Buscador

Encontrado(s) 2216354 resultado(s)
Encontrada(s) 221636 página(s)

Qualitat en l’anàlisi de drogues d’abús en cabell i en fluid oral

  • Ventura Alemany, Montserrat
The use of hair and oral fluid for drugs of abuse testing has increased over the last years. For this reason, the assurance that results provided using these matrices are reliable and error-free is needed. The objective of this thesis is to develop tools to assess the quality of results provided by laboratories analysing drugs of abuse in hair and in oral fluid and to evaluate the effect on the quality of results of different actions carried out. For this reason, intercomparison exercises have been organized and some studies have been performed to develop appropriate quality control materials. Regarding the analysis of drugs of abuse in hair, nine different intercomparison exercises have been organized. The evaluation of qualitative and quantitative results reported by laboratories together with the study of the methodology used, has led to know the quality of the results, to identify the sources of error and to know the corrective actions that should be developed. Concerning the quality control material, these exercises have enabled to know the influence on the results of the type of hair used to perform the analysis. Concerning the analysis of drugs of abuse in oral fluid, a method has been developed to identify and quantify 6-monoacetyl morphine, morphine, codeine, cocaine and benzoylecgonine in oral fluid samples. On the other hand, stability studies of the main drugs of abuse in oral fluid have been done to establish the optimal preparation, transport and storage conditions, and finally, two intercomparison exercises have been conducted to know the performance of analytical laboratories when analysing drugs of abuse in oral fluid and to know the stability of some drugs of abuse in two commercial collection devices., La creixent utilització del cabell i del fluid oral per a l’anàlisi de drogues d’abús, ha portat a la necessitat d’assegurar que els resultats obtinguts utilitzant aquestes matrius són fiables i lliures d’error. L’objectiu d’aquesta tesi és desenvolupar eines que permetin avaluar la qualitat dels resultats dels laboratoris que analitzen drogues d’abús en cabell i en fluid oral i avaluar l’efecte de diferents accions sobre la qualitat final dels resultats. Per això s’han organitzat exercicis interlaboratori i s’han realitzat estudis per desenvolupar material d’assaig adequat. Pel que fa a l’anàlisi de drogues d’abús en cabell, s’han realitzat nou exercicis interlaboratori. A través de l’avaluació dels resultats qualitatius i quantitatius informats pels laboratoris i mitjançant l’estudi de la metodologia emprada, ha estat possible conèixer la qualitat dels resultats obtinguts, detectar les fonts d’error i conèixer quines mesures correctives caldria desenvolupar. Pel que fa al material d’assaig, aquests exercicis han permès conèixer la influència que té, en els resultats, el tipus de cabell del qual es parteix per realitzar l’anàlisi. Pel que fa a l’anàlisi de drogues d’abús en fluid oral, s’ha desenvolupat i validat un mètode analític que ha permès identificar i quantificar 6-monoacetil morfina, morfina, codeïna, cocaïna i benzoïlecgonina en mostres de fluid oral. Per altra banda, s’han realitzat estudis d’estabilitat de les principals drogues en fluid oral que han permès establir les condicions òptimes de preparació, transport i conservació del material d’assaig i, per últim, s’han realitzat dos exercicis interlaboratori que han permès conèixer la qualitat dels resultats analítics obtinguts pels laboratoris i també l’estabilitat de les drogues en dos dispositius de recollida comercials.

Proyecto:

El petit productor de cinema. El cas d'en Josep Mª Cunillés.

