Buscador

Encontrado(s) 2197118 resultado(s)
Encontrada(s) 219712 página(s)

La figura del emprendedor en el sistema educativo español desde un punto de vista de economía social

  • Ferri Ramírez, Laura
Tras la aprobación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación en 2013 han aparecido en la ESO unas nuevas materias de "Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial" en los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria y de "Economía" en 4º de ESO. El presente trabajo de investigación estudia el enfoque de la figura del emprendedor que se da en la legislación que regula dichas materias, los libros de texto y por parte de los propios profesores al impartir docencia. Esta investigación ha partido de un punto de vista crítico con la figura del emprendedor tradicional, ya que considero que deja fuera alternativas de emprendimiento social., Després de l'aprovació de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat de l'Educació el 2013 han aparegut a l'ESO unes noves matèries de "Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial" en els quatre cursos d'Educació Secundària Obligatòria i de "Economia" a 4t d'ESO. El present treball de recerca estudia l'enfocament de la figura de l'emprenedor que es dóna en la legislació que regula aquestes matèries, els llibres de text i per part dels mateixos professors en impartir docència. Aquesta investigació ha partit d'un punt de vista crític amb la figura de l'emprenedor tradicional, ja que considero que deixa fora alternatives d'emprenedoria social., After the approval of the Organic Law for Improvement of the Quality of Education in 2013, new subjects of "Introduction to Entrepreneurial Activity and Entrepreneurship" appeared in ESO (Compulsory Secondary Education) in the four compulsory Secondary Education and "Economy" courses in 4th of that. The present study investigates the approach of the figure of the entrepreneur as presented in the legislation that regulates these matters, the textbooks and by the teachers themselves when teaching. This research has started from a critical point of view of the figure of the traditional entrepreneur, since I consider that it leaves out alternatives of social entrepreneurship.
Proyecto:


La mediació escolar. Una eina per a l'acció tutorial i una competència transversal per a l'alumnat.

  • Pallarès Danti, Cristina
L'interès principal del treball, recau en vincular l'eina de la mediació amb la de l'educació des de diverses vessants. Per una banda, es vincula la mediació amb l'alumnat, com a competència transversal fonamental que han de desenvolupar per tal de poder gestionar de forma adequada situacions de conflicte, no només durant l'etapa educativa, si no al llarg de la seva vida. Per altre banda, es vincula la mediació amb els docents com una eina més a desenvolupar en l'acció tutorial, que pot ajudar a dur a terme una resolució adequada dels conflictes que es poden donar a l'escola. A més a més, també se'ls presenta la mediació com una eina per a la prevenció i intervenció de l'assetjament escolar (Bullying)., El interés principal del trabajo, recae en vincular la herramienta de la mediación con la de la educación desde varias vertientes. Por un lado, se vincula la mediación con el alumnado, como una competencia transversal fundamental que tienen que desarrollar para poder gestionar de forma adecuada situaciones de conflicto, no sólo durante la etapa educativa, si no a lo largo de su vida. Por otro lado, se vincula la mediación con los docentes como una herramienta más a desarrollar en la acción tutorial, que puede ayudar a llevar a cabo una resolución adecuada de los conflictos que se pueden dar en la escuela. Además, también se les presenta la mediación como una herramienta para la prevención e intervención del acoso escolar (Bullying)., The main interest of this work lies in mediation as a tool for education from different points of views. On one hand, mediation is linked to students as a fundamental competence that they have to develop in order to manage conflict situations adequately during educational stage and also throughout their lives. On the other hand, mediation is used by the teachers as a tool to develop in the tutorial action, which can help to carry out an adequate resolution of the conflicts that can occur in school. In addition, mediation is also presented as a tool for prevention and intervention of the bullying problem.
Proyecto:


El procés d'avaluació i intervenció psicològica en els centres psiquiàtrics

  • Trasovares Navarrete, María Victoria
Aquest treball, dirigit al camp de la psicologia clínica, ha tingut com a fita principal observar el rol dels psicòlegs clínics dins el servei de psiquiatria d'un centre hospitalari, amb l'objectiu d'acostar-nos a la pràctica professional dels psicòlegs en l'avaluació i la intervenció de les psicopatologies., Este trabajo, dirigido en el campo de la psicología clínica, ha tenido como principal objetivo observar el rol de los psicólogos clínicos dentro del servicio de psiquiatría de un centro hospitalario, con el objetivo de acercarnos a la práctica profesional de los psicólogos en la evaluación y la intervención de las psicopatologías., This study addresses itself to the field of clinical psychology. Its main objective was the observation of the role of clinical psychologists within the psychiatry department of a hospital, with the aim of getting closer to the professional practice of psychologists in the evaluation and the intervention of psychopathologies.
Proyecto:


La intervenció clínica en l'àmbit de la petita infància

  • Nicolau Berenguer, Joana
La pràctica terapèutica en l'àmbit de la petita infància: detecció, avaluació i intervenció psicològica en nens des de la perspectiva psicoanalítica., La práctica terapéutica en el ámbito de la pequeña infancia: detección, evaluación e intervención psicológica en niños desde la perspectiva psicoanalítica., Therapeutic practice in the field of early childhood: detection, evaluation and psychological intervention in children from a psychoanalytic perspective.
Proyecto:


Avaluació i intervenció psicoeducativa en les relacions materno/paterno-filials en famílies desestructurades

  • Vidal i Llambias, Rosa
Anàlisi, avaluació i intervenció psicoeducativa en un programa assistencial i de suport a les relacions materno/paternofilials en famílies desestructurades. Els usuaris són els pares i les mares separats o divorciats (i els seus fills menors) amb conflictes entre ells i on ha estat el jutge qui ha establert el règim de visites. Es dóna suport i orientació als progenitors i als menors que acudeixen al centre per a fer l'intercanvi o l'estada del menor amb el progenitor no custodi, per a facilitar i millorar la relació entre les parts (menors, part custòdia i part no-custòdia)., Análisis, evaluación e intervención psicoeducativas en un programa asistencial y de apoyo a las relaciones materno/paterno-filiales en familias desestructuradas. Los usuarios son los padres y madres separados o divorciados (y sus hijos menores) con conflictos entre ellos y en donde el juez ha establecido el régimen de visitas. Se proporciona apoyo y orientación a los progenitores y a los menores que acuden al centro para realizar el intercambio o la estancia del menor con el progenitor no custodio, para facilitar y mejorar la relación entre las partes (menores, parte custodia y parte no custodia)., Psycho-educational analysis, evaluation and intervention in a care and support program for parent-child relationships in broken homes. The users are separated and divorced parents (and their under-age children) with disputes between them and for whom a judge has established the system of visits. Support and guidance is given to the parents and children coming to the center for the exchange or stay of the child with the parent that does not have custody to facilitate and improve the relationship between the parties (children, parent with custody and parent without custody).
Proyecto:


Gestió del Coneixement

  • Civill Quintana, Mònica
A partir de l'anàlisi organitzativa de l'empresa King-eclient i la detecció de mancances relatives a la gestió de la informació i del coneixement, aquest treball vol dissenyar un sistema de gestió dels recursos d'informació per tal de gestionar i distribuir els recursos d'informació més representatius i operatius disponibles a Internet que cobreixin les necessitats d'informació a King-eclient i que puguin convertir-se en coneixement organitzatiu., A partir del análisis organizativo de la empresa King-eclient y la detección de faltas en cuanto a la gestión de la información y del conocimiento, este trabajo pretende diseñar un sistema de gestión de los recursos de información para gestionar y distribuir los recursos de información más representativos y operativos disponibles en Internet que cubran las necesidades de información a King-eclient y puedan transformarse en conocimiento organizativo., On the basis of the organizational analysis of the King-eClient firm and the detection of shortcomings relative to the management of information and knowledge, this work seeks to design a management system of information resources in order to manage and distribute the most representative information resources available on the Internet that meet the information needs of King-eClient and could be converted into organizational knowledge.
Proyecto:


El desenvolupament dels Itineraris Personals d'Inserció (IPI) : Projecció des de la Psicologia de la Intervenció Social

