Buscador

Encontrado(s) 2243953 resultado(s)
Encontrada(s) 224396 página(s)

Simulación CFD de una válvula dosificadora

 • Martín Ortega, Daniel
Gràcies al avanç de la tecnologia en les últimes dècades s’ha aconseguit crear programes per l’anàlisi de situacions reals sense tenir que realitzar experiments manuals, permetent l’estalvi de recursos material i de temps. L’avanç de la tecnologia a permès la millora dels sistemes de càlcul numèric per poder fer assajos en pocs minuts i amb una exactitud impensable anys enrere. El present projecte té l’objectiu d’analitzar una vàlvula per bombes dosificadores, pertanyent a la empresa ITC Dosing Pumps, per un rang de fluid i de caudal preseleccionats a consciència per estudiar la vàlvula en unes condiciones similars a les reals. Per dur a terme l’estudi, s’utilitzarà el programa COMSOL Multiphysics el qual ens permet modelitzar la geometria, realitzar els càlculs y post-processar els resultats que s’obtinguin a partir de la aplicació del mètodes d’elements finits en la mecànica de fluids. Després de realitzar les simulacions, es crearà una aplicació mitjançant un mòdul específic de COMSOL Multiphysics la qual permetrà variar algunes propietats dels fluids i de les condicions de entrada per a que l’usuari pugui dur a terme les seves pròpies simulacions. A més, ens oferirà la possibilitat de visualitzar els resultats dels estudis que faci l’usuari i de les simulacions realitzades en aquest treball., Gracias al avance de la tecnología en las últimas décadas se ha conseguido crear programas para el análisis de situaciones reales sin tener que llevar a cabo experimentos manuales, permitiendo así el ahorro de recursos materiales y de tiempo. El avance de la tecnología ha permitido la mejora de los sistemas de cálculo numérico para poder llevar a cabo ensayos en pocos minutos y con una exactitud impensable años atrás. El presente proyecto tiene como objetivo analizar una válvula para bombas dosificadoras, perteneciente a la empresa ITC Dosing Pumps, para un rango de fluidos y de caudales preseleccionados a conciencia para estudiar la válvula en unas condiciones semejantes a las reales. Para llevar a cabo el estudio, se utilizará el programa COMSOL Multiphysics el cual nos permite modelizar la geometría, llevar a cabo el cálculo y post-procesar los resultados que se obtienen a partir de la aplicación de los métodos de elementos finitos en la mecánica de fluidos. Tras llevar a cabo las simulaciones, se creará una aplicación mediante un módulo específico de COMSOL Multiphysics la cual permitirá variar algunas propiedades de los fluidos y de las condiciones de entrada para que el usuario pueda llevar a cabo sus propias simulaciones. Además, nos ofrecerá la posibilidad de visualizar los resultados de los estudios que haga el usuario y de las simulaciones llevadas a cabo en este trabajo., Thanks to the development of the technology in the last decade it has been possible to create software for the analysis of real situation without having to conduct manual experiments, allowing us to save material resources and time. Those new technological developments have led to significant improvements in numerical calculation systems to be able to carry out test in a few minutes and with an unthinkable accuracy years ago. The aim of this project is to analyze a valve for dossing pumps, which belongs to the company ITC Dossing Pumps, for a range of fluids and flow rate conscientiously preselected to study the valve in similar conditions as the real ones. In order to realize this project, we will use Comsol Multiphysics which allows us to model the geometry, perform the calculation and post-process the results obtained from the application of the finite element methods in fluid dynamics. After finishing all the simulations, we will create an app using a specific Comsol Multiphysics module which will allow to change some fluids properties and inputs conditions with the intention of providing an easy way to the users to do their own simulations. In addition, it will offer us the possibility to visualize the results of the studies made by the user and the simulation carried out in this work.
Proyecto:


Effect of atmospheric turbulence on timing instability for partially reciprocal two-way optical time transfer links

