Buscador

Encontrado(s) 2069377 resultado(s)
Encontrada(s) 206938 página(s)

Variables de clasificación geográfica según los censos colombianos entre 1964 y 1993

 • Martínez Gómez, Ciro
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Proyecto:


Le Genre et la santé des enfants : possibilités d'analyse à partir de l'EDS'95 de l'Egypte

 • El Makrini, Jamal
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
L'objectif de ce papier est d'examiner la possibilité de réalisation d'une approche de genre à partir des données d'une enquête démographique. Il s'agit de tester la compatibilité d'un cadre conceptuel lié à cette approche de genre avec les données de l'EDS (Enquête Démographique et de Santé) de 1995 de l'Egypte. Pour ce faire, nous présenterons en premier lieu la signification de l'approche de genre en démographie, en mettant l'accent sur les problèmes liés à la conceptualisation et à l'opérationnalisation et en présentant l'apport de cette approche dans le cadre de l'analyse de la santé des enfants. Ensuite, nous essayerons d'élaborer un cadre conceptuel convenable et pertinent pour l'étude de la santé des enfants, à partir d'une approche de genre. Enfin, nous examinerons la possibilité d'une analyse des données de l'EDS95 de l'Egypte par rapport au cadre conceptuel élaboré précédemment, à travers une exploration de l'enquête et des variables qui permettent la mesure des différents concepts. Rappelons dans cette introduction que l'élaboration de ce papier s'inscrit dans le cadre d'un projet de thèse qui porte sur l'étude de la relation genre/santé des enfants dans le cas du Maroc et de l'Egypte. Les objectifs de cette étude se résument dans les points suivants: 1) Analyser au niveau individuel la relation genre/santé des enfants au Maroc et en Egypte à travers une approche comparative et à travers la recherche des mécanismes d'action dans le but d'approfondir l'approche explicative ; 2) Identifier parmi les variables explicatives, celles qui ont le plus d'impact sur la santé des enfants ; 3) Explorer l'apport des enquêtes de type EDS à propos de la mesure des rapports de genre et de leur relation avec la santé des enfants et examiner leurs limites. Le présent papier constitue ainsi un préliminaire nécessaire pour la définition des concepts et l'exploration de la nature des données, avant d'entamer une analyse statistique détaillée pour la vérification des hypothèses de recherche. Cette dernière étape fera l'objet de nos prochains papiers.
Proyecto:


El efecto de la digitalización en la financiación de los medios en lenguas minoritarias. Diez casos europeos

