Buscador

Encontrado(s) 2218977 resultado(s)
Encontrada(s) 221898 página(s)

Artificial and natural photosensitizers in Photodynamic Therapy: Expanded porphycene conjugates and hypericin

  • Hally Garcia, Cormac Elías
Aquesta tesi presenta l’estudi d’aplicacions antimicrobianes i antineoplàstiques de conjugats 2-aminotiazoloporificè i d’hipericina en teràpia fotodinàmica (TFD), tot intentant entendre el mecanisme d’acció. La conjugació de 9-isotiocianat-2,7,12,17-metoxietilporficè a dues entitats hidrofíliques, l’antibiòtic gentamicina i el catió lipofílic trifenilfosfoni, formen compostos amfifílics amb gran activitat biològica contra microorganismes i cèl·lules HeLa. La conjugació presenta un sistema aromàtic dual, amb gran absorció al vermell i amb alts rendiments d’oxigen singlet. La seva fluorescència, tot i ser tènue, ha estat utilitzada en aplicacions com la microscòpia confocal i fins i tot en microscòpia de super-resolució d’emissió estimulada (STED). El conjugat amb Gentamicina és capaç d’inactivar S. aureus, E. coli i C. albicans en el rang submicromolar, però sense la selectivitat buscada doncs també inactiva cèl·lules canceroses. El conjugat amb el catió Trifenilfosfoni presenta una menor activitat en microorganismes que el conjugat anterior, però més elevat en càncer degut a una localització subcel·lular parcialment dirigida cap a mitocondris. La Hipericina, per altra banda, és un conegut i potent fotosensibilitzador natural que és costós d’obtenir tant purificant un extracte de planta com la seva síntesi química. En aquest sentit, s’ha comparat un extracte hidroalcòholic liofilitzat de H. perforatum sense purificar amb hipericina pura, observant com les seves propietats fotofísiques no es veuen mitigades per altres productes en l’extracte i com la seva activitat contra S. aureus és preservada. Seguint amb la Hipericina, àcid retinoic ha estat incorporat al complex β-lactoglobulina-hipericina prèviament descrit per avaluar el seu potencial en assajos antimicrobians in vitro. Tot i ser un mitigador d’oxigen singlet, aquesta adició no afecta al rendiment de la Hipericina contra S. aureus, demostrant així el potencial del complex per alliberar dos fàrmacs simultàniament en tractar acne vulgaris: la hipericina per tractar infeccions i l’àcid retinoic per calmar la inflamació., Esta tesis presenta el estudio de aplicaciones antimicrobianas y antineoplásticas de conjugados 2-aminotiazoloporficenos e Hipericina en terapia fotodinámica, procurando entender su mecanismo de acción. La conjugación de 9-isotiocianato-2,7,12,17-metoxietilporficeno con dos entidades hidrofílicas, el antibiótico gentamicina y el catión lipofílico trifenilfosfonio, forma compuestos anfifílicos con gran actividad biológica contra microorganismos y células HeLa. Los conjugados presentan un sistema aromático dual, gran absorción en el rojo y altos rendimientos de oxígeno singlete. Su fluorescencia, pese a ser débil, ha sido usada en aplicaciones como la microscopía confocal e incluso en microscopía de super-resolución de emisión estimulada (STED). El conjugado de Gentamicina es capaz de inactivar S. aureus, E. coli y C. albicans en el rango submicromolar, pero sin la selectividad buscada ya que también inactiva células cancerígenas. El conjugado de trifenilfosfonio presenta menos actividad que el conjugado anterior en microorganismos, pero mayor en cáncer debido a una sublocalización celular parcialmente dirigida hacia mitocondrias. La Hipericina, por otro lado, es un conocido y potente fotosensibilizador natural que es costoso de obtener ya sea purificando extractos naturales de plantes o mediante síntesis. En este aspecto, se ha comparado un extracto hidroalcohólico liofilizado sin purificar de H. perforatum con Hipericina pura, observando como las propiedades fotofísicas no se ven mitigadas debido a la presencia de otros compuestos en el extracto y preservando su actividad contra S. aureus. Siguiendo con Hipericina, ácido retinoico ha sido añadido al complejo β-lactoglobulina-hipericina previamente descrito para probar su potencial actividad antimicrobiana in vitro. Pese a ser un mitigador de oxígeno singlete, la adición de ácido retinoico no afecta al rendimiento de la Hipericina contra S. aureus, demostrando el potencial del complejo para liberar dos fármacos simultáneamente para tractar acne vulgaris: la hipericina para tratar la infección y el ácido retinoico para