 • Taylor, Michael T.
 • Belmonte Molina, Aniceto
 • Hollberg, Leo
 • Kahn, J. M.
This APS-prepared version is available for the author(s)’ and/or the employer’s use for educational or research purposes., In this paper we analyze the limits of optical time transfer through atmospheric turbulence and relate those predictions to timing uncertainty analysis using the Allan timing variance (TVAR). The power spectrum of timing uncertainty due to atmospheric turbulence is expressed with the help of Taylor's frozen flow hypothesis, identifying a f - 8 / 3 and f - 2 / 3 power-law behavior for uncorrelated and partially correlated turbulence, respectively. The scaling of each power law is related to the geometry of the link and the turbulence profile. The power-law slopes are used to calculate two TVAR scaling coefficients relevant to turbulence timing noise, c 5 / 3 and c - 1 / 3 , which can be applied to time-transfer analysis of timing data affected by turbulent fluctuations. Examples of a 2-km horizontal partially overlapping two-way link estimate the atmospheric contribution to timing fluctuations to be below 10 fs , while a two-way link to a medium-Earth-orbit satellite experiences timing fluctuations on the order of 2 fs . Comparison of turbulence theory to a recent two-way optical time transfer experiment shows good agreement with the expected power-law behavior and scaling factors., Funding for this work was provided by NASA Fundamental Physics andthe Stanford Center for Position Navigation and Time., Peer Reviewed
Proyecto:


Sistema recomanador per la formaciò d’equips utilitzant reinforcement learning

 • Valero Masachs, David
En el món universitari cada vegada és més freqüent que els estudiants hagin de fer pràctiques en una empresa durant el seu grau universitari, així i tot no hi ha sistemes que simplifiquin la feina d'assignació dels estudiants als diferents projectes oferts per les empreses. Aquest treball final de grau presenta, mitjançant l'ús d'algorismes de reinforcement learning (aprenentatge per reforç), una eina que dóna als estudiants tantes alternatives com es vulgui segons les seves preferències, els projectes que s'ofereixen i els perfils d'estudiants que volen cadascuna de les empreses per cada projecte. A més, també permet que cada estudiant pugui ordenar-les al seu gust i el sistema, intentant satisfer al màxim possible als estudiants, dóna una assignació final. Per dur a terme aquest projecte s'ha utilitzat Python com a llenguatge de programació i la llibreria OpenAI per facilitar la creació de l'entorn. A causa de les característiques del problema, per l'agent s'ha utilitzat la llibreria Stable Baselines i l'algorisme d'aprenentatge per reforç A2C per realitzar la primera assignació. L'assignació final també utilitza la mateixa estructura i algorisme, però per facilitar l'entrenament, un bucle assigna prèviament tots els estudiants que pot assignar directament i l'agent A2C és l'encarregat d'assignar els que no se'ls hi ha pogut assignar cap projecte de la seva llista inicial., In the university world it is increasingly common for students to do internships in a company during their university degree, but there are no systems that simplify the work of assigning students to the different projects offered by companies. This final degree project presents, through the use of reinforcement learning algorithms, a tool that gives students as many alternatives as they want according to their preferences, the projects that are offered and the student profiles that each of the companies wants for each project. In addition, it also allows each student to order their alternatives to their liking and the system, trying to satisfy as many students as possible, gives a final assignment. To carry out this project Python has been used as a programming language and OpenAI library to facilitate the creation of the environment. Due to the characteristics of the problem, the agent used Stable Baselines library and A2C reinforcement learning algorithm to perform the first assignment. The final assignment also uses the same structure and algorithm, but to facilitate training, a loop pre-assigns all the students it can assign directly. The A2C agent is responsible for assigning students who cannot be assigned to any project on their initial list of alternatives.
Proyecto:


A combined study of expansive and tensile strength evolution of mortars under sulfate attack: implications on durability assessment, Un estudio combinado respecto a la evolución de la expansión y la resistencia a tracción de morteros bajo el ataque sulfático: implicaciones en el diagnóstico de durabilidad

