Buscador

Encontrado(s) 2014145 resultado(s)
Encontrada(s) 201415 página(s)

Nonlinear signal analysis of micro and macro electroencephalographic recordings from epilepsy patients

  • Martínez, Cristina G. B.
The use of nonlinear signal analysis measures to characterize electroencephalographic (EEG) recordings can be key for a better understanding of the underlying brain dynamics. In neurological disorders such as epilepsy, these dynamics are altered as result of a disturbed coordination between neuronal populations. The aim of this thesis is to characterize the seizure-free interval of EEG recordings from epilepsy patients by means of nonlinear signal analysis techniques to investigate whether this type of analysis can contribute to the localization of the seizure onset zone, the brain region from which initial seizure discharges can be recorded. For this purpose, we used a surrogate-corrected nonlinear predictability score and a surrogatecorrected nonlinear interdependence measure to analyze all-night EEG recordings from epilepsy patients implanted with hybrid depth electrodes equipped with macro contacts and micro wires. Our results show that the combined analysis of macro and micro EEG recordings may help to further increase the degree to which quantitative EEG analysis can contribute to the diagnostics in epilepsy patients., El uso de medidas de análisis no lineales de señales para caracterizar registros electroencefalográficos (EEG) puede ser clave para una mejor comprensión de las dinámicas cerebrales subyacentes. En trastornos neurológicos como la epilepsia, estas dinámicas están alteradas a consecuencia de una coordinación perturbada entrepoblaciones neuronales. El objetivo de esta tesis es caracterizarel intervalo de registros de EEG libre de crisis epilépticas de pacientes con epilepsia mediante técnicas de análisis no lineales de señales para investigar si este tipo de análisis puede contribuir ala localización del SOZ (en inglés, Seizure onset zone), la región del cerebro donde se pueden registrar las descargas iniciales de las crisis epilépticas. Con este propósito, utilizamos una puntuación de predictibilidad no lineal corregida por sustitutos y una medida de interdependencia no lineal corregida por sustitutos para analizar registros EEG de pacientes con epilepsia grabados durante noches completas implantados con electrodos híbridos equipados con macro- y microcontactos. Nuestros resultados demuestran que el análisis combinado de macro- y micro-registros de EEG puede ayudar a aumentar el grado en el que el análisis cuantitativo de EEG puede contribuir al diagnóstico de pacientes con epilepsia., L’ús de mesures d’anàlisi de senyals no lineals per la caracterització de registres encefalogràfics (EEG) pot ser clau per una millor comprensió de les dinàmiques cerebrals subjacents. En trastorns neurològics com l’epilèpsia, aquestes dinàmiques estan alterades a conseqüència d’una coordinació pertorbada entre poblacions neuronals. L’objectiu d’aquesta tesi doctoral és caracteritzar l’interval de registres EEG lliures de crisis epilèptiques en pacients amb epilèpsia mitjançant tècniques d’anàlisi de senyals no lineals, per tal d’investigar si aquest tipus d’anàlisi pot contribuir a la localització de la SOZ (en anglès, Seizure onset zone), la regió del cervell on es poden registrar les primeres descàrregues de la crisi. Amb aquesta finalitat, utilitzem una puntuació de previsibilitat no lineal corregida mitjançant substituts i una mesura d’interdependència no lineal corregida per substituts per analitzar registres EEG de pacients amb epilèpsia. Aquests han sigut enregistrats durant nits completes amb elèctrodes híbrids equipats amb macro- i microcontactes. Els resultats obtinguts demostren que l’anàlisi combinat de macro- i microregistres en l’EEG pot ajudar a augmentar el grau de contribució de l’anàlisi quantitatiu de l’EEG dins el diagnòstic de pacients amb epilèpsia.

Proyecto:

Temps i aspecte: com els infants aprenen a parlar del passat

  • Cortès i Colomé, Montserrat
Los objetivos del trabajo han sido describir y explicar el uso de aquellos aspectos lexicales y morfosintácticos relacionados con las marcas de tiempo y aspecto de referencia al pasado en catalán y castellano, con el objeto de aportar nuevos datos a los estudios trans-lingüísticos y, en términos generales, discutir algunos de los modelos teóricos que intentan explicar la adquisición del lenguaje. Los sujetos de este estudio han sido dos niños bilingües en catalán y castellano y una sujeto monolingüe en catalán, pertenecientes a un nivel socio-cultural medio-alto. La metodología utilizada ha sido de carácter naturalístico-longitudinal. Los datos han sido obtenidos a partir de registros en video y magnetófono realizados quincenalmente en sesiones de 30 minutos de duración. Los datos se han transcrito de acuerdo con las normas del paquete informático SALT.

