Buscador

Encontrado(s) 2244774 resultado(s)
Encontrada(s) 224478 página(s)

Apropar-se al desenvolupament a escala humana

 • Escribano Rodríguez de Robles, Beatriz
 • Calleros Islas, Alejandra
L’objectiu d’aquesta publicació és apropar-se a la societat, i sensibilitzar-la sobre el que entenem com desenvolupament a escala humana i com es pot mesurar. Per tant, el primer objectiu és analitzar i entendre el concepte de desenvolupament des d’una perspectiva holística, objectiva i sistèmica. El segon objectiu és definir el significat d’indicador/índex i presentar quins són els indicadors adequats per mesurar el desenvolupament. Finalment, es mostra l’aplicació i el càlcul d’aquests índexs en les diferents escales geopolítiques que ens interessen (món, Espanya, Catalunya i Terrassa). Aquest estadi s’emmarca sota el paraigües de la sostenibilitat, en què la condició de benestar humà es considera l’eix vertebral del desenvolupament i no tan sols l’aspecte econòmic, amb el qual normalment s’identifica
Proyecto:


Robot task specification and execution through relational positioning

 • Rodríguez Tsouroukdissian, Adolfo
 • Basañez Villaluenga, Luis
 • Celaya Llover, Enric
This paper presents a relational positioning methodology for flexibly and intuitively specifying offline programmed robot tasks, and for assisting the execution of teleoperated tasks featuring precise or repetitive movements. By formulating an object positioning problem in terms of symbolic geometric constraints, the movements of an object can be restricted totally or partially, independently of its initial configuration. To solve the problem, a 3D sequential geometric constraint solver called PMF –Positioning Mobile with respect to Fixed– has been developed. PMF exploits the fact that in geometric constraint sets the rotational component can often be decoupled from the translational one and solved independently., Peer Reviewed
Proyecto:


A fault detection method for pitch actuators faults in wind turbines

 • Tutivén Gálvez, Christian
 • Vidal Seguí, Yolanda
 • Acho Zuppa, Leonardo
 • Rodellar Benedé, José
The paper presents a model-based fault detection method for pitch actuators faults using the normalized gradient method to estimate the parameters of the pitch actuator. One major difficulty is that the input signal to the parametric estimation method must be a persistent excitation. To circumvent this, a chattering term is added to the pitch control law and the usual low-pass filters are not used for the parametrization in the normalized gradient method (thus acceleration information is used). In order to verify the proposed method, simulations are conducted within a Hardware in the Loop (HiL) platform using the wind turbine simulation software FAST (Fatigue, Aerodynamics, Structures, and Turbulence).
Proyecto:


