Buscador

Encontrado(s) 2197768 resultado(s)
Encontrada(s) 219777 página(s)

Optimització del disseny d'un aerogenerador d'eix vertical

  • Ortiz Brugué, Georgina
L'energia minieòlica ha despertat un gran interès, essent considerada com una font d'energia de generació distribuïda amb gran potencial de desenvolupament a nivell domèstic i industrial, i per tant a nivell d'integració en zones urbanes. Existeixen diferents tipus de màquines eòliques. És classifiquen segons la posició del seu eix respecte la direcció del vent. Un tipus de màquina eòlica es el que es coneix com aerogenerador d'eix vertical. Les màquines d'eix vertical més utilitzades són de tipus Savonius i Darrieux. L'aerogenerador Savonius pot arrancar amb poc vent, essent molt senzilla la seva fabricació, té una velocitat de gir petita i el seu rendiment es relativament baix. L'aerogenerador Darrieux requereix vents de 4 a 5 metres per segon (m/s) com a mínim per funcionar correctament, manté grans velocitats de gir i un bon rendiment. En un projecte previ, es va dissenyar i crear un prototip que combinava els avantatges dels aerogeneradors tipus Savonius i Darrieux en un, mitjançant un canvi de geometria. Per obtenir el major benefici de les dues geometries es van crear unes pales mòbils capaces de variar la seva posició a través d'un sistema inercial, variant així l'angle d'incidència del vent. Els resultats obtinguts amb el model testejat experimentalment al laboratori indicaven que la posició inicial de les pales de l'aerogenerador al tenir més superfície de contacte amb el vent, afavoria el moviment de l'aerogenerador a baixes velocitats de vent. L'objectiu del projecte és optimitzar el disseny del prototip per tal d'augmentarne el rendiment, i arribar a crear un producte alternatiu a les energies renovables del mercat i viable per la seva comercialització. Amb la idea inicial del model testejat en un projecte previ, es dimensiona un aerogenerador d'eix vertical d'àlep recte basat en un model comercial capaç de proporcionar una potència 1kW
Proyecto:


Disseny i càlcul estructural d’una sala coberta per un aquari

  • Vila Capdevila, Francesc
El projecte prové de la idea de construir un espai envoltat i cobert per un aquari com un element decoratiu. Una sala envoltada i delimitada, per parets i sostre, d’una superfície transparent que contingui un aquari per la part exterior, on s’hi pugui mantenir i exhibir animals aquàtics, contemplats des de l’interior de la sala. L’objecte del treball és analitzar i proporcionar una solució per materialitzar la idea i poder emprendre la seva construcció a l’interior d’una nau convencional. L’abast del TFM inclou el disseny de la solució, el càlcul estructural i el procés constructiu de l’estructura de l’aquari
Proyecto:


Aprenentatge del català com a L2 en parlants d’italià: les construccions atributives, locatives, existencials i possessives i l’ús dels auxiliars en temps compostos

  • Sala Farré, Miracle
Aquest treball pretén analitzar quins són els mecanismes principals que tenen el català i l’italià per a les construccions de les oracions atributives, locatives, existencials i possessives, així com les formes compostes del verb; observar quins aspectes tenen en comú les dues llengües, quines en són les diferències principals, de quina manera es poden interrelacionar les estructures i quines dificultats rellevants es presenten en l’aprenentatge del català com a segona llengua en aprenents italians, This work aims to analyze the main mechanisms that have the Catalan language and Italian language for the constructions of sentences attributive, locative, existential and possessive and compound forms of the verb; as well as to see what aspects have in common the two languages, what are the main differences, how can you relate the relevant structures and the difficulties presented in learning Catalan as a second language in Italian learners
Proyecto:


Disseny d’un remolc amb eixos abatibles destinat a activitats ambulants

  • Sala Selis, Francesc
Disseny d’un remolc de categoria O2,homologable per circular pe les vies públiques, i adaptat a les especificitats de les activitats de venda ambulant. El present projecte neix de la necessitat dels firaires i marxants disposar d’un espai de treball mòbil, el més similar possible als establiments fixes. El fet diferencial d’aquest vehicle consisteix en la seva capacitat per deixar la seva carrosseria al nivell del terra, facilitant el contacte entre client i venedor. El remolc està definit per un xassís format a partir de perfilaria d’acer i que consistirà la base del vehicle. Sobre el xassís es muntaran uns eixos abatibles accionats amb uns sistema hidràulic, i que permeten deixar la carrosseria al nivell del terra. Es fa la selecció també dels dispositius necessaris per a la seva homologació, com són els sistemes d’acoblament al vehicle tractor, de frenat i de direcció. La carrosseria muntada damunt del xassís consistirà en una caixa tancada construïda a partir de panells, perfils i tancaments comercials. El present projecte abasta el disseny i la selecció de components comercials, exceptuant els sistemes hidràulic i elèctric, dels que se’n defineixen només les necessitats
Proyecto:


Parametric study of the performance of an impulse-type turbine with CFD

  • Cornelis, Sven
A water wheel is an old machine, used ages ago to provide mechanical energy from hydraulic energy. First, ancient societies used this energy directly to grind in order to get flour and other products. Later, when generators existed, they were employed to provide electrical energy. Today, there are still some isolated communities in rural areas whose main source of energy comes from water wheels. There have been many studies about water wheels and the designs that provide a maximum available installed power. This thesis will do a research on an already existing water wheel located at the Hydraulics Laboratory of the Department of Mechanical Engineering and Industrial Construction of the University of Girona. The water wheel-type is a horizontal axle with a very simple design of the blades. Although these kind of water wheels are known of not being the best designs, they can be very useful in developing countries because of their simplicity. The purpose of the research is to determine the efficiency of this water wheel with simulation techniques and to obtain the geometrical conditions that may provide high enough efficiency values for being a feasible design as an element for producing electricity in isolated communities of developing countries with high resources of water. For doing so, we will simulate the water wheel employing the ANSYS 15.0 software package and choosing the commercial code CFX, which is a general purpose Computational Fluid Dynamics CFD model. After setting up the model, we will do a parametric study to optimize the efficiency of the water wheel. Firstly, a geometrical model of the water wheel will be designed to be as similar as possible to the actual water wheel, being a copy of the current water wheel of the laboratory. This includes every important piece of the water wheel and also the holes in the plates designed to lower the weight. We have to keep in mind, however, that a good geometrical design has to be accurate enough to reproduce the geometry of the real water wheel, but simple enough to avoid excessive un important details so we may have the results using reason able computational resources. Secondly, a study on the suitable mesh is required. Because of the limit of 512.000 elements in the educational version of ANSYS 15.0, we have to decide which part is more important in the contribution to the hydraulic power in order to apply a finer mesh there. The blades of the water wheel will receive the water jet impact and will provide the reaction forces that make the water wheel rotate. It is reasonable that a smaller mesh size at the blade will allow to obtain better results. Also the accuracy of reproducing the path of the water jet is important because the reaction forces come from the impact of the water. Once the discretization of the volume (i.e., the mesh) has been defined, the setup has been created. A parametric study that takes into account the rotation speed of the waterwheel will be carried out in order to determine at which point the power reach the maximum value. The formula of power is equal to the torque multiplied by the angular speed. If we fix the water wheel to a speed of zero (at rest), there will be a maximum of torque but a minimum of power. On the other hand, the water wheel turning at a constant speed equal to the speed of the incoming waterjet will not provide torque although it will give to the water wheel a maximum value of the rotational speed but, again, a minimum of power. These two points will be the starting and ending points of the power curve. After determining the maximum power as a function of the rotational speed, a second parameter will be modified. This parameter will be the position of the inlet with respect to the water wheel location, where a perpendicular impact to the water wheel is required. Afterwards, we can compare the results with the experimental data to see how accurate the simulations are and how much the efficiency is improved
Proyecto:


Experimental study of ultra-high performance fibre-reinforced concrete bolted connections under fatigue loads

  • Meulenaere, An-Sophie de
Bolted unions especially designed for concrete are becoming a quite usual solution for connecting these elements to framed structures of any material. Its behaviour under fatigue loads -especially when the concrete member can be described as thin- must be carefully studied from a durability point of view. The objective is to assess these connections used in combination with ultra-high performance fibre-reinforced concrete under dynamic loads. In particular, the dynamic effects caused by the wind on these connections. The study consists of a theoretical and an experimental approach
Proyecto:


Investigation and optimization of 3D printers setting and surface treatment

  • Gávay Pál, Bence
In the recent years the fused deposition modelling (FDM) became one of the most popular rapid prototyping (RP) techniques. With this method we are able to build a composite object layer-by-layer. However, because only a limited number of materials, such as thermoplastics have been used as a feedstock for FDM, the final products have limited mechanical properties. The fiber reinforcement materials can significantly increase the mechanical properties, such as stiffness and strength, of the final product, especially in the direction of the filament. Nevertheless, the mechanical properties of the final part on the transverse directions still relay on the poor adhesion between filament layers. In this study the main purpose is to investigate the 3D printed object structures and fiber-orientation, and find the best settings in case of carbon fiber reinforced plastic 3D printing. The study also considers the need of the tuning of different manufacturing parameters and the modification of certain parts of the 3D printer to adapt it to the new material configuration. Furthermore this study includes the effect of surface-treatment with acetone at the printed objects in order to improve the transverse mechanical properties of the final parts. To carry out the study, different test specimens will be manufactured according to different manufacturing configurations and the mechanical properties of the material will be characterized by means of different standard tests. In my study to reach the desired quality I will print specimens with several parameters and investigate the effect of the settings to obtain the best setting for the best results. After I reached the proper settings in printing of both materials I printed more than 40 specimens in 3 directions to investigate the effect of the printing direction. Independently from the thickness of the layers the surface of the printed object never will be perfectly smooth. To reach the smooth surface to use acetone vapor as a surface treatment is a feasible way. In my study I would like to examine the effect of acetone, the necessary time for the treatment. After I prepare all of the specimens I can them with a tensile test machine. With this experiment I will be able to obtain the following mechanical properties: tensile stress, Young’s modulus, Yield strength and Poisson ratio
Proyecto:


Els centres de formació d'adults de la comarca del Gironès, una resposta escolar a les necessitats educatives i socials de la població

  • Jiménez Castany, Toni
Els processos d’adaptació cultural no han acabat per l’adult quan han après a parlar, a llegir i escriure, assumir un rol social, trobar un grup de referència... La nova generació, respecte a la qual l’actual l’adult pot estar fent de pare, no solament reactiva amb el seu tracte, la història infantil personalment viscuda o els components no assumits del seu autoconcepte de l’adult, sinó que també planteja conflictes cognitius i emocionals sobre criteris de valoració cultural, formes de vida, patrons de comportament, hàbits lingüístics, modes, indumentàries, plantejaments ideològics, organitzacions simbòliques, valoracions ètiques, admiracions estètiques... És molt freqüent que l’adult manifesti incapacitat per comprendre i incapacitat per actuar, impotència, desencant, al·lusió a l’edat per justificar el distanciament sense remei, la falta de participació o de comunicació amb la generació més jove. I no només amb la generació més jove. L’adult es troba en la necessitat d’aprendre, d’entendre els canvis que succeeixen al seu voltant i entendre’s a sí mateix davant la societat canviant. L’educació de persones adultes dóna la possibilitat a partir dels centres de formació d’adults de poder resoldre aquestes incògnites que es plantegen. Però és realment així? Des dels centres de formació d’adults és possible trobar el camí per on treballar la resposta i entendre els petits conflictes cognitius i emocionals que es plantegen? Aquesta és la incògnita que ha donat peu a la realització d’aquest treball i que queda reflectit en l’objectiu de l’estudi: conèixer com els centres de formació d’adults de la comarca del Gironès donen resposta a les necessitats educatives i socials que existeixen a la comarca pel que fa a la Formació de Persones Adultes (FPA)
Proyecto:


Aproximació a la història escolar de Bàscara

  • Franch Saguer, Lurdes
El meu propòsit és dur a terme una investigació històrica sobre un tema educatiu que neix amb la voluntat de ser una aproximació, inacabada i oberta a qualsevol ampliació. Així ho recull el títol: Aproximació a la història escolar de Bàscara, que s’emmarca en un període acotat entre els antecedents (segle XIV) i l’última dècada dels segle XX. A banda, de conèixer i descriure una realitat historicoeducativa concreta, amb el treball també pretenc identificar els factors (socials, econòmics, polítics, jurídics...) que incideixen i configuren la realitat escolar que és objecte d’estudi.
Proyecto:


Treballar amb la comunitat. Pedagogia i planificació estratègica comunitària

  • Roca i Suriñach, Jaume
El què planteja el treball que teniu a les mans té dos objectius: el primer dels objectius es centrarà en una reflexió sobre dos fenòmens que es veuen afectats per canvis que viu la societat actual, per tal de determinar els reptes o necessitats que en sorgeixen: per una banda, les necessitats comunitàries generades a partir del fenomen migratori, per l’altra, els reptes generats pels canvis en els models o estructures familiars. El segon objectiu d’aquest treball està orientat a la reflexió sobre la pràctica de la intervenció educativa en la seva vessant més social. Davant les necessitats plantejades pels canvis d’aquesta societat, cal ser capaços de donar-hi una possible resposta. Una resposta creïble des de la mateixa comunitat. En aquest sentit, un dels reptes de la pedagogia és introduir elements que ofereixin estratègies i intervencions educatives més enllà del sistema formal d’educació, i que proporcionin un camp de treball educatiu amb la mateixa societat. Per tant, analitzarem el treball comunitari com una possible via per afrontar els reptes plantejats. El treball conclourà amb el disseny de les línies bàsiques d’un pla de desenvolupament comunitari. Per fer-ho més creïble, aquest pla el situarem en un dels municipis del Gironès (concretament a Cassà de la Selva), i per tant utilitzarem la informació real que disposem per exemplificar-ho hipotèticament.
Proyecto:


Buscador avanzado