Proyecto:

Machine learning and deep neural networks approach to modelling musical gestures

  • Cabrera Dalmazzo, David
Gestures can be defined as a form of non-verbal communication associated with an intention or an emotional state articulation. They are not only intrinsically part of the human language, but also explain specific details of a body-knowledge execution. Gestures are being studied not only in the language research field but also in dance, sports, rehabilitation, and music; where the term is understood as a “learned technique of the body”. Therefore, in music education, gestures are assumed as automatic-motor abilities learned by repetitional practice, to self-teach and fine-tune the motor actions optimally. Hence, those gestures are intended to be part of the performer’s technical repertoire to take fast actions/decisions on-the flight, assuming that they are not only relevant in music expressive capabilities but also, a method for a correct ‘energy-consumption’ habit development to avoid injuries. In this thesis, we applied state-of-the-art machine learning (ML) techniques to model violin bowing gestures in professional players. Concretely, we recorded a database of expert performers and different student levels and developed three strategies to classify and recognise those gestures in real-time: a) First, we developed a multimodal synchronisation system to record audio, video and IMU sensor data with a unified time reference. We programmed a custom C++ application to visualise the output from the ML models. We implemented a Hidden Markov Model to detect fingering disposition and bow-stroke gesture performance. b) A second approach is a system that extracts general time features from the gestures samples, creating a dataset of audio and motion data from expert performers implementing a Deep Neural Networks algorithm. To do so, we have implemented the hybrid model CNN LSTM architecture. c) Furthermore, a Melspectrogram based analysis that can read and extract patterns from only audio data, opening the option of recognising relevant information from the audio recordings without the need for external sensors to achieve similar results. All of these techniques are complementary and also incorporated into an education application as a computer assistant to enhance music-learners practice by providing useful real-time feedback. The application will be tested in a professional education institution., Els gestos es poden definir com una forma de comunicació no verbal associada a una intenció o a l’articulació d’un estat emocional. No només formen part intrínsecament del llenguatge humà, sinó que també expliquen detalls específics de l’execució del coneixement del cos. Els gestos són objecte d’estudi no només en el camp de la recerca lingüística, sinó també en la dansa, l’esport, la rehabilitació i la música; on el terme s’entén com a “tècnica apresa del cos”. Per tant, en l’educació musical, els gestos s’assumeixen com a habilitats automomotrius apreses mitjançant la pràctica repetitiva, per aprendre i ajustar les accions motrius de manera ptima. En conseqüència, aquests gestos estan destinats a formar part del repertori tècnic de l’intèrpret per prendre accions/decisions ràpides en temps real durant la interpretació, suposant que no només són rellevants en les capacitats expressives de la música, sinó que també ho són com a mètode per a un correcte desenvolupament d’hàbits (“çonsum d’energia”) per evitar lesions. En aquesta tesi, hem aplicat tècniques de Machine Learning (ML) d’última generació per modelar els gestos de proa de violí en músics professionals. Concretament, hem enregistrat una base de dades d’intèrprets experts i d’estudiants de diferents nivells i hem desenvolupat tres estratègies per classificar i reconèixer aquests gestos en temps real: a) Primer, hem desenvolupar un sistema de sincronització multimodal per enregistrar dades de sensors d’àudio, vídeo i IMU amb una referència de tamps unificada. Hem programat una aplicació C++ per visualitzar els resultats dels models ML. Hem implementat un Hidden Markov Model per detectar la disposició dels dits i la realització de gestos de l’arc. b) Un segon enfocament aplicatés un sistema que extreu les característiques generals de les seqüències de dades de les mostres de gestos, creant un conjunt de dades d’àudio i de dades de moviment d’intèrprets experts implementant un algoritme de Deep Neural Networks. Per fer-ho, hem aplicat el model híbrid d’arquitectura CNN-LSTM. c) A més, s’ha fet una anàlisi basada en l’espectrograma Mel que pot llegir i extreure patrons només de dades d’àudio, obrint l’opció de reconèixer informació rellevant dels enregistraments d’àudio sense necessitat de sensors externs per obtenir resultats similars. Totes aquestes tècniques són complementàries i s’han incorporat a una aplicació d’educació com a assistent d’ordinador per millorar la pràctica dels aprenents de música proporcionant comentaris útils en temps real. Aquesta aplicació serà provada en una institució d’educació professional., Los gestos pueden definirse como una forma de comunicación no verbal asociada con una intención o una articulación del estado emocional. No solo forman parte intrínsec del lenguaje humano, sino que también explican detalles específicos de la ejecución del conocimiento corporal. Los gestos se están estudiando no solo en el campo de la investigación del lenguaje, sino también en danza, deportes, rehabilitación y música; donde el término se entiende como una “técnica aprendida del cuerpo”. Por tanto, en la educación musical, los gestos se asumen como habilidades motoras automáticas aprendidas mediante la práctica repetitiva, para aprender y afinar las acciones motoras de forma óptima. Por lo tanto, esos gestos están destinados a ser parte del repertorio técnico del intérprete para tomar acciones/decisiones rápidas en tiempo real, asumiendo que no solo son relevantes en las capacidades expresivas de la música sino también, como un método para desarrollar hábitos correctos de 'consumo de energía’ para evitar lesiones. En esta tesis, aplicamos técnicas de Machine Learning (ML) de última generación para modelar los gestos de arco de violín en interpretes profesionales. Concretamente, creamos una base de datos con músicos expertos y también con diferentes niveles de estudiantes, desarrollando tres estrategias para clasificar y reconocer esos gestos en tiempo real: a) Primero, desarrollamos un sistema de sincronización multimodal para grabar audio, video y datos de sensores IMU con una referencia de tiempo unificada. Programamos una aplicación C++ personalizada para visualizar el resultado de los modelos ML. Implementamos un Hidden Markov Model para detectar la disposición de los dedos y la ejecución del gestos del arco. b) Desarrollamos un sistema que extrae características de tiempo generales en todas las muestras de gestos, creando un conjunto de datos de audio y datos de movimiento de músicos expertos implementando un algoritmo Deep neural Networks; particularmente, el modelo híbrido CNN-LSTM. c) Además, un análisis basado en espectrograma Mel que puede leer y extraer patrones únicamente usando datos de audio, abriendo la opción de reconocer información relevante usando las grabaciones de audio sin la necesidad de sensores externos para lograr resultados similares. Todas estas técnicas son complementarias y también se incorporan en una aplicación educativa como asistente computacional para mejorar la práctica de los estudiantes de música, al proporcionar información útil en tiempo real. La aplicación se probará en una institución de educación profesional.