  • Poch Sabarich, Francesc
El cinema comercial independent de baix pressupost elaborat amb els elements industrials i artístics del sector cinematogràfic del propi país és viable, sostenible i exportable. Aquest ha sigut el cas d’El Lute, Crimen en familia i altres pel•lícules que Cunillés ha produït. Estudiar els mecanismes de finançament, fabricació i venda d’aquest tipus de producció ens permetrà extrapolar-ho, generalitzar-ho i explicar-ho als actuals i futurs decisors audiovisuals. En el cas de Cunillés, el trobem gestionant sales cinematogràfiques, distribuint o coproduint pel•lícules, o implicant-se en operacions corporatives per millorar les condicions del sector. Ha calgut introduir el context històric, sota l’etiqueta de “cinema de transició”, estudiar la persona i els orígens temàtics per acabar construint un mètode que el propi productor ha abandonat per dedicar-se únicament a l’explotació dels seus drets audiovisuals. Altres productors continuen emprant aquest model amb èxit, però els paràmetres han canviat i Cunillés no vol tornar a navegar., Commercial, independent low-budget filmmaking produced with industrial and artistic elements of the film sector in one’s own country is viable, sustainable and exportable. It’s the case of El Lute, Crimen en familia and other films that Cunillés has produced. Studying the financing, manufacturing and sales of this kind of production will allow us to extrapolate, generalize and explain it to current and future film decision-makers. Cunillés can be found managing cinemas, distributing or producing films, or getting involved in corporative operations to improve the sector’s conditions. It’s been necessary to introduce the historical context under the label “transition filmmaking”, and study the person and his thematic origins in order to devise a method that the producer himself has abandoned to work solely on the exploitation of film rights. Other producers still use this method successfully, but the parameters have changed and Cunillés doesn’t want to navigate again.

Proyecto:

L'ús dels clítics pronominals del català i la seva adquisició per parlants de romanès i de tagal

  • Maré i Soler, Pau
The thesis L’ús dels clítics pronominals del català i la seva adquisició per parlants de romanès i de tagal [The use of pronominal clitics in Catalan and their acquisition by Romanian and Tagalog speakers] analyzes the mechanisms of transfer from the L1 in the process of acquisition of Catalan (L2) in two groups of learners, one of which has Romanian and the other Tagalog as their native language. Our study lends support to the idea of transfer from the L1 to a second language in general, and, in particular, within the process of acquisition of pronominal clitics from a Romance language (Catalan). The results show that the differences between the two groups are statistically significant and are attributable to the characteristics of the L1. Moreover, starting from a detailed description of the grammar of pronominal clitics in the three languages involved, we define the specific grammatical aspects of the Tagalog and Romanian languages that can have an influence on certain productions and on certain errors in the use of pronominal clitics in Catalan, within the process of acquisition of this Romance language as L2. In the theoretical domain, we started from studies on functional markedness to determine four reference terms that allowed us to carry out a systematized study of the difficulties in acquisition of the use of Catalan clitic pronouns according to their complexity and their degree of grammaticalization., La tesi L’ús dels clítics pronominals del català i la seva adquisició per parlants de romanès i de tagal analitza els mecanismes de transferència de la L1 en el procés d’adquisició del català (L2) en dos grups d’aprenents que tenen un el romanès i l’altre el tagal com a llengües maternes. El nostre estudi dóna suport a la idea de la transferència de la L1 a una segona llengua en general, i, en particular, dins del procés d’adquisició dels clítics pronominals d’una llengua romànica (el català). Els resultats mostren que les diferències entre els dos grups són estadísticament significatives i poden ser atribuïdes a les característiques de la L1. A més, a partir d’una descripció detallada de la gramàtica dels clítics pronominals en les tres llengües implicades, definim els aspectes gramaticals concrets de les llengües tagala i romanesa que poden influir en certes produccions i en certs errors en l’ús dels clítics pronominals del català, dins del procés d’adquisició d’aquesta llengua romànica com a L2. En l’àmbit teòric, hem partit d’estudis sobre marcatge funcional per determinar quatre termes de referència que ens permeten un estudi sistematitzat de les dificultats d’adquisició de l’ús dels pronoms clítics catalans en funció de la seva complexitat i del seu grau de gramaticalització.

