Buscador

Encontrado(s) 2013549 resultado(s)
Encontrada(s) 201355 página(s)

Serina/treonina quinases a la sinapsi neuromuscular: especialització de les isoformes de la proteïna quinasa c

  • Besalduch Canes, Núria Montserrat
Serina/Treonina quinases a la sinapsi neuromuscular: Especialització de les isoformes de la proteïna quinasa C<br/>Les serina/treonina quinases són una família d'enzims abundants en molts tipus cel·lulars i essencials per a la transducció de senyals intracel·lulars. A la sinapsi neuromuscular, les serina/treonina quinases PKC i PKA estan implicades en mecanismes de modulació de la neurotransmissió tant en l'adult com en el desenvolupament postnatal contribuint als mecanismes de consolidació de connexions sinàptiques i també d'eliminació d'altres per a configurar els circuits neurals madurs. Conèixer els mecanismes que tenen lloc durant el procés d'eliminació sinàptica postnatal ajudarà a conèixer aquells que tenen lloc durant la pèrdua de sinapsis en malalties neurodegeneratives i en l'envelliment. En aquesta tesi es demostra la localització cel·lular a la sinapsi neuromuscular d'isoformes de la PKC i de subunitats de la PKA així com l'acoblament d'isoformes dependents de calci a la neurotransmissió en condicions de repòs i després de l'estimulació nerviosa i l'acció de la PKC &#61553; en el procés d'eliminació sinàptica., Serine/treonine kinases at the neuromuscular junction: Specialization of the isoforms of the protein kinase C<br/>Serine/treonine kinases are an essential family of enzymes for the signal transduction in a diverse range of cell types. In the neuromuscular junction, the serine/treonine kinases PKC and PKA are involved in the control of transmitter release in the neuromuscular synapses from adult rats as well as in the postnatal development contributing to consolidate of some synaptic connections and also to eliminate some others to configure the motoneuron circuits. To know the mechanisms that occur during the process of postnatal synaptic elimination will help to know those that take place during the progressive synapse loss that occurs during ageing and in certain neurodenerative diseases. This work demonstrates the cellular localization of the isoforms of the PKC and subunits of the PKA at the neuromuscular synapse. Also, describes the cellular localization of calcium-dependent PKC isoforms associated with synaptic activity in the skeletal muscle and in the neuromuscular synapse of the adult rat under resting conditions and after stimulation. Moreover, it has been studied the action of the PKC &#61553; in the process of synaptic elimination.

Proyecto:

Alteracions de la paraoxonasa-1 en l'hepatopatia crònica

  • Marsillach López, Judit
La família de les paraoxonases (PON) comprèn 3 enzims: PON1, PON2 y PON3. En humans, PON1, el membre més estudiat, s'expressa bàsicament en el fetge i circula associada a les HDL. PON1 es un enzim polimòrfic que pot degradar des d'organofosforats fins a diferents tipus d'ésters, lactones i xenobiòtics, però la seva funció fisiològica és la d'hidrolitzar peròxids lipídics. També té una acció anti-inflamatòria, ja que pot atenuar la secreció de MCP-1, una quimioquina pro-inflamatòria. L'estrés oxidatiu i la inflamació juguen un paper fonamental en el desenvolupament de malalties hepàtiques. Tenint en compte l'efecte protector de PON1 contra l'estrés oxidatiu, seria molt probable trobar una associació entre PON1 i les hepatopaties cròniques. <br/>Objectius de la Tesi: a) investigar la presència d'alteracions en l'activitat i expressió de PON1 en hepatopaties cròniques humanes i experimentals, i estudiar els mecanismes moleculars relacionats; b) avaluar un nou assaig enzimàtic utilitzant un substrat no tòxic que mesura l'activitat lactonasa de PON1; c) estudiar l'eficàcia diagnòstica de la determinació de l'activitat PON1 en l'avaluació clínica de la malaltia hepàtica.<br/>Conclusions: 1) PON1 podria regular l'estrés oxidatiu mitjançant la degradació de lipoperòxids; la inflamació, actuant com una barrera contra la inflamació induïda per MCP-1; i l'apoptosi cel·lular, correlacionant-se amb un augment en la forma soluble del receptor FAS (sFAS) 2) L'activitat PON1 en sèrum de pacients hepatòpates podria disminuir a causa d'alteracions en la mida i composició de les HDL, i/o d'un augment en l'estrés oxidatiu 3) L'expressió hepàtica i sèrica de PON1 augmentarien a causa d'una disminució en la síntesi d'HDL, i d'una disminució de la proteòlisi cel·lular 4) La determinació de l'activitat lactonasa de PON1 en sèrum, utilitzant el substrat TBBL, és un mètode fiable, no tòxic i semi-automàtic, i està menys influenciada pels polimorfismes genètics que l'activitat esterasa utilitzant paraoxó 5) La determinació de l'actividad PON1 sèrica té una elevada eficàcia diagnòstica i pot ser un útil complement a les proves de valoració de la funció hepàtica que s'utilitzen en la pràctica clínica., The family of serum paraoxonases (PON) consist of three enzymes: PON1 (the most investigated member), PON2 and PON3. In humans, PON1 expression is mainly found in the liver, and circulates tightly bound to HDL. PON1 is a polymorphic enzyme that is able to degradate organophosphates and different type of esters, lactones and xenobiotics, but its physiological function is to hydrolise lipid peroxides. It has also an antiinflamatoy role since it can attenuate MCP-1 (a proinflamatory chemokine) secretion. Oxidative stress and inflammation play key roles in the development of liver diseases. Since PON1 has a protective effect against oxidative stress, it could be plausible to find an association between PON1 and chronic hepatic diseases.<br/>Aims of the Thesis: a) to investigate the presence of alterations in PON1 activity and expression in human and experimental chronic hepatic diseases, and to study the molecular mechanisms involved; b) to evaluate a new enzymatic assay using a non toxic substrate that measures PON1 lactonase activity; c) to assess the diagnostic accuracy of the measurement of serum PON1 activity in the clinic evaluation of liver diseases.<br/>Conclusions: 1) PON1 could regulate oxidative stress by lipid peroxides degradation; inflammation, by acting as a barrier against MCP-1 induced inflammation; and cell apoptosis, by its relationship with the increase of sFAS, the soluble form of FAS receptor 2) Serum PON1 activity in patients with chronic liver disease could decreased as a consequence of alterations in the size and composition of HDL, and/or an increase of oxidative stress 3) Serum and hepatic PON1 expression would increase because of the decrease in HDL synthesis, and the decrease of cellular proteolysis 4) Serum PON1 lactonase activity measurement, using TBBL as a susbtrate, is a reliable, non-toxic, semi-automated assay, and is less influenced by genetic polymorphisms than PON1 esterase activity using paraoxon 5) Serum PON1 activity measurement has a high diagnostic accuracy and may contribute significantly to the evaluation of liver function in the clinical setting.