calmar la inflamación., This thesis reports the study of antimicrobial and antineoplastic applications of novel 2-aminothiazolo porphycene conjugates and Hypericin in Photodynamic therapy (PDT), while aiming to understand their mechanism of action. The conjugation of 9-isothiocyanate-2,7,12,17-methoxyethylporphycene to two hydrophilic entities, gentamicin as an antibiotic and triphenylphosphonium as a lipophilic cation, rendered amphiphilic compounds with high biological activity against microorganisms and HeLa cells. The conjugates presented dual aromatic systems, highly absorbing in the deep red with high singlet oxygen yields. Their fluorescence, despite being dim, was still exploited in applications such as confocal microscopy and even stimulated emission depletion super-resolution microscopy (STED). The Gentamicin conjugate was able to inactivate S. aureus, E. coli and C. albicans in the submicromolar range, but lacking the intended selectivity since it also inactivates cancer cells. The conjugate endowed with the Triphenylphosphonium cation presented less activity against microorganisms than the previous conjugate, but higher for cancer PDT due to the partial subcellular localization guidance towards mitochondria. Hypericin, on the other hand, is a powerful and well-known naturally occurring photosensitizer which is costly to both purify from a plant extract or chemically synthesized. In this regard, a non-purified lyophilized hydroalcoholic H. perforatum extract was compared with pure hypericin, observing how its photophysical properties are not quenched by other compounds in the extract and that its antimicrobial activity against S. aureus was preserved. Continuing with Hypericin, retinoic acid was incorporated into the previously reported β-lactoglobulin-Hypericin complex in order to test its antimicrobial in vitro potential. Despite being a singlet oxygen quencher, this addition did not affect the Hypericin’s performance against S. aureus, proving its potential as a double payload vehicle when treating acne vulgaris: Hypericin to treat infections and the retinoid to calm inflammation., Questa tesi riguarda lo studio di applicazioni antimicrobiche e antineoplastiche di nuovi coniugati di 2-aminotiazoloporficeno e dell’Ipericina nella terapia fotodinamica (TFD), con l'obiettivo di comprendere il loro meccanismo d'azione. La coniugazione del 9-isotiocianato-2,7,12,17-metossietilporficeno in due entitá idrofiliche, con gentamicina come antibiotico e trifenilfosfonio come catione lipofilo, ha reso composti anfifilici con elevata attività biologica contro i microrganismi e le cellule HeLa. I coniugati presentavano sistemi aromatici doppi, altamente assorbenti nel rosso lontano con una alta resa di ossigeno singoletto. La loro fluorescenza, nonostante fosse debole, è stata tuttavia utilizzata in applicazioni come la Microscopia Confocale e persino nella Microscopia di svuotamento dell'emissione stimolata (STED). Il coniugato di gentamicina è stato in grado di inattivare S. aureus, E. coli e C. albicans nell’intervallo di concentrazioni del submicromolare, ma si è rivelato carente nella selettività voluta poiché inattiva anche le cellule tumorali. Il coniugato fornito del catione trifenilfosfonio presentava minor attività contro i microrganismi rispetto al coniugato precedente, ma un’attivitá maggiore contro il cancro a causa del parziale indirizzamento con localizzazione subcellulare nei i mitocondri. L'ipericina, d'altra parte, è un ben noto fotosensibilizzatore naturale e potente, costoso sia se ottenuto per purificazione da un estratto di piante, sia se sintetizzato chimicamente. A questo proposito, un estratto liofilizzato idroalcolico di H. perforatum non purificato è stato confrontato con l'ipericina pura, osservando come le sue proprietà fotofisiche non siano soppresse da altri composti nell'estratto e come sia preservata la sua attività antimicrobica contro S. aureus. Continuando con l'ipericina, l'acido retinoico è stato incorporato nel complesso β-lattoglobulina-ipericina precedentemente riportato per esaminare il suo potenziale antimicrobico in vitro. Nonostante sia un soppressore di ossigeno singoletto, questa aggiunta non ha avuto impatto sull’efficacia dell'ipericina contro S. aureus, dimostrando il suo potenziale come doppio agente nella cura dell'acne vulgaris: l'ipericina per le infezioni e l’acido retinoico per calmare l'infiammazione.

