industrials més exigents en els sector de construcció, depenen en gran mesura del tractament tèrmic aplicat. El tremp és un d’aquests tractaments tèrmics, el qual es basa en el refredament ràpid de l’acer des d’una temperatura elevada fins a temperatures baixes, dotant al material de les característiques òptimes per a la seva aplicació final. Un dels factors més importants és el medi de refredament emprat, degut a que la transmissió de calor entre l’acer i el medi de tremp canvia d’un fluid a un altre. En el present estudi s’investiga experimentalment el procés de refredament del tremp per a tres aleacions de diferent composició química. En particular, s’estudia la influència dels medis de refredament (oli i aigua amb sal) i la seva temperatura inicial de bany (20 i 80°C). Per dur a terme l’estudi, s’han realitzat dos tipus d’experiments: (a) experiments seguint les indicacions, en la mesura de lo possible, de la normativa ISO9950, en els quals s’assagen provetes cilíndriques de dimensions reduïdes. I, (b) experiments amb blocs d’acer amb el tamany, i geometria, més típic de l’empresa Rovalma S.A. En aquesta segona experimentació es registra l’evolució tèrmica per a diferents punts estratègics del bloc (superfície, punt intermig i nucli). Els resultats obtinguts mostren com l’aigua salada es presenta com el medi de refredament més energètic, i que proporciona una extracció de calor més ràpida i severa en comparació amb l’oli. No obstant, l’oli a una temperatura de 80°C és el medi de refredament més òptim per al tremp dels blocs amb geometria més complexa. L’evolució de la temperatura de les provetes cilíndriques amb el temps, s’ha emprat per deduir analíticament el coeficient de convecció entre la proveta i el bany, mitjançant el mètode de la resistència interna negligible. Aquests coeficients experimentals s’han comparat amb els de la literatura mostrant gran disparitat de resultats en aquelles fases de refredament en la que es dóna canvi de fase. D’altra banda, aquests coeficients de convecció experimentals s’han emprat en la predicció de l’evolució de les temperatures superficials dels blocs dels experiments (b), mostrant una desviació amb els resultats experimentals. Per tant, el projecte ha aconseguit definir un procediment experimental per tal d’avaluar els coeficients de convecció de cada bany i condicions. A més a més, de les diferències entre la predicció i els resultats experimentals podem concloure que l’efecte que la geometria té sobre el coeficient de convecció és prou gran com per invalidar els valors dels coeficients de transferència de calor dels primers experiments. Conseqüentment, cal realitzar experiments amb condicions de tremp similars, com ara, geometria, bany, temperatura i agitació. Finalment, el projecte inclou també un pressupost econòmic per a la realització dels assajos, així com un anàlisi de l’impacte ambiental enfocat en la reutilització dels olis de tremp.
Proyecto:


Trace compression mechanisms for the efficient simulation of CMP

  • Rivas Barragan, Daniel
In this project we present, first, a new mechanism to find patterns in memory accesses and then compress them achieving compress ratios higher than 200x without compromising decompression performance. We also present a new methodology to drive simulations reproducing with 100% accuracy an execution.
Proyecto:


Urbanització del carrer Circumval·lació ( entre Ronda Santa Maria i carrer Venècia ) i del carrer Juan de la Cierva ( entre Ronda Santa Maria i carrer Circumval·lació ) al terme municipal de Barberà del Vallès