Proyecto:

Evaluación de los efectos de la exposición a bde-99 sobre la función cognitiva y reproductiva en ratas macho adultas

  • Alonso Guerra, Virginia
Los PBDEs son compuestos químicos orgánicos que se usan como retardantes de llama utilizados en una amplia sección de productos industriales y de consumo. Como consecuencia de su uso comercial, los niveles de PBDEs en el medioambiente se han incrementado en las últimas décadas. Uno de los congéneres mayoritarios encontrados en muestras biológicas es el BDE-99.<br/><br/>La mayor parte de estudios experimentales realizados hasta el momento han evaluado los efectos de los PBDEs en el desarrollo de las crías tras una exposición prenatal/perinatal pero no en adultos. Todavía falta mucha información acerca de su toxicidad, sobre todo teniendo en cuenta que se ha descrito su comportamiento como disruptores endocrinos.<br/><br/>Se desconoce hasta el momento los mecanismos a través de los cuales los PBDEs actúan. El daño celular inducido por algunos tóxicos y/o contaminantes ambientales se manifiesta con cambios en el estado oxidativo. Por ello, los daños a nivel fisiológico derivados de la exposición a BDE-99 podrían deberse a un desequilibrio en el balance de los agentes oxidantes y mecanismos antioxidantes, así como a una interacción en la respuesta hormonal.<br/><br/>El objetivo de este trabajo es evaluar los efectos de la exposición oral a BDE-99 sobre la función cognitiva y reproductiva en ratas macho adultas.<br/><br/>En general, no se observan variaciones en el estado de los animales ni tampoco se aprecian alteraciones significativas en los tests de comportamiento realizados.<br/><br/>En este estudio se observa que la exposición a BDE-99 en la edad adulta produce alteraciones en la morfología y la producción de esperma, así como alteraciones de la espermatogénesis en los túbulos seminíferos. Por otro lado se observa presencia de fagolisosomas en riñón a causa de la exposición a BDE-99. En todos los tejidos estudiados, el BDE-99 ha provocado cambios en los sistemas antioxidantes.<br/><br/>El análisis bioquímico de orina revela cambios en actividades enzimáticas renales así como un incremento en la proteinuria. En sangre, las actividades de las transaminasas hepáticas también se alteran a causa del BDE-99. Además, se observa un descenso de los niveles de testosterona y su precursora la progesterona.<br/><br/>Los resultados de esta tesis muestran que la exposición oral a BDE-99 provoca efectos tóxicos en ratas macho adultas que se manifiestan a través de un desequilibrio en el estado oxidativo y hormonal. Estas variaciones causan una alteración únicamente en la respuesta fisiológica reproductiva., Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are used as flame retardant additives in a variety of consumer products. Brominated diphenyl ether congener BDE-99 is ubiquitous in the environment and is regarded as one of the most persistent congeners present in wildlife and humans. <br/><br/><br/>Experimental studies have evaluated BDE-99 effects on development and reproduction due to pre and perinatal exposure but not in adults. Moreover, previous studies have indicated effects on hormone homeostasis. Although, little is known about their potential toxicological properties.<br/><br/>On the other hand, the mechanism through which BDE-99 causes these effects is not well elucidated. This study hypothesized that adverse physiological effects derived from BDE-99 exposure could be due to an imbalance between oxidant agents and antioxidant mechanisms as well as to an hormonal interaction.<br/><br/>The aim of the present study was to evaluate the effects of oral BDE-99 exposure on cognitive and reproductive function in adult male rats.<br/><br/>In general terms, no alterations on neurodevelopment tests execution were observed. BDE-99 adult exposure caused alterations in sperm morphology, sperm production as well as alterations in seminiferous tubules. Moreover, phagolysosomes in kidney were observed due to BDE-99 administration. In all studied tissues, BDE-99 caused variations in the antioxidant system.<br/><br/>Urine biochemical analysis showed changes in renal enzymatic activities and an increase in protein content. In blood, hepatic transaminase activities were also altered by BDE-99 exposure. In addition, testosterone and progesterone levels were decreased.<br/>This doctoral thesis shows that oral BDE-99 exposure causes toxic effects in adult male rats that become apparent through an imbalance in oxidative and hormonal status. These variations cause an alteration in the reproductive function.