 • Akpinar, Pinar
 • Casanova Hormaechea, Ignasi
En este trabajo se presenta un estudio combinado de la evolución de la expansión y resistencia a tracción de cementos Portland con contenidos variables de C3A. Esta aproximación ha demostrado ser útil en el diagnóstico de las prestaciones bajo condiciones severas y moderadas de ataque sulfático. Aunque las muestras con contenidos más altos de C3A muestran velocidades mayores de expansión, la evolución de la resistencia a tracción es idéntica para los cementos estudiados. La simultaneidad en el aumento de velocidad de expansión y disminución de la resistencia a tracción sugiere que ambos procesos están relacionados. Este comportamiento se atribuye a la formación y desarrollo de microfisuras que favorecen el ingreso de la solución de sulfatos en las probetas. Los resultados de este trabajo proporcionan evidencia adicional sobre la idea comúnmente aceptada de que los ensayos estándar (acelerados) dirigidos a la evaluación del comportamiento expansivo no proporcionan información fiable sobre las prestaciones (resistencia a sulfatos) y potencial de daño de los cementos Portland.------------------------------------In this paper, we present a combined study of the length-change and tensile strength evolution of highand low-C3A Portland cements. This approach has proven useful to provide an assessment on the performance under severe and moderate sulfate attack. While higher expansion rates are observed in high-C3A samples, tensile strength evolution of both cement types is essentially identical. The simultaneous increase of expansion rate and decrease in tensile strength is strongly suggestive that both processes are related. This is attributed to the formation and development of microcracks that favor the ingress of the sulfate solution in the specimens. These results provide further insights into the commonly accepted idea that standard (accelerated) tests aiming to evaluate the expansion behavior do not provide reliable information on the expected performance (sulfate resistance) and damage potential of Portland cements., Peer Reviewed
Proyecto:


E-books tècnics

 • Prats Prat, Jordi
Presentació realitzada a la taula rodona 'E-books tècnics' organitzada pel Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Proyecto:


On the monotone upper bound problem

 • Pfeifle, Julián
 • Ziegler, Günter M.
The Monotone Upper Bound Problem asks for the maximal number M(d,n) of vertices on a strictly-increasing edge-path on a simple d-polytope with n facets. More specifically, it asks whether the upper bound M(d,n) ≤ Mubt(d,n) provided by McMullen’s (1970) Upper Bound Theorem is tight, where Mubt(d,n) is the number of vertices of a dual-to-cyclic d-polytope with n facets. It was recently shown that the upper bound M(d,n) ≤ Mubt(d,n) holds with equality for small dimensions (d ≤ 4: Pfeifle, 2003) and for small corank (n ≤ d + 2: Gärtner et al., 2001). Here we prove that it is not tight in general: In dimension d=6 a polytope with n=9 facets can have Mubt(6,9)=30 vertices, but not more than 27 ≤ M(6,9) ≤ 29 vertices can lie on a strictly-increasing edge-path. The proof involves classification results about neighborly polytopes, Kalai’s (1988) concept of abstract objective functions, the Holt-Klee conditions (1998), explicit enumeration, Welzl’s (2001) extended Gale diagrams, randomized generation of instances, as well as non-realizability proofs via a version of the Farkas lemma.
Proyecto:


A note on a conjecture of Xiao

 • Barja Yáñez, Miguel Ángel
 • Zucconi, Franco
Proyecto:


WikiParable -- Data Categorisation Platform (Version 1.0)

 • España Bonet, Cristina
This document describes WikiParable, an on-line platform designed for data categorisation. Its purpose is twofold and the tool can be used both to annotate data and to evaluate automatic categorisations. As a main use case and aim of the implementation, the interface has been used within the TACARDI project to annotate Wikipedia articles in different domains and languages.
Proyecto:


Stable p-doping in graphene and Terahertz spectroscopy

 • Ferrer Anglada, Núria
 • Gabriel Cortés, Daniel
 • Iqbal, M. Zahir
 • Eom, J.
Proyecto:


Buscador avanzado