Buscador

Encontrado(s) 2216354 resultado(s)
Encontrada(s) 221636 página(s)

Validación del Cuestionario de Evaluación de las Relaciones Familiares Básicas (CERFB)

  • Ibáñez Martínez, Núria
L’objectiu d’aquesta tesi ha estat validar un nou instrument, el Qüestionari d’Avaluació de les Relacions Familiars Bàsiques (CERFB), i avaluar les seves propietats psicomètriques. El CERFB és capaç d’avaluar per un cantó, les relacions de parella i, per l’altra cantó, les relacions que tenen els pares amb el seu fill/a. Aquest qüestionari està basat en la Teoria bidimensional de les Relacions Familiars Bàsiques de Linares (1996, 2006a, 2006b, 2011, 2012). La mostra total probabilística de conveniència ha estat formada per 930 participants (451 parelles no clíniques i 28 persones amb problemes de relació de parella que sol·liciten tractament en centre privat). L’Anàlisi factorial exploratori va donar lloc a tres components que explicaven el 52,13% de la Variança. Mitjançant l’Anàlisi Factorial Confirmatori es va verificar el model bifactorial format per dos factors, Conjugalitat i Parentalitat. La fiabilitat per total de l’escala i per tots dos factors va ser molt elevada, .91, .93 i .81 respectivament. L’escala de Conjugalitat va mostrar un alt valor discriminatiu entre parelles sense problemes en la relació de parelles amb problemes, amb una Sensibilitat del 96% i Especificitat del 89%. Tan l’escala de Conjugalitat com la de Parentalitat han correlacionat amb constructes teòrics semblants demostrant la seva validesa convergent. En conclusió podem dir que el CERFB format per 25 ítems posseeix les propietats psicomètriques adients, sent un instrument vàlid i fiable per tal d’avaluar el model bidimensional de la teoria de les Relacions familiars Bàsiques. El CERF és un instrument fàcil de pasar i corretgir, sent útil en contextes clínics, socials i educatius., El objetivo de esta tesis ha sido validar un nuevo instrumento, el Cuestionario de Evaluación de las Relaciones Familiares Básicas (CERFB), y evaluar sus propiedades psicométricas. El CERFB es capaz de evaluar por un lado, las relaciones de pareja y, por el otro lado, las relaciones que tienen los padres con sus hijos/as. Este cuestionario está basado en la Teoría bidimensional de las Relaciones Familiares Básicas de Linares (1996, 2006a, 2006b). La muestra total probabilística de conveniencia ha estado formada por 930 participantes (451 parejas no clínicas y 28 personas con problemas de relación de pareja que solicitan tratamiento en centro privado). El Análisis factorial exploratorio arrojó tres componentes que explicaban el 52,13% de la Varianza. Mediante el Análisis Factorial Confirmatorio se verificó el modelo bifactorial formado por dos factores, Conyugalidad y Parentalidad. La fiabilidad para el total de la escala y para los dos factores fue muy elevada, 91, .93 y .81, respectivamente. La escala de Conyugalidad mostró un alto valor discriminante entre parejas sin problemas de relación y parejas con problemas de relación, con una Sensibilidad del 96% y una Especificidad del 89%. Tanto la escala de Conyugalidad como la de Parentalidad han correlacionado con constructos teóricos parecidos, demuestran así su validez convergente. En conclusión podemos decir que el CERFB formado por 25 ítems posee las propiedades psicométricas pertinentes siendo un instrumento válido y fiable para evaluar el modelo bidimensional de la teoría de las Relaciones familiares Básicas. El CERF es un instrumento fácil de pasar y corregir y adecuado para ser utilizado en contextos clínicos, sociales y educativos., The aim of this thesis has been to validate a new instrument, the questionnaire for the Evaluation of Basic Family Relations (CERFB), and evaluates its psychometric properties. The CERFB is able to assess on the one hand, couple relationships and also the relationships that have parents with their children. This questionnaire is based on the theory of dimensional Basic Family Relations of Linares (1996, 2006a, 2006b).The total sample probabilistic of convenience has been formed by 930 participants (451 non clinical couples and 28 people with relationship problems that seek treatment in a private center). The Factorial analysis produced three components that explained 52.13 % of the variance. The use of Confirmatory Factor Analysis verified the bifactor model formed by two factors: Dyadic Adjustment and Parenting. The reliability for the total scale and for the two factors was very high, 91, .93 and .81, respectively. The scale of Dyadic Adjustment showed a high value without discriminating between distressed and non distressed couples, with a sensitivity of 96% and a specificity of 89 %. Both the scales of Dyadic Adjustment and Parenting have been correlated with similar theoretical constructs, thus showing its convergent validity. In conclusion we can say that the CERFB formed by 25 items has the relevant psychometric properties, being a valid and reliable instrument to assess the two-dimensional model of the theory of basic family relations. The CERF is a tool easy to administrate and correct, and suitable for use in clinical social and educational settings.

Proyecto:

Canvis antropomètrics i bioquímics en l'obesitat mòrbida després de la cirurgia bariàtrica: influència de les comorbiditats