  • Hernando Pérez, Raul
Es redacta el present Projecte Constructiu “Urbanització del carrer Circumval·lació (entre Rda. Santa Maria i carrer Venècia) i del carrer Juan de la Cierva (entre Rda. Santa Maria i Circumval·lació) al T.M. de Barberà del Vallès ”. El present projecte es situa en els carrers Circumval·lació i Juan de la Cierva que formen part d’un sector industrial situat a la perifèria de Barberà del Vallès, el qual ha estat absorbit per la gran expansió que ha tingut el municipi als últims anys, de manera que existeix una total continuïtat entre la zona residencial i la industrial. En aquest sector industrial i particularment en el dels carrers objecte del projecte, s’han implantat indústries de diferent tipus (panificadores, químiques, zincats, etc.), les quals han generat un elevat moviment de vehicles pesats (principalment articulats). El gran nombre de vehicles pesats ha originat la degradació de les infrastructures existents (paviments calçada, voreres, sistemes de drenatge, etc.) ja que aquestes no foren dissenyades a tal efecte, a més de les diverses patologies constructives i de manteniment detectades. Els dos carrers objecte del projecte han tingut diferents obres de condicionament realitzades pels Serveis de Manteniment Municipals (repavimentat de carrers, reparacions puntuals, etc.) els quals han acabat per tapar les poques tapes de clavegueram i embornals existents. Degut a aquesta situació s’ha decidit procedir a la realització d’una sèrie d’actuacions de millora d’aquest vials en profunditat i també de la seva funcionalitat, essent aquestes actuacions l’objecte del present Projecte: -Ordenar i dividir adequadament els diferents usos de les calçades dels carrers objecte del projecte (calçada, aparcaments, etc.) ja que actualment és totalment anàrquic. - Enderrocar el ferm de la calçada existent i procedir a la seva reposició amb un ferm bituminós apte per suportar l’intens trànsit de vehicles pesats del sector. A les zones on es produeixen girs de vehicles pesats (tant si és degut a que les maniobres d’atansament ocupen la calçada, com si és motivat per canvis de sentit dins de la vialitat del projecte) el paviment es dissenya íntegrament amb formigó a fi i efecte d’evitar la degradació de la capa de trànsit bituminosa. També s’aprofitarà per disposar noves voreres (molt deteriorades pel pas de vehicles pesats en els guals) i vorades (les quals han perdut la seva alçada vista degut als successius).- Després de l’estudi de la xarxa de sanejament existent, s’ha pogut constatar l’estat de degradació de la mateixa, el que justifica l’anul·lació de la xarxa existent i l’execució d’una nova a on es connectaran les escomeses existents. Per altra banda, el sistema de recollida d’aigües superficials (bàsicament embornals i pous de registre) era del tot insuficient i per tant s’ha adaptat la nova xarxa als requeriments habituals (pous cada 50m, etc.). - L’enllumenat públic existent, presenta series deficiències degut a que el rendiment dels fanals existents és molt baix (degut a la seva antiguitat). També s’ha detectat el problema de que els vehicles pesats colpegen durant les maniobres d’atansament, les columnes disposades al costat de la vorada. Degut a això s’ha optat per redissenyar l’enllumenat públic utilitzant lluminàries d’un elevat rendiment lumínic, amb llum de VSAP i disposar les columnes del costat de les parcel·les, de manera que es minimitzi el risc d’ésser colpejades pels vehicles.El Projecte implica la pavimentació d’uns 6.594 m2 de vial pel carrer Circumval·lació i 3560 m2 pel carrer Juan de la Cierva (considerant
Proyecto:


Design and Development of a Complete End-to-End Software Solution for Lightcam 3D Printers

  • Elbaile Serra, Abel
Having successfully completed the design and construction of a fully functional prototype of the first Lightcam SLA 3D printer, this project aims to entirely describe the development of all software required to allow end users to materialize their digital parts in an easy and efficient way.
Proyecto:


Els impactes socials i urbanístics de la Plaça Europa, Gran Via l'Hospitalet

  • Calpe Mielgo, David
La ciutat de L’Hospitalet ha planificat durant llarg temps l’eliminació de les barreres que provoquen les infraestructures a la ciutat, com les línies de ferrocarril o les autopistes. La primera va ser el carrilet, als anys 80 del segle XX, però la que més impacte ha provocat a la ciutat ha estat la segona, la reforma de la Granvia L’Hospitalet, amb l’objectiu de convertir una autopista en una avinguda. Però, per donar-li més èmfasi a la transformació, s’implantà una nova plaça al teixit urbà. Una plaça amb la visió de ser un nou centre direccional. A més, a la transformació s’inclogueren actuacions d’altres administracions com la Fira de Barcelona, la ciutat de la Justícia, que van atraure activitats econòmiques mai vistes dins l’economia local. És per tant objectiu principal d’aquesta tesina l’anàlisi de les diverses actuacions que s’han produït a l’entorn de la Granvia i l’impacte d’aquestes actuacions en la ciutat i l’entorn metropolità. La tesina comença amb l’estat en què es trobava el sector l’any 2001, quan es forma el Consorci per la Reforma de la Granvia a L’Hospitalet i comencen les actuacions. Seguidament s’enumeren totes les actuacions que han transformat el sector en el que actualment s’ha convertit. A continuació s’analitzen i es valoren els impactes que s’han generat a la ciutat i l’entorn metropolità. I finalment, es farà una valoració global del projecte i s’oferiran propostes de futur amb una visió especial en la reforma de la Granvia fins el riu Llobregat, culminant la supressió d’aquesta barrera, i que actualment es troba en fase d’estudi.
Proyecto:


Influencia de la temperatura en el límite líquido para suelos con diferentes índices de plasticidad

  • Puy Santín, Alberto José
Este trabajo pretende estudiar la relación entre la temperatura y el límite líquido de tres suelos habitualmente utilizados en el laboratorio del Departamento de Ingeniería de Terreno (DIT). La determinación del límite líquido se realizó sobre suelo procedente del Campus Nord, suelo de Sant Sadurní d'Anoia y arcilla de Boom (Bélgica). El intervalo de temperatura escogido para el estudio fue 10-40ºC, ya que se trataba de temperaturas que se podían dar en la naturaleza, sin tratarse de situaciones climáticas extremas. Se hacían llegar las muestras de suelo hasta la temperatura deseada, usando un horno o frigorífico según conviniera, y posteriormente se obtenía el límite líquido. Se obtuvieron límites líquidos de suelos a las temperaturas de 10, 20, 30, y 40ºC, aproximadamente, repitiendo el proceso hasta obtener varias determinaciones para cada temperatura y suelo.
Proyecto:


Sistema de reconstrucción de caras 3D basado en modelos y multicámara

  • Torres Civit, Laura
El objetivo de este proyecto es la definición, la implementación software y el análisis de un procedimiento que nos permita ajustar un modelo facial tridimensional genérico a las características faciales específicas de un individuo a partir de dos imágenes de su rostro, una que muestre su cara vista desde el frente y otra desde el perfil derecho. De esta manera, a partir de dos imágenes 2D, se puede obtener un modelo 3D de una persona en concreto. Esto es muy útil para realizar algoritmos de reconocimiento en 3D, que presentan una mayor robustez a problemas como la iluminación o la pose debido a que se incorpora la información de profundidad., La reconstrucción y el modelado de caras 3D son áreas de investigación actualmente muy activas debido a su implicación en gran número de aplicaciones como son la vídeo conferencia en 3D, reconocimiento facial en 3D, modelado de caras en video juegos, etc… Por este motivo, el objetivo principal de este proyecto está enfocado en el ajuste de un modelo genérico 3D (Candide) mediante las características faciales de un individuo a partir de 2 imágenes de su cara. El modelo genérico se modifica a través de unos parámetros faciales que permiten variar las características de la cara, así como las expresiones de esta. Estos parámetros están basados en las FAP (Facial Animation Parameters) y las FAU (Facial Animation Units) del Estándar MPEG 4. Las modificaciones que deben aplicarse sobre este modelo genérico, denominado Candide, vienen determinadas por las propias características faciales del individuo. Para conocerlas es necesario extraer las coordenadas de una serie de puntos que determinan la forma y tamaño de los ojos, la nariz, la boca y la cara. Estos puntos se extraen de dos imágenes ortogonales, una muestra la cara frontal y la otra el perfil. Conocidas las características faciales del individuo se calculan, mediante un algoritmo, las transformaciones que deben aplicarse sobre el modelo para ajustarlo a los puntos faciales más relevantes del individuo. Obtenida esta información, las modificaciones se aplican sobre el modelo facial Candide y los resultados se visualizan gracias a la utilización de las librerías de gráficos OpenGL.
Proyecto:


Buscador avanzado