Buscador

Encontrado(s) 2201243 resultado(s)
Encontrada(s) 220125 página(s)

Aplicació de les noves tecnologies en la supervisió i la formació psicológica continuada

  • Ballina Yuste, David
En aquest treball analitzem les característiques de la supervisió clínica i les possibilitats d'aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per tal de portar a terme la supervisió a distància adreçada a psicòlegs graduats que necessiten un període formatiu dins un entorn professional per tal d'assolir un elevat grau de competència i, al mateix temps, poder oferir un marc d'actuació per a la formació continuada de psicòlegs experts que desitgen incorporar noves teràpies dins el seu repertori habitual., En este trabajo analizamos las características de la supervisión clínica y las posibilidades de aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para llevar a cabo la supervisión a distancia dirigida a psicólogos graduados que necesitan un periodo formativo dentro de un entorno profesional para alcanzar un elevado grado de competencia y, al mismo tiempo, ofrecer un marco de actuación para la formación continuada de psicólogos expertos que desean incorporar nuevas terapias dentro de su repertorio habitual., Bachelor thesis for the Psychology program.
Proyecto:


Las TIC en el aula : Por un aprendizaje constructivo y significativo. Aplicación en alumnos de una USEE

  • García Campà, Amparo
Con este trabajo queremos demostrar que utilizando las TIC para el aprendizaje éste será más constructivo y significativo y con ello conseguiremos alumnos más motivados. Nos basaremos en las teorías construccionista y del aprendizaje significativo., Amb aquest treball volem demostrar que utilitzant les TIC per a l'aprenentatge aquest serà més constructiu i significatiu i amb això aconseguirem alumnes més motivats. Ens basarem en les teories construccionista i de l'aprenentatge significatiu., Practicum for the Psychology program.
Proyecto:


Mètode Llisterri : Cada alumne és un món i cada món té el seu propi context

  • Llisterri Homs, Joan
L'objecte d'aquest projecte es troba en l'aplicació d'un mètode que, atenent a les característiques individuals dels alumnes de la forma el més acurada possible i des d'una perspectiva constructivista, permeti establir uns horaris d'estudi personalitzats que mostrin a l'estudiant el temps que ha de dedicar a cada assignatura, el seu ordre i la seva durada per sessió., El objeto de este proyecto se encuentra en la aplicación de un método que, atendiendo a las características individuales de los alumnos de la forma más precisa posible y desde una perspectiva constructivista, permita establecer unos horarios de estudio personalizados que muestren al estudiante el tiempo que debe dedicar a cada asignatura, su orden y su duración por sesión., Practicum for the Psychology program.
Proyecto:


Mirada actual des de la psicoanàlisi sobre l'espectre autista : La pràctica entre varis com a alternativa terapéutica en el TEA

  • Postigo Poveda, Vanessa
Aquest treball es proposa investigar sobre la intervenció psicoanalítica i clínica en el trastorn de l'espectre autista. Es tracta de fer un recorregut crític sobre l'augment de la incidència del trastorn, la discussió sobre la etiologia de la mateixa i les alternatives d'intervenció des de la pràctica entre varis que proposa el psicoanàlisi lacanià., Este trabajo se propone investigar sobre la intervención psicoanalítica y clínica en el trastorno del espectro autista. Se trata de hacer un recorrido crítico sobre el aumento de la incidencia del trastorno, la discusión sobre la etiología de la misma y las alternativas de intervención desde la práctica entre varios que propone el psicoanálisis lacaniano., Bachelor thesis for the Psychology program.
Proyecto:


Els grups de suport enforteixen emocionalment les dones afectades de càncer de mama

  • Pena Laromaine, Cristina
L'objectiu principal d'aquest TFG consistirà en demostrar d'una forma objectivable amb entrevistes, proves d'avaluació i com a observadora participant, els beneficis dels grups de suport a dones que han patit càncer de mama., El objetivo principal de este TFG consistirá en demostrar de forma objetivable con entrevistas, pruebas de evaluación y como observadora participante, los beneficios de los grupos de apoyo a mujeres que han sufrido cáncer de mama., Bachelor thesis for the Psychology program.
Proyecto:


Recuperación tras un primer brote psicótico (PEP)

  • Pedraza Martos, Victòria
La temática central de este trabajo versa sobre el primer brote psicótico (PEP), contextualizándolo dentro del proceso de desarrollo de una psicosis. Aunque, precisamente, al interés que suscita este tema subyace el propósito de poder contestar fundamentalmente a la pregunta de si es posible la recuperación total de un primer brote psicótico, si una persona que haya experimentado un primer episodio psicótico puede volver a llevar una vida "normal" como la que pudiera haber tenido antes de tal suceso., La temàtica central d'aquest treball versa sobre el primer brot psicòtic (PEP), contextualitzant-lo dins del procés de desenvolupament d'una psicosi. Encara que, precisament, a l'interès que suscita aquest tema subjau el propòsit de poder contestar fonamentalment a la pregunta de si és possible la recuperació total d'un primer brot psicòtic, si una persona que hagi experimentat un primer episodi psicòtic pot tornar a portar una vida "normal" com la que pogués haver tingut abans de tal succés., Bachelor thesis for the Psychology program.
Proyecto:


L'autisme en una escola amb model inclusiu : Factors a favor i en contra

  • Martínez Martínez, Laura
Tenim davant un projecte on trobarem reflectits els resultats d'una investigació duta a terme en un col·legi públic sense aula CYL amb un model educatiu inclusiu. Desprès d'uns mesos de seguiment de dos nens autistes i l'avaluació d'un possible cas s'ha pogut concloure que la integració dels nens autistes és possible, però que segons el cas, la modalitat de matriculació canviarà. Al llarg d'aquesta memòria trobarem la descripció del centre, els diferents objectius, les diferents teories associades a aquest dèficit, els diferents materials validats utilitzats, el procés de seguiment i els resultats. També es trobarà des de quines teories s'ha treballat, sense deixar de costat les conclusions finals., Tenemos delante un proyecto donde encontraremos reflejados los resultados de una investigación llevada a cabo en un colegio público sin aula CYL con un modelo educativo inclusivo. Después de unos meses de seguimiento de dos niños autistas y la evaluación de un posible caso se ha podido concluir que la integración de los niños autistas es posible, pero que según el caso, la modalidad de matriculación cambiará. A lo largo de esta memoria encontraremos la descripción del centro, los diferentes objetivos, las diferentes teorías asociadas a este déficit, los diferentes materiales validados utilizados, el proceso de seguimiento y los resultados. También se encontrará desde qué teorías se ha trabajado, sin dejar de lado las conclusiones finales., Practicum for the Educational Psychology program.
Proyecto:


Estudi del TDAH : Diagnòstic, avaluació i diferents tractaments d'intervenció

  • Gordon Lorente, Esther
El present treball té com a objectiu principal realitzar un estudi teòric i científic sobre el Trastorn del Dèficit d'Atenció per Hiperactivitat (TDAH) des d'una perspectiva clínica. El propòsit és aprofundir en el coneixement del trastorn estudiant les variables diagnòstiques, el tipus d'avaluació a realitzar i els diferents tractaments d'intervenció existents; considerant la seva eficàcia i eficiència segons la validesa científica que presenten. A més, es qüestiona quin o quins enfocaments poden presentar més efectivitat per a pal·liar o eliminar la simptomatologia del trastorn, considerant els tipus de tractament presentats (farmacològic, teràpia psicològica cognitiu-conductual, psicopedagògic i educatiu o teràpies alternatives)., El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar un estudio teórico y científico sobre el Trastorno del Déficit de Atención por Hiperactividad (TDAH) desde una perspectiva clínica. El propósito es profundizar en el conocimiento del trastorno estudiando las variables diagnósticas, el tipo de evaluación a realizar y los diferentes tratamientos de intervención existentes; considerando su eficacia y eficiencia según la validez científica que presentan. Además, se cuestiona cuál o cuáles enfoques pueden presentar más efectividad para paliar o eliminar la sintomatología del trastorno, considerando los tipos de tratamiento presentados (farmacológico, terapia psicológica cognitivo-conductual, psicopedagógico y educativo o terapias alternativas)., Bachelor thesis for the Psychology program.
Proyecto:


Mindfulness i altres tècniques per desenvolupar la intel·ligència emocional dels adolescents en contextos de consum de substàncies

  • Mañas Murcia, Rosa Mª
Aquest treball pretén integrar els diferents treballs que s'han realitzat sobre la intel·ligència emocional i la seva correlació amb les conductes autodestructives dels adolescents, especialment les conductes de consum de substàncies. Aquesta cerca integradora de treballs es basa en la possibilitat de considerar la intel·ligència emocional (IE) com a factor de protecció, i de la seva importància de integrar-la en els programes de prevenció en addiccions de substàncies que estiguin dirigits a adolescents, conjuntament a l'estudi de diferents tècniques per tal de potenciar els nivells de IE, especialment en el cas del mindfulness, on l'interés es centra en utilitzar-la com a complementaria de l'entrenament en habilitats relacionades amb la IE., This work aims to integrate the different works that have been done on the emotional intelligence and its correlation with the self-destructive behaviors of teenagers, especially substance use behaviors. This integrated search of works is based on the possibility to consider the emotional intelligence (EI) as a form of protection, and the importance of integrating in prevention programs in substance addiction that are aimed at teenagers, in conjunction with the study of different techniques in order to enhance the levels of EI, especially in the case of mindfulness, where the interest is focused on using it as a complementary of the skills training related to EI., Este trabajo pretende integrar los diferentes trabajos que se han realizado sobre la inteligencia emocional y su correlación con las conductas autodestructivas de los adolescentes, especialmente las conductas de consumo de sustancias. Esta búsqueda integradora de trabajos se basa en la posibilidad de considerar la inteligencia emocional (IE) como factor de protección, y de su importancia de integrarla en los programas de prevención en adicciones de sustancias que estén dirigidos a adolescentes, conjuntamente al estudio de diferentes técnicas para potenciar los niveles de IE, especialmente en el caso del mindfulness, donde el interés se centra en utilizarla como complementaria del entrenamiento en habilidades relacionadas con la IE.
Proyecto:


Intervención psicológica en la obesidad : Un estudio comparativo entre el enfoque cognitivo conductual y el enfoque humanista

  • Molina Vierge, Patricio
En este estudio se compara la intervención psicológica por excelencia en casos de obesidad y sobrepeso, la intervención cognitivoconductual, con la intervención humanista. Mediante el seguimiento de tres grupos de investigación a los que se prescriben restricciones propias de una dieta hipocalórica, uno sometido a terapia humanista individual, otro sometido a terapia cognitivoconductual grupal y un tercero sometido a una formación nutricional (grupo de cuasicontrol), este estudio pretende determinar si un enfoque humanista y la atención pormenorizada a la idiosincrasia del cliente marcan la diferencia en el tratamiento de la obesidad y/o el sobrepeso., En aquest estudi es compara la intervenció psicològica per excel·lència en casos d'obesitat i sobrepès, la intervenció cognitivoconductual, amb la intervenció humanista. Mitjançant el seguiment de tres grups de recerca als quals es prescriuen restriccions pròpies d'una dieta hipocalòrica, un sotmès a teràpia humanista individual, un altre sotmès a teràpia cognitivoconductual grupal i un tercer sotmès a una formació nutricional (grup de cuasicontrol), aquest estudi pretén determinar si un enfocament humanista i l'atenció detallada a la idiosincràsia del client marquen la diferència en el tractament de l'obesitat i/o el sobrepès., Bachelor thesis for the Psychology program.
Proyecto:


Buscador avanzado