  • Ferrer Costa, Roser
INTRODUCCIÓ: Actualment el bypass gàstric en Y-de-Roux és la tècnica més freqüent portada a terme en l’àmbit internacional en què, en ser de tipus mixta, es produeix una combinació dels elements restrictius i de malabsorció. OBJECTIUS: Hem analitzat un total de 34 pacients amb obesitat mòrbida (presentaven una mitjana d’IMC de 48,8 kg/m2) i observem els canvis que es produeixen a nivell plasmàtic i d’evolució de comorbiditats en períodes curts de temps (1M, 3M, 6M) fins a 1 any. Al mateix temps, hem pogut estudiar si la presència de les comorbiditats (dislipèmia i diabetis mellitus tipus 2) influencia en els efectes de la cirurgia, respecte als que no les presentaven. Això ens permetrà, junt amb els factors predictius, definir el perfil dels nostres candidats a cirurgia bariàtrica i intentar treure els màxims beneficis de la cirurgia aplicada. RESULTATS: En general, els nostres pacients, abans d’operar-se, presenten hipertensió arterial, resistència a la insulina, un perfil aterogènic no elevat (valors d’hipertrigliceridèmia i hipercolesterolèmia de grau lleu) i esteatosi hepàtica. Els nostres pacients perden, en només 1 mes després de la cirurgia, 15 kg, i passat 12 mesos perden un total de 48 kg (un 37 % del pes inicial). Hem vist que els pacients que no presenten comorbiditats pesen més i, alhora, perden més pes, després de la cirurgia; per tant, podríem dir, que són més eficients a nivell metabòlic, tot i que ambdós grups (amb comorbiditats i sense) presenten un descens progressiu d’aquests paràmetres (IMC, pes, excés de pes). Observem una reducció més retardada en el greix visceral que en el greix subcutani, tot i que la reducció del teixit visceral és més marcada al final del període estudiat, però entre la presència o no de comorbiditats no observem canvis a nivell de tipus de teixit adipós. Molt abans de la pèrdua de pes, ja s’observa una millora en l’homeòstasi de la glucosa, i hem pogut comprovar que la cirurgia bariàtrica és molt efectiva en la resolució de la diabetis tipus 2. Respecte al perfil lipídic aterogènic, trobem que al final del període estudiat hi ha una reducció significativa del 40% dels triacilglicèrids, del 20% del colesterol total, i que aquesta és deguda a una reducció del 30% del colesterol de VLDL i del d’LDL. Les importants reduccions en greix en el primer mes van acompanyades de l’elevació dels NEFA plasmàtics i d’un augment dels cossos cetònics, a causa dels canvis en el metabolisme lipídic. A nivell plasmàtic, en els pacients obesos amb comorbiditats s’observa més activitat HL i LPL tant en el moment basal com als 12 mesos postcirurgia. Aquest subgrup amb comorbiditats és el que continua tenint també més triacilglicèrids en plasma. Les proteïnes de fase aguda (PAI-1 i la CRP) disminueixen d’una manera molt espectacular en els nostres pacients al cap dels 12 mesos estudiats. Per tant, trobem una millora a nivell inflamatori, que també influiria en la reducció de la resolució de la resistència a la insulina a llarg termini. Pel que fa a les hormones reguladores de la ingesta, la leptina es correlaciona positivament amb l’IMC, mentre que la grelina i l’adiponectina ho fan negativament amb l’IMC. Podríem considera com a paràmetres predictius positius sobre la pèrdua de pes un alt nombre en el recompte d’hematies o una alta concentració d’insulina o de cortisol basal podrien influir en l’increment de la pèrdua de pes; en canvi la concentració de glucosa, la d’ALT, la de CRP i la presència de comorbiditats tindrien un efecte negatiu en la pèrdua de pes. En conclusió, al cap d’un any de la cirurgia, independentment de les comorbiditats i de les diferències que hem vist a nivell de composició corporal i alteració metabòlica, els nostres pacients recuperen els valors normals en la majoria de les magnituds i paràmetres bioquímics estudiats., INTRODUCTION The purpose of this study was to evaluate the effect of weight loss induced in morbidly obese subjects by Roux-en-Y gastric bypass bariatric surgery (restrictive mildly malabsortiptive surgery) on the plasma parameters and anthropometric features. METHODS Thirty-four morbidly obese patients were divided by the absence or presence of comorbidities (dyslipidemic and type 2 diabetes). We have studied various plasma parameters and anthropometric features before and after gastric bypass. RESULTS The loss of body weight was already significant at 1 month after surgery and weight loss continued until it reached 37% after 1 year. The bariatric surgery procedure to reduce body weigh had a greatly improve lipid profile and decreased resistance to insulin at 1 year after surgery (during the first month after surgery most of our patients left the treatment for diabetes). The plasma parameters from patients showed a sharp decrease in leptin, CRP and PAI-1. Adiponectin and ghrelin levels show increase trends during weight loss. The group with comorbidities tends to have lower values than the other two groups for anthropometric parameters. Lipid parameters showed significant differences among groups, except for phospholipids and NEFA. For insulin resistance parameters, only glucose was higher in comorbidities group patients, but not insulin or homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR). A high number of erythrocytes, high concentration of insulin or basal cortisol are predictive factors correlates positively with absolute weight loss and glucose concentration, alanine aminostransferase concentration, CRP and comorbidities presence are correlates negatively with absolute weight loss. CONCLUSIONS Our data indicate that the significant weight loss induced by bariatric surgery ameliorates insulin sensibility, atherogenicity of plasma lipoproteins, acute phase protein (CRP, PAI-1) and improves non alcoholic fatty liver disease. All parameters mentioned above improved very significantly by surgery, independent of the occurrence of comorbidities.

Proyecto:

L'adaptació familiar en l'adopció internacional

  • Ger Cabero, Sandra
En els darrers anys l’adopció internacional s’ha convertit en una realitat molt estesa en el nostre país. D’ençà que va ratificar el Conveni de la Haia, Espanya s’ha convertit en un dels països on s’han realitzat més adopcions a l’estranger (des del 1997 més de 50.000 infants han estat adoptats internacionalment per famílies espanyoles). Això implica que el nombre d’infants adoptats internacionalment que creixen en la nostra societat és considerable, fet que fa necessari l’estudi de l’adaptació i evolució d’aquests menors i les seves famílies. Aquesta tesi doctoral pretén contribuir en aquest coneixement, pensem que una correcta identificació de les variables que intervenen en els processos d’adaptació familiar després de l’arribada dels menors adoptats internacionalment, permetrà un ajust superior en les accions formatives i de prevenció posteriors, generant un millor ajustament entre els implicats en aquest procés i prevenint possibles situacions de fracàs. L’objectiu de la recerca és analitzar l’ajust psicosocial dels menors adoptats internacionalment i diferents variables internes, externes i relacionals, de l’entorn familiar que influeixen en la seva adaptació personal i familiar. Els resultats mostren que la majoria d’infants estan ben adaptats i presenten un adequat ajust psicosocial, malgrat al voltant d’una tercera part dels infants adoptats internacionalment presenten dificultats importants en conductes externalitzants i una quarta part també en conductes internalitzants. Pel que fa als pares adoptius, també mostren una bona adaptació a la parentalitat adoptiva, la majoria presenten nivells adequats d’estrès parental, estils d’aferrament segurs i les famílies es perceben altament adaptables i cohesionades. Algunes variables sociodemogràfiques tant dels nens com de les famílies es mostren ser rellevants. D’altra banda, es constata que els problemes de comportament manifestats pels menors adoptats passat un temps de l’adopció, estan relacionats amb variables dels pares, així com amb les dinàmiques familiars. Al mateix temps, els nivells d’estrès parental també es troben associats al seu estil d’aferrament i a les dinàmiques familiars., En los últimos años la adopción internacional se ha convertido en una realidad muy extendida en nuestro país. Desde que ratificó el Convenio de La Haya, España se ha convertido en uno de los países donde se han realizado más adopciones en el extranjero (desde 1997 más de 50.000 niños han sido adoptados internacionalmente por familias españolas). Esto implica que el número de niños adoptados internacionalmente que están creciendo en nuestra sociedad es considerable, lo que hace necesario el estudio de la adaptación y evolución de estos menores y sus familias. Esta tesis doctoral pretende contribuir a este conocimiento, pensamos que una correcta identificación de las variables que intervienen en los procesos de adaptación familiar tras la llegada de los menores adoptados internacionalmente, permitirá una mayor adecuación de las acciones formativas y de prevención posteriores, generando un mejor ajuste entre los implicados en este proceso y previniendo posibles situaciones de fracaso. El objetivo de la investigación es analizar el ajuste psicosocial de los menores adoptados internacionalmente y diferentes variables internas, externas y relacionales, del entorno familiar que influyen en su adaptación personal y familiar. Los resultados muestran que la mayoría de niños están bien adaptados y presentan un adecuado ajuste psicosocial, a pesar de que alrededor de una tercera parte de los niños adoptados internacionalmente presentan dificultades importantes en conductas externalizantes y una cuarta parte también en conductas internalizantes. En cuanto a los padres adoptivos, también muestran una buena adaptación a la paternidad adoptiva, la mayoría presentan niveles adecuados de estrés parental, estilos de apego seguros y las familias se perciben altamente adaptables y cohesionadas. Algunas variables sociodemográficas tanto de los niños como de las familias muestran ser relevantes. Por otra parte, se constata que los problemas de comportamiento manifestados por los menores adoptados pasado un tiempo de la adopción, están relacionados con variables de los padres, así como con las dinámicas familiares. Al mismo tiempo, los niveles de estrés parental también se encuentran asociados a su estilo de apego y a las dinámicas familiares., In recent years, international adoption has become a widespread reality in our country. Since ratifiying The Hague Convention, Spain has become one of the countries with greater abroad adoptions fignes (since 1997, more than 50,000 children have been internationally adopted by Spanish families). This implies that the number of internationally adopted children growing in our society is considerable, making thus necessary to study the adaptation and evolution of these children and their families. The aim of this thesis is to contribute to this knowledge: we believe that a correct identification of the variables involved in the process of family adaptation after the arrival of internationally adopted children, will allow a better adjustment of the training and subsequent prevention activities, more accurate adaptation process for all the related parts and preventing possible situations of failure. The aim of this research is to analyze the psychosocial adjustment of internationally adopted children, as well as a set of internal, external and relational variables of the family environment that influence their personal and familiar adaptation. The results show that most children are well adapted and have adequate psychosocial adjustment, even though about a third of internationally adopted children have got significant difficulties in externalized behavior and a quarter also in internalized behaviors. The adoptive parents also show a good adaptation to the adoptive parenthood, most have adequate levels of parental stress, secure attachment styles and the families are perceived as highly adaptable and cohesive. Some sociodemographic variables of both children and families are shown to be relevant. Moreover, it appears that the behavior problems exhibited by adopted children some years after the adoption are related to parental variables, as well as family dynamics. At the same time, parental stress levels are also associated with their attachment style and family dynamics.