Virtual Reality applications design for physiotherapy and physical training

 • Tinoco Mascaró, Eva Maria
 • Gil Martin, Robert
Els estudis i les evidències dels avantatges que aporta la realitat virtual en teràpies de rehabilitació son cada vegada més abundants. En aquest projecte, amb la col·laboració de l'Associació de Diversitat Funcional d’Osona (ADFO), s’ha dissenyat dos jocs amb l’objectiu de crear aplicacions de realitat virtual per millorar la rehabilitació dels pacients després de patir un ictus. El problema principal de les teràpies de rehabilitació és que es fan molt monòtones pels pacients, ja que els exercicis solen ser repetitius d’una sessió a l’altre. Gràcies a la creació d’aquests jocs, aquest problema es redueix. A més, disminueix la saturació de pacients a les consultes i, el fisioterapeuta pot tenir una base de dades amb un altre tipus de resultats, tant a nivell tècnic com visual. Un dels jocs creats està dissenyat per fer-lo servir amb l’ordinador i el ratolí, ja que no es disposava d’equips de realitat virtual (SteamVR HTC Vive) en els domicilis pertinents. Tot i així, aquesta aplicació pot adaptar-se a una configuració en realitat virtual si en un futur es volgués utilitzar el joc en aquest sentit. L’altre joc creat està dissenyat exclusivament per ser una aplicació en realitat virtual. Per fer-ho, s’han utilitzat uns dispositius mòbils amb unes aplicacions de realitat virtual per poder simular les ulleres i els controladors. No és exactament el mateix que utilitzar un equip real de realitat virtual, però tot i així han estat de gran utilitat. Per altra banda, les proves de les aplicacions no s’han pogut realitzar amb els pacients de l’ADFO. En un futur es té previst fer-ho per avaluar millor la funcionalitat de les aplicacions creades. Tot i així, s’ha obtingut algunes opinions de persones sanes que sí que han pogut provar aquests jocs i s’ha pogut rectificar en funció d’això., Los estudios y las evidencias de las ventajas que aporta la realidad virtual en terapias de rehabilitación son cada vez más. En este proyecto, con la colaboración de la Associació de Diversitat Funcional d’Osona (ADFO), se han diseñado dos juegos con el objetivo de crear aplicaciones de realidad virtual para mejorar la rehabilitación de los pacientes después de sufrir un ictus. El problema principal de las terapias de rehabilitación es que se hacen muy monótonas por el paciente ya que los ejercicios suelen ser repetitivos de una sesión a la otra. Gracias a la creación de serious games (juegos cuyo propósito principal es distinto al entretenimiento) este problema se reduce. A demás, disminuye la saturación de pacientes en las consultas y, el fisioterapeuta puede tener una base de datos con otro tipo de resultados, tanto a nivel técnico como visual. Uno de los juegos creados está diseñado para usarlo con el ordenador y el ratón, ya que no se disponía de equipos de realidad virtual (SteamVR HTC Vive) en los domicilios pertinentes. Sin embargo, esta aplicación puede adaptarse a una configuración en realidad virtual si en un futuro se quisiera utilizar el juego en ese sentido. El otro juego creado sí que está diseñado exclusivamente para ser una aplicación en realidad virtual. Para ello, se han utilizado unos dispositivos móviles con unas aplicaciones de realidad virtual para poder simular las gafas y los controladores. No es exactamente lo mismo que usar un equipo real de realidad virtual, pero aun así han sido de gran utilidad. Por otra parte, las pruebas de las aplicaciones no se han podido realizar con los pacientes de la ADFO. En un futuro se tiene previsto hacerlo para evaluar mejor la funcionalidad de las aplicaciones creadas. Aun así, se ha conseguido algunas opiniones de personas sanas que si han podido probar estos juegos y se ha podido rectificar en función de ello., Studies and evidence of the benefits of virtual reality in rehabilitation therapies are increasingly abundant. In this project, with the collaboration of the Associació de Diversitat Funcional d’Osona (ADFO), two games have been designed with the aim of creating virtual reality applications to improve the rehabilitation of patients after suffering a stroke. The main problem with rehabilitation therapies is that they become very monotonous for the patient since the exercises are usually repetitive from one session to the other. Thanks to the creation of our games this problem has been reduced. In addition, the saturation of patients in the consultations will decrease and the physical therapist may have a database with other types of results, technically and visually. One of the games created is designed to be used with the computer and mouse, because virtual reality equipment (SteamVR HTC Vive) was not available in the relevant homes. However, this application can be adapted to a virtual reality configuration if in the future it wants to be used in this aspect. The other game created is designed exclusively to be a virtual reality application. To make this possible, mobile device with virtual reality applications have been used to simulate headset and controllers. It is not the same as using a real virtual reality equipment, however they have been especially useful. On the other hand, testing of the applications could not be performed with ADFO patients. It is planned to do it in the future for a better evaluation of the functionality of the applications created. However, some opinions have been obtained from healthy people who have been able to try