Proyecto:

Estudio sobre la Aplicación de la Tecnología de Membranas para la Recuperación del Ácido Fosfórico de las Aguas de Lavado en el Proceso de Anodizado del Aluminio

  • Guastalli, Andrea Raquel
La anodización es un proceso electrolítico que convierte la superficie metálica en un recubrimiento de óxido insoluble. El aluminio es el material anodizado con más frecuencia. El llamado “abrillantado” del aluminio se realiza comúnmente con baños de ácido fosfórico concentrado. Después de la anodización, las piezas deben enjuagarse cuidadosamente, y es en ésta operación en la que se produce una dilución de la solución del baño arrastrada en la capa de óxido formada. Es en este aspecto donde se plantea la mejora de la calidad medioambiental del sector mediante un plan de recuperación y reutilización de los ácidos diluidos en las aguas de lavado, especialmente del ácido fosfórico. Las membranas son una herramienta atractiva que ofrece un amplio rango de aplicaciones, especialmente en el campo de la alimentación, bebidas, bioquímica, etc. Hay muchos ejemplos que pueden encontrarse en el tratamiento de efluentes, la desalinización de aguas o la concentración de soluciones. La separación de diferentes componentes se consigue por la acción de una membrana separadora y por la influencia de una fuerza impulsora a ambos lados de la membrana (presión, concentración, campo eléctrico). Son objetivos de este trabajo: Realizar un aporte a la investigación sobre la recuperación de materia prima en efluentes industriales mediante técnicas de membrana El eficaz aprovechamiento de la materia prima mediante el reciclado de los ácidos a los baños de anodizado La reducción del volumen de aguas residuales finales, con la correspondiente reducción en la contaminación ambiental del medio receptor La elaboración de una propuesta técnico-económica innovadora en el sector del recubrimiento metálico Los principales resultados obtenidos son: Se ha encontrado que las membranas de nanofiltración DK de Osmonics y la MPF-34 de Koch permiten una adecuada separación entre el Al3+ y los ácidos fosfórico y sulfúrico de las aguas de lavado. Los rechazos promedio (del ensayo de concentración) de Al3+ y H3PO4 para la membrana MPF-34 son de 99,7% y de 66,9% respectivamente y para la membrana DK de 99,5% y de 32,3% respectivamente. - Se han desarrollado expresiones para poder estimar adecuadamente los rechazos de Al3+, H3PO4 y H2PO4- en función de la composición del alimento con la membrana MPF-34. Se ha visto que estos valores son los intrínsecos de la membrana. Estas expresiones se obtuvieron mediante un estudio fenomenológico debido a que la complejidad del problema no permite hacerlo desde el punto de vista mecanístico. Se ha encontrado que la estabilidad de la membrana DK en el medio ácido del alimento es suficiente para asegurar un funcionamiento adecuado a nivel industrial. Un tratamiento utilizando la membrana DK permite una recuperación del 73% del ácido fosfórico. En el ácido fosfórico recuperado la relación Al/H3PO4 es de 0,11% en peso mientras que en la disolución alimento inicial era de 6%. Se ha visto que las membranas tanto poliméricas como cerámicas con un PMC de 1000 Da o más no permiten una recuperación adecuada del ácido fosfórico, debido a que el máximo rechazo de Al alcanzado ha sido del 58%. Para las condiciones estudiadas y debido a la naturaleza del las disoluciones tratadas la electrodiálisis no permite una recuperación adecuada del ácido fosfórico Se ha visto que la UFAP no permite separar el Al debido a que no es posible formar complejos Al-Polímero en medios ácidos como el del alimento. La adición de especies que permitan variar el pH de las disoluciones complicaría la recuperación del ácido debido a la presencia de impurezas adicionales., Most of the hazardous waste in a metal finishing operation comes from the wastewater generated by rinsing operations. The acidic solution that is dragged out from the bath into the following rinsing tanks is the primary source of contamination of rinse water. The use of acidic solutions is very common in metal processing. Sulphuric acid, hydrochloric acid, phosphoric acid, chromic acid and nitric acid are used in chemical bath for anodising, galvanising, brightening, plating and pickling process. The known strategies to reduce the pollution in the wastewater effluent are based on the recovery of contaminant compounds to be recycled to the process reducing the expense in fresh compounds. By definition, recycling includes all measures in order to reduce volume of effluent by recovery raw materials from wastewaters. Membrane separation has become a competitive technology to traditional water treatment processes because of highly effective in removing most inorganic and organic contents to produce a very pure effluent.