Proyecto:

Taxonomy and epidemiology of the genus arcobacter

  • Collado González, Luis Roberto
El género Arcobacter incluye especies capaces de producir patología gastrointestinal en humanos y aborto, diarrea y mastitis en ganado. Sin embargo se desconoce su prevalencia en el agua y no existen métodos que permitan la identificación de sus 9 especies. En esta tesis hemos desarrollado un protocolo (16S rDNA-RFLP) capaz de diferenciar la mayoría de las especies. Además, demostramos que la presencia de Arcobacter en aguas se correlaciona con la contaminación fecal y que tiene una elevada prevalencia y diversidad genética en el río Llobregat. Sin embargo, estos microorganismos nunca fueron detectadas en al agua potable, lo que demuestra que el tratamiento de potabilización del agua del río es efectivo para su eliminación. Comprobamos que Arcobacter presentan una elevada prevalencia tanto en diferentes tipos de carnes como en mariscos. Finalmente, se han descubierto y descrito 4 especies nuevas para el género: Arcobacter mytili, Arcobacter valdiviensis, Arcobacter defluvii y Arcobacter molluscorum., The genus Arcobacter includes species associated with human and animal diseases. However, its prevalence in water is unknown and so far do not exist methods able to differentiate the nine accepted species. In this thesis we have developed a molecular identification method (16S rDNA-RFLP) that enables the differentiation of most of species. In addition, we have demonstrated that the presence of Arcobacter in environmental waters correlates with high level of faecal pollution. Theses microorganisms showed a high prevalence in the Llobregat River and a high genetic diversity. However, these microorganisms were never detected from drinking water, which demonstrate that the treatment of the river water is effective for its elimination. Additionally, have been demonstrated the high prevalence of Arcobacter in several types of meat and shellfish. Finally, 4 new species have been discovered and described: Arcobacter mytili, Arcobacter valdiviensis, Arcobacter defluvii y Arcobacter molluscorum.

Proyecto:

Epidemiologia de la neumonía adquirida en la comunidad en el anciano

  • Ochoa Gondar, Olga
Introducción: la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es generalmente considerada como una causa importante de morbilidad y mortalidad en los ancianos. Sin embargo, los datos poblacionales son muy limitados y su verdadera incidencia no está clara. <br/>Objetivo: Analizar la epidemiología, forma de presentación, características clínicas, lugar de tratamiento, etiología y factores de riesgo de la neumonía adquirida en la comunidad en la población mayor de 65 años del área de Tarragona.<br/>Metodología: Estudio de cohortes prospectivo que incluyó un total de 11.240 personas mayores de 65 años adscritas a 8 Áreas Básicas de Salud de Tarragona-Valls. Se reclutaron todos los casos de NAC ocurridos en la cohorte de estudio entre enero de 2002 y abril de 2005. Todos los casos incluidos fueron radiográficamente confirmados y validados mediante revisión de historia clínica.<br/>Resultados: La incidencia anual global de NAC fue de 14 casos por mil personas-año (10,5 para neumonías hospitalizadas y 3,5 para neumonías ambulatorias). La incidencia fue al menos tres veces más alta en los pacientes inmunocomprometidos (30,9 por mil personas-año) respecto a los pacientes inmunocompetentes (11,6 por mil personas-año). Las máximas incidencias fueron observadas en los pacientes con EPOC y en pacientes con corticoterapia crónica (46,5 y 40,1 casos por mil personas año, respectivamente). La tasa de mortalidad a los 30 días fue de 12,7 (2% en los casos ambulatorios y 15% en los hospitalizados). De las 473 NAC estudiadas, en 358 pacientes se realizó estudio diagnóstico, en 131 casos se identificó el agente patógeno (en 121 casos un agente único y 10 casos de flora mixta). Streptococcus pneumoniae fue el patógeno más frecuente (49%), seguido de Pseudomona aeruginosa (15%), Chlamydia pneumoniae (9%) y Haemophilus influenzae (6%). La sintomatología más frecuente fueron los síntomas respiratorios y la fiebre. La mortalidad se correlacionó directamente con la puntuación de la escala Fine de severidad. <br/>En el análisis multivariante, las variables más fuertemente asociadas con el incremento de riesgo de neumonía fueron hospitalización previa por neumonía en los dos años previos y la presencia de enfermedad pulmonar crónica. <br/>Al evaluar la efectividad de la vacuna antineumocócica polisacárida 23-valente para la prevención de neumonía adquirida en la comunidad (NAC) en una subcohorte compuesta por 1298 sujetos mayores de 65 años con enfermedades respiratorias crónicas (bronquitis, enfisema o asma) la recepción de la vacuna antineumocócica se asoció con un significativo menor riesgo de hospitalización por NAC en la cohorte estudiada. La vacunación antineumocócica no alteró significativamente el riesgo global de la NAC (hazard ratio [HR]: 0,77; 95% intervalo de confianza [IC]: 0,56-1,07) y la mortalidad a los 30 días de la NAC (HR: 0,87; IC 95%: 0,33 - 2,28). Sin embargo, se observó una reducción discretamente significativa del 30% en el riesgo de hospitalización por NAC de cualquier etiología entre los sujetos vacunados (HR: 0,70, IC 95%: 0,48-1,00; p = 0,052). La efectividad de la vacuna sobre el evento combinado neumonía neumocócica y neumonía por gérmen desconocido alcanzó el 34% (HR: 0,66; IC95%:0,43-1,01; p=0,059). <br/>Conclusiones: La NAC sigue siendo una importante causa de morbimortalidad en personas ancianas. S. pneumoniae es el causante de aproximadamente la mitad de los casos en los que se identifica un microorganismo. La presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la condición clínica que se asocia con un mayor riesgo de padecer NAC mientras que haber recibido la vacunación antineumocócica se asocia con un significativo menor riesgo de NAC entre la población general mayor de 65 años. En el sector de población con más riesgo de padecer NAC, los pacientes EPOC, nuestros resultados sugieren moderados beneficios de la vacunación antineumocócica, aunque la evidencia sobre su efectividad clínica es limitada., Background: Community-acquired pneumonia (CAP) is generally considered a major cause of morbidity and mortality in the elderly. However, population-based data are very limited and its overall burden is unclear. <br/>Objective: This study assessed epidemiology, aetiology, clinical outcomes and risk factors for community-acquired pneumonia (CAP) among Spanish community-dwelling 65 years or older from Tarragona.