Proyecto:

Rendimiento escolar, inteligencia y velocidad de procesamiento de la información

  • Cosculluela Mas, Antonio
El objetivo de esta tesis ha sido, a partir de la consideración de la relación entre inteligencia y rendimiento escolar, el estudio de la naturaleza de la inteligencia humana desde la perspectiva de la psicología del procesamiento de la información. Esta aproximación se ha concretado, básicamente, en dos líneas de investigación: los componentes cognitivos y los correlatos cognitivos. El objetivo general es identificar procesos cognitivos básicos de percepción, memoria, solución de problemas, etc..., que den cuenta de las diferencias individuales en inteligencia psicométrica. Dentro del enfoque de los correlatos cognitivos se pueden situar los trabajos que han puesto en relación la inteligencia con el tiempo de reacción de elección (TRE). Los resultados, aunque no totalmente concluyentes y en algunos casos contradictorios, parecen apoyar una relación consistente entre la inteligencia y la velocidad de procesamiento de los bits de información. Sin embargo, algunos autores han cuestionado estos resultados al considerarlos producto de variables procedimentales. Por otro lado, la aplicación de la técnica de los potenciales evocados promediados, también presenta resultados contradictorios. Con el fin de estudiar empíricamente estos diversos aspectos, se plantea un diseño multietápico. En una primera investigación exploratoria se ha realizado un estudio de las diferentes variables asociadas al rendimiento escolar en una muestra de 110 niños de 3 a 6 de E.G.B.. Una segunda fase ha consistido en una aplicación de las técnicas del TRE y de los potenciales evocados promediados, en una muestra seleccionada de niños anteriormente evaluados y que presentaron puntuaciones extremas en las escalas de inteligencia. Por ultimo se ha llevado a cabo un segundo experimento, donde se han propuesto unas modificaciones metodológicas del procedimiento del TRE, con el fin de optimizar los registros.