Proyecto:

A mission control system for an autonomous underwater vehicle

  • Palomeras Rovira, Narcís
The presented work focuses on the theoretical and practical aspects concerning the design and development of a formal method to build a mission control system for autonomous underwater vehicles bringing systematic design principles for the formal description of missions using Petri nets. The proposed methodology compounds Petri net building blocks within it to de_ne a mission plan for which it is proved that formal properties, such as reachability and reusability, hold as long as these same properties are also guaranteed by each Petri net building block. To simplify the de_nition of these Petri net blocks as well as their composition, a high level language called Mission Control Language has been developed. Moreover, a methodology to ensure coordination constraints for teams of multiple robots as well as the de_nition of an interface between the proposed system and an on-board planner able to plan/replan sequences of prede_ned mission plans is included as well. Results of experiments with several real underwater vehicles and simulations involving an autonomous surface craft and an autonomous underwater vehicles are presented to show the system's capabilities., El treball presentat en aquesta tesi està centrat en el disseny i desenvolupament d'un mètode formal per a construir un sistema de control de missió per a vehicles submarins autònoms, que aporta principis sistemàtics de disseny per a la descripció formal de missions. La metodologia proposada parteix d'uns blocs elementals de construcció, descrits mitjançant xarxes de Petri. La composició d'aquests blocs entre si genera un pla de missió per el qual diverses propietats, com ara accessibilitat o reutilització, són garantides sempre i quan aquestes mateixes propietats siguin també garantides per a cada un dels blocs elementals de construcció. Per simplificar la definició d'aquests blocs, així com per simplificar-ne la seva composició, s'ha desenvolupat un llenguatge d'alt nivell anomenat Mission Control Language. A més, s'ha inclòs una metodologia per assegurar la coordinació de restriccions entre equips de múltiples robots. També s'ha establert una interfície entre el sistema proposat i un planificador a bord del vehicle capaç de planificar/replanificar seqü_encies de plans de missió prèviament definits. Per tal de demostrar les capacitats del sistema, s'han presentat resultats d'experiments amb diversos vehicles submarins reals, així com simulacions amb vehicles autònoms submarins i en superfície.

Proyecto:

Respostes de l’ús del territori al paisatge en mamífers de mida gran i mitjana / Responses Of Territory Use To Landscape In Large And Medium-Sized Mammals

