Buscador

Encontrado(s) 2241961 resultado(s)
Encontrada(s) 224197 página(s)

Exhaled breath alcohol - quality assurance in the field of legal metrology

 • Anghel, Mirela-Adelaida
 • Iacobescu, Fanel
 • Salceanu, Alexandru
Peer Reviewed
Proyecto:


The post randomisation method for protecting microdata, El método de la postaleatorización para protección de microdatos

 • Gouweleeuw, José
 • Kooiman, Peter
 • Willenborg, Leon
 • Wolf, Paul P. de
This paper describes the Post Randomisation Method (PRAM) for disclosure protection of microdata. Applying PRAM means that for each record in the data file according to a specified probability mechanism the score on a number of variables is changed. Since this probability mechanism is known, the characteristics of the latent true data can unbiasedly be estimated from the observed data moments in the perturbed file. PRAM is applied to categorical variables. It is shown that both cross-tabulation and standard multivariate analysis techniques can easily be adapted to account for PRAM. It only requires pre-multiplication by the transpose of the inverted Markov transition matrix, specifying the randomisation process. Also, estimates for the additional variance introduced by PRAM are given. By a proper choice of the transition probabilities, PRAM can be applied in such a way that certain chosen marginal distributions in the original file are left invariant in expectation. In that case the perturbed data can be used as if it were the original data. We describe how to obtain such an invariant PRAM process. Finally, some consequences of using PRAM in practice are discussed. The present paper is a shortened version of Kooiman et al. (1997).
Proyecto:


Influencia de la rama de ascenso en las características de descarga de los aliviadores de perfil estricto

 • Losada, Miguel Ángel
 • Moñino, Antonio
 • Riera, Jaime
Este trabajo presenta un estudio de la influencia de la rama ascendente de la cresta del aliviadero de perfil estricto, aquél cuya geometría adopta la forma de la cara inferior de una lámina vertiente sobre vertedero en pared delgada, en el proceso de desagüe. Las alteraciones geométricas de la rama ascendente con respecto al criterio convencional de diseño propuesto por el U.S. Bureau of Reclamation, conducen a variaciones en la eficiencia de la descarga y la carga sobre la cresta, esto es, en los niveles de embalse aguas arriba. Partiendo de la formulación analítica del problema del vertedero, se identifican tres regímenes característicos de funcionamiento, vertedero somero, intermedio y profundo, el último de los cuales gobierna el funcionamiento de la mayoría de aliviaderos de presas. Bajo este enfoque, se ha desarrollado un programa experimental que ha permitido cuantificar la influencia de la geometría del perfil en el régimen, de descarga, encontrándose una nueva geometría de diseño simple que garantiza igual o mejor respuesta hidráulica que la del perfil clásico. Se ha verificado experimentalmente, no obstante, que la mejora en la descarga no supone un riesgo de daños por cavitación., Peer Reviewed
Proyecto:


Procedimientos para la generación de mallas tridimensionales de elementos finitos

 • Vénere, Marcelo J.
En el presente trabajo se presenta un sistema computacional orientado a la generación de mallas no estructuradas para geometrías tridimensionales de gran complejidad. Se describen con cierto detalle las distintas etapas en el proceso de generación: descripción de la geometría utilizando un sistema de CAD, especificación de la discretización deseada, generación de la malla de superficie, generación de la malla de volumen y aplicación de procesos para mejorar la malla obtenida. En cada caso se presentan brevemente las técnicas utilizadas y se mencionan los pros y contras de las mismas. Finalmente se discuten diferentes posibilidades de utilizar técnicas adaptivas que permitan reducir o evitar el costo de realizar una nueva discretización., In this work a computational system for the construction of non-structured finite element meshes for three-dimensional domains is presented. The different steps involved in the process are described including: geometry description using a standard CAD system, specification of the desired discretization, surface and volume mesh generation and the application of some meshimprovement methods. Finally, a discussion on different approaches for the use of adaptive techniques are included., Peer Reviewed
Proyecto:


Le Pavillon de l'Allemagne a l'Exposition de Barcelone

 • Rubió i Tudurí, Nicolau M.
Peer Reviewed
Proyecto:


Adsorció de l'herbicida Paraquat en Alginat de Calci

 • Ruiz Planas, Montserrat
 • Roset Calzada, María Lourdes
 • Barrón Zambrano, Jesús Alberto
 • Sastre, Anna M.
 • Pérez González, Juan Jesús
La sostenibilitat de l’ús de l’aigua esta lligada de forma fonamental al seu ús en l’agricultura. L’activitat agrària afecta directament la qualitat de les aigües. Els residus de fertilitzants i de productes fitosanitaris, entre ells els herbicides, constitueixen una font de contaminació del sòl, els quals a través de processos d’escorrentia i infiltració alteren la qualitat de diferents masses d’aigua. La detecció de residus d’herbicides i els seus metabòlits en les aigües dels rius i el mar fa que la eliminació d’aquets productes orgànics, molts d’ells tòxics, s’hagi convertit en un dels problemes mediambientals més importants. Per tal de intentar solucionar aquest problema s’han realitzat nombrosos estudis sobre la eliminació d’aquests compostos mitjançant diferents processos, essent uns del més utilitzats el procés d’adsorció. En les últimes dècades, la utilització de biopolímers com adsorbents per la eliminació de compostos orgànics de les aigües residuals ha demostrat ser eficaç [1]. En aquest treball es presenta l’estudi sobre l’adsorció de l’herbicida paraquat en l’alginat de calci, així com l’efecte de la presencia del colorant reactive black 5 (RB5) sobre l’adsorció del paraquat. Hem de tenir en compte que les formulacions comercials contenen a més del propi herbicida altres substancies com els colorants que eviten la confusió amb altres tipus de begudes. El paraquat és altament tòxic i pel fet de estar carregat positivament s’uneix fortament a les argiles del sòl, al humus i altres compostos orgànics que poden estar presents en el sòl, però no s’adsorbeix en terres sorrenques amb baix contingut de matèria orgànica. En aquest últim cas el paraquat pot esser alliberat passant a les aigües circumdants al terreny on s’ha aplicat, per escorrentia o infiltració [2]. Les variables que s’han tingut en compte en l’estudi de la capacitat d’adsorció del paraquat en alginat de calci són: el pH, la concentració inicial de paraquat; la velocitat d’agitació; massa d’adsorbent i la concentració de colorant present en la dissolució. Els resultats obtinguts ens han demostrat que l’alginat de calci és eficaç en l’eliminació del paraquat de les dissolucions aquoses. L’adsorció del paraquat es veu influenciada per el pH. Al augmentar el pH augmenta la capacitat d’adsorció del paraquat. La presència de colorant disminueix l’adsorció del paraquat, conservant-se una reducció del 20 i 24% quan s’addicionen 50 i 100 mg/L, respectivament. En aquest estudi també s’ha realitzat un tractament estadístic dels resultats experimentals, aplicant la tècnica de mínims quadrats parcials (PLS; Partial Least Square) [3-5]. La regressió per mínims quadrats parcials (PLS, Partial Least Squares) fa ser introduïda per Herman Wold (1975) per a ser aplicada a ciències econòmiques i socials, tot i que desprès ha estat aplicada a moltes altres branques científiques. La metodologia PLS generalitza i combina característiques de l’Anàlisi de Components Principals (PCA) i l’Anàlisi de Regressió Múltiple. L’anàlisi PLS és utilitzat quan volem correlacionar un elevat nombre de descriptors (variables independents), amb un determinat nombre de variables dependents. Els càlculs s’han realitzat amb el programa SIMPCA-P [6], fent possible la valoració de la capacitat d’adsorció, la predicció toxicològica i l’impacta ambiental en processos similars., Peer Reviewed
Proyecto:


ADSL : acceso indirecto al bucle de abonado

 • Lago Santin, Javier
Peer Reviewed
Proyecto:


Textile Roofs 2016 Berlin

 • Llorens Duran, Josep Ignasi de
Proyecto:


Buscador avanzado