Proyecto:

Dynamics of the membrane potential: studies of the membrane potential of Jurkat cells using wavelet and wavelet bispectral analysis

  • Pidde, Aleksandra
Fluctuations are fundamental for living organisms. They arguably result from interactions with the complex, and unpredictable environment, and can often be manifested as temporal variability. The cell must continually resist the external variations in the osmotic pressure by continuous adjustments in the intracellular concentrations. This happens through a highly specialised network of membrane transporters, and is manifested in the dynamics of the membrane potential. The aim of the work presented here is to provide understanding and insight into the dynamics of the free-running membrane potential in nonexcitable cells, based on experimental data. In order to achieve this, first the quantitative comparisons of the average values of the membrane potential and their standard deviations recorded in various conditions are made. The analysis is further extended through the use of the wavelet transform to investigate the time and frequency components of the signal. This work is the first to report an intermittent oscillations in the membrane potential around frequency of 8 mHz but also around frequencies of 0.03, 0.05 or 0.09 Hz. To further understand this dynamics from univariate time series, time-reversibility is investigated and a novel wavelet-bispectral density analysis is developed. The wavelet-bispectral density allows for a formal quantitative, not merely qualitative interpretation of the results of wavelet-bispectral analysis. Finally, the newly developed autowavelet-bispectral analysis is applied to the recordings of the membrane potential. These indicate possible nonlinear couplings between different oscillatory modes in the cellular membrane potential., Les fluctuacions són fonamentals pels éssers vius i probablement siguin el resultat d’interaccions amb un entorn complex i impredictible. Aquest tipus d’activitat es pot manifestar en forma de variabilitat temporal. Les cèl.lules han de resistir contínuament les variacions externes de la pressió osmòtica fent reajustaments continus de les concentracions intracel.lulars. Això és possible gràcies a una xarxa altament especialitzada de transportadors de membrana i dóna lloc a la dinàmica del potencial de membrana. L’objectiu d’aquest treball és proporcionar una millor comprensió de la dinàmica del potencial lliure de membrana en cèl.lules no excitables a partir de dades experimentals. Amb aquest objectiu i en primer lloc, comparem la mitjana i la desviació estàndard del potencial de membrana en diferents condicions de registre. Complementem aquesta anàlisi investigant les components temporo-freqüencials de la senyal mitjançant la transformada wavelet. Aquest és el primer treball on es reporten oscil.lacions intermitents del potencial de membrana amb una freqüència aproximada de 8 mHz, però també al voltant de 0.03, 0.05 i 0.09 Hz. Per entendre millor aquest comportament en el context d’una sèrie temporal univariada, utilitzem el biespectre-wavelet i l’anàlisi de reversibilitat del temps. A més, proposem una nova mesura, la densitat biespectral-wavelet, que permet fer una interpretació quantitativa -i no només qualitativa- dels resultats de l’ànalisi biespectralwavelet. L’aplicació del nou formalisme als registres del potencial de membrana posa de manifest l’existència de possibles acoblaments no lineals entre diferents modes oscil.latoris en el potencial de membrana.

Proyecto:

Del narcotraficante ilegal al narcopopulismo legitimado: a análisis del discurso político de Pablo Escobar en la serie “Narcos” y en medios periodísticos

  • Wilches Tinjacá, Jaime Andrés
La Tesis Doctoral problematiza los análisis sobre la dimensión política del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, los cuales suelen reducirse a su experiencia como Congresista de la República. Esta interpretación trae como consecuencia dos visiones polarizantes: 1. Escobar como un antihéroe de la historia de Colombia; o, 2. Un héroe admirado por su capacidad de posicionar al narcotráfico como un negocio global. En esta dirección, el objetivo de la investigación es analizar el discurso político de Pablo Escobar en la serie “Narcos” y en documentos periodísticos. El análisis se realizó con una metodología cualitativa de tipo explicativa-correlacional y con el método de la semiótica narrativa del discurso político. En los resultados, se evidencia que la dimensión política de Escobar produce un populismo ilegal, pero legítimo -a diferencia de las manifestaciones del populismo en Europa y Latinoamérica-. Las conclusiones proponen la categoría de Narcopopulismo como una variable conceptual que explica el mito fundacional de Colombia, la incapacidad de construir nación desde la legalidad y el interés del discurso periodístico y de Netflix por narrar una historia particular para el consumo local y global., The Doctoral Thesis formulates the analyzes on the political dimension of Colombian drug trafficker Pablo Escobar, which are usually reduced to his experience as a Republic Senator, as a research problem. As a consequence, this interpretation leads to two polarizing views: 1. Escobar as an anti-hero in Colombian history; or 2. An admired hero for his ability to establish drug trafficking as a global business. In this regard, this research aims to analyze Pablo Escobar's political discourse in the series "Narcos" and in journalistic sources. The analysis was carried out with a qualitative methodology of an explanatory-correlational type and using narrative semiotics of political discourse as a method. As research results, it is highlighted that Escobar's political dimension produces an illegal, but legitimate populism - unlike populism manifestations in Europe and Latin America-. The conclusions propose the Narcopopulism category as a conceptual variable intended to explain the founding myth of Colombia, the inability to build a nation from legality, and the interest of journalistic discourse and Netflix to tell a particular story for local and global consumption.