  • Molina Vacas, Guillem
L’objectiu d’aquesta tesi és avançar en el coneixement de l’ús que els meso-mamífers fan del paisatge mediterrani amb diferents nivells d’urbanització i de quina manera les variacions en aquest s’associen a variacions en el seu comportament, ecologia i, per tant, en la conservació. Tenint en compte el creixement de la població humana en les àrees mediterrànies i el desenvolupament de les infraestructures viàries associat a aquest creixement, l’estudi de les respostes de l’ús del territori en aquests ambients periurbans poden resultar de gran utilitat en un futur, quan gran part dels espais naturals mediterranis es trobaran sota aquestes condicions “periurbanes”. Les diferents característiques de cada espècie estudiada i el comportament esquiu i quasi pràcticament nocturn que presenten, implica la integració de diferents metodologies per al seu estudi. Per tal d’abordar aquesta proposta inicial, l’estudi es planteja a diferents nivells d’anàlisi i des de perspectives diferents. La primera part de la tesi, integrada pels capítols ú al tres, tracta sobre l’organització espacial dels individus, analitzada tant des del punt de vista de l’organització de l’espai, com de la selecció de l’hàbitat. La segona part de la tesi, formada pels capítols quatre i cinc, tracta d’una problemàtica més unida a les característiques periurbanes de Collserola: la incidència del trànsit viari sobre la supervivència de les espècies i la connectivitat de l’àrea amb altres zones perifèriques. Al primer capítol s’analitza de quina manera les diferències en el paisatge s’associen a diferències en el patró espacial en dos poblacions de teixó. Estudiar la mida dels grups, domini vital, àrees de màxima activitat, densitat poblacional i patró de comportament espacial dels teixons als parcs de Collserola i Montserrat mitjançant el marcatge d’individus amb collars radio-emissors. Complementàriament, al segon capítol s’analitza la disponibilitat dels diferents tipus d’hàbitat en la mesura que afecta la situació dels dominis vitals, nuclis d’alimentació i la ubicació dels caus; per a la qual cosa s’ha estudiat la selecció de l’hàbitat dels teixons de Montserrat i Collserola en relació al nivell de domini vital, nuclis d’alimentació, i l’ambient circumdant a les teixoneres. Arrel dels resultats obtinguts amb la selecció de l’hàbitat dels teixons en el capítol anterior, al tercer capítol es va desenvolupar un altre treball sobre la selecció de l’hàbitat de tres espècies més de mamífers del parc de Collserola: guineus, gats mesquers i porcs senglars, per tal d’esbrinar els hàbitats importants per a cada espècie i observar si hi ha un patró general per al conjunt d’espècies. D’altra banda, a la segona part de la tesi, al quart capítol, s’analitzen algunes de les variables que poden afectar la localització, estacionalitat i distribució dels atropellaments de mamífers al parc de Collserola, per tal de trobar algun patró general o específic de cada espècie que ajude a minvar parcialment les morts de fauna salvatge per atropellament, alhora que es redueix la sinistralitat vial en zones perifèriques a espais naturals. Finalment, al cinquè capítol es realitza una comparativa que té com a objectiu analitzar les diferències i similituds entre zones quant a composició d’espècies mitjançant una aplicació de la teoria de la informació per tal d’esbrinar si l’aïllament del Parc de Collserola i la manca de connectivitat ha tingut ja algun efecte sobre la distribució d’alguna de les espècies en les zones estudiades. Mitjançant la realització d’una campanya de transectes lineals en cerca de rastres d’algunes espècies de meso-mamífer, s’ha comparat la composició específica en tres zones perifèriques del parc, en tres dels parcs circumdants més propers (Montserrat, St.Llorenç del Munt i l’Obac, i Serra Marina), i finalment en les tres zones intermèdies entre Collserola i els tres parcs de destí (“corredors”)., The aim of the present doctoral thesis is to advance in the knowledge of the relationship between the meso-mammals’ landscape use in Mediterranean habitats and the degree of urbanization and urban development. Furthermore the thesis is also focused in the way this variations are associated to variations in animal behaviour, ecology, and then conservation. Considering the human demographic increase in Mediterranean areas, and the consequent road communication network development, the study of these responses would be very useful for future scenarios in most of the Mediterranean protected areas, which would become suburban areas in the near future. The different characteristics of the studied species and their nocturnal and elusive behaviour, requires the combination of different methodologies to achieve experimental data. In order to deal with the initial proposal the study was planned under different levels of analysis and from different perspectives. The first part, composed by the chapters one to three, is about individual spatial organization analyzed from both points of view, the spatial organization itself and also from the view of the habitat selection. From the other hand, the second part, composed by chapters four and five, deals with the controversial characteristics of an antropogenic park: the incidence of traffic road over species survival and habitat connectivity with neighboring protected areas.

Proyecto:

Contribució de la proteïna circulant sCD40L i dels inhibidors solubles del complement en el desenvolupament del procés immunoinflamatori.