Proyecto:

Methodology for optimal design of efficient air transport network in a competitive environment

  • Trapote Barreira, César
This thesis aims to dissert about air transport network design taking into consideration the current needs about efficiency in a very competitive industry. The main focus for this work is the airline's point of view and for this reason is going to be common to talk about profitability. A methodology is proposed to analyse current networks and to introduce modifications. First, an analytical approach is proposed with the aim to understand better the interaction of key parameters in network design at strategical level. Analyitical models demonstrate to be very useful because with a few parameters it is possible to decide if point to point or hub and spoke configuration suits better for an airline, given a set of supply conditions. Furthermore, the performance of networks with stopover configuration is tested, basically because for long routes with low demand this newtorks work well, how it was demonstrated by public transport systems. The differenciation of this research, compared against previous studies, is to include the performance of new entrant airlines in the industry. This aspect is carried out evaluating accurately the impact of fixed costs in the evaluation of cost operators. Despite airlines tend to consider aircraft ownership costs and labor costs as variable ones, they are not. They had an important impact in profit and loss account. A bad utilitzation factor of airplane or crew staff is very undesirable for operator and it can consider do not operate new routes if the resources are not well used. Secondly, analytical models are powerful but it is not possible to evaluate accurately the daily operational aspects for real networks with real flight schedules because these models take into consideration average values of some parameters. For this reason, this thesis develops a Tabu search algorithm to carry out airline network planning, based on linear models of each different planning problem. To do this contribution, these models are developed before for linear programming and they are solved with a combination of complete enumeration algorithm and exhaustive search algorithm. Both algorithms provide exact solution or global optimum for any problem statement. Later, Tabu search algorithm improves performance of searching with lower computational cost. The main conclusion is that Tabu developed is a better tool for airline planning than exact techniques because of lower times of computation. This performs better for large networks that, finally, are real networks. However, exact techniques could be interesting for small airlines that can be start-ups. Third, one of main reasons to develop a quantification of costs for managing airlines is due to the problem of complexity in networks. With the growth of air transportation and congestion at airports, primary or reactionary delays become higher day after day. Reactiveness of network depends of configuration and planning. Airlines manages it with extra reources, one way is allocating buffer times in flight schedule and other is having aircrafts at ground at main bases to enter in service and recover flight plans. Airline network design, planning and efficient algorithms are key assets to provide robustness for airlines. Finally, driving airlines in high competitive environments are difficult. Running low costs is the main decision for managers. However, analysing the problem from theory game point of view, allows finding key reasons to support this argument. First, a Stakelberg model is defined for two competing airlines. This model demonstrates that a war on frequencies or fares damages both competitors. Furthermore, a Cournot model it is shown and it proposes a navigation fee attending to correct utilization of capacity. Both models are a theoretical framework but demonstrate consistency and encourage further investigations., El diseño de redes de transporte aéreo es un factor clave de eficiencia en una industria altamente competitiva. A pesar de que la rentabilidad es de suma importancia, el sistema considera la experiencia del usuario y los beneficios sociales para obtener un óptimo global. Un enfoque analítico permite derivar principios de diseño de redes de transporte aéreo: la tesis muestra cómo unas pocas variables y sus interacciones explican los factores clave del diseño de la red a nivel estratégico. Los servicios punto-a-punto muestran supremacía en las redes simples y para demandas altas y compensadas, una configuración con escalas es adecuada para rutas lejanas con poca demanda, y las operaciones hub and spoke mejoran las dos estrategias anteriores para redes grandes, cuando la demanda es baja o cuando las frecuencias son altas, pero son más sensibles a la propagación de demoras. El enfoque analítico permite prever el comportamiento de nuevas compañías aéreas entrando en el sector. El modelo incluye costes fijos de propiedad del avión y laborales (al contrario de las hipótesis habituales de la industria, que trabaja con costes variables), puesto que tienen un impacto importante en la cuenta de resultados. Una vez se han derivado guías de diseño, la tesis formula un planteamiento más realista del diseño de redes de transporte aéreo basado en programación matemática lineal, que se resuelve con una combinación del Algoritmo de Enumeración Completa y el Algoritmo de Búsqueda Exhaustiva (ambos proporcionan la solución exacta o un óptimo global para cualquier planteamiento del problema). El modelo incluye asignación de flotas, rutas de aeronaves y programación de tripulaciones. Mientras que los algoritmos exactos son apropiados para aerolíneas pequeñas, los problemas más grandes necesitan Búsqueda Tabú. El crecimiento del transporte aéreo y la congestión en los aeropuertos (a veces propiciada por las operaciones hub&spoke) pueden afectar las demoras con un efecto de bola de nieve o látigo; sin embargo el análisis de la complejidad de la red aérea puede incrementar la resiliencia de las operaciones. Un buen diseño de la red aérea, una buena planificación y unos algoritmos eficientes, son aspectos clave para proporcionar fiabilidad a las aerolíneas y así reducir los recursos inactivos asociados a “colchones de tiempo” (en los horarios de los vuelos) y/o en aviones “de reserva” en la plataforma para recuperar planes de vuelo. El “acolchado” mejora la percepción de la calidad por parte del pasajero, pero con un control activo del horario de vuelos puede conseguirse la misma percepción con costes menores. El entorno competitivo de las aerolíneas se analiza con teoría de juegos: un modelo de Stakelberg para dos aerolíneas competidoras muestra que una guerra de frecuencias o tarifas es perjudicial para ambas aerolíneas. Un modelo Cournot propone una tasa de navegación y de congestión según la correcta utilización de la capacidad. Vuelos (de la misma alianza) a lo largo del mundo con escalas en los hubs principales se proponen como investigación futura

Proyecto:

La eficacia de las palancas comerciales y la promoción en el punto de venta

  • Solanilla Pascau, Antonio
La present tesis doctoral està centrada en el servei i l’efecte que les palanques comercials, amb visió estratègica, i les palanques promocionals, amb visió tàctica, tenen pels responsables de màrqueting i gestors de la distribució sobre les ventes en volum que les seves marques de productes de gran consum obtenen en establiments de venta al detall, hipermercats i supermercats. Hem estructurat les eines de dinamització de l’activitat comercial en els punts de venta al detall de productes de gran consum, en palanques comercials i palanques promocionals. Les palanques comercials són d’orientació estratègica i es poden agrupar en palanques per facilitar l’accés a la compra, d’assortiment, de creixement/manteniment de la marca i de promoció de venta. Al mateix temps, cadascuna d’aquestes, s’implementa amb palanques promocionals, amb una orientació totalment tàctica. En el cas de la palanca d’accés a la compra, és de gestió totalment interna de la marca per establir la presència i visibilitat en el punt de venta de la cartera de distribuïdors objectiu. La palanca d’assortiment, combina formats, varietats i packs de producte per tal de gener la major i millor resposta de producte que demana el consumidor i ofereix oportunitats comercials a ala distribució. La palanca de creixement/manteniment treballa per crear possibilitats de compra en el punt de venta, recolzant-se en els packaging’s, el merchandising, l’animació i la comunicació de la seva oferta en el punt de venta. Per últim, la palanca de dinamització de les ventes és la més activa i visual pel consumidor, ja que treballa sobre reduccions de preu o promocions que aporten valor afegit a la compra. La importància, les diferències i l’efecte en les ventes de les marques s’ha demostrat amb dades reals procedents de responsables de màrqueting i gestors de la distribució, així com d’un institut d’investigació acreditat per les seves metodologies d’estudi i la seva cartera de clients, i per una cadena d’establiments de venta al detall que ens ha permès disposar de la informació real, malgrat que hem hagut de mantenir la confidencialitat. Totes aquestes informacions ens han constatat la importància que tenen per les marques les palanques comercials i promocionals i el gran ús que fan d’elles. Les dades de ventes relatives a situacions o escenaris comercials reals ens han possibilitat estudiar i ratificar els nostres objectius de la investigació. El treball de camp identifica i reflexa el valor pels professionals que treballen amb aquestes eines de dinamització de l’activitat comercial, de les palanques comercials i de les promocionals, que han de gestionar, per optimitzar els recursos econòmics que disposen per aquestes accions. El valor de la informació aportada en el treball de camp és l’aplicació tècnica de l’anàlisi multivariable per conèixer la contribució de les palanques comercials i promocionals a la dinamització de les marques en el punt de venta. Conèixer l’increment de vendes que una palanca promocional genera, la dimensió de les ventes en promoció que es fa d’una categoria de producte i en condicions normals, la palanca promocional que és més atractiva per als consumidors i la possible priorització, si s’utilitzen vàries, o saber que hi ha palanques que en determinades categories de producte tenen una eficàcia molt baixa, és important i significatiu per les marques. La distribució no és tota igual i associar la informació abans mencionada per tipologies diferents de distribució és un valor més del present model d’anàlisi. L’anàlisi multivariable de les diferent palanques promocionals, en les categories de producte i establiments en els que s’ha estudiat, aporten informacions suficientment consistents per respondre en quant a nivell d’eficàcia de les palanques promocionals i la seva vinculació amb les palanques de comercialització., La presente tesis doctoral está centrada en el servicio y efecto que las palancas comerciales, con visión estratégica, y las palancas promocionales, con visión táctica, tienen para los responsables de marketing y gestores de la distribución sobre las ventas en volumen que sus marcas de productos de gran consumo obtienen en establecimientos de venta al detalle, hipermercados y supermercados. Hemos estructurado las herramientas de dinamización de la actividad comercial en los puntos de venta al detalle de productos de gran consumo, en palancas comerciales y palancas promocionales. Las palancas comerciales son de orientación estratégica y se pueden agrupar en palancas para facilitar el acceso a la compra, de surtido, de crecimiento / mantenimiento de la marca y de promoción de venta. A su vez cada una de estas se implementa con palancas promocionales, cuya orientación es totalmente táctica. En el caso de la palanca de acceso a la compra, es de gestión totalmente interna de la marca para establecer la presencia y visibilidad en el punto de venta de la cartera de distribuidores objetivo. La palanca de surtido, combina, formatos, variedades y packs de producto para generar la mayor y mejor respuesta de producto que demanda el consumidor y ofrece oportunidades comerciales a la distribución. La palanca de crecimiento / mantenimiento trabaja para crear posibilidades de compra en el punto de venta, apoyándose en los packaging’s, el merchandising, la animación y la comunicación de su oferta en el punto de venta. Por último, la palanca de dinamización de las ventas es la más activa y visual para el consumidor, ya que trabaja sobre reducciones de precio o promociones que aportan valor añadido a la compra. La importancia, las diferencias y el efecto en las ventas de las marcas se han demostrado con datos reales de ventas procedentes de responsables de marketing y gestores de la distribución, así como de un instituto de investigación acreditado por sus metodologías de estudios y su cartera de clientes y una cadena de establecimientos de venta al detalle que nos ha permitido disponer de información real, a pesar de que ha sido debidamente alterada para mantener su confidencialidad. Todas estas informaciones han constatado la importancia que tienen para las marcas las palancas comerciales y promocionales y el gran uso que hacen de ellas. Los datos de ventas relativos a situaciones o escenarios comerciales reales nos han posibilitado estudiar y ratificar nuestros objetivos de investigación. El trabajo de campo identifica y refleja el valor para los profesionales que trabajan con estas herramientas de dinamización de la actividad comercial, de las palancas comerciales y sus instrumentos o palancas promocionales, que deben gestionar, para optimizar los recursos económicos que disponen para estas acciones. El valor de la información aportada en el trabajo de campo es la aplicación de la técnica de análisis multivariable para conocer la contribución de las palancas comerciales y promocionales a la dinamización de las marcas en el punto de venta. Conocer el incremento de ventas que una palanca promocional genera, la dimensión de las ventas de una categoría de producto que se hace en promoción y en condiciones normales, la palanca promocional que es más atractiva para los consumidores y la posible priorización, si se utilizan varias, o saber que hay palancas que en determinadas categorías de producto tienen una eficacia muy baja, es importante y significativo para las marcas. La distribución no es toda igual y asociar la información antes mencionada para tipologías diferentes de distribución es un valor más del presente modelo de análisis. El análisis multivariable de las diferentes palancas promocionales, en las categorías de producto y establecimientos en los que se ha estudiado, aportan informaciones suficientemente consistentes para responder en cuanto al nivel de eficacia de las palancas promocionales y su vinculación con las palancas de comercialización., The present doctoral thesis is focused on the effect and use of commercial drivers, with and strategic approach, and promotional drivers, on tactical approach, on sales volume of brands for Marketing and Retail managers selling in retailing, hypermarkets and supermarkets. We have distinguished the different commercial activation tools in the point of sales on commercial levers and promotional levers. Commercial levers are strategic oriented and can be grouped on four areas: easing the buying process, assortment, brand growth/maintenance and sales promotion. At the same time, each commercial lever is implemented with promotional levers, with a tactical orientation. In the case of easy buying process, serves to gain awareness and visibility in the point of sales. The lever of assortment combines formats, varieties and product packaging to motivate the maximum level of product response and to offer commercial opportunities to retailers. The lever of growth /maintenance works to create purchasing opportunities in the point of sales, based on packaging’s, merchandising, animation and communication of the offer. Last, the lever of sales activation is the most visual and dynamic for the consumer through price reductions o value added promotions. The importance, differences and effects on sales have been tested with real data from marketing managers and retail executives, a remarkable collaboration with a research institute recognised by its methodologies and customer portfolio. Finally, those results were contrasted with an international retail chain. This information underline the importance of commercial and promotional levers for the fast moving consumer brands. Real sales data were used to analyse and certify our research goals. The field work identify and reflect the value of the research for managers who work with drivers to activate the commercial activity, taking them as a critical asset to optimize the marketing budgets to increase the value of the brand. The value of this research is the use of the multivariable analysis technique to get to know the contribution of commercial and promotional levers to activate the brands in the point of sales. The fact of understanding where the increase of sales comes from, the dimension of promotional sales in a certain category compared to regular sales, which lever is more attractive for consumers and the possibility of sorting levers depending on the category and effectiveness resulted as critical from a branding perspective. Understanding that Retail is a very fragmented context, the information of commercial levers provides remarkable business intelligence value for decision making. The multivariable analysis of different promotional effects on each product category and retail point of sales provides knowledge consistent enough to determine the level of effectiveness of each promotional lever and the linkage with the commercial levers.

