Buscador

Encontrado(s) 2239699 resultado(s)
Encontrada(s) 223970 página(s)

Anàlisi de riscos de la implantació d'un centre comercial a la ciutat de Terrassa i estudi de les seves implicacions en relació al cost, temps i qualitat

  • Carballo Martínez, José Angel
En aquest projecte l’objectiu principal és l’anàlisi dels riscos que es poden generar en la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa. Per tal de tenir en compte la gran majoria dels riscos generats i ometre la menor quantitat possible s’ha previst contemplar dos casos o escenaris clarament diferenciats. En el primer cas s’estudiaran els riscos que sorgeixen en la fase projecte, és a dir, es tindran en compte els riscos que puguin sorgir des de els estudis preliminars fins a la finalització del projecte ejectiu. En el segon cas s’estudiaran els riscos que sorgeixen en la fase d’execució del projecte. En ambdós casos es preveu realitzar un estudi dels riscos amb la finalitat d’observar les implicacions que aquests poden tenir en relació al cost, el temps i la qualitat del projecte. De les conclusions derivades dels anàlisis de riscos realitzats en cada cas, es vol extreure la conveniència o no d’aplicar aquests tipus d’anàlisis en el projecte que és objecte d’estudi.
Proyecto:


Reciclatge dels residus de la construcció i demolició (RCD) i la seva aplicabilitat a Viena, Àustria

  • Fajula Molas, Carles
Aquesta tesina tracta sobre els Residus de la Construcció i Demolició (RCD) que representen una gran fracció de la quantitat total de residus generats en un país. Aquest fet, no és diferent a Àustria on el sector de la construcció és un component molt important en l'economia, però genera impactes sobre el medi ambient a causa de la producció de residus i el consum de recursos naturals. En l’apartat de la situació actual del país, es pot comprovar que és un dels capdavanters en el desenvolupament de reciclatge dels RCD ja que s’utilitzen les tècniques de recuperació com la minimització en la font i un bon ús del reciclatge de matèries primeres, procés que garanteix una reutilització del 75% del total, enfront l’eliminació amb un 25%. L'origen d’aquests residus és completament diferent depenent de les tècniques locals i a causa que puguin sorgir impediments se n’ha de fer una bona planificació tant abans, com durant la construcció. Per veure com es poden portar a terme aquests aspectes, en aquesta investigació, s’ha discutit les tècniques de reducció, reutilització i reciclatge i les seves aplicacions per cada material per tal de poder-ne minimitzar els seus residus. El resultat avaluat i identificat en l’apartat de gestió del sistema sostenible de residus de la indústria de la construcció local i la seva interacció amb el medi ambient es destaca la importància del reciclatge i la seva conscienciació al país. Veient que en l’actualitat d’Àustria, el medi es situa al mateix nivell que altres aspectes com el cost, la qualitat i el temps. Per tant, en aquest punt s’explica els processos diaris de planificació per la seva bona integració. Pel què fa la caracterització dels residus, tant els de formigó (i es nombren aquests primer perquè són els majoritaris al país essent el 52% del total de RCD), com els altres materials, tenen un procés de classificació, trituració i tamisat. El 73% d’aquests es recicla i se n’extreu àrid reciclat per altres possibles aplicacions en la construcció. I el Govern, com es veu, en potencia el seu ús i n’incentiva la demanda. La composició dels materials reciclats vindrà molt determinada per el passos previs dels processos de recuperació de material, que són essencials per l’evolució cap a la sostenibilitat. L’Estat s’ha adonat que la prèvia separació és molt importat per aconseguir-ho i per això a Àustria és d’obligatori compliment. També són aspectes tractats, els anàlisis exhaustius de reciclatge, beneficis econòmics i avantatges i desavantatges de plantes de reciclatge in-situ o fora del lloc. Finalment a l’apartat de l’estudi de casos s’ha pogut veure que una bona gestió juntament amb una educació prèvia fan d’una construcció amb estalvis finals i amb una bona integració tant pel medi com per la societat i aquest és el concepte que ha de créixer de cara un futur més que proper.
Proyecto:


Prediction of Relevant Areas for Detection of Abnormalities in X-ray Images

  • Lorente Gómez, Iris
[ANGLÈS] This project belongs to the field of medical imaging and was motivated by the idea of elaborating a first approximation to automatic medical diagnosis. The principal objective of this study is, given an X-ray chest image, to predict how long a doctor would be looking to specific different parts of the image. This prediction provides an estimation of which of these parts are more relevant for a doctor during diagnosis, and might be correlated with the probability of having an abnormality. Predictions are obtained by training a model with a machine learning algorithm called Relevant Vector Machine (RVM). The choice of this technique is due to its inner bayesian properties that provide the probability distribution of prediction. The knowledge of the distribution is used to determine the accuracy of the estimation. The data set used to learn the model is obtained by applying eye tracking techniques to doctors during diagnosis. It is formed by X-ray images, coordinates of gazed points and gaze duration at each point. In order to obtain good features to learn the model it is necessary to segment and preprocess the images. Preprocessing is done by applying Convergence Index Filters (COIN) to the images. This allows to remark bright nodules by enhancing their boundary and making it clearly different from neighborhood pixels. Then, watershed segmentation is applied to the images so as to divide the lungs in regions of similar intensity and treat all pixels in one region as a unique sample. From each region, a set of features is extracted. The size of this set is reduced by analysis of principal components and the result is used along with gaze durations to learn RVM. Results indicate that the learned model has good performance in predicting which the relevant regions are in X-ray images., [CASTELLÀ] Este proyecto pertenece al campo de la imagen médica y tiene la motivación de crear una primera aproximación al diagnóstico médico automático. El principal objetivo de este estudio es, dada una radiografía del pecho, predecir cuánto rato estaría mirando un doctor a determinadas partes de la imagen. Esta predicción da una estimación de cuál de esas partes es más relevante para el médico durante el diagnóstico, y puede estar correlacionado con la probabilidad de existencia de una anomalía. Las predicciones se obtienen entrenando un modelo con un algoritmo de "machine learning" llamado Relevant Vector Machine (RVM). La elección de esta técnica se debe a las propiedades bayesianas intrínsecas al método que permiten obtener la distribución de probabilidad de la solución. Conocer esta distribución se usará para poder determinar la precisión de la estimación. El dataset usado para enseñar al modelo se obtiene aplicando técnicas de seguimiento de la mirada a médicos durante el diagnóstico. Está compuesto por las radiografías, las coordenadas de los puntos observados y la duración de la mirada en cada punto. Para obtener buenas "features" con las que entrenar el modelo es necesario segmentar las imágenes y someterlas a un preproceso. Durante el preproceso se aplican filtros de índice de convergencia (COIN) a las imágenes. Esto permite resaltar nódulos claros detectando sus bordes y diferenciándolos claramente de los píxeles a su alrededor. Después, se aplica segmentación "watershed" a las imágenes para dividir los pulmones en regiones de intensidad similar y tratar todos los píxeles de una región como una única muestra. De cada región se extraen un conjunto de features, que posteriormente es reducido por un análisis de componentes principales. Este resultado se usa junto al tiempo de observación para enseñar al RVM. Los resultados indican que los métodos predicen cuáles son las zonas más relevantes en las radiografíias., [CATALÀ] Aquest projecte pertany al camp d'imatge mèdica i està motivat per la idea d'elaborar una primera aproximació a la diagnosi mèdica automàtica. L'objectiu principal de l'estudi és, donada una radiografia de pit, predir quanta estona estaria un doctor observant parts específiques de la imatge. Aquesta predicció ens proporciona una estimació sobre quines d'aquestes parts considera un doctor més relevants durant la diagnosi, les parts importants probablement estaran correlades amb el fet que hi hagi una anomalia. Les prediccions les obtenim entrenant un model mitjançant l'algoritme de machine learning Relevance Vector Machine (RVM). S'ha escollit aquesta tècnica degut a les seves propietats bayesianes instrínsiques, que ens proporcionen la distribució de probabilitat de la predicció. Conèixer la distribució ens és útil per determinar l'exactitud d'aquesta estimació. El dataset usat per entrenar el model s'obté aplicant tècniques de seguiment de la mirada a doctors durant la diagnosi. Està format per les radiografies, les coordenades dels punts observats i la durada de la observació a casa punt. Per obtenir bones features per entrenar el model es necessari segmentar i preprocessar les imatges. El preprocés es duu a terme aplicant filtres d' índex de convergència (COIN) a les imatges. Això ens permet remarcar els nòduls clars detectant la seva vorera. A continuació, s'aplica una segmentació watershed per dividir els pulmons en regions d'intensitat similar i es tracten tots els pixels d'una regió com una única mostra. De cada regió, n'extraiem un conjunt de features i en reduim la dimensió del seu espai mitjançant un anàlisi de components principals. El RVM s'entrena amb aquest nou conjunt i les durades de les observacions. Els resultats d'aquest estudi indiquen que el model es comporta bé en predir quines són les regions relevants a les radiografies.
Proyecto:


Isolation World

  • Núñez Martín, Eugeni
El trabajo de fin de grado tiene como nombre “Isolation World”, que en su traducción literal significa “Aislamiento del mundo”, un videojuego diseñado y creado desde cero en su totalidad, utilizando herramientas y conocimiento de lógica en programación que se han ido aprendiendo y desarrollando a lo largo de la carrera.
Proyecto:


Disseny d’un projector amb tecnologia LED

  • Sanjuan Vicente, Ares
L’aparició dels LED (díode emissor de llum) està produint grans canvis en el món de la il·luminació. Al tractar-se de una nova font de llum, el LED ha portat amb si una sèrie de nous desenvolupaments, aplicacions i reptes. Els LED evolucionen amb molta rapidesa i no resulta fàcil mantenir-se al dia de les últimes novetat i analitzar-les en profunditat. Aquest projecte té com a objectiu dissenyar un punt de llum utilitzant l’últim de la tecnologia LED pel seu funcionament. Diversos estudis han demostrat que la tecnologia LED és una font ideal per a la il·luminació d’espais gràcies a les seves altes prestacions i avantatges com són el baix consum, la llarga vida útil, el baix impacte ambiental... Primerament es realitza un estudi de mercat, tant de sistemes lumínics com dels seus components per tenir una orientació i base del que es vol aconseguir. Posteriorment es detallarà el disseny de reflector i lent mitjançant un estudi fotomètric. D’altra banda es dissenyarà un dissipador i es realitzarà un estudi tèrmic per determinar si evacua correctament el calor generat pel LED. Per realitzar cada un dels estudis s’utilitzarà diferents programes per obtenir els resultats adients, com són el SolisWorks® pel disseny de la lluminària, el DiaLux® i Photopia® per als càlculs luminotècnics i l’Ansys® per l’anàlisi tèrmic. D’aquí en resulta un informe final que conté el procés detallat de disseny com materials utilitzats d’un punt de llum competent al mercat.
Proyecto:


Efecto de la aplicación de ultrasonidos en vegetales: impacto sobre la microbiota, textura y color de la Zanahoria (Daucus carota)