Proyecto:

Familial amyloid polyneuropathy: ocular complications and the use of novel non-invasive imaging techniques to assess retinal involvement

  • Latasiewicz, Marta Joanna
Familial amyloid polyneuropathy (FAP) is a hereditary condition characterized by systemic deposition of transthyretin (TTR), which causes debilitating peripheral polyneuropathy, cardiopathy, nephropathy and usually after a few years, ophtalmopathy. Occasionally the onset can be atypical and the diagnosis of FAP is reliant on identifying ocular amyloid deposition clinically and histopathologically. However, images of TTR derived from the eye, identified using immunolabeling techniques, have so far not been published. In ocular tissues FAP can cause sight-threatening complications such as glaucoma and retinal amyloid angiopathy. Glaucoma in FAP often requires surgical treatment. Nonpenetrating deep sclerectomy (NPDS) is a surgical technique with several advantages over the traditional trabeculectomy. It is successfully performed in primary and many types of secondary open-angle glaucoma, but so far with limited reports in FAP. Retina imaging modalities, such as optic coherence tomography (OCT) and autofluorescence (AF), have significant value in the assessment of retinal pathologies. Fluorescein angiography is the conventional method of evaluating retinal vasculature, but requires injection of fluorescein, which has several side effects and contraindications. Recently a new non-invasive modality, the OCT angiography (OCT-A) has become a useful tool for visualizing posterior pole blood circulation. In patients with FAP the use of OCT-A has so far not been reported and only few cases of AF findings were published. This doctoral thesis, presented as a compendium of publications, is divided into three parts. The first part (Paper 1) aims to present the immunostaining images of TTR amyloid derived from the vitreous of a series of patients with FAP, which demonstrates vitreous biopsy as a valid diagnostic tool, especially in clinically challenging cases. The second part (Paper 2) is a retrospective review of clinical charts of patients with FAP to determine the prevalence and characteristics of open-angle glaucoma secondary to FAP. It reveals the particularly quick progression of glaucoma in FAP and its increased risk in patients with a previous vitrectomy. Surgical management and outcomes of the affected patients are presented, indicating that NPDS is a safe and effective treatment of glaucoma secondary to FAP. The third part (Paper 3) is an observational cross-sectional study of retinal findings in patients with FAP. It gives a descriptive analysis of retinal images in FAP using novel non-invasive techniques: AF, OCT, OCT-A, and ultra-wide-field (UWF) retinography. These modalities can be used to detect perivascular retinal amyloid deposits, as well as microvascular changes including areas of non-perfusion, allowing better understanding of the pathology, complications and prognosis of patients with FAP. It also shows that amyloid retinopathy is more frequent than previously reported. The thesis outcomes emphasize glaucoma and retinopathy as the severe irreversible complications of FAP and need for addressing them promptly. This is especially important in establishing adequate regular eye reviews in patients with FAP and identifying those individuals requiring stricter ophthalmological care to prevent vision loss., La polineuropatía amiloidótica familiar (PAF) es una enfermedad hereditaria caracterizada por el depósito sistémico de transtiretina (TTR), que resulta en polineuropatía periférica debilitante, cardiopatía, nefropatía y, habitualmente, después de unos años, oftalmopatía. Ocasionalmente, el inicio puede ser atípico y el diagnóstico de PAF depende de la identificación de depósitos de amiloide en tejidos oculares clínicamente e histopatológicamente. Sin embargo, hasta ahora no se han publicado imágenes de TTR derivadas del ojo, identificadas utilizando técnicas de inmunotinción. En los tejidos oculares, la PAF puede causar complicaciones amenazantes para la vista, como el glaucoma y la angiopatía amiloide de la retina. El glaucoma en la PAF frecuentemente requiere tratamiento quirúrgico. La esclerectomía profunda no penetrante (EPNP) es una técnica quirúrgica con varias ventajas sobre la trabeculectomía tradicional. Se realiza con éxito en glaucoma de ángulo abierto primario y muchos tipos de glaucoma secundario, pero hasta ahora con pocos casos descritos en PAF. Las modalidades de imágen de retina, como la tomografía de coherencia óptica (OCT) y la autofluorescencia (AF), tienen un valor importante en la evaluación de las patologías retinianas. La angiografía con fluoresceína es el método convencional para evaluar la vasculatura retiniana, pero requiere la inyección de fluoresceína, que tiene varios efectos secundarios y contraindicaciones. Recientemente, una nueva modalidad no invasiva, la angiografía OCT (OCT-A) se ha convertido en una herramienta útil para visualizar la circulación sanguínea del polo posterior. En pacientes con PAF, el uso de OCT-A no ha sido publicado hasta ahora, y solo se han descrito dos casos de hallazgos de AF. Esta tesis doctoral, presentada como un compendio de publicaciones, se divide en tres partes. La primera parte (Artículo 1) tiene como objetivo presentar las imágenes de inmunotinción de TTR amiloide derivado del vítreo en una serie de pacientes con PAF, lo que demuestra que la biopsia vítrea es una herramienta de diagnóstico válida, especialmente en casos clínicamente atípicos. La segunda parte (Artículo 2) es una revisión retrospectiva de las historias clínicas de pacientes con PAF para determinar la prevalencia y las características del glaucoma de ángulo abierto secundario a la PAF. Revela la progresión particularmente rápida del glaucoma en la PAF y su mayor riesgo en pacientes con vitrectomía previa. Se ha presentado el tratamiento quirúrgico y los resultados de los pacientes afectados, lo que indica que EPNP es un tratamiento seguro y efectivo para el glaucoma secundario a PAF. La tercera parte (Artículo 3) es un estudio transversal observacional de hallazgos retinianos en pacientes con PAF. Se expone un análisis descriptivo de las imágenes de la retina en PAF utilizando nuevas técnicas no invasivas: AF, OCT, OCT-A y retinografía de campo amplio (UWF). Estas modalidades se pueden utilizar para detectar depósitos amiloides perivasculares de la retina, así como cambios microvasculares que incluyen áreas de no perfusión, lo que permite una mejor comprensión de la patología, las complicaciones y el pronóstico de los pacientes con PAF. También se muestra que la retinopatía amiloidea es más frecuente de lo que se publicó anteriormente. Los resultados de la tesis enfatizan el glaucoma y la retinopatía como las complicaciones irreversibles graves de la PAF y la necesidad de abordarlos precozmente. Esto es especialmente importante para establecer revisiones oculares regulares adecuadas en pacientes con PAF e identificar a aquellas personas que requieren atención oftalmológica más estricta para prevenir la pérdida de visión.