Proyecto:

Crossing the line? Three essays exploring moral ambiguity in the marketplace

  • von Schuckmann, Julia Elisabeth
La moralitat del mercat es defineix com les creences que els consumidors tenen sobre allò que és correcte i incorrecte en el mercat. Dit d'una altra manera, la moralitat del mercat fa referència a la moralitat en qualsevol entorn comercial en què existeix una possible relació d'intercanvi entre dues parts. La vasta recerca en el camp de la moralitat relativa al mercat essencialment consisteix en comportaments clarament immorals o clarament morals. Per mitjà de tres treballs, aquesta tesi demostra que el judici moral en el mercat a vegades pot ser ambigu i també sensible al seu context. En els primers dos treballs, la tesi demostra que l'ambigüitat de la moralitat en el mercat és causada, com a mínim en part, pel context: mentre que en un context en concret l'experiència de consum es pot considerar atractiva, en un context diferent aquesta mateixa experiència es pot considerar detestable. El tercer treball planteja l'ambigüitat moral en el mercat des d'una altra perspectiva: examina el mateix fenomen des del punt de vista de les relacions entre empreses i clients. També afegeix idees conceptuals a la documentació sobre comercialització i demostra de quina manera el consumidor pot percebre la comunicació de preus com a enganyosa i immoral; un fet que, per tant, malmet les relacions entre empreses i clients. Mentre que els dos primers treballs són empírics, el tercer explora com es manifesta el comportament moralment ambigu en el mercat de manera conceptual., La moral del mercado son las creencias de los consumidores sobre lo que está bien y lo que está mal en el mercado. En otras palabras, la moral del mercado hace referencia a los principios morales de cualquier entorno de mercado con una posible relación de intercambio entre dos partes. En su mayor parte, las investigaciones en el campo de la moral del mercado abordan esencialmente comportamientos claramente inmorales o claramente morales. Con tres ensayos, esta tesis demuestra que el juicio moral en el mercado en ocasiones puede ser no solamente ambiguo, sino también sensible al entorno del mercado. En los dos primeros ensayos, esta tesis demuestra que la ambigüedad de la moral en el mercado está determinada, al menos en parte, por el contexto: mientras que en un contexto dado la experiencia de consumo podría juzgarse como atractiva, en un contexto diferente las mismas experiencias podrían juzgarse como inaceptables. El tercer ensayo aborda la ambigüedad moral en el mercado desde un ángulo diferente. Este ensayo analiza los mismos fenómenos desde el punto de vista de las relaciones empresa-cliente y hace un aporte en términos conceptuales a la literatura especializada en marketing, al demostrar cómo la comunicación de precios puede ser percibida como engañosa e inmoral para el consumidor, dañando por lo tanto las relaciones empresa-cliente. Mientras que los dos primeros ensayos son empíricos, el tercero explora conceptualmente de qué manera el comportamiento moralmente ambiguo se refleja en el mercado., Marketplace morality is defined as consumers’ beliefs about what is right and wrong in the marketplace. In other words, marketplace morality refers to morality within any market setting with a potential exchange relationship between two parties. Extensive research in the field of morality in the marketplace essentially consists of clearly immoral or clearly moral behavior. This thesis demonstrates with three essays that moral judgment in the marketplace might not only be ambiguous at times, but also sensitive to the market environment. This thesis demonstrates in the first two essays that the ambiguity of morality in the marketplace is at least partially caused by the context: while in one given context the consumption experience might be judged as appealing, in a different context the same experiences might be judged as appalling. The third essay approaches moral ambiguity in the marketplace from a different angle. The third essay looks at the same phenomena from the viewpoint of firm-customer relationships and adds conceptually to the marketing literature by demonstrating how price communication can be perceived as deceiving and immoral to the consumer, therefore hurting firm-customer relations. While the first two essays are empirical essays, the third essay explores conceptually how the morally ambiguous behavior is reflected in the market place.

Proyecto:

La transposició del llenguatge cinematogràfic en l'audiodescripció i l'experiència fílmica de les persones amb discapacitat visual

  • Bardini, Floriane
En un estudi descriptiu de l’audiodescripció (AD) del llenguatge cinematogràfic, s’examinen les tècniques utilitzades per les audiodescriptores per traslladar el llenguatge cinematogràfic en l’audiodescripció i es fa una proposta de classificació funcional de les tècniques d’AD. Des d’aquest enfocament funcional, es desenvolupa també un marc estratègic que permet crear diferents audiodescripcions de la mateixa pel·lícula en diferents estils. Dins aquest marc, es creen dos estils d’AD interpretatius, alternatius al convencional: un estil cinematogràfic i un estil narratiu. Tenint en compte aportacions dels Estudis del Cinema, s’emet la hipòtesi que les audiodescripcions interpretatives poden proporcionar una millor experiència fílmica que les convencionals i els tres estils d’AD es posen a prova en un estudi empíric amb usuàries amb discapacitat visual. Els resultats suggereixen que tots tres proporcionen un accés satisfactori a la pel·lícula però que els aspectes emocionals i estètics es transmeten millor en les audiodescripcions interpretatives que en l’audiodescripció convencional., In a descriptive study of the audio description (AD) of film language, the techniques used by describers to transpose film language into AD are examined and a functional classification of audio description techniques is proposed. Following this functional approach, a strategical framework for the creation of AD styles is developed, within which three AD styles are defined: a conventional, denotative AD style and two interpretative styles, cinematic AD and narrative AD. Relying on contributions from the field of Film Studies, the hypothesis is emitted that interpretative AD can offer a better film experience than conventional AD and the three AD styles are put to test in an empirical study with blind and partially sighted participants. Results suggest that all three AD styles offer a satisfactory access to film but that access to emotional and aesthetical aspects is better catered for with both interpretative AD styles than with conventional AD.

Proyecto:

Assessment of the environmental parameters associated with the production and release of geosmin in a Mediterranean river

