Buscador

Encontrado(s) 2244387 resultado(s)
Encontrada(s) 224439 página(s)

Design of a bench to allocate accelerometers and gyroscopes on a sailplane

 • Castro Ruiz, Oscar
El proyecto consiste en el diseño de unos soportes destinados a llevar acelerómetros y giroscopo en un planeador, con el objeto de poder realizar medidas relacionadas con su movimiento.
Proyecto:


Sequential sampling algorithms: unified analysis and lower bounds

 • Gavaldà Mestre, Ricard
 • Watanabe, Osamu
Sequential sampling algorithms have recently attracted interest as a way to design scalable algorithms for Data mining and KDD processes. In this paper, we identify an elementary sequential sampling task (estimation from examples), from which one can derive many other tasks appearing in practice. We present a generic algorithm to solve this task and an analysis of its correctness and running time that is simpler and more intuitive than those existing in the literature. For two specific tasks, frequency and advantage estimation, we derive lower bounds on running time in addition to the general upper bounds.
Proyecto:


Projecte Inspira'ns: detecció d'idees relacionades

 • Vigo, M.
El projecte Inspira'ns compta amb un sistema online per a la recollida de suggeriments i comentaris (Idea) d'usuaris. Aquests comentaris es classifiquen per categories (Aplicacions mòbils, Banca mòbil, Banca per Internet, Caixers i Targetes), i pels temes que tracten (el tema és lliure, generalment es tracta de peticions de millora d'un servei o problemes detectats amb algun producte o servei, entre d'altres). Sovint els usuaris es refereixen a una mateixa Idea, és a dir, es reben suggeriments i comentaris repetits. Actualment, la classificació d'aquestes idees es duu a terme de forma manual. L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar una metodologia que permeti detectar que una nova Idea és similar a una Idea anterior rebuda. És a dir, donat un conjunt D d'idees, determinar si una nova Idea d està relacionada (és similar) amb alguna de les idees del conjunt D.
Proyecto:


Optimització de servei d'una xarxa WiFi corporativa

 • Homar Pastor, Adrià
En aquest treball s'analitza una xarxa WiFi d'un centre universitari a partir de la base de coneixements tècnics de la carrera, i d'un aprofundiment teòric específic sobre la seguretat de la tecnologia, per tal d'extreure mesures correctives que permetin millorar l'estat i la qualitat del servei ofert a través d'aquesta xarxa. Es realitza un abordatge doble que es manté durant la part principal del treball, en el qual es realitzen dues línies paral·leles que permeten la implementació de mesures correctives a curt termini i el disseny i integració d'una arquitectura de sistemes d'informació a llarg termini. Aquest treball fa especial èmfasi en la seguretat de la tecnologia WiFi, per tal d'aportar robustesa i fiabilitat a la xarxa que permetin aconseguir el màxim temps de servei operatiu possible. Així doncs, l'enfocament dual es repeteix en una altra dimensió, on l'augment de la disponibilitat de la xarxa es troba en la intersecció de seguretat i millores tècniques. Aquests dos pilars han estat presents tant en les correccions tècniques com en la construcció de nous sistemes i procediments en el departament de tecnologies de la informació del centre. Les recerca d'eines i sistemes d'informació és també una part integral d'aquest projecte. A través d'ells s'aconsegueix una major proactivitat en les tasques de manteniment i prevenció i resolució d'incidències, tenint aquesta millora un impacte enorme en la disponibilitat del servei. És a través de la resolució del conjunt d'aspectes considerats en aquest treball que s'obté una millora real en l'experiència d'usuari de la xarxa.
Proyecto:


Models abstractes de representació de llenguatges regulars

 • Hernandez Vilar, Robert
Models abstractes de representació de llenguatges regulars. Especificació i disseny d'una aplicació per reproduir alguns models abstractes de representació de llenguatges regulars. Aquest projecte té dos grans objectius molt clars i diferenciats. Per una banda, i sobretot des del punt de vista de l’estudiant, l’objectiu és ampliar els coneixements introduïts a ALCC. El bon regust de boca deixat per l’assignatura, la curiositat i les ganes de seguir aprenent justifiquen aquest punt. Aquest és el motiu principal que mou l’estudiant a fer el seu PFC sobre aquesta temàtica. L’altre gran objectiu d’aquest projecte és la realització d’una aplicació que permeti operar i simular el funcionament d’algunes de les formes de representació dels llenguatges formals. Algunes d’aquestes representacions van ser introduïdes a l’assignatura d’ALCC, d’altres s’han aprés com a objectiu del projecte. Aquesta aplicació és pensada des del seu inici com una aplicació que pugui ser usada com a eina per qualsevol persona interessada en l’estudi de temes d’aquest àmbit
Proyecto:


Models no-lineals d'efectes mixtes per estudiar la dinàmica viral de pacients infectats pel VIH