Proyecto:

Conservation of marine habitat-forming species under climate change: population genetics and demographic responses of the Mediterranean red gorgonian Paramuricea clavata.

  • Arizmendi Mejía, Rosana
Climate change, along with other anthropogenic pressures (e.g. water pollution, overfishing and habitat degradation), is severely impacting oceans around the world, producing important changes in its physical and biological structure, and causing marine biodiversity to decline. In this context, the enhancement of conservation and management strategies that mitigate such stressors (e.g. Marine Protected Areas, MPAs) is urgent. In this thesis, we studied the population genetics and ecological responses to warming of the Mediterranean red gorgonian Paramuricea clavata (Risso 1826), in order to contribute to the design of more effective conservation and management measures for this and other similar species. P. clavata is a long-lived, slow-growing, low dispersal and highly vulnerable habitat-forming organism from the coralligenous assemblages. During the last decades, it has been severely impacted by mass mortality events (MME) caused by climate change-related thermal anomalies. P. clavata is essential to maintain biodiversity as it forms habitat for other organisms and it greatly contributes to habitat's biomass and complexity. Although the inclusion of habitat formers in the design of MPAs is fundamental to improve the effectiveness of biodiversity protection, these organisms have been generally neglected in the planning of MPAs, which, instead, have been historically designed for the protection of commercially important species. In this thesis, we developed an interdisciplinary approach focused on (i) population genetics, emphasizing on evolutionary processes acting over contemporary timescales, and (ii) on demographic responses to warming. First, we compared the functioning of continuous and isolated metapopulations of P. clavata, in terms of spatial genetic structure and underlying evolutionary processes. A group of genetically differentiated populations was detected in a geographically continuous area, indicating that in addition to geographic isolation, genetic isolation should also be considered in the design of MPAs. Genetically isolated metapopulations exhibited significantly lower genetic diversity and higher genetic differentiation compared to continuous metapopulations. Moreover, the influence of drift was higher in isolated metapopulations. These results suggest that isolated metapopulations may be at higher extinction risk than their continuous counterparts. Second, we used an eco-evolutionary approach combining demographic and genetic data to establish conservation priorities in an isolated metapopulation. We demonstrated a relation between partial mortality (caused by MME), effective population size (Ne) and number of alleles that indicated that the less diverse and most isolated demes, which were undergoing the largest effect of drift, were the most affected by MME. These populations should therefore be of high conservation priority. We detected a newly established population, which was also prioritized for conservation, as it was mainly composed by juvenile colonies. Surprisingly, no founder effect was observed, as its genetic diversity was high and colonies came from different populations Third, we experimentally tested the role of reproductive maturity and sex on the vulnerability of the red gorgonian to warming. The highest vulnerability of adults versus juveniles and of females versus males results in a decline of fertilization rates, larval production and recruitment success, suggesting that red gorgonian populations may collapse in a warmer future. The relevance of our results is discussed in the light of climate change, and several conservation and management strategies that should be implemented to enhance the conservation of P. clavata and its associated communities are proposed. Moreover, this thesis provides valuable information to improve the effectiveness of MPAs within the context of climate change and it strengthen the previous foundations of knowledge that are essential to pursue further research. Given the key role of P. clavata as a habitat former, the results obtained in this work may also serve as guidelines to enhance the protection of other habitat-forming species with similar life history traits., El cambio climático y otras amenazas antrópicas están afectando gravemente la biodiversidad marina. El diseño de medidas de conservación que mitiguen la acción de dichos impactos (e.g. Áreas Marinas Protegidas, AMPs) es, entonces, urgente. Usando un enfoque interdisciplinar, en esta tesis nos enfocamos en la gorgonia mediterránea Paramuricea clavata, con el fin de mejorar las estrategias de gestión y conservación de ésta y otras especies similares. P. clavata es una especie formadora de hábitat del coralígeno, que por presentar una lenta dinámica poblacional y tener una baja capacidad de dispersión, es muy vulnerable a las perturbaciones. Por ejemplo, en las últimas décadas, ha sufrido severas mortalidades masivas causadas por anomalías térmicas relacionadas con el cambio climático. En esta tesis, inicialmente comparamos el funcionamiento de metapoblaciones aisladas o continuas en términos de genética de poblaciones. Se encontró un grupo de poblaciones genéticamente aisladas dentro de una metapoblación geográficamente continua, indicando que el aislamiento genético debe ser clave en el diseño de AMPs. Las metapoblaciones aisladas presentaron una variabilidad y una diferenciación genética significativamente menor y mayor, respectivamente, que las metapoblaciones continuas, así como una influencia significativa de la deriva genética, indicando que las metapoblaciones aisladas pueden ser menos resilientes que las continuas. Luego, utilizamos un enfoque eco-evolutivo para priorizar poblaciones para la conservación en una metapoblación aislada. Las poblaciones menos diversas y más aisladas fueron priorizadas, debido a su mayor mortalidad parcial y al fuerte efecto de la deriva genética. Una población recientemente fundada, compuesta principalmente por juveniles y donde no se detectó un efecto fundador, también se identificó como prioritaria. Por último, evaluamos experimentalmente el efecto de la madurez reproductiva y el sexo en la vulnerabilidad de P. clavata al calentamiento del mar. La mayor vulnerabilidad de los adultos versus los juveniles y de las hembras versus los machos tiene graves consecuencias para la persistencia de esta especie en un futuro con mayor calentamiento, ya que el esfuerzo reproductivo es drásticamente afectado por las altas temperaturas. Esta tesis aporta información valiosa para mejorar la conservación de P. clavata y sus comunidades asociadas, así como para incrementar la efectividad de AMPs.

Proyecto:

Genetics of human populations: evolutionary and epidemiological applications = Genética de las poblaciones humanas: aplicaciones evolutivas y epidemiológicas