  • Espinosa Angona, Carmen
En los últimos años, se ha producido un incremento en el desarrollo de floraciones algales. Estas, pueden ira asociadas a la aparición de metabolitos que generan mal sabor y olor al agua, como la geosmina. La presencia de este compuesto supone un problema para los gestores de las cuencas, ya que influye en la palatabilidad del agua y en la confianza de los consumidores en las empresas potabilizadoras. En esta tesis, se ha llevado a cabo el estudio de los parámetros fisicoquímicos y biológicos asociados con la aparición de geosmina en un río mediterráneo, y la aplicación de los resultados obtenidos en el desarrollo de un modelo predictivo de geosmina. Se ha podido concluir que, la concentración de nutrientes, la relación N:P, el caudal y la luz son factores desencadenantes de episodios de geosmina, y que es necesaria una monitorización continua de los mismos para poder predecir su aparición., En els últims anys, s'ha produït un increment en el desenvolupament de floracions algals. Aquestes, poden ira associades a l'aparició de metabòlits que generen mal gust i olor a l'aigua, com la geosmina. La presència d'aquest compost suposa un problema per als gestors de les conques, ja que influeix en la palatabilitat de l'aigua i en la confiança dels consumidors en les empreses potabilitzadores. En aquesta tesi, s'ha dut a terme l'estudi dels paràmetres fisicoquímics i biològics associats amb l’aparició de geosmina en un riu mediterrani, i l'aplicació dels resultats obtinguts, en el desenvolupament d'un model predictiu de geosmina. S'ha pogut concloure que, la concentració de nutrients, la relació N:P, el cabal i la llum són factors desencadenants d'episodis de geosmina, i que és necessària una monitorització contínua dels mateixos per poder predir la seva aparició., In recent years, there has been an increase in algal bloom’s development. These may be associated with the appearance of metabolites that generate bad taste and odor to water, such as geosmin. The presence of this compound is a problem for the managers of the basins, since it influences the palatability of the water and the confidence of the consumers in the drinking water treatment companies. In this thesis, the study of the physicochemical and biological parameters associated with the appearance of geosmin in a Mediterranean river has been carried out, and the application of the results obtained, in the development of a predictive model of geosmin. It has been possible to conclude that the concentration of nutrients, the N:P ratio, the water flow and the light are triggering factors of geosmin episodes, and that continuous monitoring of them is necessary to be able to predict their appearance.

Proyecto:

Identification of microcrystalline phases in Lead Glazes of ceramics from 17th-19th centuries: archaeometric implications

  • Di Febo, Roberta
Crystalline phases inside ancient glazes can have different origins: unreacted compounds (thus already formed before the glaze formation), crystallites developed during the glaze production or devitrification crystals formed after the glaze production (during burial by weathering processes). This study deals with the identification of the crystalline phases developed during the firing of lead glazes in ceramics from the 17th to 19th centuries. The formation of the crystallites during firing and their distribution depends on the original composition of the glaze and body (clay, stonepastes, etc.), the use of raw or pre-fired materials and on the firing conditions (temperature and atmosphere of the furnace, single or double firing, etc.). Therefore, the detailed investigation of the crystal inclusions and the microstructural heterogeneities in the glazes yield information on the nature of the objects, the raw materials used, their thermal history as well as other important aspects of the glass making technology. This research develops a methodological approach to study of ceramic glaze microstructures based on the thin section. Starting from its present role as an accessory identification technique, thin-section petrography turns here into a pivotal tool to characterize micro-crystals embedded in ceramic glazes and hence characterize the glazes themselves. Firstly, the crystallites are located and described using thin-section petrographic methods. Special attention is paid to the description of the morphologies and the optical features of the crystallites. Then, the thin section petrography data are linked to compositional and structural data obtained from other analytical tools, such as SEM (scanning electron microscopy), EPMA (electron probe micro-analyser), μ-Raman (micro-Raman) and SR- μXRD (synchrotron-radiation X-ray micro-diffraction). For each mineral phase identified, chemical, mineralogical and structural data are collected in such a way to obtain a correlation between morphological and analytical data. Once established, this correlation could allow a quick and easy identification of the crystallites using a petrographic microscope and therefore avoiding the repetition of an exhaustive identification protocol involving the use of expensive characterization techniques

Proyecto:

Contribution to privacy-enhancing tecnologies for machine learning applications

  • Rodríguez Hoyos, Ana Fernanda
For some time now, big data applications have been enabling revolutionary innovation in every aspect of our daily life by taking advantage of lots of data generated from the interactions of users with technology. Supported by machine learning and unprecedented computation capabilities, different entities are capable of efficiently exploiting such data to obtain significant utility. However, since personal information is involved, these practices raise serious privacy concerns. Although multiple privacy protection mechanisms have been proposed, there are some challenges that need to be addressed for these mechanisms to be adopted in practice, i.e., to be “usable” beyond the privacy guarantee offered. To start, the real impact of privacy protection mechanisms on data utility is not clear, thus an empirical evaluation of such impact is crucial. Moreover, since privacy is commonly obtained through the perturbation of large data sets, usable privacy technologies may require not only preservation of data utility but also efficient algorithms in terms of computation speed. Satisfying both requirements is key to encourage the adoption of privacy initiatives. Although considerable effort has been devoted to design less “destructive” privacy mechanisms, the utility metrics employed may not be appropriate, thus the wellness of such mechanisms would be incorrectly measured. On the other hand, despite the advent of big data, more efficient approaches are not being considered. Not complying with the requirements of current applications may hinder the adoption of privacy technologies. In the first part of this thesis, we address the problem of measuring the effect of k-anonymous microaggregation on the empirical utility of microdata. We quantify utility accordingly as the accuracy of classification models learned from microaggregated data, evaluated over original test data. Our experiments show that the impact of the de facto microaggregation standard on the performance of machine-learning algorithms is often minor for a variety of data sets. Furthermore, experimental evidence suggests that the traditional measure of distortion in the community of microdata anonymization may be inappropriate for evaluating the utility of microaggregated data. Secondly, we address the problem of preserving the empirical utility of data. By transforming the original data records to a different data space, our approach, based on linear discriminant analysis, enables k-anonymous microaggregation to be adapted to the application domain of data. To do this, first, data is rotated (projected) towards the direction of maximum discrimination and, second, scaled in this direction, penalizing distortion across the classification threshold. As a result, data utility is preserved in terms of the accuracy of machine learned models for a number of standardized data sets. Afterwards, we propose a mechanism to reduce the running time for the k-anonymous microaggregation algorithm. This is obtained by simplifying the internal operations of the original algorithm. Through extensive experimentation over multiple data sets, we show that the new algorithm gets significantly faster. Interestingly, this remarkable speedup factor is achieved with no additional loss of data utility., Les aplicacions de big data impulsen actualment una accelerada innovació aprofitant la gran quantitat d’informació generada a partir de les interaccions dels usuaris amb la tecnologia. Així, qualsevol entitat és capaç d'explotar eficientment les dades per obtenir utilitat, emprant aprenentatge automàtic i capacitats de còmput sense precedents. No obstant això, sorgeixen en aquest escenari serioses preocupacions pel que fa a la privacitat dels usuaris ja que hi ha informació personal involucrada. Tot i que s'han proposat diversos mecanismes de protecció, hi ha alguns reptes per a la seva adopció en la pràctica, és a dir perquè es puguin utilitzar. Per començar, l’impacte real d'aquests mecanismes en la utilitat de les dades no esta clar, raó per la qual la seva avaluació empírica és important. A més, considerant que actualment es manegen grans volums de dades, una privacitat usable requereix, no només preservació de la utilitat de les dades, sinó també algoritmes eficients en temes de temps de còmput. És clau satisfer tots dos requeriments per incentivar l’adopció de mesures de privacitat. Malgrat que hi ha diversos esforços per dissenyar mecanismes de privacitat menys "destructius", les mètriques d'utilitat emprades no serien apropiades, de manera que aquests mecanismes de protecció podrien estar sent incorrectament avaluats. D'altra banda, tot i l’adveniment del big data, la investigació existent no s’enfoca molt en millorar la seva eficiència. Lamentablement, si els requisits de les aplicacions actuals no es satisfan, s’obstaculitzarà l'adopció de tecnologies de privacitat. A la primera part d'aquesta tesi abordem el problema de mesurar l'impacte de la microagregació k-Gnónima en la utilitat empírica de microdades. Per això, quantifiquem la utilitat com la precisió de models de classificació obtinguts a partir de les dades microagregades. i avaluats sobre dades de prova originals. Els experiments mostren que l'impacte de l’algoritme de rmicroagregació estàndard en el rendiment d’algoritmes d'aprenentatge automàtic és usualment menor per a una varietat de conjunts de dades avaluats. A més, l’evidència experimental suggereix que la mètrica tradicional de distorsió de les dades seria inapropiada per avaluar la utilitat empírica de dades microagregades. Així també estudiem el problema de preservar la utilitat empírica de les dades a l'ésser anonimitzades. Transformant els registres originaIs de dades en un espai de dades diferent, el nostre enfocament, basat en anàlisi de discriminant lineal, permet que el procés de microagregació k-anònima s'adapti al domini d’aplicació de les dades. Per això, primer, les dades són rotades o projectades en la direcció de màxima discriminació i, segon, escalades en aquesta direcció, penalitzant la distorsió a través del llindar de classificació. Com a resultat, la utilitat de les dades es preserva en termes de la precisió dels models d'aprenentatge automàtic en diversos conjunts de dades. Posteriorment, proposem un mecanisme per reduir el temps d'execució per a la microagregació k-anònima. Això s'aconsegueix simplificant les operacions internes de l'algoritme escollit Mitjançant una extensa experimentació sobre diversos conjunts de dades, vam mostrar que el nou algoritme és bastant més ràpid. Aquesta acceleració s'aconsegueix sense que hi ha pèrdua en la utilitat de les dades. Finalment, en un enfocament més aplicat, es proposa una eina de protecció de privacitat d'individus i organitzacions mitjançant l'anonimització de dades sensibles inclosos en logs de seguretat. Es dissenyen diferents mecanismes d'anonimat per implementar-los en base a la definició d'una política de privacitat, en el context d'un projecte europeu que té per objectiu construir un sistema de seguretat unificat.

Proyecto:

La labor teatral de Josefina Plá: una escritora en la frontera

  • Yousfi López, Yasmina
Josefina Plá (Isla de Lobos 1903 – Asunción 1999) es una intelectual de innegable importancia en la historia paraguaya contemporánea pues su producción cultural se cristaliza en diferentes ámbitos: poesía, narrativa, teatro, artes plásticas, historiografía, crítica y teoría literaria. Su acción renovadora en el campo teatral, no obstante, ha quedado ensombrecida hasta el momento por las otras facetas de su trayectoria, debido a la confluencia de varios factores como el parvo dinamismo del mercado editorial paraguayo, la censura impuesta durante el largo gobierno de Stroessner y la carencia de estudios de investigación dedicados a la escena y la literatura dramática paraguaya. A esto se ha de añadir que Josefina Plá, como española exiliada en Paraguay después de la guerra civil, es una figura apenas integrada en el corpus de los estudios del exilio republicano español a causa del paulatino proceso de recuperación de la memoria del exilio en países que quedaron al margen de las principales redes culturales del exilio, como es el caso de Paraguay. Este trabajo se concibe como una reconstrucción de la labor teatral de esta autora, como docente, directora, dramaturga y crítica teatral. La reconstrucción de su trayectoria solo ha podido llevarse a cabo con un previo trabajo de recuperación de su legado teatral, que se concreta en tres puntos: a partir de una búsqueda exhaustiva en fuentes hemerográficas paraguayas se ha podido observar cuáles fueron las obras que dirigió, adaptó o tradujo como profesora de la Escuela Municipal de Arte Escénico de Asunción; asimismo, recuperando sus críticas y artículos periodísticos, hemos podido determinar cuál es su idea del teatro, como hecho escénico y literario; por último, este trabajo de campo en archivos asuncenos nos ha permitido hallar 23 piezas teatrales inéditas. En concreto, la recuperación de su literatura dramática asume la responsabilidad de actualizar y precisar datos y, sobre todo, de analizar un corpus compuesto por 10 obras publicadas más las 23 halladas, el más completo que existe de la autora a día de hoy, que hemos clasificado en teatro mayor, teatro breve y teatro infantil, religioso y popular. La singularidad de Josefina Plá como autora teatral se debe a la encrucijada cultural de la que nace su obra. Plá es una escritora en la frontera porque ese espacio metafórico le permite observar la realidad paraguaya desde una óptica universal. En Paraguay, país considerado como una isla por su férreo hermetismo cultural, afianzado a lo largo del siglo XX por el gobierno de regímenes autoritarios, la acción renovadora de Josefina Plá es entendida como una suerte de desconfiguración insular: su labor, henchida de contemporaneidad, simboliza un vínculo entre el interior y el exterior de la isla. Esa singularidad es perceptible, además, por su doble condición de exiliada republicana e insiliada paraguaya, un ejemplo de la heterogeneidad que define el exilio republicano de 1939. Así, por el hecho de exceder el marco de una nación, ya sea la paraguaya o la española, su teatro merece ser analizado desde perspectivas transnacionales. Como exiliada, escritora de dos lugares o de ninguno, dialoga con las corrientes estéticas contemporáneas desde una mirada creativa enormemente original. Además, la particularidad de Paraguay, como país receptor de exiliados, motiva sus diferencias creativas y conceptuales con respecto a la obra de otros exiliados que produjeron desde países en que la comunidad exiliada fue mucho más numerosa. Del exilio desconocido que es el paraguayo rescatamos también otras figuras como la de Fernando Oca del Valle, renombrado director teatral, con el fin de escribir un capítulo más de la escena de la literatura del exilio republicano de 1939., Josefina Plá (Isla de Lobos 1903 – 1999) was an intellectual of the most undeniable importance in the history of Paraguay given that her cultural production excelled in different fields: poetry, prose fiction, theatre, fine arts, historiography, art criticism and literary theory. Her inspiring works in the theatre field, however, have been overshadowed until now by other facets of her trajectory, because of a confluence of several factors, such as the reduced dynamism of the Paraguayan publishing companies, the long and heavy censorship encountered during Stroessner’s government and the lack of research studies devoted to the Paraguayan scene and dramatic literature. Furthermore, Josefina Plá, who went to exile after the Spanish war, has been a figure usually neglected in the corpus of studies dealing with the republican Spanish exile, due to the slow process of memory vindication in countries like Paraguay that remained beyond the principal cultural networks of the exile. This thesis aims to rebuild the theatrical journey of Josefina Plá from different approaches: as teacher, stage director, playwright and theatrical critic. The reconstruction of her trajectory has been possible thanks to a previous work of recovering her theatre legacy. This work consisted of three lines: 1. a comprehensive research on Paraguayan newspapers has allowed establishing the plays she directed, adapted or translated while working as a teacher in the Escuela Municipal de Arte Escénico of Asunción; 2. through the recovery of her critics and journalistic contributions, we have been able to draw her own conception of theatre, from the literary perspective as well as from that of stage action; 3. last, this field work in the archives of Asunción has allowed finding up to 23 unpublished plays. More precisely, recovering her dramatic literature consists of updating details and, particularly, analyzing a corpus composed by 10 published plays plus the 23 recently found ones. This corpus is the most complete one for this author and has been divided into main theatre, short theatre and child, religious and popular theatre. The singularity of Josefina Plá as playwright is due to the cultural crossroads where she developed her work. Plá is a writer ‘from the boundary’ because the border is the metaphoric place that allows her observing the Paraguayan reality from a universal point of view. In Paraguay, an isolated country characterized by a fierce cultural impenetrability after several successive authoritarian regimes, the modernizing role of Plá is understood as a sort of insularity breaker: her task, full of contemporaneity, symbolizes the link between the inside and the outside of the island. This singularity is also perceptible because of her double condition of republican exiled and Paraguayan insiled, an example of the heterogeneity that defines the republican exile of 1939. Thus, because of the fact of exceeding the framework of a single nation, either the Paraguayan or the Spanish one, her theatre deserves to be analyzed from transnational perspectives. As a Spanish exiled, which writes from nowhere or from two places, she dialogues with the aesthetic trends of her time, from a creative approach that is exceptionally original. Moreover, Paraguay, with its particular and rare role as destination for exiled people, has motivated the creative and conceptual differences of her work with respect to other exiled writers that worked in countries where the Spanish community was much larger. Within these unknown exiled that chose Paraguay as a place to survive, we have recovered other figures such as that of Fernando Oca del Valle, a renowned stage director, with the aim of writing a new chapter of the literary scene of the republican exile of 1939.