  • Hurtado Diaz, Susana
The food industry has the challenge of the constant innovation and optimization process. In vegetable decontamination by chemical disinfectants is the trend. The aim of this project is evaluate the efficacy of low-frequency ultrasound as a method for reducing microbial in vegetables and evaluate the effect on their colour and firmness. We have worked with raw carrots (Daucus carota) subjected to ultrasonic treatment for 10-20 minutes and the frequency used was 25 and 40 kHz. The effectiveness of ultrasound was evaluated by the analysis of aerobic mesophilic and yeasts and molds counts. The microbial reduction was calculated and compared with samples washed in tap water. It was also analyzed the colour and instrumental texture of carrots to assess the impact of treatment. The statistical data process was performed using ANOVA one and two ways (GLM), 2 factorial adjustment (time vs. frequency ultrasound) and compared by Tukey test. The results show that the application of ultrasound for 10-20 minutes at frequencies 25 and 40 kHz has a significant impact in the reduction of microbial counts (1 Log of CFU/g). The carrot temperature was increased by the cavitation effect but it wasn't found any significant differences between the colour and texture of the raw and sonicated samples. From the results, the ultrasonic combination with other non-thermal processes seems an attractive approach to improve the microbial inactivation in food industry as a significant advantage over other techniques because sound waves are safe, non-toxic and environmentally friendly., La indústria alimentària té com a repte constant la innovació i l'optimització dels processos. En el cas dels vegetals la descontaminació mitjançant desinfectants químics és la tendència. L'objectiu del present projecte és avaluar l'eficàcia dels ultrasons de baixa freqüència com a mètode de reducció microbiana en vegetals i comprovar el seu efecte en el color i la fermesa. Per a això s'ha sotmès a ultrasons pastanagues fresques tallades(Daucus carota), durant 10-20 minuts a una freqüència de 25 i 40 kHz. Per avaluarl'efectivitat dels tractaments, es va realitzar recomptes de microorganismes aerobis mesòfils, així com de fongs i llevats. Es va calcular la seva reducció i es va comparar amb mostres rentades en aigua de xarxa. De les dades obtingudes es va realitzar el tractament estadístic mitjançant ANOVA d'un i dos factors (GLM), l'ajust factorial 2k (temps vs. freqüència d'ultrasons) i la comparació mitjançant test de Tukey. Els resultats obtinguts indiquen que durant 10 i 20 minuts a freqüències de 25 i 40 kHz els ultrasons tenen un impacte significatiu en la reducció microbiana (1 Log UFC/g). Durant la seva aplicació es va incrementar la temperatura de la pastanaga per l'efecte de la cavitació però no es van trobar diferències significatives de color i fermesa respecte a la matèria primera. Per els resultats obtinguts la combinació d'ultrasons amb altres processos no tèrmics sembla un enfocament atractiu per millorar la inactivació microbiana en la indústria alimentària doncs les ones sonores són segures, no tòxiques i respectuoses amb el medi ambient., La industria alimentaria tiene como reto constante la innovación y la optimización de los procesos. En el caso de los vegetales la descontaminación mediante desinfectantes químicos es la tendencia. El objetivo del presente proyecto es evaluar la eficacia de los ultrasonidos de baja frecuencia como método de reducción microbiana en vegetales y comprobar su efecto en el color y la firmeza. Para ello se ha sometido a ultrasonidos zanahorias frescas cortadas (Daucus carota), durante 10-20 minutos y a una frecuencia de 25 y 40 kHz. Para evaluar la efectividad de los tratamientos, se realizó recuentos de microorganismos aerobios mesófilos, así como de hongos y levaduras. Se calculó su reducción y se comparó con muestras lavadas en agua de red. De los datos obtenidos se realizó el tratamiento estadístico mediante ANOVA de uno y dos factores (GLM), el ajuste factorial 2k (tiempo vs. frecuencia de ultrasonidos) y la comparación mediante test de Tukey. Los resultados obtenidos indican que durante 10 y 20 minutos a frecuencias de 25 y 40 kHz los ultrasonidos tienen un impacto significativo en la reducción microbiana (1 Log UFC/g). Durante su aplicación se incrementó la temperatura de la zanahoria por el efecto de la cavitación pero no se encontraron diferencias significativas de color y firmeza respecto a la materia prima. Por los resultados obtenidos, la combinación de ultrasonidos con otros procesos no térmicos parece un enfoque atractivo para mejorar la inactivación microbiana en la industria alimentaria ya que las ondas sonoras son seguras, no tóxicas y respetuosas con el medio ambiente.
Proyecto:


Privacy and confidentiality issues in cloud computing architectures

  • Jiménez Martínez, David
Cloud computing is a computing paradigm in which organizations can store their data remotely in the cloud (Internet) and access applications, services and infrastructure on-demand from a shared pool of computing resources. It is clear that cloud technologies have proven a major commercial success over recent years (since the appearance of products and cloud offerings like Amazon EC2 and Microsoft Azure). According to Gardner, Cloud Computing will play a large part in the ICT (Information and Communication Technologies) domain over the next 10 years or more, since it provides cost-savings to enterprises thanks to virtualization technologies, opening gates for new business opportunities as well. However, Cloud Computing has to face several challenges and issues. Storing and processing data out of the boundaries of your company raises security and privacy concerns by itself. Nowadays information is the commodity of XXI century, and certain information can mean power and market advantage. As pointed out by Andreas Weiss, Director of the EuroCloud, in an interview we held with him, data is one of the most important and valuable resource any company has. Therefore, security mechanisms to protect this data are necessary to make the right choices and decisions for the company without worrying about data safety. In the paradigm of Cloud Computing we will have to trust a Cloud Service Provider (CSP), creating an extra dependency to a third party which some customers, depending on the value of their data, will inevitably feel uncomfortable. Outsourcing business data in a place not owned by oneself can scare organizations from using the benefits of Cloud Computing in an optimal way.
Proyecto:


Aixecament topogràfic i modelat 3D d'un camp d'entrenament republicà (Pujalt), i elaboració d'un S.I.G. dels espais de memòria de Catalunya

  • Illa Solanes, Roger
En aquest projecte es pretén fer una aplicació de la topografia en el camp de la conservació del patrimoni cultural. Concretament en el referent a la memòria històrica a Catalunya. Per a ferho, es realitzarà un modelat en 3D del camp d’entrenament del XVIIIè cos de l’exèrcit republicà situat a Pujalt, i d’altre banda s’elaborarà un Sistema d’informació geogràfica dels espais de memòria de Catalunya, ja que des de el memorial democràtic de Catalunya no s’ha fet ni tampoc ningú des de cap altre institució o per iniciativa pròpia. Així doncs aquest en aquest projecte trobarem dues parts ben diferenciades, per una banda l’aixecament i modelat en 3D i per l’altre el S.I.G. La idea mare neix arran d’un camp de treball que es va realitzar a Pujalt, realitzat per part del col·lectiu el Polvorí i l’arqueòleg Pere Tardà, persona que ha estat el nostre contacte i permanent col·laborador pel que fa a l’accés a l’espai físic i tota la informació referent al camp d’entrenament. Al tenir un espai d’aquestes característiques i tant a prop de casa de seguida em va motivar molt la idea de poder fer quelcom per tal de col·laborar-hi, ja que considero que és un projecte molt interessant i que actua, a més a més, com a dinamitzador tant des del punt de vista social, cultural com econòmic de la nostre comarca (L’Anoia). Un cop decidit fer l’aixecament i el modelat en 3D del camp d’entrenament i parlant amb els tutors del treball, sorgeix la segona part del projecte, en un principi es volia fer un S.I.G de tota Catalunya i es va parlar amb en Josep Calvet del memorial democràtic de Catalunya, així com en David Tormo coordinador tècnic de C.O.M.E.B.E, Teresa Fèrriz directora de projectes digitals de la UOC i altre gent. Al principi va ser difícil trobar informació concreta, fiable i accessible i per això es va decidir acotar el projecte només a les terres de l’Ebre ja que va ser de la única zona de la que es va trobar informació, encara que al final van anar donant fruits els diferents fronts de recerca oberts i es va poder realitzar el S.I.G amb espais distribuïts per tot el territori del país. Els softwares utilitzats per a la realització del projecte han estat l’Autocad 2010, l’ArcGis 10, el 3d Studio max a més del pack Office (Word i Excel).
Proyecto:


Diseño y estudio por elementos finitos del chasis de una motocicleta

  • Garcia Petrus, Carlos
En este proyecto se presenta el diseño del conjunto del chasis y el basculante, así como el sistema de bieletas de suspensión de una motocicleta de 250cc 2T de pista. El diseño del proyecto se ha realizado con Catia V5, el estudio por elementos finitos se ha realizado con el modulo Análisis and simulation del mismo programa. La idea no es construir un diseño final para la fabricación, sino validar un primer diseño para la construcción de un prototipo sobre el cual si se realizarán las pruebas que darán paso a la fabricación en serie. Así pues, se trata de un proyecto íntegramente de diseño con la ayuda de programas de simulación que nos permitirán optimizar al máximo la idea inicial.
Proyecto:


Buscador avanzado