 • Zabaleta Urkiola, Iñaki
 • Ferré Pavia, Carme,
 • Fernández Astobiza, Itxaso
 • Urrutia Izaguirre, Santiago
 • Gutierrez Paz, Miren Arantza
 • Xamardo González, Nicolás
En un contexto en que el estudio de los medios en lenguas minoritarias, minorizadas o indígenas tiene ya un amplio recorrido, su proceso de digitalización ha sido aún poco estudiado. Esta investigación aborda cómo se han percibido los cambios que la digitalización imprime en la financiación de los medios de comunidades de lenguas minoritarias europeas. Se trata de un análisis transnacional que alcanza diez comunidades lingüísticas europeas: vasca, catalana, gallega, corsa, bretona, frisia, gaélico-escocesa, galesa, irlandesa y sami, con una población de hablantes global en torno a los 12 millones de personas. Se ha seleccionado una muestra representativa de 144 medios tradicionales de prensa, radio y televisión, analizados a través de cuestionarios en los que se entrevista a los responsables de estos medios, en que responden sobre los efectos de la conversión digital sobre su financiación y valoran estos cambios. Los resultados confirman que la financiación se percibe mayoritariamente como el aspecto más negativo en el que ha influido la migración digital, aunque es destacable la incapacidad de dar respuestas concretas sobre estos efectos por parte de un número importante de los gestores encuestados. Estos destacan otras áreas productivas donde el efecto es considerado, en cambio, positivo: casi el 70% opina que la digitalización tiene un efecto favorable sobre los contenidos y el 77% que también es benéfico para la audiencia. Los datos cuantitativos se combinan con la parte cualitativa del relato de cada comunidad., In a context in which the study of the media in minority languages, whether minoritized or indigenous, has a long story already - the digitalization process has not yet been widely studied. This study addresses how the changes imprinted by digitization have been perceived on the funding of the media of European communities of minority languages. This is a transnational analysis that encompasses ten European language communities: Basque, Catalan, Galician, Corsican, Breton, Frisian, Gaelic-Scottish, Welsh, Irish and Sami, with a global population of speakers of around 12 million individuals. A representative sample of 144 traditional media of press, radio and television were selected, which were then analyzed by way of questionnaires used to interview the individuals responsible for these media, in which they respond regarding the effects of the digital conversion on their funding and where they evaluate these changes. The findings confirm that the funding is largely perceived as the most negative aspect that has been influenced by the digital migration, although it is necessary to highlight the inability to provide clear answers on these effects by a significant number of managers interviewed. However, they also highlight other productive areas where the effect is being considered as being positive: nearly 70% believe that digitization has a favorable effect on the contents, and 77% that it also is beneficial to the audience. The quantitative data was combined with the qualitative part of the statements given by each community, Em um contexto em que o estudo dos meios de comunicação em línguas minoritárias, menorizadas ou indígenas já tem uma ampla trajetória, seu processo de digitalização ainda foi pouco estudado. Esta pesquisa aborda como foram percebidas as mudanças que a digitalização imprime no financiamento dos meios de comunicação de comunidades de línguas minoritárias europeias. Trata-se de uma análise transnacional que abrange dez comunidades linguísticas europeias: vasca, catalã, galega, corsa, bretã, frísia, gaélico-escocesa, galesa, irlandesa e sami, com uma população de falantes global em torno de 12 milhões de pessoas. Foi selecionada uma amostra representativa de 144 meios de comunicação tradicionais da imprensa, rádio e televisão, analisados através de questionários nos quais se entrevista aos responsáveis desses meios de comunicação, em que respondem sobre os efeitos da conversão digital sobre seu financiamento e avaliam essas mudanças. Os resultados confirmam que o financiamento é percebido majoritariamente como o aspecto mais negativo em que a migração digital influenciou, ainda que seja notável a incapacidade de dar respostas claras sobre esses efeitos por parte de um número importante dos gestores entrevistados. Estes destacam outras áreas produtivas em que o efeito é considerado, no entanto, positivo: quase 70% opinam que a digitalização tem um efeito favorável sobre os conteúdos e 77% que também é benéfico para o público. Os dados quantitativos combinam com a parte qualitativa do relato de cada comunidade
Proyecto:


Guillermo Díaz-Plaja, director de l'Institut del Teatre durant el primer franquisme

 • Gallén, Enric
Com a partícip del procés de substitució lingüística i literària encarrilat per les autoritats franquistes en el conjunt de les institucions i plataformes culturals catalanes, Guillermo Díaz-Plaja es va convertir a partir de 1939 en el director d'una entitat de preguerra, l'Escola Catalana d'Art Dramàtic, que, reconvertida en Institut del Teatre, va ser recuperada per la Diputació Provincial de Barcelona després de la seva vinculació a la Generalitat republicana. Des del primer moment, Díaz-Plaja va projectar la seva ambició i empremta més personals en la gestió del centre. Va aconseguir que l'antiga Escola creada per Adrià Gual es convertís en una Escola Superior d'Art Dramàtic, de característiques semblants a la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Com a contrapunt a aquest reconeixement professional de la seva gestió, Díaz-Plaja va mantenir, en canvi, una posició molt tímida en relació amb la restauració de la catalanitat original del centre. Tampoc el seu projecte més ambiciós, la creació d'un Teatro de la Ciudad, amb una important i directa implicació de l'Institut del Teatre, no es va acabar de materialitzar durant el primer franquisme., Guillermo Díaz-Plaja cooperated in the process of substitution of Catalan language and literature accomplished by Franco's regime in all Catalan cultural platforms and institutions. In that context, from 1939 Guillermo Díaz-Plaja became the headmaster of the Escola Catalana d'Art Dramàtic (Catalan School of Dramatic Arts), which was reconverted to the Institut del Teatre, recovered by the Diputació Provincial de Barcelona (Provincial Council of Barcelona) after being linked to the Catalan autonomous government during the Republic. From the beginning, Díaz-Plaja projected his most personal ambition in the management of this institution. He achieved that the ancient school, founded by Adrià Gual, was converted into the Escola Superior d'Art Dramàtic (School of high education in Dramatic Arts), a similar institution to the Real Escuela Superior de Arte Dramático (School of high education in Dramatic Arts) in Madrid. On the other side of this professional recognition to his management, Díaz-Plaja maintained a feeble position to restore the Catalan origin of the centre. At the same time, his most ambitious project, to create a «Teatro de la Ciudad» (Theatre of the City), with an important and direct implication of the Institut del Teatre, was neither materialised during the first years of Franco's regime.
Proyecto:


El Congreso por la Libertad de la Cultura y su apoyo a la disidencia cultural durante el franquismo

 • Glondys, Olga
El artículo reconstruye los principales aspectos de la labor del Congreso por la Libertad de la Cultura entre la oposición antifranquista del interior. Se describen las circunstancias políticas que motivaron la fundación del Comité Español (1959-1977), así como las principales características de esa célula intelectual antifranquista. El artículo indaga en los objetivos ideológicos y políticos de la actividad del Congreso por la Libertad de la Cultura entre las élites intelectuales y culturales disidentes durante el tardofranquismo. Nos concentramos especialmente en el capítulo que atañe a la ayuda directa dispensada por el Congreso por la Libertad de la Cultura a los intelectuales y artistas españoles mediante la concesión de becas de libros y bolsas de viaje a través del Comité d'Ecrivains et d'Editeurs pour une Entraide Européenne. Reconstruimos asimismo los nombres de los principales beneficiarios españoles de esas ayudas, así como la principal problemática vinculada al desarrollo del programa. El análisis histórico se apoya en documentos procedentes de diversos archivos nacionales e internacionales., This article reconstructs the principal aspects of the work of the Congreso por la Libertad de la Cultura among the anti-Francoist opposition of the inlands. The political circumstances that motivated the foundation of the Spanish Committee (1959-1977) and the principal characteristics of this intellectual anti-Francoist cell are described. The article inquires about the ideological and political objectives behind the activities of the Congreso de la Libertad de la Cultura among the dissident intellectual and cultural elites during the late years of Francoism. Special attention is paid to the direct aid given by the Congreso por la Libertad de la Cultura, to Spanish intellectuals and artists by way of book and travel grants, conceded through the Comité d'Ecrivains et d'Editeurs pour une Entraide Européenne. A list of the names of the principal Spanish beneficiaries of this aid has also been reconstructed, as well as the principal issues tied to the development of the program. The historical analysis is based on documents from various national and international archives.
Proyecto:


Juana Doña y el manantial de la memoria. Memorias de las cárceles franquistas de mujeres (1978-2007)

 • Hernández Holgado, Fernando
Este artículo recoge y revisa las memorias de las presas políticas de la primera etapa del franquismo, publicadas desde 1978 hasta la actualidad, en el marco del llamado proceso de recuperación de la "memoria histórica" en España. El punto de partida es la publicación de Desde la noche y la niebla por la militante comunista Juana Doña (1918-2003), poniendo el acento en las peligrosas condiciones en que se dio la Transición española a la democracia. El texto analiza también, de manera sucinta, el cambio experimentado por estas condiciones a lo largo de los años noventa, con la emergencia, en el umbral del nuevo siglo, de un ambiente favorecedor simbolizado por la "Ley de Memoria Histórica" de 2007, bajo el último gobierno socialista., This article gathers and reviews the memoirs of political female prisoners during the first stage of Franco' regime, published since 1978 until now, within the framework of the so-called recovery of "historical memory" in Spain. The starting point is the publication of Desde la noche y la niebla, by communist militant Juana Doña (1918-2003) in 1978, placing the stress on the dangerous conditions of Spanish Transition to democracy. The text also analyzes, succinctly, the change of these conditions along the Nineties, with the emergence, on the threshold of the new Century, of a favourable environment symbolized by the "Historical Memory" Act of 2007, under the last Socialist government.
Proyecto:


Los discursos de la crítica literaria argentina y la teoría literaria francesa

 • Hidalgo Nácher, Max
El pensamiento crítico francés de después de la II Guerra Mundial fue uno de los núcleos fundamentales de renovación del pensamiento literario en el ámbito hispanoamericano en la década de los sesenta y de los setenta. El artículo aborda a partir de un escrito de Nicolás Rosa y del concepto de discurso de Foucault la recepción de esa teoría en Argentina en su doble dimensión política y epistemológica, incidiendo en los usos críticos de esa tradición y en el carácter colectivo de una empresa de problematización de la literatura en relación al resto de prácticas y discursos., Post-World War II French critical theory was a key pivot-point in the renovation of Hispanic American literary thought during the 1960s and 1970s. Starting from a text by Nicolás Rosa and Foucault's concept of discourse, the article addresses the reception of said theory in Argentina, both in its political and epistemological dimensions, with a particular emphasis on the critical uses of that tradition, and the collective nature of the problematization of literature in relation to other practices and discourses.
Proyecto:


La sostenibilitat demogràfica de l'Espanya buida

 • Recaño Valverde, Joaquín
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
El 60 per cent dels municipis espanyols tenia a 1 de gener de 2016, menys de 1.001 habitants, ocupava el 40 per cent de la superfície i amb prou feines concentrava el 3,1 per cent de la població. Les dades d' Eurostat referents a 2015, situaven a 19 províncies espanyoles entre les menys denses de la Unió Europea. Aquest notable desequilibri entre població i territori constitueix el problema fonamental d'una vasta superfície del centre i nord peninsular, caracteritzada per l'envelliment, una relativa escassetat de dones producte d'una forta emigració diferencial per sexes, i una immigració de pas que no ha pogut tancar les pèrdues demogràfiques que afecten aquests llocs des de mitjan segle XX. La sostenibilitat demogràfica d'aquest conjunt heterogeni de municipis rurals penja d'un fil i planteja un repte demogràfic de primer ordre que ha de tenir en compte, a l'hora d'aplicar polítiques públiques, la seva gran diversitat., El 60 por ciento de los municipios españoles tenía a 1 de enero de 2016 menos de 1.001 habitantes, ocupaba el 40 por ciento de la superficie y apenas concentraba el 3,1 por ciento de la población. Los datos de Eurostat situaban a 19 provincias españolas entre las menos densas de la Unión Europea en 2015. Este notable desequilibrio entre población y territorio constituye el problema fundamental de una vasta superficie del centro y norte peninsular caracterizada por: el envejecimiento, una relativa escasez de mujeres producto de una fuerte emigración diferencial por sexos y una inmigración de paso que no ha podido restañar las pérdidas demográficas que afectan a estos lugares desde mediados del siglo XX. La sostenibilidad demográfica de este conjunto heterogéneo de municipios rurales pende de un hilo y plantea un reto demográfico de primer orden que debe tener en cuenta, a la hora de aplicar políticas públicas, su gran diversidad., On 1 January 2016, 60 per cent of Spanish municipalities had fewer than 1,001 inhabitants, occupied 40% of the country's surface and concentrated barely 3.1% of the population. Eurostat data situate 19 Spanish provinces among the least dense of the European Union in 2015. This notable imbalance between population and territory, the basic problem of a vast area in the north and centre of the Iberian peninsula, is characterized by ageing, a relative scarcity of women because of large-scale differential emigration based on gender, and transitory immigration that has been unable to compensate for the demographic outflow which has affected these places since the middle of the twentieth century. The demographic sustainability of this heterogeneous set of municipalities is hanging in the balance. This situation constitutes a major challenge and, moreover, the great diversity of these towns should be borne in mind when it comes to applying public policies.
Proyecto:


Intervención social y cuestión ambiental : propuestas teóricas para fundamentar la praxis profesional a partir del vínculo entre sociedad y naturaleza

 • Sepúlveda Hernández, Elia
 • Úcar, Xavier
Frente al cambio ambiental global, las ciencias sociales aplicadas afrontan el desafío de mejorar y aumentar la comprensión del problema y así contribuir a generar acciones efectivas. Desde la dimensión contextual, epistemológica, teórica y ética del concepto de intervención social, este artículo plantea propuestas teóricas que nutran los procesos reflexivos a la hora de diseñar y ejecutar intervenciones sociales relacionadas con problemáticas socioambientales. Se presenta una variedad de teorías de diversas áreas de las ciencias, que apuntan a la construcción de nuevas racionalidades ambientales, para facilitar el desarrollo de interacciones más sustentables entre la sociedad y la naturaleza, Faced with global environmental change, the applied social sciences face the challenge of improving and increasing the understanding of the problem and thus contributing to effective actions. From the contextual, epistemological, theoretical and ethical dimension of the concept of social intervention, this article proposes theoretical proposals that nurture the reflective processes when designing and executing social interventions that relate to socio-environmental problems. It presents a variety of theories from different areas of science, which point to the construction of new environmental rationalities to facilitate the development of more sustainable interactions between society and nature
Proyecto:


Buscador avanzado