  • Costa Garrido, Sònia
Aquest document és el resultat d'una tasca de recerca en intentar donar una visió des del punt de vista de la Psicologia de la Intervenció Social als Itineraris Personalitzats d'Inserció (IPI) i el rol del psicòleg com a orientador professional en aquests, trobar quines teories són les més adients per explicar el perquè d'aquests processos formatius en particular, i el perquè de les polítiques socials orientades a la integració social dels discapacitats en general cercar quina metodologia i quines eines poden servir per intervenir com a orientador professional al servei d'aquest col·lectiu., Este documento es el resultado de una tarea de investigación en intentar proporcionar una visión desde el punto de vista de la Psicología de la Intervención Social en los Itinerarios Personalizados de Inserción (IPI) y el rol del psicólogo como orientador profesional en estos, encontrar que teorías son las más pertinentes para explicar el porqué de estos procesos formativos en particular, y el porqué de las políticas sociales orientadas a la integración social de los discapacitados en general buscar que metodología y que herramientas pueden servir para intervenir como orientador profesional al servicio de este colectivo., This document is the result of a research task which tries to offer a vision from the point of view of social intervention psychology in the personalized itineraries of insertion (IPI) and the role of the psychologist as professional tutor. It aims to find which theories are most capable of explaining these training processes in particular and the social policies that deal with the social integration of the disabled in general. It also looks for which methodology and tools are useful for intervening as a professional tutor in the service of this collective.
Proyecto:


Características clínicas y tratamiento de la ansiedad académica y ante los exámenes como fobia específica de tipo situacional

  • Mondéjar García, Ángel
L'ansietat acadèmica i davant els exàmens com a fòbia específica de tipus situacional és un trastorn infantil i juvenil d'efectes pertorbadors i negatius que repercuteixen sobre la salut mental i emocional, el rendiment acadèmic i la integració social de l'estudiant que la pateix. En aquest treball s'especifiquen les seves característiques clíniques. Així mateix, s'inclou un cas clínic d'un adolescent de 14 anys que patia d'aquest trastorn fòbic escolar, acompanyat de baixa autoestima personal i dificultats d'adaptació amb el seu grup-classe. Se li va aplicar una avaluació i tractament de tall cognitiu-conductual que ha tingut com a finalitat la superació de la fòbia, i la millora del seu rendiment acadèmic i social. D'entre totes les eines terapèutiques utilitzades destaquen: l'exposició en viu, i l'aprenentatge i utilització de mecanismes de control de l'ansietat (la relaxació Jacobson i la reestructuració cognitiva). Finalment, assenyalar que aquesta intervenció terapèutica ha estat possible gràcies a la participació coordinada i cooperant de l'equip interdisciplinari., La ansiedad académica y ante los exámenes como fobia específica de tipo situacional es un trastorno infanto-juvenil de efectos perturbadores y negativos que repercuten sobre la salud mental y emocional, el rendimiento académico y la integración social del estudiante que la padece. En este trabajo se especifican sus características clínicas. Así mismo, se incluye un caso clínico de un adolescente de 14 años que padecía de este trastorno fóbico escolar, acompañado de baja autoestima personal y dificultades de adaptación con su grupo-clase. Se le aplicó una evaluación y tratamiento de corte cognitivo-conductual que ha tenido como finalidad la superación de la fobia, y la mejora de su rendimiento académico y social. De entre todas las herramientas terapéuticas utilizadas destacan: la exposición en vivo, y el aprendizaje y utilización de mecanismos de control de la ansiedad (la relajación Jacobson y la reestructuración cognitiva). Por último, señalar que esta intervención terapéutica ha sido posible gracias a la participación coordinada y cooperante del equipo interdisciplinario., Clinical features and treatment of academic and examination anxiety as a specific kind of situational phobia. Academic and examination anxiety as a specific situational phobia is a childhood and adolescent disorder with perturbing and negative effects. It bears an impact on mental and emotional health, academic outcomes and social integration of students suffering from it. Clinical features of such disorder are specified in this article. Moreover, we have included a clinical case of a fourteen-year old adolescent who suffered from this school phobic disorder, along with low personal self-esteem and difficulties adapting to his group-class. A cognitive-behavioural evaluation and treatment was applied to the subject with the purpose of overcoming the phobia and improving his academic and social outcomes. The therapeutic tools to be outlined among those used are in vivo exposure, as well as learning and using anxiety-control mechanisms (Jacobson relaxation and cognitive restructuring). Lastly, this therapeutic strategy has been possible thanks to the coordination and collaboration of an interdisciplinary team.
Proyecto:


Els referents clàssics en l'obra de Maria Àngels Anglada : Una lectura de Sandàlies d'escuma