  • Zanetti, Daniela
The present thesis deals with a deep analysis of the genetic structure of extant human worldwide populations, with a special focus on the Mediterranean. Different genetic markers, 18 Alu insertions and 367 single nucleotide polymorphisms (SNPs), were analysed for the first time in general populations and Bedouins from Jordan. The same SNPs were also genotyped in a consistent set of samples from the Mediterranean Basin. Specifically, Alu markers were used to assess the genetic diversity within Jordan and to define the relationships across present-day Middle Eastern, North African, and European populations. While SNPs located in the top coronary artery disease (CAD) risk regions (1p13, 1q41, 9p21, and 10q11) were used to explore the genetic variation and the LD patterns across 19 populations from Europe, Middle East and North Africa, together with Asian and African samples from the 1000 Genomes Project. Furthermore, Tunisian and Moroccan case-control samples were used to test for the first time the applicability of European GWAS results in these four genomic regions to North African populations. Finally, simulated genomic data were used to evaluate the consistency of association results across European, Asian and Sub-Saharan African case-control samples. Neutral and CAD risk markers pointed out a low but significant geographic structure in the Mediterranean area. As a particular case in the Mediterranean context, Bedouins and general population from Jordan showed statistical differences (p=0.038). The genetic heterogeneity detected is likely related to the fact that urban areas have been subject to several external influences but Bedouins have preserved their own genetic background because of their nomadic and isolated lifestyle. The general patterns of genetic variation observed in the four CAD risk regions analysed are in agreement with the genetic structure generated by demographic processes. Despite this fact, the present work also identified potential signals of positive and balancing selection in some specific risk markers and haplotypes. Actually, potential signatures of positive selection in the 9p21 region and of balancing selection in 9p21 and 10q11 have been observed. The regions under positive or balancing selection are shared across continents but the specific markers under selection are, in some cases, continent-specific. Results from the association study in North Africa revealed significant association signals in the four genomic regions analysed in Moroccan and Tunisian samples confirming the trans-ethnic importance of these genomic regions for the risk of CAD. However, in the meta-analyses performed with the North African case-control samples, only the 9p21 and 10q11 regions showed association signals and none of the North African risk SNPs was associated with CAD in Europe. These arguments suggest the existence of continent-specific CAD risk variants in these chromosomal regions. Significant differences in the LD and in the haplotype patterns confirm the heterogeneity in the genomic structure between North Africans and Europeans. In addition, differences in the LD structure persist even across Europeans, North Africans, Asians, and Sub-Saharan Africans. Finally, the simulation study highlighted an overall consistency in effect direction across populations of different ancestry, specially between Europeans and Asians. Because simulations assumed no actual differences in genetic effect size between populations and because the rate of between-population effect size differences generated by our study was considerably lower than the rate reported from empirical studies using real data, our study supports the existence of real differences in the genetic risk architecture of complex traits between populations. In general, this study confirmed that a substantial fraction of association signals are shared across people of different ancestries. However, some discrepancies in the effect size across populations highlighted the importance of accounting for population structure in association studies., Esta tesis analiza la variación genética de muestras poblacionales europeas, africanas y asiáticas, con particular énfasis en la región mediterránea. Se usaron 18 marcadores Alu para evaluar la diversidad genética dentro de Jordania (en beduinos y en población general) y para definir la relación entre las actuales poblaciones del Mediterráneo. Por otra parte, 367 polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) localizados en cuatro regiones de riesgo para la enfermedad arterial coronaria (CAD) (1p13, 1q41, 9p21 y 10q11) se utilizaron para explorar la variación genética en 19 poblaciones de Europa, Oriente Medio y África del Norte, junto a las muestras asiáticas y africanas del Proyecto 1000 Genomas. Estas cuatro regiones de riesgo CAD fueron analizadas también en un conjunto de muestras de casos y controles de Marruecos y Túnez. Por último, se simularon muestras de casos y controles africanos, europeos, y asiáticos para evaluar el nivel de consistencia interpoblacional en los estudios de asociación. Como caso particular en el Mediterráneo, los beduinos y la población general de Jordania mostraron diferencias significativas (p=0,038). Los beduinos se agruparon con los norteafricanos, mientras que los jordanos generales se agruparon con las poblaciones más orientales del Mediterráneo. Los patrones generales de variación observados en las cuatro regiones de riesgo CAD mostraron una estructura genética plausiblemente modelada por procesos demográficos. A pesar de esto, el presente trabajo también detectó señales potenciales de selección natural positiva en la región 9p21 y de selección equilibradora en las regiones 9p21 y 10q11. También fueron detectadas asociaciones significativas en las cuatro regiones genómicas analizadas, previamente identificadas en europeos, en Marruecos y Túnez. Sin embargo, sólo las regiones 9p21 y 10q11 mostraron asociación en el meta-análisis realizado utilizando las muestras de casos y controles norteafricanos. El estudio de simulación destacó una alta replicabilidad de las señales de asociación entre los distintos continentes. Sin embargo, algunas discrepancias en el tamaño del efecto revelaron la posible existencia de diferencias interpoblacionales en la arquitectura del riesgo genético de caracteres complejos y destacaron la importancia de incluir la estructura poblacional en los estudios de asociación.

Proyecto:

La CDK11 i la seva implicació en la mort de la cèl·lula beta pancreàtica en el debut diabètic del ratolí NOD