  • Olivar Miró, Rut
L’alteració anòmala de la resposta inflamatòria és la causa de moltes patologies com l’aterosclerosi, les malalties autoimmunes, la fibrosi pulmonar, l’asma o el rebuig en el trasplantament d’òrgans. Les cèl•lules endotelials i les cèl•lules dendrítiques (CDs) són són cèl•lules presentadores d’antigen (CPAs) claus en aquest procés. Les cèl•lules endotelials estan en contacte directe amb el sistema immune i són un component essencial de la vasculatura. Les CDs juguen un paper crític en la regulació de la resposta inmunitària adaptativa. Els principals objectius d'aquesta tesi han estat: 1) Realitzar una anàlisi comparativa dels perfils globals resultants de la interacció d’ambdues isoformes de CD40L (sCD40L i mCD40L) amb el receptor CD40 en cèl•lules endotelials. CD40 (TNFRSF5) és una proteïna de membrana que s’expressa en totes les CPAs. El seu lligand fisiològic, el CD40L s’expressa en limfòcits T activats. Existeixen dues isoformes, una forma transmembrana (mCD40L) i una forma soluble (sCD40L) provinent de la divisió proteolítica de la proteïna de membrana. Mitjançant un siRNA dirigit contra el receptor CD40 humà i la informativitat dels microarrays s’ha pogut confirmar que: -sCD40L produeix una activació endotelial anàloga a l’obtinguda amb mCD40L, encara que la magnitud d’activació de sCD40L és significativament menor, confirmant el seu paper com “activador” cel•lular regulant gens involucrats en la resposta immune i processos inflamatoris. -S’indueixen dos importants processos biològics preferentment via mCD40L: 1) Quimiotaxi (CXCL10, PLAU, CCL5, CXCL5, CX3CL1, CCL20 i CXCL11); i 2) catabolisme del triptòfan (IDO i KYNU). La regulació diferencial d’aquesta via metabòlica és molt interessant, ja que les cèl•lules que sobreexpressen l’enzim IDO indueixen una potent activitat immunosupressora a les cèl•lules T. 2) Analitzar la capacitat de C4BP i del factor H d’influir en el procés de diferenciació i/o maduració de les CDs induïdes in vitro a partir de monòcits de sang perifèrica. La cadena alfa de C4BP i el factor H semblen induir un estat semimadur en aquestes cèl•lules caracteritzades per una baixa expressió del marcador de maduració CD83 i de les molècules coestimuladores CD86, CD80 i CD1a, una reduïda internalització i processament d’antígens i un augment de la secreció de la citoquina inflamatòria IL-10 i reducció de la secreció de TNF-α, IFN-γ i IL-12, una disminució de la quimiotaxi i de l’expressió del receptor CCR7, implicat en la migració de les CDs cap als nòduls limfàtics i una disminució de la resposta al•logènica. Aquestes CDs semimadures podrien ser considerades CDs reguladores de la resposta immunitària., Abnormal alteration of the inflammatory response is the cause of many diseases such as atherosclerosis, autoimmune diseases, pulmonary fibrosis, asthma or rejection in organ transplantation. Endothelial and dendritic cells are antigen-presenting cells (APCs) key in this process. Endothelial cells are in touch with the immune system and are an essential component of the vasculature. Dendritic cells play a critical role in the regulation of the adaptive immune response. The main goals of this work have been: 1) Comparative analysis of global profiles resulting from the interaction of two isoforms of CD40L (sCD40L and mCD40L) with CD40 receptor on endothelial cells. CD40 (TNFRSF5) is a membrane protein expressed in all APCs. Its physiological ligand, CD40L expressed on activated T lymphocytes, has two isoforms, a transmembrane form (mCD40L) and a soluble form (sCD40L) from the proteolytic division of the membrane protein. Using a siRNA directed against human CD40 receptor and the informativeness of the Microarray Technology it has been confirmed that: -sCD40L produces similar endothelial activation to obtained with mCD40L, although the magnitude of this activation is significantly lower, confirming its role as a "trigger" cellular genes involved in regulating the immune response and inflammation. -Two important biological processes are induced preferably via mCD40L: 1) chemotaxis (CXCL10, PLEASE, CCL5, CXCL5, CX3CL1, CCL20 and CXCL11), and 2) catabolism of tryptophan (IDO and KYNU). The differential regulation of this metabolic pathway is very interesting, because cells that overexpress IDO induce a potent immunosuppressive activity in T cells. 2) Analyze the ability of C4BP and factor H to influence the process of differentiation and/or maturation of DCs induced in vitro from peripheral blood monocytes. The alpha chain of C4BP and factor H induce a semimature state in these cells characterized by low expression of maturation marker CD83 and co-estimulative molecules CD86, CD80 and CD1a, increased secretion of inflammatory cytokine IL-10 and reduced secretion of TNF-α, IFN-γ and IL-12, a decrease in chemotaxis and the expression of CCR7 receptor, involved in the migration of CDs to the lymph nodes and a decrease in the allogeneic response. These semimature CDs could regulate the immune

Proyecto:

La Danza de los millones. Modernización y cambio cultural en La Habana (1915-1920)

  • Núñez Vega, Jorge Alejandro
Durante la I Guerra Mundial Cuba exporta azúcar a precios altos e importa gran cantidad de bienes materiales, servicios y prácticas. Para la élite de la república poscolonial, esta coyuntura significa la oportunidad de acelerar la realización de la utopía de bienestar y confort presente en las expectativas del cambio de siglo y dominación. La Independencia debía conducir a la civilización, a los tiempos modernos, a una redefinición de la identidad. La república -liberación de las fuerzas productivas- pareció el marco o medio adecuado para alcanzar la nueva meta. Numerosos cambios acontecieron antes de 1920, teniendo La Habana como único escenario. Pero la ruta oligárquica no condujo a la modernidad, sino a la construcción de un complejo simulacro moderno. Un espacio hedonista marcado por un tiempo circular, nuevas tensiones y la acumulación de una peligrosa melancolía revolucionaria. Este desenlace sin conclusión configura los laberintos de la cultura insular del siglo XX., During the World War I Cuba exports sugar at high prices and imports large quantities of material goods, services and practices. For the post-colonial elite, this situation means the opportunity to accelerate the utopia of well-being and comfort present in the expectations of what the new century and change in domination would bring about. Independence should lead to civilization, to modern times, to a redefinition of identity. The republic-liberation of a productive forces-seemed to provide the appropiated framework to achieve the new goal. Numerous changes occurred before 1920, taking Havana as the sole scenario. But the oligarchic path led not to modernity, but the construction of a complex appereance of modernity: a hedonistic space marked by circular time, new tensions, and the rising of a dangerous revolutionary melancholy. The inconclusive outcome shapes the intrincate labyrinths of the insular culture of the twentieth century.

Proyecto:

Migrantes, procesos de irregularización y lógicas de acumulación y exclusión: un estudio desde la filosofia política

  • González Cámara, Noelia
A lo largo de la investigación se realiza un análisis teórico de la condición del migrante irregular como producto de la tensión que tiene lugar entre la lógica territorial del poder político y la lógica expansiva del poder económico capitalista. Partiendo de los estudios que han tratado de actualizar el pensamiento de la filósofa Hannah Arendt para dar cuenta de la situación del migrante irregular, se propone retomar el planteamiento de esta filósofa sobre imperialismo de ultramar donde desgrana la relación contradictoria pero concertada que en ocasiones pueden desarrollar Estado y capitalismo y que tiene lugar bajo la misma forma en la producción de irregularidad migratoria. El análisis de este proceso se completa con una interpretación de la producción de irregularidad como un mecanismo de acumulación por desposesión, noción desarrollada por el geógrafo David Harvey., The condition of irregular migrant is analyzed in this research as a product of the tension between the territorial logic of political power and the expansive logic of capitalist power. First, I pay attention to the studies that review Hannah Arendt's thought in order to account the situation of irregular migrant and I propose to apply her study of overseas imperialism to the production of migrant irregularity because it shows the contradictory but intertwined relation that can be developed between State and capitalism. Furthermore, the production of migrant irregularity will be interpreted as a process of accumulation by dispossession, according to David Harvey's proposal. The last part of the dissertation explores to what extent migrant struggles and claims can be understood as a struggle against accumulation by dispossession.

Proyecto:

Computing-Based Testing: conceptual model, implementations and experiments extending IMS QTI.