Proyecto:

Three Empirical Essays on Comparative Advantage & Productivity Growth in Asia

  • Riaz, Bushra
The thesis is a combination of three independent papers that discuss various challenges posed on developing countries of Asia and provide suggestions as to how comparative advantage and labor productivity growth is relevant towards their economic growth. We seek to explore why these countries tend to lag behind in terms of productivity growth. Moreover, we also seek to compare China, the U.S., and the EU in terms of their trade competitiveness in various sectors to examine the convergence and divergence pattern of their comparative advantage.

Proyecto:

Sistema fronto-basal y aprendizaje incidental

  • Deus Yela, Juan
La memoria no es un proceso unitario. Se han definido diferentes subsistemas mnesicos que operan mediante circuitos neuroanatómicos distintos. Tradicionalmente, los estudios de la memoria se han centrado en el aprendizaje intencionado, especificando que el lóbulo temporal y las estructuras diencefálicas son esenciales para este tipo de memoria. Contrariamente, hay pocos estudios sobre el aprendizaje incidental y no han concretado las estructuras anatómicas implicadas en este aprendizaje. Ya que se considera que este último tipo de aprendizaje es un proceso mnésico automático de adquisición de la información, cabe presuponer la posible implicacion del estriado, de forma similar a lo que ocurre con el sistema motor. Se han seleccionado una muestra de 114 sujetos, 70 como pacientes y 44 pertenecen al grupo control de sujetos sanos. La muestra de pacientes está constituida por sujetos afectos de la enfermedad de Alzheimer (N=20), de la enfermedad de Huntington (N=21), pacientes con calcificaciones bilaterales en los ganglios basales (N=18) y pacientes con una lesión vascular unilateral en el estriado (N=11). Se ha diseñado una exploración neuropsicológica que ha evaluado funciones cognitivas generales, visoperceptivas y visoespaciales, aprendizaje intencionado, aprendizaje procedimental y funciones frontales en base a pruebas clínicamente estandarizadas. De forma expresa, se han diseñado tareas para evaluar el aprendizaje incidental del espacio, frecuencia y orden temporal. Nuestros resultados sugieren que el aprendizaje incidental puede estar controlado por circuitos frontoneoestriados bilaterales y puede utilizarse como un indicador del funcionamiento mnésico que permita ayudar a discriminar entre la demencia subcortical y cortical, considerando conjuntamente el funcionamiento de la memoria declarativa y procedimental.

