Buscador

Encontrado(s) 2197590 resultado(s)
Encontrada(s) 219759 página(s)

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge en l’hoquei patins: La comunicació de l’entrenador

  • Jurado i Salvans, Sílvia
Aquest treball de recerca planteja l’estudi de la conducta verbal i no verbal durant quatre partits d’un entrenador base d’hoquei sobre patins. L’objectiu principal de l’estudi és observar quines conductes predominen de forma verbal i no verbal en l’entrenador, i com les gestiona davant l’encert i l’error dels jugadors/es. Per aquest motiu s’ha creat un instrument d’observació de la conducta i s’han establert un seguit de categories observables. A partir de l’anàlisi de les dades obtingudes es podrà verificar amb tendències numèriques, quin tipus de comunicació verbal i no verbal predomina i quines estratègies utilitza davant l’encert i l’error dels participants. El reforç positiu serà l’element més treballat davant l’encert, i els crits i les lamentacions ho seran davant l’error. El feedback serà l’element analitzat més sorprenent., This research seeks to study the verbal and non-verbal behavior during four roller hockey matches from the coach view. The main goal of the work is to identify the predominant behaviors in the verbal and non-verbal mode of the coach, and the way the coach manages the success or failure of the players. From the analysis of the data we will be able to verify the numerical trends, which kind of verbal and non-verbal communication dominates and which strategies are used in the success or failure of the participants. The positive reinforcement is going to be the key element in front of the success, while the shouts and cries are going to be the answer in front of the failure. The feedback is going to be the most surprising element to study.
Proyecto:
Ver en:


Impacte d'un programa HIIT de 4 setmanes de duració per disminuir el percentatge de greix corporal en dones actives amb sobrepès lleuger de 28 a 32 anys

  • López Suárez, José Manuel
Objectiu: aquest estudi pretén identificar l’impacte que té un programa d’Entrenament Intervàlic d’Alta Intensitat (HIIT) de 4 setmanes de duració en la reducció del greix corporal. Mostra: 4 dones residents a Catalunya, físicament actives (categoria II IPAQ) de 30,08 ± 2,10 anys d’edat i un Índex de Massa Corporal (IMC) de 25,15 ± 0,45. Metodologia: S’utilitza una investigació del tipus quasi experimental (Thomas [et al.], 2007), en la qual en una mateixa mostra es fa una avaluació inicial de les variables, hi ha una fase d’observació de la rutina d’exercici habitual de la mostra (4 setmanes), es realitza un altre avaluació prèvia al programa HIIT i finalment es realitza una última avaluació de variables posterior al HIIT. Variables: pes corporal (Kg), l’IMC i la composició corporal (massa grassa, òssia, muscular i residual). Instruments: per a la mesura de les diferents variables es realitza un estudi antropomètric, un mètode doblament indirecte que s’aplica seguint les recomanacions del Grup Espanyol de Cineantropometria (GREC) i la Federació Espanyola de Medicina de l’Esport (FEMEDE) per al grup de població seleccionat. HIIT: respecte al programa HIIT es realitzen dues sèries d’intervals de 30’’x 3 al 85% del VO2màx amb pauses actives de 120” al 50% VO2màx la primera setmana, fins a una progressió que finalitza amb dues sèries d’intervals de 60”x 5 al 85% del VO2màx amb pauses de 120” al 50% VO2màx. Resultats: després de l’aplicació del programa HIIT, la mostra ha perdut 1,65 ± 0,75kg de pes corporal, té un IMC de 24,45±0,55, ha reduït el percentatge de greix corporal en un 7,24% (1,53 Kg) i ha augmentat el percentatge de massa muscular en un 4,85% (1kg) . Conclusions: un programa HIIT de 4 setmanes de duració és efectiu per reduïr el percentatge de massa grassa en dones de fins a 32 anys amb sobrepès lleuger que ja tenen un hàbit d’activitat física establert., Aim: the final goal of the present study is to analyse the impact of a 4-week High Intensity Interval Training (HIIT) programme in the reduction of body fat. Sample: four women resident in Catalonia, physically active (category II IPAQ) aged 30.08 ± 2.10 with a BMI (Body Mass Index) of 25.15 ± 0.45. Methodology: a quasi-experimental research method is used (Thomas [et al.], 2007). An initial evaluation of variables is followed by an observation of the subjects’ routine physical activity (4 weeks); a second evaluation prior to the HIIT programme and a final evaluation of variables after the HIIT session. Variables: the main variables analysed are body weight (kg), BMI, body composition (fat, bone, muscular and residual mass). Instruments: an anthropometric study is used to measure the variables. This anthropometric study follows a double indirect method; which is the method of choice by the Spanish Group of Cineanthropometry (GREC) and the Spanish Medical Sport Federation (FEMEDE) for the selected population group. HIIT: the HIIT programme consists in two interval series of 30”x3 at 85% VO2max with active pauses of 120” at 50% VO2max for the first week, with an increasingly progression reaching two series of 60”x5 at 85% VO2max with active pauses of 120” at 50% VO2max at the end of the programme. Results: after the HIIT programme, the sample has lost 1.65 ± 0.75 kg of body weight, has a BMI of 24.45 ± 0.55, has decreased body fat percentage in 7.24 % (1.55kg) and has increased muscular mass percentage in 4.85% (1.0kg). Conclusions: a HIIT programme is effective in reducing body fat percentage in slightly overweight women up to 32 years old who practise sport regularly.
Proyecto:
Ver en:


Impacte d’un programa breu d’Activitat Física dins la jornada laboral, en dones d’oficina, sobre els nivells d’estrès, la satisfacció laboral, el benestar personal i el temps assegut

  • Rio Mendoza, Miriam
El principal objectiu d’aquest estudi és saber quin impacte té un programa curt d’Activitat Física (AF), dins la jornada laboral en dones d’oficina, sobre els nivells d’estrès, la satisfacció laboral, el benestar personal i el temps que es passa assegut. S’analitzen quatre variables, la principal és l’estrès, les secundàries són, la satisfacció laboral, el benestar personal i el temps assegut. L’instrument de mesura de totes elles són els qüestionaris, per tant és un estudi quantitatiu i experimental. La mostra està formada per 10 dones d’entre 34 i 53 anys, treballadores d’oficina; 7 són les que realitzen els 10 minuts d’AF, el grup intervenció (GI) i les 3 restants el grup control (GC). Els resultats pre i post, indiquen que el grup intervenció obté més beneficis que el grup control, sobretot en el nivell d’estrès i en menor mesura en les altres tres variables., The main purpose of this study is, to know what impact has a short Physical Activity (PA) program into working day for women office workers on stress levels, job satisfaction, wellbeing and sitting time. Analysed four variables, the main it is stress levels, and the others are, job satisfaction, well-being and sitting time (secondary variables). Measuring instrument are questionnaires, so it’s quantitative and experimental study. Sample consisted of 10 women, aged between 34 and 53 years old, all of them office workers; 7 do 10 minutes of Physical Activity, these are intervention group, and the others three are control group. Pre and post results show that the intervention group gets more benefits than the control group, especially in stress level and in lower measure in the other three variables.
Proyecto:
Ver en:


Impacte del calçat esportiu estàndard i calçat minimalista en la biomecànica dels corredors, no competitius, durant el seu temps d’oci