 • López Blázquez, Raquel
Objectiu: Valorar si I'Enfurvitide (ENF; T-20) augmenta I'activitat antiviral d'una combinació de quatre fàrmacs antirretrovirals (Lopinavir/Ritonavir. Efavirenz, Lamivudina í Tenofovir) en pacíents infectats pel VIH que no han pres cap tractament antirretroviral anterior. Métodes: S'ha realitzat un estudi pilot amb pacients VIH positius i naïves als tractaments antirretrovirals que tenien una càrrega viral superior a les 10.000 còpies/ml i cap resisténcia documentada als farmacs subministrats. Els pacients van ser aleatoritzats per rebre Enfurvitide (Grup ENF) o no (Grup Control) en combinació amb Lopinavir/Ritonavir, Efavirenz, Lamivudina i Tenofovir. L'activitat antiviral va ser avaluada mitjançant I'estudi de l'evolució de la càrrega viral en els dos grups de tractament. Es coneix que la dinàmica viral, en resposta al tractament administrat, té dues fases de decreixement: una primera fase de decaïment ràpid i una segona fase de decreixement més suau, fins que s'estabilitza. Aquesta càrrega viral va ser mesurada en el moment basal, cada 6 hores durant els 3 primers dies, 1 cop del dia 4 al dia 7 i després cada 3 dies fins la setmana 4. Per tal de modelar la dinàmica viral s'han ajustat models nolineals d'efectes mixtes de la forma Aexp(-Bt) + Cexp(- Dt), que representen les dues fases de decreixement exponencial.
Proyecto:


Fabricación de detergente en polvo

 • Adalid Gavilan, Nieves
Aquest projecte consisteix en dimensionar una planta que fabrica detergent en pols pel rentant de la roba. El tensioactiu per excel·lència pel rentat de la roba és el dodecilbencensulfonat sòdic, per tant, s’obtindrà i es prepararà una fórmula de detergent. A més a més, es realitza un estudi de l’acció negativa del detergents en el medi ambient, protecció i seguretat en la fàbrica, una simulació dels càlculs, un diseny detallat i general de la planta, un plec de condicions i un pressupost per aconseguir una producció rentable.
Proyecto:


Anàlisi de les variacions de la velocitat comercial dels autobusos urbans en relació a la demanda i la interacció amb el vehicle privat

 • Santandreu i Colàs, Queralt
En els últims anys hem observat com problemes causats per l’augment dels índex de motorització i de la demanda de mobilitat afecten les nostres ciutats. En aquest context el transport públic es presenten com a una possible i molt recomanable solució. Però per tal que el transport col•lectiu es presenti com una veritable solució als problemas de congestió i pol•lució de les ciutats cal que aquest sigui eficient i competitiu respecte als altres modes de transport. Un factor clau per determinar l’eficiència del transport públic és la velocitat comercial d’aquest, entesa com la velocitat mitjana entre l’origen i el final del trajecte. L’estudi que es presenta parteix de dades reals recollides en els autobusos que circulen per l’Eixample de Barcelona. L’estudi es divideix en dues etapes, primer es fa un anàlisi exhaustiu de les dades reals per extreure conclusions sobre les velocitats comercials dels autobusos urbans. En la segona etapa es comparen les velocitats reals amb models de predicció d’aquest paràmetre. L’anàlisi de dades es centre principalment en realitzar un anàlisi clúster que classifiqui les línies d’autobús en grups d’elements similars. L’anàlisi clúster és un a técnica estadística d’anàlisi multivariant que estableix una mesura de similitud entre elements (distància) i una mesura de similitud entre grups (mètode) i que construeix k grups d’elements el més similars entre sí i que alhora els grups siguin el màxim de diferents ntre ells. El nombre de grups o la seva composició no es coneix a priori i s’estableix com a resultat del mateix anàlisis. Un cop establerts que els autobusos de Barcelona es poden classificar en tres grups segons les seves velocitats comercials entre parades s’afegeix a l’estudi i a la classificació dades de demanda de les línies estudiades. Amb una nova classificació s’estableix que també hi ha tres tipus de línies tenint en compte dades de velocitats i demandes. Comparant resultats de la primera i la segona classificació es veu que la segona dóna resultats més coherents amb la realitat quan s’analitzen les velocitats comercials mitjanes per grup. Un cop analitzades les dades reals es vol examinar un model teòric de predicció de les velocitats dels autobusos urbans i veure si coincideix amb la realitat observada a Barcelona. Per això es comparen les velocitats comercials horàries reals amb les obtingudes amb el model proposat per Daganzo (2009). En aquest model es considera la velocitat de creuer dels autobusos com una dada pròpia de la xarxa. D’aquesta manera el model depèn del temps de parada, més concretament el temps de pujada dels usuaris, i del temps de frenada i acceleració per parada. Per considerar un model amb més variables i reduir l’error comés amb el model previ es considera la velocitat de creuer com una funció del flux de vehicles privats al corredors per on circulen els autobusos estudiats i s’intenta trobar la relació entre el flux de vehicles privats i la velocitat comercial dels autobusos. Com a conclusió desprès d’haver comparat els dos models amb la realitat de Barcelona veiem que els dos s’aproximen a la realitat i que com és obvi si considerem més paràmetres més es complica el model però més s’aproxima a la realitat.
Proyecto:


Reducing energy with asynchronous circuits

 • Rivas Barragan, Daniel
Reducing energy consumption using asynchronous circuits. The elastic clocks approach has been implemented along with a closed-feedback loop in order to achieve a lower energy consumption along with more reliability in integrated circuits.
Proyecto:


Projecte d’urbanització al Sector les Oliveres, al TM de Cervera

 • Serra Plassa, Marc
La zona d’actuació d’aquest treball es troba situada a l’oest del nucli urbà del terme municipal de Cervera. La urbanització comprèn una superfície de 54.134 m2 i està ubicada al barri dels Ametllers de la ciutat ja esmentada., L’objecte d’aquest projecte és la definició de les obres a realitzar per a la construcció de les infraestructures de serveis per donar accés i serveis a les edificacions i parcel·les existents en l’actualitat, i també les de nova creació previstes. El present projecte determina les obres d’urbanització necessàries per a un correcte funcionament i l’adequació de la zona urbanitzada a l’entramat urbà.
Proyecto:


Buscador avanzado