Buscador

Encontrado(s) 2202913 resultado(s)
Encontrada(s) 220292 página(s)

Filtre de pàgines web

  • Pardo Laredo, Luis Miguel
Aquest projecte final de carrera té la finalitat d'elaborar un filtre de continguts Web de paraula clau. S'ha tractat exclusivament de crear una aplicació que funcioni sobre el protocol http controlant les dades que circulen a través del port 80., Este proyecto final de carrera tiene la finalidad de elaborar un filtro de contenidos Web de palabra clave. Se ha tratado exclusivamente de crear una aplicación que funcione sobre el protocolo http controlando los datos que circulan a través del puerto 80., This Final Degree Project has as its purpose the elaboration of a keyword-based Web content filter. It exclusively tried to create an application that functions on the HTTP protocol, controlling circulating data through port 80.
Proyecto:


Análisis, diseño e implementación de una aplicación Web para el seguimiento del proceso académico haciendo uso de la arquitectura .NET

  • Benjumea Gómez, Omar
En este trabajo final de carrera se ha desarrollado una aplicación Web para el seguimiento vía Internet del proceso académico de los alumnos, tanto por ellos mismos como por parte de sus padres. La aplicación se ha implementado usando la arquitectura .NET de Microsoft para el desarrollo y la tecnología ADO para el acceso a datos., En aquest treball de final de carrera|cursa s'ha desenvolupat una aplicació web per al seguiment via Internet del procés acadèmic dels alumnes, tant per ells mateixos com per part dels seus pares. L'aplicació s'ha implementat usant l'arquitectura .NET de Microsoft per al desenvolupament i la tecnologia ADIC per a l'accés a dades., In this Final Degree Project a web application has been developed to monitor the academic process of students via internet, both by students themselves and by their parents. The application was implemented using Microsoft .NET architecture for development and ADIC technology for data access.
Proyecto:


Desenvolupament en java per a Internet

  • Guillaumes i Pons, Jordi
Aquest treball de final de carrera consisteix en el disseny i la implementació d'una 'botiga web' bàsica. Aquesta botiga web ha de permetre mantenir un inventari d'articles en venda, agrupats en categories, i posar-lo a disposició dels clients que hi accedeixin mitjançant un navegador estàndard., Este trabajo de fin de carrera consiste en el diseño e implementación de una 'tienda web' básica. Esta tienda web tiene que permitir el mantenimiento de un inventario de artículos en venta, agrupados en categorías, y su puesta a disposición de los clientes que accedan a la tienda mediante un navegador estándar., This Final Degree Project consists of the design and implementation of a basic web shop that must allow the maintenance of articles for sale grouped in categories, and make them available to clients accessing the shop through a standard browser.
Proyecto:


Estudio de la usabilidad en la administración pública municipal on-line

  • Roche Jodar, Ivan
S'ha realitzat l'anàlisi del site www.tortosa.cat, realitzant un estudi d'usabilitat centrada en l'usuari sobre webs orientades al comerç electrònic i als serveis., Se ha realizado el análisis del site www.tortosa.cat , realizando un estudio de usabilidad centrada en el usuario sobre webs orientadas al comercio electrónico y a los servicios., An analysis of the website www.tortosa.cat was performed, conducting a usability study focused on users regarding webs oriented toward e-commerce and services.
Proyecto:


Construcción de un entorno integral automatizado de una metodología de gestión de proyectos informáticos.

  • Roselló Pérez, David
Treball que aborda una de les disciplines més complexes i apassionants del desenvolupament de projectes informàtics: la gestió. Hi ha molta bibliografia i informació sobre aquest tema, i la comesa d'aquest text és dissenyar una metodologia per a l'automatització integral de la gestió de projectes informàtics sigui quina sigui la seva naturalesa, tipificant-los en tres grans categories: projectes de desenvolupament, equipament i millora, ampliació o reposició., Trabajo que aborda una de las disciplinas más complejas y apasionantes del desarrollo de proyectos informáticos: la propia gestión. Existe mucha bibliografía e información al respecto, y el cometido de este texto es diseñar una metodología para la automatización integral de la gestión de proyectos informáticos cualquiera que sea su naturaleza, tipificándolos en tres grandes categorías: proyectos de desarrollo, de equipamiento y de mejora, ampliación o reposición., Study that tackles one of the most complex and fascinating disciplines of computer development projects: management. There is a great amount of information and bibliography on this subject, and the mission of this text is to design a methodology for comprehensive automation of management of computer projects, whatever their nature may be, classifying them in three broad categories: development projects, equipment and improvement and enlargement or replacement.
Proyecto:


XifraXat : Xat segur

  • Castells i Grilló, Jordi
XifraXat és un sistema que permet a dos usuaris gaudir d'una conversa del tot privada. Assegura la privacitat als usuaris ja que utilitza un sistema de xifra Diffie-Hellman, que com tots els sistemas de xifra pública, el xifratge el fa l'usuari a partir de les seves claus., XifraXat es un sistema que permite a dos usuarios disfrutar de una conversación del todo privada. Asegura la privacidad a los usuarios ya que utiliza un sistema de cifra Diffie-Hellman, que cómo todos los sistemas de cifra pública, el cifrado lo hace el usuario a partir de sus claves., XifraXat is a system that allows two users to enjoy a conversation with total privacy. It assures users¿ privacy by its use of a Diffie-Hellman public-key cryptography system, in which, as is all public encrypting systems, encryption is done by users from their passwords.
Proyecto:


Aplicació web per a gestió patrimonial de les administracions publiques

  • Oliver Company, Alfredo
Aplicació web que adapti el Reglament deBéns de les Entitats Locals a la gestió Patrimonial que fan les Corporacions dels seus béns, amb l'objectiu d'establir les normes procedimentals a seguir en els expedients administratius municipals, quan afecten al seu patrimoni., Aplicación web que adapte el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales en la gestión Patrimonial que hacen las Corporaciones de sus bienes, con el objetivo de establecer las normas procedimentales a seguir en los expedientes administrativos municipales, cuando afectan a su patrimonio., Web application that adapts the Regulations on Property of Local Entities to patrimonial management of property by corporations, with the objective of establishing procedural norms to be followed in municipal administrative proceedings when they have an affect on patrimony.
Proyecto:


Llenguatges de consulta per documents RDF

  • Lamas Codesido, Maria Isabel
Els objectius principals d'aquest projecte són analitzar i descartar algunes dels llenguatges de consulta, gestors relacionals i reposadors que s'estan utilitzant més habitualment en l'entorn de la Web Semàntica. Amb l'estudi de les principals tecnologies implicades en la Web Semàntica es tractarà de realitzar una aplicació que permeti el maneig de dades d'un graf RDF., Los objetivos principales de este proyecto son analizar y descartar algunas de los lenguajes de consulta, gestores relacionales y repositorios que se están utilizando más habitualmente en el entorno de la Web Semántica. Con el estudio de las principales tecnologías implicadas en la Web Semántica se tratará de realizar una aplicación que permita el manejo de datos de un grafo RDF., The main objectives of this project are to analyze and reject some of the consultation languages, relational managers and repositories that are most commonly used in the Semantic Web environment. With the study of the main technologies involved in the Semantic Web we will try to elaborate an application that will enable handling of data from an RDF graph.
Proyecto:


Xat Segur

  • Andreu Mas, Eloi
En aquest treball de final de carrera es procura resoldre el problema de la seguretat informàtica en les comunicacions entre dues entitats per a poder protegir la informació sensible quan viatgi per la xarxa. Per fer-ho, s?utilitzen una sèrie de tècniques basades en la criptografia., En este trabajo de fin de carrera se intenta resolver el problema de la seguridad informática en las comunicaciones entre dos entidades para poder proteger la información sensible cuando viaje por la red. Para hacerlo, se utilizan una serie de técnicas basadas en la criptografía., This Final Degree Project attempts to solve the problem of computer safety in communication between two entities to enable the protection of sensitive information when browsing on the Internet. To do so, a number of cryptography-based techniques are used.
Proyecto:


Xifratge d'arxius

  • Masquefa Ortega, Mikel
L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar i implementar una utilitat que permeti xifrar (i posteriorment desxifrar) carpetes i fitxers fent servir claus basades en contrasenyes, la qual haurà de ser informada per l'usuari. Aquesta relació entre clau i contrasenya haurà de garantir que el sistema sigui prou segur davant d'atacs criptogràfics., El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar una utilidad que permita cifrar (y posteriormente descifrar) carpetas y ficheros utilizando clavos basadas en contraseñas, la cual tendrá que ser informada por el usuario. Esta relación entre clave y contraseña tendrá que garantizar que el sistema sea bastante seguro ante ataques criptográficos., The aim of this project is to design and implement a utility that permits ciphering (and later deciphering) of folders and files using password-based keys, which will have to be reported by the user. This relation between key and password has to guarantee that the system be sufficiently secure against cryptographic attacks.
Proyecto:


Buscador avanzado