Buscador

Encontrado(s) 2203151 resultado(s)
Encontrada(s) 220316 página(s)

Polypurine Reverse Hoogsteen Hairpins as a tool for gene repair and editing

 • Ciudad i Gómez, Carlos Julián
 • Solé Ferré, Anna
 • Félix, Alex J.
 • Noé Mata, Verónica
Podeu consultar el llibre complet a: http://hdl.handle.net/2445/120717
Proyecto:


Research in natural products: Amaryllidaceae ornamental plants as sources of bioactive compounds

 • Torras Claveria, Laura
 • Tallini, Luciana
 • Viladomat Meya, Francesc
 • Bastida Armengol, Jaume
Podeu consultar el llibre complet a: http://hdl.handle.net/2445/120717
Proyecto:


Deciphering the stack, a novel bacterial structure, by (cryo-) transmission electron microscopy and (cryo-) electron tomography

 • Delgado, Lídia
 • López-Iglesias, Carmen
 • Mercadé Gil, M. Elena
Podeu consultar el llibre complet a: http://hdl.handle.net/2445/120717
Proyecto:


Development of a strategy for the administration of praziquantel to the terrestrial edible snail Cornu aspersum parasitized by Brachylaima sp. metacercariae

 • Gállego, Laia
 • Gracenea Zugarramurdi, Mercedes
Podeu consultar el llibre complet a: http://hdl.handle.net/2445/120717
Proyecto:


Les pinces de polipurines com a eina d'edició gènica (Seminaris de Recerca 2016)

 • Solé Ferré, Anna
 • Ciudad i Gómez, Carlos Julián
 • Chasin, Larry
 • Noé Mata, Verónica
Proyecto:


Plantes medicinals i alimentàries en etnobotànica i etnofarmacologia: aliments funcionals populars a Catalunya (Seminaris de Recerca 2016)

 • Vallès Xirau, Joan, 1959-
 • D'Ambrosio, Ugo
 • Gras, Airy
 • Parada i Soler, Montserrat, 1968-
 • Rigat i Coll, Montserrat, 1966-
 • Serrasolses, Ginesta
 • Garnatje i Roca, Teresa
Proyecto:


Gestió cívica i gestió comunitària: reptes per a la implementació efectiva de la coproducció de polítiques

 • González Pérez, Fidel
En els últims anys s’ha intensificat el desplegament de pràctiques participatives que permeten incidir i fins i tot gestionar de forma directa recursos públics per part de la població, en especial en l’àmbit de les polítiques urbanes. Propostes com els models de gestió cívica o de gestió comunitària estan passant de representar casos aïllats a una situació de certa normalitat i extensió, especialment a la ciutat de Barcelona. La present recerca pretén analitzar els factors que afavoreixen un increment de l’efectivitat dels models de gestió cívica i de gestió comunitària, el que ha de permetre millorar el seu desplegament i la seva capacitat d’incidència. En aquest sentit, es planteja: Quins són els mecanismes que actuen com a motor per a la constitució i sosteniment de les pràctiques comunitàries? Com millorar la seva arquitectura i pràctica quotidiana per incrementar la seva capacitat d’actuació i d’incidència? Quin paper que han d’adoptar els poders públics? Quina correlació han de tenir aquests models amb els emprats fins al moment?, En los últimos años se ha intensificado el desarrollo de prácticas participativas que permiten incidir e incluso gestionar de forma directa recursos públicos por parte de la población, en especial en el ámbito de las políticas urbanas. Propuestas como los modelos de gestión cívica o de gestión comunitaria están pasando de representar casos aislados a una situación de cierta normalidad y extensión, especialmente en la ciudad de Barcelona. La presente investigación pretende analizar los factores que favorecen un incremento de la efectividad de los modelos de gestión cívica y de gestión comunitaria, lo que debe permitir mejorar su desarrollo y su capacidad de incidencia. En este sentido, se plantea: ¿Cuáles son los mecanismos que actúan como motor para la constitución y sostenimiento de las prácticas comunitarias?, ¿Cómo mejorar su arquitectura y práctica cotidiana para incrementar su capacidad de actuación y de incidencia?, ¿Qué papel que deben adoptar los poderes públicos?, ¿Qué correlación deben tener estos modelos con los empleados hasta el momento?, In recent years, the deployment of participatory practices has been stepped up, which allows them to influence and even directly manage public resources on the part of the population, especially in the field of urban policies. Proposals such as the models of civic management or community management are moving from representing isolated cases to a situation of some normality and extension, especially in the city of Barcelona. The present research seeks to analyze the factors that favor an increase in the effectiveness of civic management and community management models, which should allow them to improve their deployment and their ability to influence. In this sense, one considers: What are the mechanisms that act like engine for the constitution and sustenance of the community practices? How to improve your architecture and daily practice to increase your ability to act and influence? What role must public authorities take? What correlation should these models have with the employees so far?
Proyecto:


Buscador avanzado