<br/>Methods: Prospective cohort study that included 11,240 individuals aged 65 years or older, who were followed from January 2002 until April 2005. Primary endpoints were all-cause CAP (hospitalised and outpatient) and 30-day mortality after the diagnosis. All cases were radiographically proved and validated by checking clinical records. <br/>Results: Incidence rate of overall CAP was 14 cases per 1,000 person-year (10.5 for hospitalised CAP and 3.5 for outpatient CAP). Incidence was almost three-fold higher among immunocompromised patients (30.9 per 1000) than among immunocompetent subjects (11.6 per 1000). Maximum incidences were observed among patients with chronic lung disease and long-term corticosteroid therapy (46.5 and 40.1 cases per 1000 person-year, respectively). Overall 30-days case-fatality rate was 12.7% (2% in cases managed as outpatient and 15% in hospitalised patients). Among 358 patients with an aetiological workup, a total of 142 pathogens were found (single pathogen in 121 cases and mixed pathogens in 10 cases). Streptococcus pneumoniae was the most common pathogen (49%), followed by Pseudomona aeruginosa (15%), Chlamydia pneumoniae (9%) and Haemophillus influenzae (6%). The most common symptoms were respiratory symptoms and fever. The mortality was directly correlated with the Fine score.<br/>In multivariable analysis, the variables most strongly associated with increasing risk of CAP were history of hospitalisation for CAP in the previous 2 years and presence of any chronic lung disease.<br/>The assesment of clinical effectiveness of the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine was conducted among 1298 Spanish older adults with chronic respiratory diseases (bronchitis, emphysema or asthma) who were followed between 2002 and 2005. Pneumococcal vaccination did not alter significantly the risk of overall CAP (hazard ratio [HR]: 0.77; 95% confidence interval [CI]: 0.56-1.07) and 30-days mortality from CAP (HR: 0.87; 95% CI: 0.33-2.28). However, a borderline significant reduction of 30% in the risk of all-cause hospitalisation for CAP was observed among vaccinated subjects (HR: 0.70; 95% CI: 0.48-1.00; p=0.052). The effectiveness of the vaccine on the combined endpoint of pneumococcal and unknown organism infections reached 34% (HR: 0.66; 95% CI: 0.43-1.01; p=0.059). <br/>Conclusions: CAP remains a major cause of morbidity and mortality in older adults. S. pneumoniae is the cause of about half the cases in which an organism is identified. The presence of chronic obstructive pulmonary disease is the clinical condition that is associated with an increased risk of CAP while receiving the pneumococcal vaccination is associated with a significant lower risk of CAP in the general population over 65 years. In COPD patients, the populations with increased risk of CAP, our findings suggest moderate benefits from the vaccination.

Proyecto:

Influència de paraoxonasa-1 (pon1) en l'evolució de la infecció pel virus de la immunodeficiència humana-1 i les seves complicacions metabòliques

  • Parra Pérez, Sandra
La infecció pel VIH ha esdevingut una malaltia crònica gràcies a la introducció del tractament antiretroviral. Tot i la disminució de la mortalitat, la incidència de complicacions metabòliques relacionades amb el tractament i la infecció adquireixen cada cop més rellevància clínica. La infecció pel VIH promou un estat pro-oxidatiu que afavoreix la mateixa replicació viral i l'aparició d'alteracions metabòliques com l'aterosclerosi o la lipodistròfia. L'aterosclerosi és reconeguda com una malaltia inflamatoria crònica. La paraoxonasa-1 (PON1) és un enzim associat a les lipoproteïnes d'alta densitat (HDL) que li confereix gran capacitat antioxidant. Tot i que el seu sustrat fisiològic encara no es coneix, s'ha estudiat el seu rol protector en diverses malaties cròniques. Per aquesta raó creiem interessant investigar la possible funció d'aquest enzim antioxidant en la evolució immunològica i virològica de la infecció pel VIH i així també en l'aparició de complicacions metabòliques com l'aterosclerosi., HIV infection has become a chronic disease since introduction of antiretroviral treatments. Despite the decline in mortality, the incidence of metabolic complications related to treatment and the infection itself are becoming more relevant. HIV infection promotes a pro-oxidative status that favors viral replication and the emergence of the metabolic disorders such as atherosclerosis and lipodystrophy. Atherosclerosis is recognized as a chronic inflammatory disease. The paraoxonase-1 (PON1) is an enzyme bound to high-density lipoprotein (HDL), which confers high antioxidant properties. Although its physiological sustrat is not yet known, it has been studied its protective role in several chronic diseases with an increase in oxidative stress and atherosclerosis. For this reason we believe is of interest to investigate the possible role of this antioxidant enzyme in the immunological and the virological evolution of HIV infection and in the apparition of metabolic complications such as atherosclerosis.