  • Santos Rodríguez, Patrícia
The use of objective tests in Technology Enhanced Learning (TEL) is based on the application of computers to support automatic assessment. Current research in this domain is mainly focused on the design of new question-items, being IMS Question and Test Interoperability (QTI) the recognized de-facto standard. This thesis claims that the domain can be extended with the design of advanced test-scenarios that integrate new interactive contexts for the visualization of question-items and tests, and that consider different types of devices and technologies that enable diverse activity settings. In this context, the dissertation proposes to term the domain as Computing-Based Testing (CBT) instead of Computer- Based Testing because it captures better the new technological support possibilities for testing. Advanced CBT scenarios can increase teachers’ choices in the design of more appropriate tests for their subject areas, enabling the assessment of higher-order skills. With the aim of modelling an advanced CBT domain that extends the current possibilities of QTI and related work, this thesis provides a set of contributions around three objectives. The first objective deals with proposing a Conceptual Model for the CBT domain considering three main dimensions: the Question-item, the Test and the Activity. To tackle this objective, the thesis presents, on the one hand, a framework to assist in the categorization and design of advanced CBT scenarios and, on the other hand, two models that suggest elements for technologically representing the Test and Question-item dimensions. The models are platform-independent models (PIM) that extend QTI in order to support advanced CBT. Besides, the use of patterns is proposed to complement the modelling of the domain. The second objective seeks to show the relevance, value and applicability of the CBT Conceptual Model through exemplary challenging scenarios and case studies in authentic settings. To this end, the dissertation evaluates the design and implementation of a set of CBT systems and experiments. All the experiments use the proposed CBT Conceptual Model for designing an advanced CBT scenario. For each case the CBT-PIMs serve as the basis for developing a particular CBT-PSM and system. The evaluation results show that the implementations foster educational benefits, enable the assessment of higher-order skills and enhance the students’ motivation. Finally, the third objective is devoted to propose extension paths for QTI. The collection of models proposed in the thesis suggests different extension directions for QTI so as to enable the implementation of advanced questions, tests and activities. The proposed systems and scenarios also represent reference implementation and good practices of the proposed extension paths., El uso de test de corrección automática, en el Aprendizaje Apoyado por Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se basa en el uso de ordenadores. Las propuestas actuales se centran en el diseño de nuevas preguntas, siendo IMS Question and Test Interoperability (QTI) el estándar de-facto. La tesis propone que este dominio puede ser extendido con el diseño de escenarios de test avanzados que integren nuevos contextos de interacción para la visualización de preguntas y tests, y que consideren la aplicación de diversos dispositivos tecnológicos para permitir diversos tipos de actividades. En este contexto se propone usar el término inglés Computing-Based Testing (CBT) para referirse al dominio, en vez de usar el término Computer-Based Testing, enfatizando el papel de la tecnología para la evaluación basada en test. Los escenarios CBT avanzados pueden aumentar la posibilidad de que los profesores puedan diseñar test más adecuados para sus asignaturas, permitiendo la evaluación de habilidades de alto nivel. Con el reto principal de modelar el dominio del CBT extendiendo las posibilidades actuales de QTI y las aproximaciones actuales, esta tesis proporciona un conjunto de contribuciones relacionadas con tres objetivos. El primer objetivo de la tesis es proponer un Modelo Conceptual definiendo y relacionando tres dimensiones: Pregunta, Test y Actividad. Por una parte, se propone un marco como guía en la categorización y diseño de escenarios CBT. Además, se proponen dos modelos que indican los elementos para la representación tecnológica de preguntas y test. Estos modelos son independientes de plataforma (PIM) que extienden QTI formulando los elementos que permiten implementar escenarios CBT avanzados. Además, se propone el uso de patrones como complemento en el modelado del dominio. El segundo objetivo trata de mostrar la relevancia y aplicabilidad de las contribuciones a través de escenarios y casos de estudio representativos en contextos reales. Para ello, se evalúa el diseño e implementación de un conjunto de experimentos y sistemas. En todos los experimentos se utiliza el Modelo Conceptual para diseñar escenarios CBT avanzados. Para cada caso los CBT-PIMs sirven como base para desarrollar modelos específicos de plataforma (CBT-PSMs) y sistemas asociados. La evaluación muestra que las implementaciones resultantes tienen beneficios educativos positivos, permitiendo la evaluación de habilidades de alto nivel y mejorando la motivación de los estudiantes. Finalmente, el tercer objetivo se centra en proponer vías de extensión para QTI. La colección de modelos propuestos sugiere diferentes direcciones de extensión de QTI para la implementación de preguntas, tests y actividades avanzados. Los escenarios y sistemas llevados a cabo representan implementaciones de referencia y buenas prácticas para las vías de extensión propuestas.

Proyecto:

Buscador avanzado