Proyecto:

Avances en las enfermedades infecciosas del trasplante de órgano sólido

  • Los Arcos Bertiz, Ibai
El objetivo de esta tesis doctoral es evaluar los efectos directos que causan las infecciones bacterianas difíciles de tratar y la modulación de la respuesta inmune causada por las infecciones virales en los receptores de trasplante de órgano sólido. Para alcanzar dicho objetivo se han realizado tres estudios, el primero de los cuales partía de la hipótesis de que el rechazo mediado por anticuerpos o su tratamiento favorece la replicación posterior de citomegalovirus (CMV) y del virus BK en los receptores de trasplante renal. En este sentido, se llevó a cabo un estudio retrospectivo caso-control en el Hospital Universitario Vall d’Hebron. Los trasplantados renales adultos diagnosticados de rechazo mediado por anticuerpos durante los años 2007-2015 fueron seleccionados como casos (58). Los receptores del trasplante previo y posterior, fueron seleccionados como controles (118 controles). La replicación por CMV fue significativamente más frecuente en los casos (9/58, 15,5%) que en los controles (7/116, 6%) (OR 4,21; intervalo de confianza (IC) 95% 1,10-16,16). En el estudio multivariado de regresión logística condicional, tras ajustar por las variables estadísticamente significativas, se objetivó una OR mayor de replicación de CMV en los casos que en los controles (2,41), pero sin una diferencia estadísticamente significativa (IC 95% 0,49-11,73, p=0,28). Por tanto, la conclusión es que el rechazo mediado por anticuerpos en los receptores de trasplante renal parece aumentar el riesgo posterior de replicación de CMV, pero no del virus BK. La hipótesis del segundo estudio era que las infecciones causadas por virus respiratorios en los receptores de trasplante de pulmón se asocian a disfunción crónica del injerto (DCI). Para analizar esta cuestión, se realizó un seguimiento prolongado de una cohorte prospectiva de 98 trasplantados de pulmón. En esta cohorte de pacientes, se realizó de forma sistemática detección de virus respiratorios a través de frotis nasofaríngeos. Treinta y ocho (38,8%) pacientes fueron diagnosticados de DCI tras 20,4 meses de mediana (rango intercuartílico 12-30,4). En un análisis multivariado de Cox tiempo-dependiente, la infección de tracto respiratorio inferior por virus respiratorios (HR 3,00, IC 1,52-5,91; p=0,002), la neumonitis por CMV (HR 3,76, IC 1,23-11,49; p=0,02) y el rechazo agudo (HR 2,97, IC 1,51-5,83; p=0,002) fueron los factores de riesgo independientes asociados al desarrollo de DCI. Por lo que se objetivó que la infección de vías respiratorias bajas por virus respiratorios es un factor de riesgo independiente de DCI. Finalmente, el tercer estudio consistió en describir las características clínicas y la evolución de los receptores de trasplante de pulmón que presentaban un aislamiento respiratorio de Corynebacterium spp. A tal efecto, se realizó un análisis retrospectivo de los receptores de trasplante pulmonar que presentaron aislamiento respiratorio de Corynebacterium spp. entre 2014-2016. De 527 pacientes, 24 (4,6%) presentaron aislamiento respiratorio de Corynebacterium spp. Las especies más frecuentes fueron C. striatum 11/24, C. pseudodiphtheriticum 3/24 y C. amycolatum 3/24. En todos los pacientes que se realizó una broncoscopia (19/24) se objetivaron alteraciones: placas mucosas en la sutura bronquial (10/19) y secreciones purulentas (9/19). Se consiguió la curación clínica de 8/12 (67%) pacientes diagnosticados de traqueobronquitis. Los pacientes portadores de una prótesis bronquial presentaron con mayor frecuencia aislamiento de Corynebacterium spp. (6/21, 29%) que el resto de pacientes (18/506, 4%, p<0,001). Además, la persistencia de la infección se asoció a la presencia de estas prótesis de forma significativa (4/4 respecto a 2/14, p=0,005). De ello se desprende que el aislamiento respiratorio de Corynebacterium spp. en los receptores de trasplante de pulmón se asocia a infección respiratoria y a afectación de la sutura bronquial. La implantación de prótesis bronquiales en estos pacientes es un factor de riesgo para la presencia y persistencia de Corynebacterium spp., The objective of this doctoral thesis is to evaluate the direct effects caused by difficult-to-treat bacterial infections and the modulation of the immune response caused by viral infections in solid organ transplant recipients. Three studies have been carried out for this purpose. The first study was based on the hypothesis that antibody-mediated rejection or its treatment predisposes the subsequent cytomegalovirus (CMV) and BK virus replication in kidney transplant recipients. A retrospective case-control study was conducted in Vall d’Hebron University Hospital. Adult renal transplant recipients diagnosed with antibody-mediated rejection during the years 2007-2015 were selected as cases (58). Previous and subsequent transplant recipients were selected as controls (118 controls). CMV replication was significantly more frequent in cases (9/58, 15.5%) than in controls (7/116, 6%) (OR 4.21; 95% confidence interval (CI) 1.10-16.16). In the conditional logistic regression multivariate analysis, after adjusting for statistically significant variables, a higher OR of CMV replication was observed in cases than in controls (2.41), but without a statistically significant difference (95% CI 0.49-11.73, p=0.28). Therefore, the conclusion is that antibody-mediated rejection in kidney transplant recipients may increase the subsequent risk of CMV but for BK virus replication. The second study was based on the hypothesis that infections caused by respiratory viruses in lung transplant recipients are associated with chronic lung allograft dysfunction (CLAD). To study this hypothesis, we performed a prospective cohort study of 98 lung transplant recipients with a prolonged follow-up period. In this cohort of patients, respiratory viruses were systematically detected through nasopharyngeal smears. Thirty-eight (38.8%) patients were diagnosed with CLAD after a median time of 20.4 months (interquartile range 12-30.4). In a time-controlled multivariate Cox analysis, lower respiratory tract infection by respiratory viruses (HR 3.00, CI 1.52-5.91; p=0.002), CMV pneumonitis (HR 3.76, CI 1.23-11.49; p=0.02) and acute rejection (HR 2.97, CI 1.51-5.83; p=0.002) were independent risk factors associated with developing CLAD. In conclusion, lower respiratory tract infections by respiratory viruses are an independent risk factor associated with developing CLAD. Finally, the objective of the third study was to describe the clinical characteristics and outcomes of lung transplant recipients with respiratory isolation of Corynebacterium spp. We performed a retrospective analysis of lung transplant recipients who presented respiratory isolation of Corynebacterium spp. between 2014-2016. Of 527 patients, 24 (4.6%) presented respiratory isolation of Corynebacterium spp. The most frequent species were C. striatum 11/24, C. pseudodiphtheriticum 3/24 and C. amycolatum 3/24. In all patients who underwent bronchoscopy (19/24), abnormalities were observed: mucosal plaques at the bronchial suture (10/19) and purulent secretions (9/19). Clinical cure was achieved in 8/12 (67%) patients diagnosed with tracheobronchitis. Patients with a bronchial stent presented more frequently isolation of Corynebacterium spp. (6/21, 29%) than the rest of patients (18/506, 4%, p <0.001). In addition, the persistence of infection was significantly associated with the presence of bronchial stents (4/4 with respect to 2/14, p = 0.005). In conclusion, the isolation of Corynebacterium spp. in respiratory specimens of lung transplant recipients is associated with respiratory infection and bronchial suture damage. Bronchial stent implantation is a risk factor for the presence and persistence of Corynebacterium spp.