Proyecto:

Taxonomía de los hongos ascomicetos del suelo.

  • García Sánchez, Dania
En los últimos 20 años los compuestos obtenidos a partir de los hongos se incrementaron en un 77%. La mayor parte de las especies fúngicas productoras de nuevos metabolitos fueron aisladas del suelo. El primer paso en la investigación de sustancias biológicamente activas producidas por hongos es la recolecta amplia de estos organismos, su aislamiento, clasificación y conservación. <br/>El suelo es uno de los principales reservorios de propágalos fúngicos, pero los ascomicetos de suelo permanecen en forma de esporas latentes, por tanto para obtener cultivos puros es necesaria la interrupción de éste estadio. Por esta razón uno de nuestros principales objetivos fue utilizar diferentes técnicas de activación de ascosporas latentes.<br/><br/>Por otra parte, la clasificación de los ascomicetos ha estado basada tradicionalmente en criterios morfológicos. Sin embargo, numerosas publicaciones demuestran que un sistema taxonómico basado únicamente en este tipo de caracteres no tiene correlación con las relaciones filogenéticas inferidas a partir del análisis del ADN. En este sentido nos propusimos estudiar morfológica y genéticamente las relaciones entre los géneros Gelasinospora y Neurospora, además de delimitar las relaciones entre los géneros incluidos en la familia Coniochaetaceae.<br/><br/>En este trabajo se analizaron más de 1500 muestras de suelo. Los métodos escogidos para la activación de las ascosporas latentes fueron los basados en la acción del ácido acético, del etanol y del fenol, así como la aplicación de métodos indirectos de aislamientos, utilizando la técnica de cebo o anzuelo.<br/><br/> <br/>A través de la activación por acción del fenol y del etanol se aislaron cinco taxones nuevos:<br/><br/>· Apiosordaria globosa,<br/>· Apiosordaria hispanica,<br/>· Neurospora nigeriensis,<br/>· Neurospora uniporata y<br/>· Poroconiochaeta tetraspora.<br/><br/>La aplicación de la técnica de aislamiento indirecto, utilizando un fragmento de madera seca como cebo, nos permitió describir cinco taxones nuevos; el género nuevo Coronatomyces y las especies nuevas: <br/><br/>· Coronatomyces cubensis, <br/>· Sphaerodes quadrangularis, <br/>· Sphaerodes tenuísima y <br/>· Syspastospora tropicales. <br/><br/>Además, se proponen 3 combinaciones nuevas para el género Sphaerodes y se presenta una clave dicotómica para las especies aceptadas en el género.<br/><br/>Los géneros Gelasinospora y Neurospora se han distinguido tradicionalmente por el patrón de ornamentación de sus ascosporas. Sin embargo el examen detallado de la morfología de numerosos aislamientos y un estudio filogenético basado en la secuencia parcial del gen 28S ARNr de 27 especies de ambos géneros demostraron:<br/><br/>1. que ambos géneros forman un grupo monofilético,<br/>2. que el patrón de ornamentación de las ascosporas carece de valor taxonómico y<br/>3. que la morfología del episporio es un carácter de valor filogenético. <br/><br/>En consecuencia los géneros Neurospora y Gelasinospora son sinonimizados. La diagnosis genérica de Neurospora es enmendada y se proponen 36 combinaciones nuevas para el género. Incluimos la sinopsis y la clave para identificar las 49 especies que hasta el momento se circunscriben en el género. Se describe el nuevo género Pseudoneurospora para reubicar a P. amorphoporcata (syn. Gelasinospora amorphoporcata comb. nov.).<br/><br/>Con el objetivo de dilucidar las relaciones filogenéticas entre los géneros incluidos en la familia Coniochaetaceae se realizó un análisis de las secuencias parciales de los genes 18S y 28S del ARNr. Los árboles filogenéticos obtenidos no sustentan la monofilia de los géneros Coniochaeta, Coniochaetidium, Ephemeroascus y Proroconiochaeta. El estudio morfológico confirma que no existen suficientes diferencias que permitan distinguirlos, por lo que estos tres últimos géneros son tratados como sinónimos de Coniochaeta. Se revisa la circunscripción de Coniochaeta y se proponen 9 combinaciones nuevas. Proponemos 3 géneros nuevos en el orden Xylariales: Coniocessia, Pseudorosellinia y Novaxylaria para reubicar las especies Coniochaeta nodulisporioides, Coniochaeta emodensis y Coniolaria murandii, respectivamente. Se discute la posición taxonómica de los géneros Synaptospora y Wallrothiella dentro del orden Coniochaetales., In the last 20 years the compounds obtained from fungi were increased up to 77%, and main of these species of fungi which producing new metabolites were isolated from soil. The first step in the investigation of substances biologically active produced by fungi is collects a profuse diversity of these organisms, their isolation, classification and conservation. <br/>The soil is one of the major reservoir of fungal propagules; but soil ascomycetes may remain in dormant spores phase, so is necessary the disruptions of this stage to obtain pure cultures. Therefore one of our main objectives was to use different activation techniques of dormant ascospores. <br/><br/>In other hand, classification of the ascomycetes has been traditionally based on morphological criteria. However, numerous recent studies have demonstrated that a taxonomic classification based only on morphological characters frequently does not correlate with the phylogenetic relationships inferred from DNA sequences. In this way the mains aims of this study was to evaluate the morphological and genetic relationships between Gelasinospora and Neurospora and also to delimitate the relationships among the genera recognized in the family Coniochaetaceae.<br/><br/>In this work more than 1500 soil samples were analyzed. The methods selected for the activation of the dormant ascospores were those based on the action of acetic acid, ethanol and phenol.<br/><br/> <br/>Through the activation by the action of phenol and by ethanol five new taxa were isolated: <br/><br/>· Apiosordaria globosa, <br/>· Apiosordaria hispanica,<br/>· Neurospora nigeriensis, <br/>· Neurospora uniporata and<br/>· Poroconiochaeta tetraspora.<br/><br/>The application of soil bait technique (indirect isolation method) using a dry wood fragment like bait, allowed to us to described five new taxa; the new genus Coronatomyces and the new species: <br/><br/>· Coronatomyces cubensis, <br/>· Sphaerodes quadrangularis, <br/>· Sphaerodes tenuissima and <br/>· Syspastospora tropicalis. <br/><br/>In addition, three new combinations are proposed for the genus Sphaerodes, and a key to the accepted species of the genus is provided.<br/><br/>Neurospora and Gelasinospora are traditionally distinguished by the ornamentation pattern of their ascospores. However, a detailed examination of the morphology of numerous strains and the phylogenetic study based on partial sequences of the 28S rDNA gene from 27 species of both genera demonstrate:<br/><br/>1. that both genera form a monophyletic group, <br/>2. that the ornamentation pattern of the ascospores wall is not an useful criterion and <br/>3. that the morphology of the episporial-layer of the ascospores is a very informative character. <br/><br/>Consequently the names Neurospora and Gelasinospora were synonymized. Generic diagnosis of Neurospora is amended and 36 new combinations are proposed. A synopsis and a key to the 49 species of Neurospora now recognized in the genus are presented. Furthermore, the new genus Pseudoneurospora is described to accommodate P. amorphoporcata (syn. Gelasinospora amorphoporcata comb. nov.).<br/><br/>In order to clarify the phylogenetic relationships of genera in the Coniochaetaceae we performed a molecular study based on the analyses of the sequences of the partial 18S and 28S rADN genes. The phylogenetic trees obtained do not support the monophyly of the genera Coniochaeta, Coniochaetidium, Ephemeroascus and Poroconiochaeta. A morphological study confirmed that there were not enough differences to distinguish these genera, and the latter three are treated as synonyms of Coniochaeta. The circumscription of the genus Coniochaeta is revised and 9 new combinations are proposed. The genera Coniocessia, Pseudorosellinia, and Novaxylaria are proposed as new within the order Xylariales to accommodate Coniochaeta nodulisporioides, Coniochaeta emodensis, and Coniolaria murandii, respectively. The taxonomic positions of Synaptospora and Wallrothiella within Coniochaetales are also discussed.