Proyecto:

Easy audiovisual content for all: Easy-to-Read as an enabler of easy, multimode access services

  • Bernabé Caro, Rocío
L'interès pel desenvolupament de serveis d'accessibilitat per facilitar l'accés a l'contingut audiovisual a persones amb dificultats de lectura i aprenentatge ha augmentat en els últims anys. Un exemple és l'atenció acadèmica que està rebent la Lectura Fàcil (LF). Si bé la LF ha demostrat facilitar l'accés a persones amb dificultats de lectura i aprenentatge en la comunicació escrita, el seu ús en formats multimodals com els audiovisuals és encara escàs. L'objectiu d'aquesta tesi és promoure la creació de contingut audiovisual fàcil de llegir i entendre. A aquest propòsit es va plantejar la següent pregunta: És possible utilitzar la Lectura Fàcil per simplificar contingut audiovisual i així fer-lo més accessible per a les persones amb dificultats de lectura i aprenentatge? La tesi abasta cinc publicacions revisades per parells. L'enfocament és aplicat, i el tema es situa dins de la branca aplicada dels Estudis de Traducció. En aquesta línia, els serveis d'accessibilitat proposats s'estudien considerant el contingut i la tecnologia. És a dir, en la investigació es té en compte que no només el contingut ha de ser fàcil de llegir i entendre, sinó també l'accés a l'servei i el seu funcionament. La metodologia és aplicada (Saldanha i O'Brien, 2014; Williams i Chesterman, 2002). Com a tal, s'utilitzen conceptes i coneixements derivats de la traducció audiovisual i la simplificació textual en l'estudi de la hipòtesi formulada: El contingut audiovisual simplificat segons els principis de la LF és més fàcil de llegir i entendre per a persones amb dificultats de lectura i aprenentatge. L'Article 1 investiga la funció de la LF com a servei d'accessibilitat. L'Article 2 analitza les conseqüències d'integrar els principis de la LF en processos de creació existents prenent com a exemple l'audiodescripció. Finalment, en l'article 3 estudia a la LF dins de la traducció audiovisual per tal de classificar aquest tipus de traduccions segons la classificació semiòtica proposta d'Henrik Gottlieb (2005). Els dos últims articles són estudis de cas amb una sola unitat d'investigació (Williams i Chesterman, 2002). En l'article 4 s'identifiquen paràmetres de LF per crear subtítols. En l'article 5 s'investiga la recepció d'aquests subtítols fàcils per persones amb dificultats de lectura i aprenentatge. Les conclusions obtingudes indiquen que els principis de la LF poden usar-se per a generar contingut audiovisual que sigui més accessible per a persones amb dificultats de lectura i aprenentatge. Els resultats també indiquen que el contingut semàntic i semiòtic d'aquests serveis pot diferir de vegades de el contingut dels serveis d'accessibilitat estàndard. Finalment, a l'considerar productes digitals, els serveis d'accessibilitat fàcils han de complir les normes WCAG. El fet d'haver qualificat aquesta tesi de contribució inicial en àmbit dels serveis d'accessibilitat fàcils comporta que les conclusions extretes no puguin considerar-se concloents. Això no obstant, es considera que els procediments i pràctiques descrits poden traslladar-se a casos similars i fomentar així el desenvolupament de serveis d'accessibilitat fàcils multimodals., El interés por el desarrollo de servicios de accesibilidad para facilitar el acceso al contenido audiovisual a personas con dificultades de lectura y aprendizaje ha aumentado en los últimos años. Un ejemplo es la atención académica que está recibiendo la Lectura Fácil (LF). Si bien la LF ha demostrado facilitar el acceso a personas con dificultades de lectura y aprendizaje en la comunicación escrita, su uso en formatos multimodales como los audiovisuales es aún escaso. El objetivo de esta tesis es promover la creación de contenido audiovisual fácil de leer y entender. A este propósito se planteó la siguiente pregunta: ¿Es posible usar la Lectura Fácil para simplificar contenido audiovisual y así hacerlo más accesible para las personas con dificultades de lectura y aprendizaje? La tesis abarca cinco publicaciones revisadas por pares. El enfoque es aplicado, y el tema se ubica dentro de la rama aplicada de los Estudios de Traducción. En esta línea, los servicios de accesibilidad propuestos se estudian considerando el contenido y la tecnología. Es decir, en la investigación se tiene en cuenta que no solo el contenido debe ser fácil de leer y entender, sino también el acceso al servicio y su funcionamiento. La metodología es aplicada (Saldanha y O'Brien, 2014; Williams y Chesterman, 2002). Como tal, se utilizan conceptos y conocimientos derivados de la traducción audiovisual y la simplificación textual en el estudio de la hipótesis formulada: El contenido audiovisual simplificado según los principios de la LF es más fácil de leer y entender para personas con dificultades de lectura y aprendizaje. El Artículo 1 investiga la función de la LF como servicio