Proyecto:

No habrá paz para las allegadas: el canto colectivo de las mujeres obreras en las fábricas de conserva vegetal de Murcia durante el primer franquismo

  • Martínez Cárceles, Ibán
Este trabajo narra el canto colectivo de las mujeres obreras en las fábricas de conserva vegetal en la Región de Murcia durante el primer franquismo -principalmente a finales de los años cuarenta y durante los años cincuenta-. Para ello nos centraremos en dos grandes fábricas de un núcleo industrial como Alcantarilla, y dos de menor tamaño: una situada entre dos pequeñas pedanías de la Huerta de Murcia y otra en la comarca del Guadalentin, en la localidad de Totana. La narración de esta práctica cultural no sólo es afrontada desde un punto de vista sincrónico sino que los recuerdos que emergen durante la etnografía denuncian directamente a los usos y abusos de la memoria y el olvido por parte de la patrimonialización de la cultura cantada en la Región de Murcia, desvelando a su vez los paradigmas ideológicos que desde las instituciones del poder se han vertido durante las últimas décadas. Las fábricas de conserva vegetal durante el primer franquismo son el principal espacio de sociabilización femenina en el contexto que estudiamos, así la práctica sonora ejercida por las mujeres obreras no solo evidencian unas tensiones sociales sobre determinados aspectos que están encaminados a regular los géneros y proyectar un imaginario de clase, sino que también sirve a las mujeres obreras como herramienta discursiva para replicar al discurso de quien ejerce el poder y crear un horizonte identitario de género y clase alternativo. Así, a partir de un el canto colectivo femenino desde un modelo de organización sonora en heterofonía, desde cantos de tradición oral, cantos considerados por nuestras protagonistas como modernos y por cantos glosados a partir de unas melodías prefijadas, observaremos como se producen todas estas acciones narrativas a través del canto en un marco temporal con cambios fundamentales en la comprensión del trabajo y el sonido., The goal of this research is to describe the collective chant of women workers in vegetable factories during the postwar period. Our case of study focuses on two factories in an industrial centre such as Alcantarilla and two small factories in other locations in the Region of Murcia. 
The sound practice is explained from an ethnography of the past. Therefore, the uses and abuses of memory by cultural institutions will be a factor that determines the field work. The factories studied are the main space for female socialization at the beginning of the Franco regime. So, the main social tensions can be analyzed through the collective chant in heterophony of the workers. The collective chant of the workers mixes traditional and popular songs to make a birth of themselves and to sing replicas to power. In this work we will observe how a chant that was glossed and in heterophony disappears in 1960, depriving the workers the possibility of creating divergent narratives. All these factors were produced in a time where the understanding of chant and work is modified. All this will lead us to question who the memory belongs to. Thus, we will analyze the ideological factors that determine the reception of the tradition.

Proyecto:

Buscador avanzado