Proyecto:

Contribució de les citocines proinflamatòries, factor de necrosi tumoral alfa (tnea) i interleucina 6 (il-6), a la resistència a la insulina. Estudi serològic i genètic

  • Broch i Montané, Montserrat
La Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) está causada principalmente por la disminución de la acción de la insulina (resistencia a la insulina) y por el deterioramiento de la función de las células beta. La DM2 y la obesidad se hallan íntimamente relacionadas. Así, el tejido adiposo es capaz de sintetizar y secretar diversas moléculas que se han visto implicadas en la modulación de la sensibilidad a la insulina (Si). Entre estas moléculas están las citocinas Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF&#61537;) y la Interleucina 6 (IL-6).<br/>El TNF&#61537; actúa mediante los receptores TNFR1 y TNFR2. La unión de la citocina a sus receptores forma las fracciones solubles de los receptores (sTNFR1 y sTNFR2)."In vivo", la inyección de esta citocina puede inhibir el transporte de glucosa al interior de la célula mediada por insulina. En animales obesos y/o diabéticos inducidos genéticamente existe una sobreexpresión de la citocina en el tejido adiposo y niveles circulantes de la proteína más elevados.<br/>En obesidad humana existe una sobrexpresión de TNF&#61537; y de TNFR2 en tejido adiposo y niveles de las sTNFR2 circulantes aumentados. Estas sobreexpresiones se relacionan positivamente con el índice de masa corporal y los niveles de insulina, ambos marcadores de resistencia a la insulina.<br/>En cuanto a la IL-6, su infusión induce a hipertrigliceridemia "in vivo" y "in vitro". En humanos, la citocina se encuentra sobreexpresada en la obesidad y en la DM2, relacionándose con los marcadores clásicos de resistencia a la insulina. El alelo G del polimorfismo -174G>Cde la IL-6 se asocia a tasas de transcripción elevadas.<br/>Los trabajos que presentamos tienen como objetivo estudiar el sistema TNF&#61537; y la IL-6 y su relación con la sensibilidad a la insulina.<br/>1. Plasma levels of the soluble fraction of tumor necrosis factor receptor 2<br/>and insulin resistance. Diabetes, 47:1757-62, 1998<br/>Los niveles de sTNFR2 son más elevados en población obesa (BMI >30 < 40 kg/m2) respecto de la delgada. Los niveles de sTNFR2 correlacionan positivamente con: BMI, masa muscular y glucosa basal, y negativamente con la sensibilidad a la insulina.<br/>2. Polymorphism of the tumor necrosis factor receptor 2 gene is associated with obesity, leptin levels, and insulin resistance in young subjects and diettreated type 2 diabetic patients. Diabetes Care, 23:831-837, 2000<br/>En una población con DM2 y una control analizamos la región 3'UTR del gen del TNFR2 y hallamos 4 variantes que identificamos por secuenciación. La variante A2 se asocia a niveles elevados de BMI y de leptina, sobre todo en la población joven (edad < a 54 años). En un subgrupo control se confirma que los portadores de A2 presentan una hipertrigliceridemia asociada a índices de sensibilidad a la insulina inferiores y una mayor razón cintura-cadera, ambas características típicas del síndrome metabólico.<br/>3. Interleukin-6 gene polymorphism and insulin sensitivity. Diabetes, 49:517-520, 2000<br/>Se analiza el polimorfismo -174G>C del gen de la IL-6 en población obesa (BMI<40 kg/m2). Los individuos portadores del alelo G, a pesar de ser comparables en edad, masa grasa y masa muscular, presentan niveles significativamente más elevados de hemoglobina glicosidada, insulina y glucosa, junto con una disminución de la sensibilidad la insulina.<br/>4. Interleukin-6 gene polymorphism and lipid abnormalities in healthy subjects. J Clin Endocrinol Metab 85:1334-1339, 2000<br/>La misma población que el estudio anterior se caracteriza deun perfil lipídico y se determinan los niveles de la IL-6. Los individuos portadores del alelo G presentan niveles más altos de triglicéridos y de ácidos grasos libres antes y después del test OGTT. Los niveles de IL-6 correlacionaron positivamente con estos parámetros lipídicos.<br/>Conclusiones:<br/>1- La determinación de los niveles de sTNFR2 podría presentarse como marcador de resistencia a la insulina<br/>2- La región 3'UTR del gen del TNFR2 podría ser marcador genético asociado al síndrome metabólico.<br/>3- El polimorfismo de restricción -174G>C del gen de la IL-6 podría participar en la predisposición genética del grado de resistencia a la insulina y de los niveles lipídicos., Type 2 diabetes mellitus (DM2) was caused basically by the reduction of the insulin action (insulin resistance) and by the deterioration of the beta cells function. The DM2 and obesity are intimately related between them. In this way, the adipose tissue is able to synthesize and secrete various molecules that are related to the insulin sensitivity (Si) modulation such as Tumor Necrosis Factor-alfa (TNF&#61537;) and interleukin-6 (IL-6).<br/>TNF-&#61537; signals thorough at least two known cell-surface receptors: TNFR1 and TNFR2. The joining of the cytokine to their receptors derived to receptors soluble forms (sTNFR1 and sTNFR2). "In vivo" studies, cytokine supply could inhibit the insulin-stimulated glucose uptake. In genetic fat and /or diabetics animals there is an over-expression of this cytokine in fat tissue and in plasma.<br/>In obese patients, there is an over-expression of TNF&#61537; and TNFR2 in fat tissue and of sTNFR2 in plasma. These over-expressions are related to the body mass index and insulin levels, both markers of insulin resistance.<br/>On the other hand, the IL-6 induces to hypertrygliceridemia "in vivo" and "in vitro".<br/>In humans, this cytokine is over-expressed in obese and DM2 patients and it is involved in the classical insulin resistance markers. G-allele of the -174G>C polymorphism has been found to be associated with elevated transcription rates.<br/>The goals of the presented studies are to analyse TNF&#61537; system and IL-6 and their relation to insulin sensitivity.<br/>1. Plasma levels of the soluble fraction of tumor necrosis factor receptor 2 and insulin resistance. Diabetes, 47:1757-62, 1998<br/>Obese patients (BMI >30 < 40 kg/m2) showed increased plasma levels of sTNFR2 in comparison with lean. These levels are correlated positively with BMI, fat free mass and glucose levels; and related negatively with insulin sensitivity.<br/>2. Polymorphism of the tumor necrosis factor receptor 2 gene is associated with obesity, leptin levels, and insulin resistance in young subjects and diettreated type 2 diabetic patients. Diabetes Care, 23:831-837, 2000 3´ Untranslated region of the TNFR2 gene was analysed in DM2 and control populations. It was found four alleles identified by sequencing analysis. A2 allele exhibited significantly higher BMI and leptin levels in young population (younger than 54 years-old). In a subgroup of control subjects it was found that people with A2 allele showed several characteristics of the insulin resistance syndrome such as increased waist-to-hit ratio and hypertrygliceridemia in association with a lower insulin sensitivity index.<br/>3. Interleukin-6 gene polymorphism and insulin sensitivity. Diabetes, 49:517- 520, 2000<br/>It was analysed the -174G>C polymorphism IL-6 gene in obese patients (BMI<40 kg/m2). Subjects with G allele, despite the fact of being similar in age, fat mass and fat free mass in comparison with carrier of C allele, the first one showed significantly higher levels of blood HbA1c , insulin and glucose and lower Si <br/>4. Interleukin-6 gene polymorphism and lipid abnormalities in healthy subjects. J Clin Endocrinol Metab 85:1334-1339, 2000<br/>The same population than in the previous study was characterised through a lipidic profile and IL-6 levels were measured. Subjects carrying the G allele showed higher plasma levels of triglycerides and free fatty acids before and post OGTT test. Plasma IL-6 levels were significantly associated with these lipidic parameters.<br/>Conclusions<br/>1.- The measure of plasma sTNFR2 levels may be used as an insulin sensitivity marker<br/>2.- 3´untranslated region of TNFR2 gene may be used as a genetic marker associated with metabolic syndrome<br/>3.- -174G>C restriction polymorphism of IL-6 gene may be related with genetic predisposition to insulin sensitivity rate and to plasma lipids levels.

