Buscador

Encontrado(s) 2202151 resultado(s)
Encontrada(s) 220216 página(s)

Les inscripcions visigodes de l’absis de Sant Miquel

 • López Vilar, Jordi
 • Gorostidi, Diana
Es presenta la lectura de les inscripcions aparegudes els anys 2001-2002 en les tasques de restauració de les pintures que decoren l’absis de l’església de Sant Miquel de Terrassa. Es confirma la cronologia de segle VI i es desxifren els textos, de caràcter didascàlic, que identifiquen els diferents personatges representats en la composició de tipus teofànic., The aim of this paper is to present the new Latin inscriptions found at the church of Sant Miquel de Terrassa during the restoration of the apse paintings in 2001-2002. Its chronology in the sixth century AD is confirmed and the painted texts are explained as identification labels intended to indicate the various figures in a Theophanic composition.
Proyecto:


Regression analysis of compositional data when both the dependent variable and independent variable are components

 • Ark, L. Andries van der‏
It is well known that regression analyses involving compositional data need special attention because the data are not of full rank. For a regression analysis where both the dependent and independent variable are components we propose a transformation of the components emphasizing their role as dependent and independent variables. A simple linear regression can be performed on the transformed components. The regression line can be depicted in a ternary diagram facilitating the interpretation of the analysis in terms of components. An exemple with time-budgets illustrates the method and the graphical features, Geologische Vereinigung; Institut d’Estadística de Catalunya; International Association for Mathematical Geology; Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona; Fundació privada: Girona, Universitat i Futur; Càtedra Lluís Santaló d’Aplicacions de la Matemàtica; Consell Social de la Universitat de Girona; Ministerio de Ciencia i Tecnología.
Proyecto:


La inocencia robada: juventud, multinacionales y política cultural = Stealing innocence: Corporate culture's war on children

 • Casas Aznar, Ferran
Este libro es una recopilación de diversos ensayos de su autor y, aunque en la contraportada se sugiere que hay un hilo conductor, una simple ojeada al índice ofrece una estructura bien extraña, carente de un capítulo final con reflexiones que globalicen, sinteticen o resuman lo expuesto, que lleven al lector a algún tipo de conclusión
Proyecto:


La mejora de la calidad de vida de las personas con lesión medular: la transición del centro rehabilitador a la vida cotidiana desde la perspectiva de los usuarios

 • Gifre Monreal, Mariona
 • Valle Gómez, Arantza del
 • Yuguero, Mercè
 • Gil, Àngel
 • Monreal i Bosch, Pilar
El retorno a la vida cotidiana para una persona con lesión medular después del periodo de rehabilitación en régimen hospitalario, es un proceso difícil no exento de dificultades y nuevos retos personales. En este trabajo nos planteamos identificar aquellos factores más relevantes que contribuyen a mejorar su calidad de vida, desde la perspectiva de las propias personas afectadas. Hemos realizado dos grupos de discusión: uno formado por 12 personas con paraplejia y otro formado por 6 personas con tetraplejia. El análisis de contenido realizado indica que, para los participantes existen dos dimensiones relacionadas con su percepción de calidad de vida una vez salen del centro de rehabilitación: a) necesidad de atención al entorno más próximo y b) preparación para el mundo real. Concluimos señalando la importancia de realizar programas de rehabilitación integral, que incluyan, rehabilitación física, aprendizaje de habilidades que posibiliten el máximo de independencia y autonomía personal y trabajo de apoyo a la familia, Returning process to the everyday life context for a person with spinal cord injury after its Hospitalization period has been defined as a moment of difficulties and personal challenges. In this article we show the most prominent factors contributing to improve quality of life from the perspective of the injured people. Two discussion groups, one formed by 12 people with paraplegia, and another formed by 6 people with tetraplejia, have been carried out. Content analysis carried out indicates that participants related quality of life quality once leaving the rehabilitation hospital with to dimensions: a) closer context need of attention and, b) real world preparation. On conclusion, to design integral rehabilitation programme, physical rehabilitation, learning abilities to allow maximum autonomy and, family assessment must be included
Proyecto:


Rhetoric in Spain: an overview

 • Iglesias, Narcís
 • Załęska, Maria
In the paper, the author stresses the main trends in Spain in contemporary research in rhetoric, as well as the most infl uential authors, their international renown, the current major research projects and their theoretical and methodological input into the scholarly discussion in Spain. After discussing the general framework, the author presents contributions by individual scholars included in this monographic issue
Proyecto:


Educació i immigració: de la ingenuïtat social al compromís pedagògic

 • Besalú, Xavier
Aquest text correspon a la lliçó inaugural del curs 2001-2002 de la Societat Catalana de Pedagogia, dictada el dia 9 d’octubre de 2001 a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, El propòsit d’aquest text és fer una mena de balanç del que han estat els plantejaments teòrics i pràctics de la pedagogia centrada en la immigració i la interculturalitat, fixant-me en dos moments: el de l’emergència d’aquest nou àmbit d’estudi i actuació, que situo en els anys que van de 1989 a 1993; i el de la situació que vivim actualment i que considero significativament diferent. La hipòtesi de partida era que la pedagogia hi havia tingut una presència més aviat subalterna i poc decidida, marcada per la inhibició i la dependència d’altres disciplines científiques, i per una certa ingenuïtat en cercar un territori propi, fins a cert punt incontaminat, diferenciat del contradictori i complex entramat social, ple d’irracionalitats i conflictes. L’argument hipotètic es tancava amb una crida al compromís pedagògic, és a dir, moral i polític, amb tots els ciutadans -tant els que ho són de dret com els que ho són de fet- i amb la comunitat de referència, per contribuir alhora a incrementar els índexs de llibertat, justícia i cohesió social
Proyecto:


Política, Pedagogia, Propaganda: una altra mirada a la desafecció política de la ciutadania

 • Besalú, Xavier
Departing from the assertion of the Catalan politician Rafel Campalans «politics means pedagogy», the article shows how in general professional politicians misuse the word pedagogy, often equating it to mere propaganda. At a later point it is argued that the political disenchantment of citizens is not only a subjective feeling, but is rather also due to more structural reasons: the power and the role of the economy and the impact of the information and communication technologies, beginning with the mass media. To illustrate what pedagogy could teach politics, he analyses the theoretical and practical contributions of two great 20th Century pedagogues: Paulo Freire and Lorenzo Milani. Regarding Freire, he emphasises that the point of departure for any political or educational intervention must be the understanding of other people’s reality. And he highlights Milani’s capacity for indignation and for transforming this indignation into political and educational action, Partint de l’afirmació del polític català Rafel Campalans «política vol dir pedagogia» es mostra com, en general, els polítics professionals fan un mal ús de la paraula pedagogia, assimilant-la sovint a la simple propaganda. Més endavant, s’argumenta que la desafecció política de la ciutadania no és només un sentiment subjectiu, sinó que obeeix també a raons més estructurals: el poder i el paper de l’economia i l’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació, començant pels mitjans de comunicació de masses. Per exemplificar el que pot ensenyar la pedagogia a la política, s’analitzen les aportacions teoricopràctiques de dos grans pedagogs del segle XX: Paulo Freire i Lorenzo Milani. De Freire es destaca que el punt de partida per a qualsevol intervenció política o educativa ha de ser la comprensió de la realitat que viuen els altres. I de Milani s’emfasitza la seva capacitat d’indignació i de transformar aquesta indignació en acció política i educativa
Proyecto:


La Competència en matèria de llengua pròpia en el nou Estatut

 • Cabellos Espiérrez, Miguel Ángel
After some preliminary considerations regarding the meaning of the new Statute as regards the division of jurisdiction, this article focuses on an analysis of jurisdiction in matters concerning the autochthonous language granted in article 143.1 of the Statute of Autonomy of Catalonia. In this regard, after analyzing the autochthonous language - official language relationship, the article examines how this relationship has been reflected in constitutional case law and what constitutional case law has found with respect to communities with an autochthonous language and the jurisdiction that is left in the hands of the central government with regard to Spanish. At the same time, other factors that, as can be deduced from the case law itself, affect and condition the exercise of regional jurisdiction, are analyzed. In this regard, special attention is paid to the material substantive section in which regional jurisdiction should apply (education, consumers, etc.), which has its its own set of jurisdictional rules, and the influence of the fact that regional language jurisdiction should also be exercised vis-à-vis branches of government that are not part of the autonomous government of Catalonia (Generalitat). As this paper shows, the construction of case law around these issues has not been uniform or free from contradictions. The article number 143 of the Statute of Autonomy of Catalonia (while at the same time underscoring the cuts that were introduced in the text as it moved through Congress and the consequences that these cuts may entail), as well as what space is left to the central government, especially in the area of teaching, given the recent proposals from some of the parties to reform the National Education Act in order to include the right to receive classes in the vehicular language the student body chooses, in such a way that in autonomous communities with two official languages the students would be separated according to their choice. Finally, the article initiates a discussion about the implementation of article 143 of the Statute of Autonomy of Catalonia, and makes reference to the impact that the recent decision, docket number 247/2007, handed down by the Constitutional Court may have on language rights, given the existence of jurisdiction over the autochthonous language, El artículo, después de unas consideraciones preliminares sobre la significación del nuevo Estatuto en el ámbito de la distribución de competencias, se centra en el análisis de la competencia reconocida en el artículo 143.1 eac en materia de lengua propia. En este sentido, después de analizar el binomio lengua propia-lengua oficial, se estudia de qué manera éste ha tenido resonancia en la jurisprudencia constitucional y cómo se ha pronunciado ésta sobre la competencia en materia lingüística de las comunidades con lengua propia y sobre la competencia que se reserva al Estado en relación con el castellano. Junto con ello, se analizan otros factores que, tal como se deriva de la propia jurisprudencia, inciden y condicionan el ejercicio de la competencia autonómica; particularmente, el sector material sustantivo en que ésta se debe aplicar (enseñanza, consumidores, etc.), y que tiene su propio régimen competencial, y la incidencia que tiene el hecho de que la competencia lingüística autonómica se deba ejercitar también ante administraciones que no son la de la Generalidad. Como se muestra en este trabajo, la construcción jurisprudencial sobre estas cuestiones no ha sido unívoca ni ha estado exenta de contradicciones. A continuación, se analiza la competencia del nuevo artículo 143 eac (subrayando el recorte que sufrió durante su tramitación en el Congreso, y las consecuencias que ello puede tener), así como cuál es el espacio que queda reservado al Estado, especialmente en el ámbito de la enseñanza, ante las propuestas recientes de algún partido de reformar la Ley estatal de educación con el fin de incluir el derecho a recibir enseñanza en la lengua vehicular que el alumnado escoja, de manera que en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales se separaría a los alumnos en función de su elección. Finalmente, se hacen algunas consideraciones sobre el desarrollo del artículo 143 eac, así como una referencia a la incidencia que puede tener la reciente stc 247/2007 sobre los derechos lingüísticos, ante la existencia de la competencia sobre lengua propia
Proyecto:


Mujeres rurales profesionales: su evaluación del medio rural en Cataluña y Galicia

 • García Ramón, María Dolores
 • Baylina Ferré, Mireia
 • Porto, Anna María
 • Salamaña i Serra, Isabel
 • Villarino, Montserrat
Within the context of the new ruralities reshaped by globalization processes some educated women decide to stay at the countryside where they develop their own life project. It is a relatively new phenomenon taking into account the steady process of female migration from rural areas that has taken place in Spain for decades. Through in-depth interviews we attempt to set out how rural women perceive themselves and assess rurality nowadays in rural areas of two Spanish regions, Catalonia and Galicia. Women’s critical perceptions of the new ruralities, created by a process of education and urban life experiences, may become a mirror for younger (female) generations, Dentro del contexto de las nuevas ruralidades algunas mujeres profesionales han decidido quedarse en el mundo rural para desarrollar su propio proyecto profesional y vital. Es un fenómeno nuevo dado el proceso constante de emigración rural hacia las ciudades que España ha sufrido en el pasado. La investigación la hemos llevado a cabo en zonas rurales de Cataluña y Galicia a través de entrevistas en profundidad. Nuestro objetivo es captar cómo estas mujeres profesionales perciben no solo el mundo rural sino también a las mujeres rurales actuales. Su percepción, fruto de un proceso de formación y experiencia de vida en otros lugares, urbanos, se puede convertir en un espejo para las generaciones más jóvenes de mujeres
Proyecto:


L'escola i el futur

 • Besalú, Xavier
L’article és fill d’una conversa pública organitzada pel Departament de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona sobre ‘El futur de l’escola i l’escola del futur’. L’autor dóna una rellevància especial a les pulsacions següents del moment present: el sentit actual i futur de la institució escolar, la privatització de l’educació, el paper substantiu de les famílies, la dificultat per construir les identitats de les persones i el cànon curricular
Proyecto:


Buscador avanzado