  • Lorés i Otzet, Eulàlia
Maria Àngels Anglada s'inscriu en la tradició d'una mena d'escriptors que segueixen i forgen tradició literària. En aquest sentit, la seva obra és deutora de la cultura grega segons els paràmetres de la poètica de la mimesi. Aquest fet és prou evident en la novel·la, Maria Àngels Anglada se inscribe en la tradición de un tipo de escritores que siguen y forjan la tradición literaria. En este sentido, su obra se debe a la cultura griega según los parámetros de la poética de la mímesis. Este hecho es suficientemente evidente en la novela, Maria Àngels Anglada is part of the tradition of a sort of writer that follows and forges literary tradition. In this sense, her work owes a debt to Greek culture according to the parameters of poetry of mime. This is clear in her novel Sandàlies d'escuma, in which the author follows the parameters of the Homeric and Virgilian epic tradition.
Proyecto:


Una petita novel·la en prosa en l'àmbit del Renaixement català : Paràmetres teoricoliteraris renaixentistes que expliquen la paròdia de l'estil culte de Les estil·lades y amoroses lletres trameses per Berthomeu Sirlot a la sua senyora, y per ella a ell

  • Fluvià i Figueres, Pep
Aquest treball pretén esbrinar fins a quin punt se segueixen els criteris teòrics establerts pels autors catalans del Renaixement en la literatura catalana de ficció del segle XVI. Per examinar l'adequació als models proposats pels humanistes he triat una obra anònima de caràcter paròdic escrita en forma d'epístoles entre dos llauradors de l'Horta de València, Les estil·lades y amoroses lletres trameses per Berthomeu Sirlot a la sua senyora, y per ella a ell. El procediment de treball consistirà a analitzar com els teòrics del Renaixement de l'àrea catalanoparlant van interpretar i assimilar en la seva obra alguns dels conceptes més importants de les poètiques i les retòriques dels clàssics grecs i llatins (els principis d'imitació, decòrum, harmonia i ordre), en aquest cas Aristòtil i Horaci, i si l'autor anònim de Les estil·lades y amoroses lletres els va tenir en compte a l'hora de compondre la seva obra. A la vegada, en tractar-se d'una paròdia satírica amb clara voluntat humorística, aquesta anàlisi també pot donar compte de quina opinió tenien els intel·lectuals catalans del Renaixement sobre la ficció i l'humor., Este trabajo pretende averiguar hasta qué punto se siguen los criterios teóricos establecidos por los autores catalanes del Renacimiento en la literatura catalana de ficción del siglo XVI. Para examinar la adecuación a los modelos propuestos por los humanistas he elegido una obra anónima de carácter paródico escrita en forma de epístolas entre dos labradores de la Huerta de Valencia, Les estil·lades y amoroses lletres trameses per Berthomeu Sirlot a la sua senyora, y per ella a ell (Las cristalinas y amorosas letras enviadas por Berthomeu Sirlot a su señora, y por ella a él). El procedimiento de trabajo consistirá en analizar cómo los teóricos del Renacimiento del área catalanoparlante interpretaron y asimilaron en su obra algunos de los conceptos más importantes de las poéticas y las retóricas de los clásicos griegos y latinos (los principios de imitación, decoro, armonía y orden), en este caso Aristóteles y Horacio, y si el autor anónimo de Las cristalinas y amorosas letras los tuvo en cuenta a la hora de componer su obra. A su vez, al tratarse de una parodia satírica con clara voluntad humorística, este análisis también puede dar cuenta de qué opinión tenían los intelectuales catalanes del Renacimiento sobre la ficción y el humor., This paper seeks to ascertain to what extent are the theoretical criteria established by the Catalan artists of the Renaissance in the Catalan fiction literature of the sixteenth-century. To examine the adequacy of the models proposed by the humanists I have chosen a parody of an anonymous work written in the form of letters between two farmers in the Valencian fruit belt, Les estil·lades y amoroses lletres trameses per Berthomeu Sirlot a la sua senyora, y per ella a ell (The crystalline and loving letters sent by Berthomeu Sirlot to his lady, and the ones sent by her to him). The working procedure is to analyze how the Catalan-speaking Renaissance theorists interpreted and assimilated in his work some of the most important concepts of poetics and rhetoric of the Greek and Latin classics (the principles of imitation, decorum, harmony and order), in this case Aristotle and Horace, and if the anonymous author of The crystalline and loving letters took them into account when composing his work. In turn, as it is a satirical parody with a humorous intention, this analysis also can account for what view Catalan intellectuals had of the Renaissance on the fiction and humor.
Proyecto:


Buscador avanzado