Proyecto:

Desenvolupament experimental de nous tractaments antifúngics per infeccions causades per llevats

  • Mariné Mestres, Marçal
Els estudis inclosos a la present tesi s'han centrat en el desenvolupament de noves teràpies antifúngiques per a infeccions causades per diverses espècies de Candida i per Cladophialophora bantiana. D'aquesta tesi s'han extret les següents conclusions:<br/><br/>-La micafungina ha demostrat una eficàcia similar a la d'antifúngics tradicionals per al tractament experimental d'infeccions per C.glabrata. En combinació amb l'amfotericina B, aquest antifúngic ha demostrat, també, una gran eficàcia.<br/><br/>-S'ha demostrat l'eficàcia del posaconazole per al tractament experimental d'infeccions disseminades per C.krusei i C.tropicalis.<br/><br/>-L'anidulafungina, la caspofungina i la micafungina han estat efectives per al tractament d'infeccions experimentals disseminades per C.dubliniensis.<br/><br/>-S'ha comprovat l'eficàcia de dues noves formulacions d'amfotericina B per al tractament d'infeccions experimentals per Candida.<br/><br/>-La combinació de la micafungina amb l'itraconazole ha demostrat una bona activitat in vitro envers el gènere Candida.<br/><br/>-La combinació del posaconazole, la micafungina i la flucitosina ha demostrat ser efectiva envers C. bantiana., The studies included in this thesis focused on the development of new antifungal therapies for infections caused by various species of Candida and also Cladophialophora bantiana. The following conclusions were obtained in this thesis:<br/><br/>-Micafungin demonstrated to be as effective as some traditional antifungal agents for the treatment of experimental infections by C.glabrata. This drug in combination with amphotericin B has also shown great efficacy.<br/><br/>- Posaconazole demonstrated to be effective for the treatment of experimental infections by C.krusei and C.tropicalis. <br/><br/>-Anidulafungin, micafungin and caspofungin were effective for the treatment of experimental disseminated infections by C.dubliniensis. <br/><br/>-The effectiveness of two new formulations of amphotericin B has been proven for the treatment of experimental disseminated Candida infections. <br/><br/>-The combination of micafungin with itraconazole showed good in vitro activity against the genus Candida. <br/><br/>-The combination of posaconazole, micafungina and flucytosine has proven to be effective against C. bantiana.

Proyecto:

Avaluació dels efectes de diverses tècniques culinàries sobre el contingut de varis contaminants químics en aliments d'ampli consum a catalunya. Exposició dietètica

  • Perelló Berenguer, Gemma
En contrast amb els beneficis per a la salut d'una dieta equilibrada, una qüestió d'interès relacionada amb el consum regular de certs aliments és el risc derivat de l'exposició a potencials substàncies tòxiques, les quals també estan presents en aquests. En els darrers anys, en la majoria d'estudis realitzats a nivell nacional i internacional sobre la ingesta dietètica de contaminats químics, els anàlisis es van realitzar en aliments sense cuinar. En canvi, les qualitats físiques i les qualitats nutricionals d'un cert nombre d'aliments poden ser àmpliament modificades pels processos de cocció. El present estudi dóna una visió global de l'estat actual de la contaminació química en aliments cuinats de major consum a Catalunya. S'han analitzat diferents grups d'aliments així com varies tècniques culinàries. Els contaminants avaluats són: arsènic (As), cadmi (Cd), mercuri (Hg), plom (Pb), dioxines i furans (PCDD/Fs), bifenils policlorats (DL-PCBs), èters difenílics policlorats (PCDEs), èters difenílics polibromats (PBDEs), hexaclorbenzè (HCB), hidrocarburs aromàtics policíclics (HAPs) i compostos perfluorats (PFCs). Potser el resultat més important és que no s'ha trobat cap forma de cuinar que de manera significativa, i per tots els aliments i contaminants avaluats, modifiqui significativament el contingut de contaminants. De tota manera, els resultats de l'estudi poden ser útils com a guia per la selecció de diferents tècniques culinàries per preparar una dieta saludable amb baix contingut de tòxics., In contrast to the health benefits of a balanced diet, a point of interest related to regular consumption of certain foods is the risk from potential exposure to toxic substances, which are also present in these. In recent years, most studies of national and international dietary intake of contaminated chemicals, the tests were conducted in uncooked foods. However, the physical qualities and nutritional qualities of a number of foods can be largely modified by the processes of cooking. The present study provides an overview of the current state of chemical contamination in cooked foods most consumed in Catalonia. Have analyzed the different food groups as well as various cooking techniques. Contaminants evaluated include: arsenic (As), cadmium (Cd), mercury (Hg), lead (Pb), dioxins and furans (PCDD / Fs), polychlorinated biphenyls (DL-PCBs), polychlorinated diphenyl ethers (PCDEs), ethers polybrominated diphenyl (PBDEs), hexachlorobenzene (HCB), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and perfluorinated compounds (PFCs). Perhaps most important is that the result was not found any way of cooking that significantly and all food and contaminants evaluated, significantly alter the content of pollutants. However, the results of the study can be useful as a guide for the selection of different cooking techniques to prepare a healthy diet with low toxicity.

Proyecto:

Buscador avanzado