  • Sala Solé, Ester
La diabetis de tipus 1 (T1D) és una malaltia autoimmune en què les cèl·lules beta del pàncrees productores d’insulina són atacades pel sistema immunitari propi, la qual cosa provoca la deficiència de la producció d’insulina (insulinopènia) i l’aparició de la malaltia. En aquest treball de recerca es dóna a conèixer una de les dianes moleculars de les cèl·lules beta responsable de la seva mort a causa de l’atac limfocític. L’expressió de la CDK11 sofreix una reducció en les cèl·lules endocrines dels illots pancreàtics durant l’atac autoimmune en el model murí NOD (non obese diabetic) de T1D. El gen que codifica per a la CDK11 té 2 productes gènics en humans: p58 i p110 (p130 en el ratolí). La CDK11p110 està implicada en la transcripció i splicing de l’mRNA i s’expressa al llarg de tot el cicle cel·lular de manera ubiqua. La CDK11p58 s’expressa només durant la mitosi (fase G2/M) i està implicada en els processos apoptòtics. Davant d’aquests fets, s’ha estudiat la relació causal entre la disminució de la CDK11 i el debut diabètic en el ratolí NOD. Es va generar el ratolí NODCDK11HTZ, que tenia 1 al·lel de la CDK11 eliminat, i, per tant, era hemideficient en CDK11. Els ratolins HTZ presentaven una incidència acumulativa de diabetis inferior, comparada amb els ratolins WT, i aquesta millora al fenotip diabètic venia determinada per una resistència de les cèl·lules beta pancreàtiques a l’apoptosi induïda per la infiltració limfocitària. El conjunt de la fisiologia de l’illot pancreàtic no semblava que estigués alterat per l’hemideleció de la CDK11, ja que les proves d’IPGTT i IPITT, així com les fluctuacions de calci intracel·lular, no es veien modificades en els ratolins HTZ. Pel que fa a les poblacions de la infiltració limfocítica, no es veien canvis entre els 2 genotips, tant en el nombre de cèl·lules T, B, macròfags i DC com en el seu estat d’activació. Les proporcions de cèl·lules T reguladores tampoc no es veien modificades com a conseqüència de l’hemideleció de la CDK11. No obstant això, l’efecte protector davant l’apoptosi de l’hemideleció de la CDK11 era dependent de la infiltració limfocítica, ja que els ratolins NOD/SCID CDK11 HTZ i WT no presentaven diferents nivells d’apoptosi beta cel·lular entre ells. A més a més, la diabetogenicitat dels leucòcits derivats dels ganglis limfàtics pancreàtics de ratolins HTZ era la mateixa en transferències adoptives a ratolins NOD/SCID, comparada amb la diabetogenicitat dels leucòcits derivats del ratolins WT. Segons aquests resultats, es pot concloure que l’hemideleció de la CDK11 protegeix els ratolins NOD de la diabetis autoimmune in situ i de manera independent del cicle cel·lular, i inhibeix la mort de la cèl·lula beta quan la infiltració limfocítica ataca els illots dels ratolins NOD. Llavors la repressió de l’expressió de la CDK11 prèvia al debut diabètic de la T1D respondria a un mecanisme protector davant l’apoptosi induïda per inflamació., La diabetes de tipo 1 (T1D) es una enfermedad autoinmune donde las células beta pancreáticas productoras de insulina son atacadas por el sistema inmune propio, lo que provoca la deficiencia de la producción de insulina (insulinopenia) y la aparición de la enfermedad. En este trabajo de investigación se da a conocer una de las dianas moleculares de las células beta responsable de la muerte de estas como consecuencia del ataque linfocítico. La expresión de la CDK11 sufre una reducción en las células endocrinas de los islotes pancreáticos durante el ataque autoinmune en el modelo murino NOD (non obese diabetic) de T1D. El gen que codifica para la CDK11 tiene 2 productos génicos en humanos: p58 y p110 (p130 en el ratón). La CDK11p110 está implicada en la transcripción y splicing del mRNA y se expresa a lo largo de todo el ciclo celular de manera ubicua. La CDK11p58 se expresa solo durante la mitosis (fase G2/M) y está implicada en los procesos apoptóticos. Ante estos hechos, se ha estudiado la relación causal entre la reducción de la CDK11 y el debut diabético en el ratón NOD. Se generó el ratón NODCDK11HTZ que tenía un alelo de la CDK11 eliminado, y, por lo tanto, era hemideficiente en CDK11. Los ratones HTZ presentaban una incidencia acumulativa de diabetes inferior comparada con los ratones WT, y esta mejora en el fenotipo diabético venía determinada por una resistencia de las células beta pancreáticas a la apoptosis inducida por la infiltración linfocitaria. El conjunto de la fisiología del islote pancreático no parecía que estuviera alterado por la hemideleción de la CDK11, ya que las pruebas de IPGTT y IPITT, así como las fluctuaciones de calcio intracelular, no se veían modificadas en los ratones HTZ. Además, no se veían cambios en las poblaciones del infiltrado linfocítico, tanto en el número de células T, B, macrófagos y DC como en su estado de activación. Las proporciones de la células T reguladoras tampoco se veían modificadas como consecuencia de la hemideleción de la CDK11. No obstante, el efecto protector frente a la apoptosis de la hemideleción de la CDK11 dependía del infiltrado linfocítico, ya que los ratones NOD/SCID CDK11 HTZ y WT no presentaban distintos niveles de apoptosis beta celular entre ellos. Por último, la diabetogenicidad de los leucocitos derivados de los ganglios linfáticos pancreáticos de ratones HTZ era la misma en transferencias adoptivas a ratones NOD/SCID, comparada con la diabetogenicidad de los leucocitos derivados de los ratones WT. Según estos resultados, se puede concluir que la hemideleción de la CDK11 protege a los ratones NOD de la diabetes autoinmune in situ y de forma independiente del ciclo celular, e inhibe la muerte de la célula beta cuando el infiltrado linfocítico ataca los islotes de los ratones NOD. Entonces la represión de la expresión de la CDK11 previa al debut diabético de la T1D respondería a un mecanismo protector frente a la apoptosis inducida por inflamación., Type 1 diabetes (T1D) is an autoimmune disease in which insulin-producing beta pancreatic cells are attacked by the body’s own immune system, leading to an insulin production deficiency (insulinopenia) and the appearance of the disease. This thesis unveils one of the molecular targets involved in beta cell apoptosis caused by lymphocytic attack. CDK11 expression is reduced in the endocrine cells of the islets of Langerhans during the autoimmune attack in the murine model NOD (Non Obese Diabetic) of T1D. CDK11 has two gene products in humans: p58 and p110 (p130 in mouse). CDK11p110 is involved in mRNA transcription and splicing and is expressed ubiquitously throughout the cell cycle. CDK11p58 is expressed only during mitosis (G2/M phase) and is involved in apoptotic procedures. Faced with these events, the causal relationship between CDK11 reduction and diabetes onset in the NOD mouse has been studied. The NODCDK11HTZ mouse, which had one CDK11 allele deleted and was therefore CDK11 hemideficient, was produced. HTZ mice had a reduced accumulative diabetes incidence compared with WT mice, and this improvement in the diabetic phenotype incidence was determined by a resistance of beta pancreatic cells to apoptotic cell death induced by the lymphocytic infiltrate. Overall islet physiology did not seem to be altered by the hemideletion of CDK11 gene, because IPGTT and IPITT tests, as well as intracellular calcium flux, were not modified in HTZ mice. Moreover, the lymphocytic infiltrate populations presented the same number of T, B macrophages and DCs in both genotypes, as well as the same activation level. Furthermore, T regulatory cell ratios were not modified as a consequence of CDK11 hemideletion. However, the protective effect against apoptosis by CDK11 hemideletion required the lymphocytic infiltrate, since NOD/SCID CDK11 HTZ and WT mice did not show different betacell apoptotic levels. Finally, pancreatic lymph node leucocyte diabetogenicity of HTZ mice was the same as WT mice when they were adoptively transferred to NOD/SCID mice. Bearing these results in mind, it can be concluded that CDK11 hemideletion protects NOD mice from autoimmune diabetes in situ in a cell cycle-independent manner, inhibiting beta cell death when the lymphocytic infiltrate attacks the islets of Langerhans of NOD mice. Therefore, CDK11 downregulation prior to T1D onset corresponds to a protective mechanism against inflammation induced beta cell apoptosis.

Proyecto:

Identification of suppressors of the constitutive photomorphogenic phenotype of pifq: from chloroplasts to rhythmic growth

  • Martín Matas, Guiomar
Plants germinated in the dark under the soil surface, undergo skotomorphogenic development. Once they emerge from the soil surface perceive light for the first time. Then, seedlings switch from skotomorphogenic to photomorphogenic development, a process that is known as seedling deetiolation. At this moment, seedlings rapidly form the photosynthetic apparatus to start to produce energy and avoid photodamage. In addition, seedlings adapt their morphology to enhance light capture for photosynthesis, inhibiting hypocotyl elongation and stimulating cotyledon separation and expansion. At the molecular level, after first exposure to light, phytochromes photoreceptors interact with a subgroup of transcription factors named PIFs (Phytochrome Interacting Factors). This light-induced interaction between the phytochromes and PIF initiates a cascade of transcriptional changes that allows plants to adjust to the new light environment. At the beginning of this thesis, the PIF-regulated transcriptional networks that operate during photomorphogenesis had been described. However, the primary target genes that implement downstream cellular functions or amplify the PIF signaling pathway had not yet been identified. Therefore the main goal of this work was to identify the downstream effector genes of the PIF transcription factors to elucidate the PIF-regulated transcriptional network that represses photomorphogenic development. In order to identify new regulators of seedling deetiolation acting downstream of PIF transcription factors, we designed a genetic screen to search for mutants that suppress the constitutive photomorphogenic phenotype of the pifq mutant. Interestingly, our genetic screen has allowed the identification of 23 genes that suppress or enhance the pifq constitutive photomorphogenic phenotype. Among them, we found a big representation of genes codifying for chloroplast proteins, then, we decided to study the interplay of chloroplast biogenesis (a PIF-regulated process) and chloroplast retrograde signaling in the regulation of seedling deetiolation. The work performed allowed us to determine that dysfunctions in chloroplast biogenesis repress photomorphogenesis, through the transcriptional repression of light induced-PIF repressed genes, in order to adjust seedling development to the photosynthetic capacity of the chloroplast. Moreover, we studied the role of CDF5, a transcription factor found in our suppressor screening, and we concluded that the transcriptional regulation of CDF5 by the circadian clock and the PIF transcription factors defines a novel mechanism of regulation of growth under diurnal conditions., Las plantas, durante todo su ciclo vital, adaptan constantemente su desarrollo y crecimiento a los cambios que se producen en el ambiente que las rodea. En periodos de oscuridad, ya sea cuando las plantas germinan bajo la superficie de la tierra o cuando crecen en condiciones diurnas (noche y día), se acumulan en el núcleo los factores de transcripción llamados Phytochrome Interacting Factors (PIFs). Estos factores de transcripción regulan la expresión de miles de genes con el fin de inducir crecimiento y reprimir el desarrollo fotomorfogénico. Tras la germinación en oscuridad, una vez las plantas alcanzan la superficie y se exponen a la luz, los fitocromos, fotoreceptores que perciben la presencia de luz roja y roja lejana, se activan y se traslocan al núcleo, donde inducen la degradación de los factores de transcripción PIFs. La degradación de estas proteínas produce amplios cambios en el transcriptoma de las plantas induciendo el desarrollo fotomorfogénico. Al inicio de la tesis, las redes transcripcionales reguladas por los PIFs habían sido descritas, sin embargo, los genes que inician la cascada transcripcional que implementan las funciones celulares que permiten a las plantas desarrollarse fotomorfogénicamente eran desconocidos. Nuestro principal objetivo ha sido determinar estos genes, para ello realizamos un cribado de supresores del fenotipo fotomorfogénico constitutivo de plantas mutantes de genes PIF. Los resultados del cribado nos han permitido identificar nuevos reguladores del desarrollo fotomorfogénico que actúan como intermediarios de la cascada de señalización iniciada por los factores de transcripción PIF. Estos resultados permiten ampliar el conocimiento de la función transcripcional de los PIFs, mostrando ejemplos específicos de genes tanto inducidos como reprimidos. Además, nuestro trabajo ha permitido determinar que la biogénesis del cloroplasto es un proceso necesario para que las plantas se desarrollen fotomorfogénicamente.