de accesibilidad. El Artículo 2 analiza las consecuencias de integrar los principios de la LF en procesos de creación existentes tomando como ejemplo la audiodescripción. Por último, en el Artículo 3 se estudia a la LF dentro de la traducción audiovisual con el fin de clasificar este tipo de traducciones según la clasificación semiótica propuesta de Henrik Gottlieb (2005). Los dos últimos artículos son estudios de caso con una sola unidad de investigación (Williams y Chesterman, 2002). En el Artículo 4 se identifican parámetros de LF para crear subtítulos. En el Artículo 5 se investiga la recepción de dichos subtítulos fáciles por personas con dificultades de lectura y aprendizaje. Las conclusiones obtenidas indican que los principios de la LF pueden usarse para generar contenido audiovisual que sea más accesible para personas con dificultades de lectura y aprendizaje. Los resultados también señalan que el contenido semántico y semiótico de estos servicios puede diferir a veces del contenido de los servicios de accesibilidad estándar. Por último, al considerarse productos digitales, los servicios de accesibilidad fáciles deben cumplir las normas WCAG. El hecho de haber calificado esta tesis de contribución inicial en ámbito de los servicios de accesibilidad fáciles conlleva que las conclusiones extraídas no puedan considerarse concluyentes. No obstante, se considera que los procedimientos y prácticas descritos pueden trasladarse a casos similares y fomentar así el desarrollo de servicios de accesibilidad fáciles multimodales., The development of access services that provide a way to overcome cognitive barriers in audiovisual communication is gaining momentum. One example is the academic attention that some text simplification methods, such as Easy-to-Read (E2R), have received in the last few years. While it has been shown that E2R has enabled access for persons with reading and learning difficulties in written communication, its realisation in multimodal formats, like audiovisual contexts, is lagging. This PhD thesis aims to develop an Easy-to-Read audiovisual content by investigating the following research question: can Easy-to-Read be used to simplify audiovisual content to make it more accessible for people with reading and learning difficulties? The PhD encompasses five, peer-reviewed publications. The research conducted has been labelled as applied research within the applied branch of translation studies. In this sense, the thesis considers access services as a whole (content and technology). In other words, it approaches the proposed easy access services by considering that the AV content needs to be Easy-to-Read as well as the ease of access to the service and its operation on the whole. The methodology has been categorised as applied research (Saldanha & O’Brien, 2014; Williams & Chesterman, 2002). As such, it borrows concepts and outputs from the fields of audiovisual translation and text simplification to test the hypothesis stated: that E2R-simplified AV content is easier to read and understand by persons with reading and learning difficulties. The first three articles draw their conclusion from secondary data. By doing this, the following expectations were set: gaining a deeper understanding about Easy-to-Read as an access service (Article 1), and the effects of adding a layer of E2R to existing workflows in the case of audio descriptions (Article 2). For its part, Article 3 aimed to classify E2R as translations within the AVT landscape by drawing upon Gottlieb’s (2005) semiotic classification. Conversely, the last two articles are case studies with a single unit of investigation (Williams & Chesterman, 2002). The fact that the case studies were carried out towards the end of the PhD allowed for additional insight. These included how to identify parameters for creating subtitles (Article 4), and how such Easy-to-Read subtitles are received by end-users with reading and learning difficulties (Article 5). Overall, the conclusions indicate that text simplification recommendations taken from Easy-to-Read can be used to generate audiovisual content that is accessible for audiences with reading and learning difficulties. Such new E2R access services may render the message by using equivalent or different semantic material than their standard counterparts (e.g., subtitles, audio descriptions). Likewise, sometimes E2R access services may differ semiotically from standard access services. Lastly, as digital products, E2R access services ought to be WCAG-compliant. Lastly, this thesis has been labelled as an initial contribution to the field of Easy-to-Read audiovisual content. Though the conclusions withdrawn cannot be regarded as conclusive, the procedures and practices described can be transferred to similar cases and, thus, foster and facilitate the development of easy multimode access services., Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals

Proyecto:

Buscador avanzado