Buscador

Encontrado(s) 2203151 resultado(s)
Encontrada(s) 220316 página(s)

Anàlisi tècnic i tàctic dels cops d’atac en pàdel: volea, bandeja i remat en 3 jugadors professionals del circuit world pàdel tour

 • Garcia Jiménez, Andrea
En aquest treball s’ha investigat el perfil de joc en el pàdel professional realitzant un anàlisi tàctic i tècnic amb l’objectiu de quantificar la magnitud de cops d’atac en la competició del pàdel. La mostra utilitzada han estat 3 jugadors professionals del Circuit World Pàdel Tour, amb un total de 6 partits, 2 per jugador, on s’han utilitzat partits de rondes finals dels jugadors escollits. Els resultats confirmen la hipòtesi inicial on l’acció més influent és la volea de dreta i revés en la totalitat de cops d’atac d’un jugador de pàdel en un partit, catalogada com un cop de xarxa que s’executa prop d’aquesta per mantenir la nostra posició prop de la xarxa i seguir atacant, no és un impacte resolutiu, sinó de manteniment per pressionar als oponents. L’anàlisi de la competició del pàdel té com a objectiu registrar i analitzar comportaments i accions dels jugadors en situacions reals de joc.
Proyecto:
Ver en:


Avaluació i quantificació de la intensitat de 3 variants tècniques de l’exercici del press de banca a partir de la velocitat d’execució utilitzant una app mòbil

 • Monserdà i Vilaró, Aniol
L'objectiu de l'estudi és analitzar els canvis que es produeixen en la intensitat quan es realitzen tres tècniques diferents de press de banca. S'ha utilitzat una aplicació mòbil per mesurar la velocitat concèntrica de la barra davant de tres càrregues relatives diferents per controlar i avaluar la intensitat de l’entrenament de força i els seus efectes. Finalment, per quantificar i interpretar els canvis de la velocitat davant cada variant tècnica, la magnitud del canvi es va interpretar objectivament utilitzant la mida de l'efecte (ES). En aquest estudi van participar-hi 4 subjectes masculins habituats a l’entrenament de força i amb un mínim de dos anys d’experiència a l’exercici del press de banca (Mitjana (DT): Edat = 21,9 ± 0,9 anys, Alçada = 1,78 ± 0,1 m, massa corporal = 76,4 ± 5,4 kg, IMC = 24,0 ± 0,5 kg/ m², 1RM = 103,6 ± 24,9 kg [o 1,37 ± 0,38 kg/kg si es normalitza per kg de massa corporal]. Els resultats obtinguts mostren que el press banca del powerlifting és el més recomanat si l’objectiu és desplaçar una càrrega màxima a la velocitat més elevada.
Proyecto:
Ver en:


“Estic molt cansada de la vostra incapacitat d’acceptar”. Vivències de joves LGTB a centres de secundària d’Osona

 • Mérida Jiménez, Ana
La majoria d’estudis sobre assetjament escolar homofòbic en l’Estat espanyol són quantitatius i estan realitzats en ciutats. El present estudi ens ha permès aproximar-nos a aquelles experiències d’homofòbia i estratègies d’afrontament d’adolescents lesbianes, gais, bisexuals i trans (LGTB) de centres de secundària d’Osona. És un estudi qualitatiu, no experimental i transversal. Es va entrevistar a: representants de tres agents socioeducatius, set professors i una noia que va viure un cas d’assetjament homofòbic. També es van realitzar dos grups de discussió, amb adolescents cisheterosexuals i amb joves LGTB. Els resultats han indicat: la presència d’assetjament homofòbic dins les aules; diverses estratègies d’afrontaments tals com defensar-se verbalment, la negació emocional i desviar el focus de rebuig; i, finalment, la falta de recursos en els centres de secundària.
Proyecto:
Ver en:


Motivacions per a l’ús d’Instagram i la seva relació amb l’autoestima en els adolescents

 • Urbon Espadamala, Emma
Instagram es configura com la xarxa social amb més creixement entre el públic adolescent. L’objectiu principal del present estudi és identificar les motivacions en l’ús d’Instagram i la seva relació amb les diferents dimensions de l’autoestima. També pretén trobar la relació del temps diari dedicat a aquesta xarxa amb les motivacions i els diferents tipus d’autoestima. Per recollir les dades necessàries, en relació als objectius de la investigació, es va passar un qüestionari on-line, a través de la plataforma “Adolescents.cat”, i es van analitzar les respostes de 367 adolescents usuaris d’Instagram, d’arreu del territori català, d’entre 15 i 18 anys d’edat. Els resultats mostren set tipus de motivacions, per ordre de prioritat: emmagatzematge, xafardeig, evasió, interacció social, expressió, postureig o exhibició i acceptació del grup i opinió dels altres. A més, es troba que algunes motivacions, sobretot la motivació d’acceptació del grup i opinió dels altres, la motivació de postureig o exhibició, la motivació d’evasió i la motivació de xafardeig correlacionen de manera negativa o inversa amb diferents dimensions de l’autoestima. Pel que fa al temps d’ús d’Instagram, es troba una correlació directa o positiva tant amb les diferents motivacions, com amb l’autoestima.
Proyecto:
Ver en:


Influència dels estils educatius familiars sobre el consum de drogues en adolescents

 • Riera Morera, Bruna
El present estudi té com a objectiu general conèixer la influència dels estils educatius familiars en el consum de drogues en adolescents i estudiar quins poden esdevenir més un factor de risc o de protecció. A part d’això, es vol conèixer aspectes sobre la mostra relacionats amb la freqüència d’oci, l’edat d’inici de consum, la percepció de risc i l’accessibilitat cap a les drogues. La investigació s’ha realitzat a través d’un disseny descriptiu transversal, que ha utilitzat com a instruments de recollida de dades dos tests psicomètrics “Escala d’Estils de Socialització Parental en l’Adolescència (ESPA-29)” i els “Factors de Risc Interpersonals pel consum de Drogues en Adolescents (FRIDA)”, i un qüestionari “ad hoc” anomenat “Qüestionari sobre activitats de temps d’oci en adolescents”. La mostra es compon d’un total de 62 alumnes d’entre 13 i 16 anys. En general, els resultats mostren que en la població estudiada es pot establir relació entre les variables estil educatiu negligent i autoritari amb el consum de tabac i cànnabis.
Proyecto:
Ver en:


Impacte emocional, en els cuidadors principals, d’un malalt d’alzheimer

 • Martín López, Cristina
L’estudi té com a objectiu conèixer i avaluar l’impacte emocional que pateixen els cuidadors principals d’un malalt amb Alzheimer, així com també corroborar diverses hipòtesis plantejades. L’estudi s’ha realitzat a partir d’un disseny d’investigació no experimental, concretament, un disseny per enquesta, transversal. Així mateix, s’ha utilitzat un mostreig no probabilístic, a propòsit. La mostra és de 10 persones, que són cuidadors principals d’un malalt d’Alzheimer. A fi d’obtenir els resultats, s’ha passat el Test de Zarit (1982), per tal de determinar el nivell de sobrecàrrega que experimenten. Posteriorment, les persones que han mostrat algun tipus de sobrecàrrega, se’ls ha passat dos qüestionaris més, com són el BAI (Inventari d’Ansietat de Beck, 1988) i el BDI (Inventari de Depressió de Beck, 1978), per poder determinar si aquest impacte emocional era més de tipus ansiós o depressiu. Els resultats mostren que la gran majoria dels participants d’aquest estudi, són dones, amb una relació conjugal o filial amb el malalt que experimenten algun tipus de nivell de sobrecàrrega de tipus més ansiós.
Proyecto:
Ver en:


E-TERÀPIA: Estudi sobre la percepció de la videoconferència en la teràpia psicològica

 • Trapé Ubeda, Anna
La finalitat d’aquesta investigació és estudiar la percepció i l’actitud que tenen les persones sobre la videoconferència en la teràpia psicològica. També es pretén obtenir el perfil de les persones que utilitzen aquesta modalitat d’e-teràpia de les Clíniques Cita. L’estudi ha comptat amb una mostra de 50 persones; 15 homes i 30 dones. Les dades s’han recollit a partir d’un qüestionari dissenyat exclusivament per aquesta investigació i el test NEO-FFI. De les Clíniques Cita, vam tenir accés a un total de 16 pacients. Els resultats demostren que els participants prefereixen la teràpia tradicional vers la VC, que tenen coneixença de la VC en teràpia i que tot i no posicionar-se en termes d’eficàcia, consideren que podria presentar diversos avantatges. En relació al perfil de persones que utilitza la videoconferència, la majoria són homes, d’entre 30 i 50 anys que viuen a zones allunyades d’on es localitza el seu terapeuta.
Proyecto:
Ver en:


La conformitat social en la infantesa

 • Coll Martinez, Carla
 • Juan March, Antònia
El propòsit d'aquesta investigació és estudiar la presència o no presència de la conformitat social en l'etapa de la infantesa, de 1r a 6è de primària, i com aquesta es veu influenciada per l'edat i el sexe. La conformitat social és un tipus d'influència social que ha estat estudiada experimentalment per molts psicòlegs com Solomon Asch i Muzafer Sherif. El fenomen de la conformitat social fa que les persones s’adaptin a respostes majoritàries d'un grup, fins i tot quan les respostes són errònies o no van d’acord amb el seu propi raonament. Per dur a terme aquest estudi s'ha utilitzat una mostra de 220 alumnes de l'Escola Joan XXIII i s'han conduït dos dissenys experimentals. Per una banda, per tal d’analitzar la presència de la conformitat, s'ha realitzat un disseny experimental intersubjectes amb grup control i grup experimental utilitzant unes condicions experimentals similars a les d'Asch (1956). Per altra banda, s'ha realitzat un disseny ex post facto prospectiu factorial 2x6 on s'ha relacionat la conformitat social amb dos factors: sexe i edat. Els resultats mostren que tot i haver-hi conformitat en l'etapa estudiada, aquesta no és significativa. Envers la relació de la conformitat i el sexe, hi ha diferències significatives en la conformitat masculina vers la femenina, essent la darrera major. Per últim, s'ha trobat una disminució progressiva de la conformitat al llarg dels anys.
Proyecto:
Ver en:


L'ús i abús de les xarxes socials i la seva relació amb l’autoestima i la personalitat narcisista en adolescents

 • Reynés Vega, Magdalena
La ràpida irrupció d’Internet i les xarxes socials ha afectat dràsticament la manera en que les persones es comuniquen i es relacionen. Aquests canvis s’han vingut donant, molt especialment, en la població més jove, la qual fa un ús cada cop més intens de les tecnologies i aplicacions més emergents. Precisament, el present estudi pretén caracteritzar l’ús de les xarxes socials en la població adolescent i examinar la seva relació amb l’autoestima i la personalitat narcisista. Amb aquest propòsit, es va administrar a una mostra de 81 estudiants d’ESO una bateria de tests composats per un qüestionari de caracterització d’ús de les xarxes socials, el qüestionari d’Addicció a les Xarxes Socials (ARS), el Narcissistic Personality Inventory (NPI) i el Qüestionari d’Avaluació de l’Autoestima per alumnes d’ensenyança secundària. Els resultats de l’estudi varen mostrar que el 71.6% dels estudiants utilitzen les xarxes socials d’una manera abusiva. El motiu principal d’ús de les xarxes socials es per relacionar-se i comunicar-se i, a més, la xarxa social que presenta més perfils i que causa mes ansietat és l’Instagram. Pel que fa al gènere no s’han trobat diferències. En canvi, s’ha vist que quan més grans d’edat són els estudiants més utilitzen les xarxes socials. També es va trobar una correlació positiva entre l’ús de les xarxes socials i l’autoestima. Per últim, no es va trobar cap correlació entre l’ús de les xarxes socials i la personalitat narcisista. . En conclusió, l’estudi suggereix que s’està produint un ús excessiu de les xarxes socials en la població adolescent i que pot conduir a desenvolupar problemes d’addicció en salut mental. En un futur es necessita la realització de més estudis per tal de poder dur a terme un pla d’actuació i prevenció dels riscos relacionats amb l’abús de les xarxes socials.
Proyecto:
Ver en:


Estudi de les funcions cognitives i emocionals en Mossos d’Esquadra amb treball per torns rotatius

 • Bosch Fernàndez, Maria
El treball per torns rotatius està cada vegada més present en la nostra societat. Un gran nombre de professions s’hi veuen implicades, com és el cas de la policia. Per tant, un alt nombre d’individus es veuen obligats a anar en contra dels ritmes circadiaris naturals. El principal objectiu d’aquest estudi és explorar si hi ha una afectació de les funcions cognitives (atenció selectiva i sostinguda, memòria de treball, velocitat de processament, funcions executives (atenció alternant, resistència a la interferència)) i emocionals (ansietat i depressió) en els Mossos d’Esquadra que treballen per torns rotatius. Específicament es vol estudiar entre: torn rotatiu versus torn fix, torns de matí, tarda, nit i fix entre si, subjectes per torns que subjectivament dormen bé versus els que no, subjectes per torns amb somnolència diürna versus els que no i subjectes per torns de 5 a 20 anys d’experiència versus de 21 a 40. Aquest estudi és una observació transversal i té una mostra no probabilística a propòsit. La investigació s’ha realitzat en 46 Mossos d’Esquadra de la comissaria de Lleida, dels quals 37 (80,4%) treballen per torns rotatius i 9 (19,6%) per torn fix. Els instruments que s’han utilitzat han estat els següents: TMT A i B, STROOP, dígits, “clave de números”, escales de Hamilton d’ansietat i depressió, escala de somnolència d’Epworth i una història del son. Els resultats obtinguts indiquen una afectació en la memòria de treball dels subjectes que treballen per torns rotatius en comparació dels que realitzen el torn fix, on els torns més afectats són els de nit i matí. Entre els quatre torns hi ha una diferència significativa pel que fa a l’atenció selectiva i, pel que fa a la memòria de treball, s’observa una diferència significativa entre el torn fix i el de nit. S’han observat alts nivells d’ansietat i depressió en aquells subjectes que no dormen bé i també en els que presenten somnolència diürna. A l’hora de separar als subjectes per anys d’experiència, no s’observen diferències significatives.
Proyecto:
Ver en:


Buscador avanzado