Proyecto:

Estudio de la variabilidad morfológica del acetábulo y los caracteres de senescencia de la región acetabular y otros marcadores de edad del hueso coxal mediante series osteológicas. Aplicaciones en antropología y medicina forense.

  • San Millán Alonso, Marta
Conocer en detalle la morfología del acetábulo de los primates en general, y de los humanos en particular, tiene implicaciones importantes tanto en Antropología como en Medicina Clínica y Forense. Con este objetivo, se ha analizado la morfología del acetábulo y de su fosa mediante Morfometría Geométrica. Esta metodología, que ha experimentado un notable avance en los últimos años, cuantifica y analiza las estructuras morfológicas mediante coordenadas cartesianas de puntos anatómicos homólogos (landmarks). El acetábulo, por pertenecer a la articulación coxofemoral, que conecta el esqueleto axial con las extremidades inferiores, tiene implicaciones biomecánicas directas. Los resultados de la presente Tesis Doctoral, basados en el estudio de 303 primates actuales de 40 especies distintas, incluyendo humanos, han demostrado la relación significativa entre la locomoción de los primates y su morfología acetabular. Se abren así nuevas vías de investigación sobre las condiciones de vida de los primates fósiles y la evolución de los distintos tipos de locomoción. Siguiendo el mismo protocolo, se ha evaluado la morfología acetabular de 682 humanos documentados de la Península Ibérica, resultando que la morfología del acetábulo es distinta entre hombres y mujeres menores de 65 años y cambia de manera significativa a lo largo de la vida de los individuos de ambos sexos. Los varones tienen escotaduras y fosas acetabulares más pequeñas que las mujeres de la misma edad, así como un borde acetabular más extendido en dirección posterior. Siguiendo un patrón similar, el acetábulo sufre tres cambios principales con la edad: reducción de la escotadura acetabular, disminución de la fosa acetabular y modificación del borde acetabular, proyectándose éste último en dirección superior y posterior y reduciéndose en dirección inferior. Los tres cambios se deben a la proliferación de hueso a lo largo de todo el borde de la facies lunata. Por otro lado, el conocimiento en profundidad de los marcadores de edad del hueso coxal es importante para mejorar las técnicas existentes de estimación de la edad adulta y desarrollar nuevas metodologías. Los métodos utilizados hasta ahora, basados en la sínfisis púbica y la superficie auricular, han demostrado ser fiables pero poco precisos en nuestra muestra ibérica de 139 individuos, sobre todo en los adultos de edad más avanzada. Teniendo en cuenta tanto la fiabilidad como la precisión, el método de Buckberry-Chamberlain, basado en la superficie auricular, proporciona mejores resultados globales que el método de Suchey-Brooks con la sínfisis púbica. Sin embargo, esta aparente mayor eficacia del primer método se debe fundamentalmente a la comparativamente mayor amplitud de los rangos de edad que utiliza, combinado con la baja proporción de individuos menores de 60 años de la muestra analizada, donde el método Suchey-Brooks parece ofrecer resultados más precisos. Por otra parte, los perfiles de mortalidad resultantes de ambas metodologías son sustancialmente diferentes, lo que puede inducir a distintas conclusiones dependiendo de la técnica elegida de diagnóstico de la edad. Con el objetivo de paliar algunas de las limitaciones de las metodologías anteriores, se ha revisado el método de Rissech et al. (2006) basado en los cambios morfológicos que experimenta el acetábulo con la edad y se ha ampliado su aplicabilidad a mujeres, estudiando las diferencias en el proceso de maduración del acetábulo entre ambos sexos. Así, esta nueva aproximación, evaluada en 611 individuos de la Península Ibérica, ha confirmado la utilidad de la combinación del acetábulo y del cálculo de probabilidades (estadística bayesiana) en la estimación de la edad de los individuos adultos de ambos sexos, resultando en una precisión superior a los métodos tradicionales basados en el coxal, incluso en los adultos de mayor edad. Asimismo, aunque ambos sexos siguen un patrón similar de maduración acetabular, se ha observado que la tasa de envejecimiento del acetábulo es diferente entre hombres y mujeres, lo que nos lleva a sugerir la aplicación del método a ambos sexos por separado., The acetabulum is located where the femoral head attaches to the os coxa, to create the hip joint. Knowledge of the precise morphology of the acetabulum has important implications for biology, biological anthropology, forensic medicine and clinical anatomy studies. The acetabular shape has been quantified and analyzed in primates, and particularly in humans, by geometric morphometrics, a powerful tool to analyze morphological variation in anatomical structures. This recent approach has found a significant association between shape and locomotion in primates, potentially leading to a better comprehension of the poorly understood gaits of fossil primate species. Furthermore, human data show that acetabular shape varies significantly between males and females younger than 65 years old. The shape of human acetabulum also changes progressively along the adult life span, due to bone proliferation throughout the entire edge of the facies lunata. These results improve the understanding of the native acetabular shape, assist in refining age-estimation methods, and enhance surgical and prosthetic procedures. Age estimation is essential in the identification process, both in forensic and archaeological contexts. The classical aging methods based on pubic symphysis (Suchey-Brooks´s method) and auricular surface (Buckberry-Chamberlain´s method) provided low levels of accuracy in the Iberian population analyzed, especially in older individuals. Furthermore, the classic methods resulted in different mortality profiles, consequently affecting the reconstruction of life conditions of the past populations. These results highlight the necessity of new age markers and methodologies for age diagnosis. At this respect, the results from the current revision of the acetabular method demonstrate the suitability of combining the acetabulum traits and the Bayesian approach to make age estimations in adults of both sexes. The mean absolute error for the age estimation of the Iberian sample was 7.28 years for males and 7.09 years for females; these values are significantly lower than the classical methods based on os coxae in Iberian and other populations. Interestingly, the acetabular aging process follows similar trends in both sexes. However, the aging rate seems to be different between males and females, especially in middle-aged individuals, showing that females have a relatively slower aging rate in the acetabular region.

Proyecto:

Buscador avanzado