these games and have been able to rectify based on that., Els estudis i les evidències dels avantatges que aporta la realitat virtual en teràpies de rehabilitació son cada vegada més abundants. En aquest projecte, amb la col·laboració de l'Associació de Diversitat Funcional d’Osona (ADFO), s’ha dissenyat dos jocs amb l’objectiu de crear aplicacions de realitat virtual per millorar la rehabilitació dels pacients després de patir un ictus. El problema principal de les teràpies de rehabilitació és que es fan molt monòtones pels pacients, ja que els exercicis solen ser repetitius d’una sessió a l’altre. Gràcies a la creació d’aquests jocs, aquest problema es redueix. A més, disminueix la saturació de pacients a les consultes i, el fisioterapeuta pot tenir una base de dades amb un altre tipus de resultats, tant a nivell tècnic com visual. Un dels jocs creats està dissenyat per fer-lo servir amb l’ordinador i el ratolí, ja que no es disposava d’equips de realitat virtual (SteamVR HTC Vive) en els domicilis pertinents. Tot i així, aquesta aplicació pot adaptar-se a una configuració en realitat virtual si en un futur es volgués utilitzar el joc en aquest sentit. L’altre joc creat està dissenyat exclusivament per ser una aplicació en realitat virtual. Per fer-ho, s’han utilitzat uns dispositius mòbils amb unes aplicacions de realitat virtual per poder simular les ulleres i els controladors. No és exactament el mateix que utilitzar un equip real de realitat virtual, però tot i així han estat de gran utilitat. Per altra banda, les proves de les aplicacions no s’han pogut realitzar amb els pacients de l’ADFO. En un futur es té previst fer-ho per avaluar millor la funcionalitat de les aplicacions creades. Tot i així, s’ha obtingut algunes opinions de persones sanes que sí que han pogut provar aquests jocs i s’ha pogut rectificar en funció d’això., Los estudios y las evidencias de las ventajas que aporta la realidad virtual en terapias de rehabilitación son cada vez más. En este proyecto, con la colaboración de la Associació de Diversitat Funcional d’Osona (ADFO), se han diseñado dos juegos con el objetivo de crear aplicaciones de realidad virtual para mejorar la rehabilitación de los pacientes después de sufrir un ictus. El problema principal de las terapias de rehabilitación es que se hacen muy monótonas por el paciente ya que los ejercicios suelen ser repetitivos de una sesión a la otra. Gracias a la creación de serious games (juegos cuyo propósito principal es distinto al entretenimiento) este problema se reduce. A demás, disminuye la saturación de pacientes en las consultas y, el fisioterapeuta puede tener una base de datos con otro tipo de resultados, tanto a nivel técnico como visual. Uno de los juegos creados está diseñado para usarlo con el ordenador y el ratón, ya que no se disponía de equipos de realidad virtual (SteamVR HTC Vive) en los domicilios pertinentes. Sin embargo, esta aplicación puede adaptarse a una configuración en realidad virtual si en un futuro se quisiera utilizar el juego en ese sentido. El otro juego creado sí que está diseñado exclusivamente para ser una aplicación en realidad virtual. Para ello, se han utilizado unos dispositivos móviles con unas aplicaciones de realidad virtual para poder simular las gafas y los controladores. No es exactamente lo mismo que usar un equipo real de realidad virtual, pero aun así han sido de gran utilidad. Por otra parte, las pruebas de las aplicaciones no se han podido realizar con los pacientes de la ADFO. En un futuro se tiene previsto hacerlo para evaluar mejor la funcionalidad de las aplicaciones creadas. Aun así, se ha conseguido algunas opiniones de personas sanas que si han podido probar estos juegos y se ha podido rectificar en función de ello., Studies and evidence of the benefits of virtual reality in rehabilitation therapies are increasingly abundant. In this project, with the collaboration of the Associació de Diversitat Funcional d’Osona (ADFO), two games have been designed with the aim of creating virtual reality applications to improve the rehabilitation of patients after suffering a stroke. The main problem with rehabilitation therapies is that they become very monotonous for the patient since the exercises are usually repetitive from one session to the other. Thanks to the creation of our games this problem has been reduced. In addition, the saturation of patients in the consultations will decrease and the physical therapist may have a database with other types of results, technically and visually. One of the games created is designed to be used with the computer and mouse, because virtual reality equipment (SteamVR HTC Vive) was not available in the relevant homes. However, this application can be adapted to a virtual reality configuration if in the future it wants to be used in this aspect. The other game created is designed exclusively to be a virtual reality application. To make this possible, mobile device with virtual reality applications have been used to simulate headset and controllers. It is not the same as using a real virtual reality equipment, however they have been especially useful. On the other hand, testing of the applications could not be performed with ADFO patients. It is planned to do it in the future for a better evaluation of the functionality of the applications created. However, some opinions have been obtained from healthy people who have been able to try these games and have been able to rectify based on that.
Proyecto:


Estudi de l'arbrat viari de Sant Just Desvern i proposta de remodelació de dos carrers

 • Concellón Nieto, Maria
Actualment s'ha vist la importància de la presència de vegetació a les ciutats per al benestar de la població. És per això que el present treball es centra en l'anàlisi i l'avaluació de l'arbrat viari de Sant Just Desvern i es fan propostes concretes de millora. Al llarg de tot aquest document s'analitzen les característiques generals i l'estat dels arbres des del respecte cap al medi ambient i seguint les noves condicions ambientals adoptades pels canvis en el clima que estem patint. Es fan dues propostes de remodelació en dos carrers del poble de característiques molt diverses però amb l'objectiu comú de millorar la presència del verd i generar masses importants de vegetació. En el carrer Caçadors, s'aprofitarà la seva proximitat a Collserola per tal d'introduir vegetació de la zona, com els aurons negres o l'albellatge. D'altra banda, en el carrer Ponce de León, s'apostarà per a fer servir espècies més comunes d'arbrat, com el lledoner o els plàtans de carrer, de gran desenvolupament de capçada i adequades per a grans avingudes. En aquest carrer s'introdueixen els jardins d'aigua, superfícies vegetades amb herbàcies i arbustives, que tenen com a objectiu aprofitar al màxim l'aigua de pluja, regular la capacitat d'infiltració de l'aigua i disminuir la seva velocitat., Nowadays we have seen the importance of the presence of the vegetation in the cities for the population's welfare. Is for this reason that the actual work is based in the analysis and the evaluation of the street woodland of Sant Just Desvern and there are made some specific proposals to improve. Throughout all the document there are some general characteristics that are analyzed as well as the condition of the trees from the respect for the environment and following the new environmental conditions adopted for the changes in the climate which we are suffering. More over two other remodelation proposals are going to be made in two streets of the town with different characteristics but with a common objective of improving the green appearance and to generate important vegetal mass. In the Caçadors street, we will take advantage of its proximity to Collserola in order to introduce the vegetation of the zone, such as the Montpellier maple or the Coolatai grass. In the other hand, in Ponce de León's street we will bet for using more common species of trees, such as the lote tree and the street London plane tree, of big crown development and adequate for the big avenues. In this street, we are going to introduce the rainwater gardens, vegetated areas with herbaceous and bushy, which have as objective to make the most of the rainwater, regulate the infiltration capacity and to reduce the growing velocity., Actualmente se ha visto la importancia de la presencia de vegetación en las ciudades para el bienestar de la población. Es por este motivo que el presente trabajo se centra en el análisis y la evaluación del arbolado viario de Sant Just Desvern y se hacen propuestas concretas de mejora. A lo largo de todo este documento se analizan las características generales y el estado de los árboles desde el respeto hacia el medio ambiente y siguiendo las nuevas condiciones ambientales adoptadas por los cambios en el clima que estamos sufriendo. Además, se harán dos propuestas de remodelación en dos calles del pueblo de características muy diversas, pero con el objetivo común de mejorar la presencia del verde y generar masas importantes de vegetación. En la calle Caçadors, se aprovechará su proximidad con Collserola para introducir vegetación de la zona, como los arces de Montpellier o el cerrillo. Por otro lado, en la calle Ponce de León, se apostará por hacer servir especies más comunes de arbolado, como el almez o los plátanos de calle, de gran desarrollo de copa y adecuados para grandes avenidas. En esta calle se introducen los jardines de agua, superficies vegetadas con herbáceas y arbustivas, que tienen como objetivo aprovechar al máximo el agua de lluvia, para regular la capacidad de infiltración y disminuir su velocidad.
Proyecto:


New Innovations in eIDAS-compliant Trust Services: Anomaly detection on log data, New Innovations in eIDAS-compliant Trust Services: Anomally detection using AI/ML

 • Méndez Roca, Marc
TrustedX is a product that provides electronic signatures, it has been on the market for several years now, in result of that, market tendencies have changed and technologies too which made this product be on the same level as the competitors. This project tries to adapt an existing solution to the necessities companies have. To do so we proposed multiple changes, which have been divided into 2 parts, being the first one a part done by 3 UPC students (Arthur Bernal, Xiaolei Lin and Marc Méndez) with help of Dr. Francisco Jordán, the director of the project. The second one, being an individual part which will be only done by Marc Méndez. The common part is based on adding necessary technology, capabilities and functionalities that make this product able to work as a cloud multitenant system. This product will have the ability to sign official documents through the internet with the same validity as notarized signatures. The company had already the on-premise product developed, but now, instead of having an on-premise system we will create a new cloud-based multitenant system that has no location restrictions under the name of TrustedX as a Service (TXaaS). The whole TXaaS System is a common goal of this multi-part project. The specific part is the one that has strong relation to the specialization of the master, data science, in particular Deep Learning. Nowadays, a lot of products or companies use Machine Learning techniques to many different areas being marketing and business intelligence the two top areas of application. The proposal of this project is to develop a Deep Recurrent Neural Network-based Autoencoder for anomaly detection, which is able to learn large and difficult data patterns generated by the TXaaS.
Proyecto:


Caracterización morfo-tipológica de los barrios obreros públicos en la ciudad de Guayaquil (1937-1948), Morpho-Typological Characterization of the Public Working Class Neighborhoods in The city of Guayaquil (1937-1948), Caracterització morfo-tipològica dels barris obrers públics a la ciutat de Guayaquil (1937-1948)