  • Sala Pagès, Anna
Context: Biomecànica en la pràctica esportiva Objectiu: Analitzar l’impacte del calçat estàndard i minimalista en la flexió dels angles de turmell, genoll i de l’articulació coxofemoral i els moviments articulars dels corredors populars i, comparar la freqüència de passes per minut en els diferents tipus de calçat. Mostra: 4 nois corredors amateurs (2 corredors experimentats amb calçat minimalista fivefingers i 2 novells amb aquest tipus de calçat). L’edat dels individus oscil·la entre 22 i 24 anys, alçada entre 174 i 179 cm i la massa corporal entre 66 i 74 kg i, practiquen running dos dies a la setmana, com a mínim. Mètode: Realitzar 2 sèries de 10 minuts cada una a 8 km/h sobre una cinta mecànica. La primera sèrie, l’atleta córrer utilitzant el seu calçat habitual i, en la segona sèrie, amb el calçat no habitual (calçat que no ha utilitzat mai o durant els últims 6 mesos). Resultats: S’ha observat diferències significatives interindividuals en l’angle de flexió de turmell de 6.529º (SD=9.126) (p<0.01), en la flexió del genoll que és de 3.290º (SD=7.779) (p<0.01) i en el moviment articular de l’extremitat inferior esquerre que és de 0.735º (SD=3.177) (p=0.005). Conclusions: El tipus de calçat modifica la biomecànica dels corredors practicants del running durant el temps d’oci, sobretot, en l’angle de flexió del turmell i del genoll. Els individus realitzen més passes per minut quan utilitzen calçat minimalista fivefingers., Context: Biomechanical study in sports Aim: Analyzing the impact of minimalist and standard trainers in the bending angle of the ankle, knee and hip joints and the joints movements of the ordinary runners and comparing the frequency of steps per minute in different types of footwear. Sample: 4 male amateur runners (2 experienced runners with minimalist footwear and 2 inexperienced runners with this type of footwear). Their age range is between 22 and 24, their height between 174 and 179 cm and their weight between 66 and 74 kg. They go at least twice a week. Method: Do 2 sets of 10 minutes each one at 8 km/h on a treadmill. On the first set, the runner uses his usual footwear and on the second set he uses unfamiliar footwear, that’s to say, trainers that the runner has never used or at least during the last 6 months. Results: It has been noticed significant differences between participants in their ankle bending angle of 6.529º (SD=9.126) (p<0.01), in knee bending of 3.290º (SD=7.779) (p<0.01) and joints movements of left extremity of 0.735º (SD=3.177) (p=0.005). Conclusions: The type of footwear modifies the biomechanic of popular runners, especially, in ankle and knee angle. The participants do more steps per minute when they use minimalist footwear.
Proyecto:
Ver en:


Influència de la pràctica esportiva federada en el rendiment acadèmic

  • Santaella Oller, Xavier
Es porta a terme un estudi correlacional amb l’objectiu de comprovar la influència que té la pràctica esportiva federada sobre el rendiment acadèmic. La mostra és de 147 alumnes d’ESO de l’institut Jaume Callís de Vic i dos experts de la matèria, una professora d’Educació Física i un entrenador. Es parteix de l’hipòtesi que els alumnes d’ESO del Jaume Callís que fan alguna pràctica esportiva federada tenen uns millors hàbits d’estudi i també uns millors resultats acadèmics, per tant, un millor rendiment acadèmic. Per comprovar-ho s’han pres dades dels hàbits de pràctica físico-esportiva, els hàbits d’estudi per tenir una variable del rendiment acadèmic, i també dels resultats acadèmics. Es conclou que la pràctica esportiva federada té influència positiva en els resultats acadèmics i no en els hàbits d’estudi, les quals aquestes dues últimes variables es correlacionen positivament entre elles., It carries out a correlational study with the objective to check the influence of the federal sports on academic performance. The sample of 147 secondary school students of the institute Jaume Callis Vic and two experts in the field, a physical education teacher and coach. Part of the hypothesis that the students of ESO James Callis making any federated sport have better study habits and better academic results, therefore, better academic performance. To check data taken physical-sport practice habits, study habits to have a variable of academic performance and academic results. We conclude that sport has a positive influence on federal academic performance and study habits, which latter two variables are positively correlated with each other.
Proyecto:
Ver en:


El circ com a alternativa per a tornar a connectar adolescents i joves en el món del lleure i l'activitat física : Identificador de motivadors i barreres per la participació en activitats centrades al circ