 • Bamba Vicente, Juan Carlos
 • Compte Guerreo, Florencio
 • Vaca Romero, Ximena Julen
El objetivo fundamental de la investigación es describir y caracterizar los barrios obreros producidos por instituciones públicas en la ciudad Guayaquil entre 1937, año en que inicia su acción la Caja del Seguro Social, y 1948, cuando en Ecuador finaliza el periodo de crisis económica y política y se produce un cambio en el modelo de urbanización hacia la ciudadela. Estos barrios representan los orígenes de la arquitectura y el urbanismo moderno en Guayaquil porque suponen una revolución de las formas urbanas y los tipos edificatorios en relación a los espacios de transición entre la calle y la casa. Los proyectos afrontan el problema de la vivienda considerando nuevos estándares higiénicos, optimizando la célula habitacional, estandarizando los sistemas constructivos e incorporando servicios de uso comunitario a escala de barrio. La investigación es cualitativa y se centra en la relación entre la organización espacial y las prácticas sociales e incorpora ciertos valores cuantitativos que permiten un análisis comparativo en base a variables comunes. Se aborda el estudio con el método analítico-sintético que consiste en la cualificación y caracterización de los rasgos determinantes de cada caso desde su contextualización histórica y geográfica hasta un análisis a diferentes escalas: el conjunto urbano, la agrupación de viviendas y los tipos de vivienda. La arquitectura de vivienda analizada transforma radicalmente la cultura del habitar de la sociedad guayaquileña y el afán de esta investigación es valorizar estos barrios como patrimonio cultural., L’objectiu fonamental de la investigació és descriure i caracteritzar els barris obrers produïts per institucions públiques a la ciutat Guayaquil entre 1937, any en què inicia la seva acció la Caixa de l’Assegurança Social, i 1948, quan a l’Equador finalitza el període de crisi econòmica i política i es produeix un canvi en el model d’urbanització cap a la ciutadella. Aquests barris representen els orígens de l’arquitectura i l’urbanisme modern a Guayaquil perquè suposen una revolució de les formes urbanes i els tipus edificatoris, en relació als espais de transició entre el carrer i la casa. Els projectes afronten el problema de l’habitatge considerant nous estàndards higiènics, optimitzant la cèl·lula d’habitatge, estandarditzant els sistemes constructius i incorporant serveis d’ús comunitari a escala de barri. La investigació és qualitativa i es centra en la relació entre l'organització espacial i les pràctiques socials i incorpora certs valors quantitatius que permeten una anàlisi comparativa sobre la base de variables comunes. S’aborda l’estudi amb el mètode analític-sintètic que consisteix en la qualificació i caracterització dels trets determinants de cada cas des de la seva contextualització històrica i geogràfica fins a un anàlisi a diferents escales: el conjunt urbà, l’agrupació d’habitatges i els tipus d’habitatge . L’arquitectura d’habitatge analitzada transforma radicalment la cultura del habitar de la societat de Guayaquil i l’afany d’aquesta investigació és valoritzar aquests barris com a patrimoni cultural.  , The fundamental objective of the research is to describe and characterize the working class neighborhoods produced by public institutions in the city of Guayaquil between 1937, the year in which the Social Security Fund began its action, and 1948, when in Ecuador the period of economic crisis and political and there is a change in the urbanization model towards the citadel. These neighborhoods represent the origins of modern architecture and urban planning in Guayaquil because they represent a revolution in urban forms and building types in relation to the transition spaces between the street and the house. The projects tackle the problem of housing considering new hygiene standards, optimizing the housing cell, standardizing construction systems and incorporating services for community use at the neighborhood level. The research is qualitative and focuses on the relationship between spatial organization and social practices and incorporates certain quantitative values that allow a comparative analysis based on common variables. The study is approached with the analytical-synthetic method that consists of the qualification and characterization of the determining features of each case, from its historical and geographical context to an analysis at different scales: the urban complex, the group of dwellings and the types of dwelling. The analyzed housing architecture radically transforms the culture of living in Guayaquil society and the aim of this research is to value these neighborhoods as cultural heritage., Agradecemos a todos los ayudantes del equipo de investigación por su esfuerzo en el levantamiento de información, al Sistema de Investigación y Desarrollo (SINDE) de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil por el financiamiento de esta investigación y al Instituto de Investigación e Innovación en Hábitat, Diseño y Construcciones por su apoyo incondicional representado sobre todo por Teresa Pérez de Murzi y Tanya Donoso., Peer Reviewed
Proyecto:


Education to create a sustainable global food system

 • Martin, Rosa María
 • Clotet, Ramon
 • Colomer Xena, Yvonne
This paper argues that education is key to solving the problem of creating a sustainable global food system. The authors advocate for education at all levels on the interlinked concepts of food availability, economics, policy and culture as this increased awareness will help create conditions conducive to resolving this 10,000 year-old problem
Proyecto:


Two distinct plant respiratory physiotypes might exist which correspond to fast-growing and slow-growing species.

 • Nogués, Salvador
 • Aljazairi, Salvador
 • Arias, Claudia
 • Sánchez Sánchez, Elena
 • Aranjuelo, Iker
The origin of the carbon atoms in CO2 respired by leaves in the dark of several plant species has been studied using 13C/12C stable isotopes. This study was conducted using an open gas exchange system for isotope labeling that was coupled to an elemental analyser and further linked to an isotope ratio mass spectrometer (EA-IRMS) or coupled to a gas chromatography-combustion-isotope ratio mass spectrometer (GC-C-IRMS). We demonstrate here that the carbon, which is recently assimilated during photosynthesis, accounts for nearly ca. 50% of the carbon in the CO2 lost through dark respiration after illumination in fast-growing and cultivated plants and trees and, accounts for only ca. 10% in slow-growing plants.
Proyecto:


Buscador avanzado