  • Solanas Jané, Roger
Introducció: en una societat on la motricitat queda eclipsada per les noves tecnologies, on les activitats físiques cada vegada es deixen més de banda i on cada vegada són més les activitats individualistes penso que és bàsic estudiar tots aquests factors per intentar redreçar aquesta situació. Per això els objectius de la meva recerca són identificar quines són les principals barreres i motivacions per a la població de 16 a 17 anys de la Roca del Vallès per a la pràctica d’activitat física i veure per aquest mateix sector de població si realitzaria una activitat física recreativa enfocada en el circ. Mètodes: s’ha utilitzat la metodologia qualitativa, amb entrevistes realitzades a 9 joves – adolescents, 5 noies i 4 nois, on 4 d’aquestes persones realitzen activitat física de forma regular i 5 no en realitzen de forma habitual, per a veure les principals barreres i motivacions pel que fa a l’activitat física. Posteriorment es van realitzar dos grups de discussió, nois i noies separats, per a veure si realitzarien una activitat física recreativa enfocada en el circ. Resultats: en el grup mostra analitzat podem observar que tant les persones que realitzen activitat física d’una forma habitual, com les que no ho fan, tenen una percepció de l’activitat física molt bona. Però les persones sedentàries hi veuen molt impediments alhora de realitzar-la. En canvi, la majoria del grup mostra sí que realitzaria una activitat física relacionada amb el circ ja que ho veurien com una activitat motivant, innovadora i amb un potencial lúdic i recreatiu molt gran. Conclusions: per aconseguir mantenir els hàbits saludables en l’etapa adolescent és clau trobar l’activitat física més satisfactòria per a ells, i el circ pot ser una molt bona opció., Introduction: in a society where mobility is overshadowed by new technologies, where physical activity is increasingly left hand over and where activities are becoming more individualistic I think it’s essential to study all these factors to try to redress this situation. So my research goals are to identify what are the main barriers and motives for the population between 16 to 17 years of La Roca del Vallès for physical activity and see if this sector of the population would make a recreational physical activity focused on the circus. Methods: the methodology used qualitative interviews with nine young people - teenagers, four boys and five girls, four of which these people perform physical activity regularly and 5 don’t perform regularly, to see the main barriers and motivations regarding physical activity. Then two groups were created, boys and girls separated, to see if recreational physical activity is focused on the circus. Results: in the sample analyzed shows that we can see the people who perform physical activity in a usual way, as they don’t do, both have a perception of good physical activity. But there are very sedentary people impediments while performing it. Instead, most of the sample group does perform a physical activity related to the circus because it would be a motivating activity, innovative potential and a great leisure and recreation. Conclusions: to be able to maintain healthy habits in the adolescent stage is key disturb physical activity more satisfying for them, and the circus can be a very good option.
Proyecto:
Ver en:


Activitat física i fibromiàlgia : Barreres i facilitadors a la pràctica d'exercici físic en homes i dones que pateixen fibromiàlgia a Barcelona i Sabadell

  • Verdaguer París, Albert
L’objectiu del present estudi és explorar les barres i els facilitadors a la pràctica d’exercici físic ens homes i dones que pateixen fibromiàlgia a Barcelona i Sabadell. Per duu a terme l’estudi es van reunir 12 usuaris afectats amb fibromiàlgia, essent 10 dones i 2 homes d’entre 30 i 60 anys, per realitzar-hi diferents grups de discussió. S’ha observat com els homes i les dones amb fibromiàlgia no identifiquen moltes més barreres que facilitadors a la pràctica d’exercici físic, essent aquestes iguals en dones i pràcticament igual en els homes, on s’ha identificat una barrera més en detriment dels facilitadors., The aim of this study is to explore the barriers and facilitators of physical exercise for men and women with fibromyalgia of Barcelona and Sabadell. To conduct the study met 12 affected users fibromyalgia, being 10 women and two men aged 30 and 60 years, to do diferent discussion groups. The men and women with fibromyalgia do not identify much more barriers than facilitators to physical exercise. However, men identify one more barrier, it means that they tend to identify more difficulties than advantatges. The perception of women is proporcional: they identify the same number of barriers and facilitators.
Proyecto:
Ver en:


L'acolliment familiar : una mesura de protecció a l'infància

  • Cebral i Pilon, Christelle
  • Agut i Masip, Tània
La nostra recerca ha tingut com a punt de partida realitzar un estudi sobre una mesura de protecció a la infància en situació de risc o desemparament, les famílies d’acollida concretament a Catalunya. El treball presenta un marc teòric que defineix el concepte, diferenciant-lo de l’adopció, que sovint són conceptes que es confonen. A més a més, s’exposen les diferents modalitats i experiències d’acolliment existents. S’ha elaborat un marc legal a partir de les lleis i decrets sobre els drets dels infants que regulen diferents serveis i conceptes bàsics sobre l’acolliment. El treball està enfocat en el procés d’acolliment i tot el que comporta, tan a nivell de relacions dins l’àmbit escolar, àmbit familiar biològic o no, com a nivell psicològic de l’infant. Per recollir informació sobre els diferents serveis que atenen aquests infants i les famílies implicades, conèixer experiències reals o associacions que donen suport als diferents agents, hem realitzat entrevistes estructurades i semiestructurades. Hem cregut oportú introduir en la majoria dels apartats un seguit d’aportacions i/o comentaris extrets de les entrevistes realitzades amb famílies d’acollida, joves que han estat acollits o actualment en acolliment, institucions i associacions implicades, per donar més coherència i poder fer una comparació de la teoria i la pràctica. A partir de la informació extreta dels instruments i de la recerca teòrica, s’han elaborat unes conclusions respecte els objectius plantejats en aquest projecte., The starting point of our research has been a study on a measure to protect children who are in risk or neglect situations, foster families specifically in Catalonia. This project presents a theoretical framework that defines the concept, differentiating it from adopting, concepts that are often confused. In addition, it presents the various modalities and experiences of fostering that exist. We have developed a legal framework based on laws and decrees laws on the children’s rights that regulate the different services and basic concepts about foster families. The project is focused on the fostering process and all that entails, both in terms of relationships within the school environment, biological family or not and psychological level of the child. To collect information from the different services that cater for these children and families involved, real experiences and associations that support the different agents, we have made structured and semi-structured interviews. We thought appropriate to introduce in most sections a series of contributions and/or comments obtained from interviews with foster families, young people who have received or currently in foster care, institutions and associations involved, to give more consistency and to make a comparison between theory and practice. Based on the information extracted by this instrument and theoretical researches, we have extracted conclusions related with our main objectives of the project.
Proyecto:
Ver en:


Estudi dels coneixements i dificultats al parvulari entorn la geometria

  • Armengol i Rubio, Cristina
Aquest treball consisteix en fer un estudi per tal d’identificar quines dificultats i coneixements tenen un grup d’alumnes de P4, respecte a les figures geomètriques de dues dimensions, més concretament, figures com el quadrat, el rectangle, el triangle i el cercle. A l’inici de l’estudi es durà a terme un test inicial per observar quins coneixements i quines dificultats presenten els alumnes. Una vegada s’hagin detectat les dificultats que presenten els alumnes, s’elaborarà una proposta didàctica o una intervenció concreta, per tal de millorar el coneixement d’aquestes figures geomètriques. Finalment, un cop realitzades totes les intervencions, s’utilitzarà el mateix test que s’ha fet servir a l’inici de l’estudi, per tal de contrastar els resultats i veure si la intervenció realitzada ha millorat els coneixements dels alumnes., This work consists of doing a study to identify which difficulties and knowledge have one group of P4 students, taking into account two-dimensional geometric shapes, more specifically figures such as the square, the rectangle, the triangle and the circle. To start the study there will be an initial test to observe the knowledge of the students and the difficulties they present. Once the difficulties are detected, a didactic proposal or a concrete intervention will be elaborated to improve the knowledge of these geometric shapes. Finally, having done all the interventions, the same test done at the beginning will be used to check the results and analyse if the intervention has improved their knowledge.
Proyecto:
Ver en:


Buscador avanzado