Buscador

Encontrado(s) 2216398 resultado(s)
Encontrada(s) 221640 página(s)

Aspectes sanitaris de la Vila de Berga (1569-1760)

  • Guerrero Sala, Lluís
Amb aquesta tesi vull fer una aportació a la història de Berga, des del vessant dels aspectes sanitaris, i posar aquesta informació a l'abast de la comunitat. Actualment Berga és una ciutat situada al peu del Prepirineu, a uns 700 m. sobre el nivell del mar, prop del curs mitjà del riu Llobregat. La situació estratègica de la ciutat n'ha fet un lloc destacat en la història del país, en la qual hi ha tingut molt a veure la seva proximitat al riu, lloc de pas i de referència per a qualsevol viatge o activitat. En el concert de les localitats importants del Prepirineu la podem comparar amb Tremp, la Seu d'Urgell i Ripoll, totes elles capitals d'un vast territori de muntanya amb un paper transcendent.<br/><br/>En aquesta tesi estudio els aspectes sanitaris de l'Arxiu Parroquial de Berga entre els anys 1569 i 1760. Cap a l'any 1569 Berga, aleshores vila, tenia uns 800 habitants, xifra que aniria augmentant fins arribar a més de 3.000 al voltant de 1760. Entre els objectius d'aquesta tesi, n'hi ha alguns de prioritaris i altres de secundaris. Entre els primers cal esmentar l'estudi del personal sanitari, a fi i efecte de conèixer quants n'hi havia en un moment determinat, les seves biografies i genealogies, i, fins i tot, les seves relacions entre nissagues. Una altra prioritat d'aquest estudi és l'anàlisi de la mort violenta, sovint documentada i tractada amb major detall que la resta de defuncions. Igualment hi té una importància bàsica l'anàlisi de la gestió dels cadàvers des de diversos punts de vista com ara el temps que tarden a sepultar-los, els trasllats dels cossos, i les opcions d'enterrament en cementiris o en vasos sepulcrals dins dels edificis religiosos<br/><br/>Els objectius secundaris de la tesi són diversos, entre ells: conèixer les dades de natalitat dels 191 anys que abasta l'estudi, els parts múltiples que es produeixen en aquest període de temps, els baptismes de necessitat, els fills il·legítims, i la possible aparició de fenòmens teratològics o hermafrodites. També formen part dels objectius secundaris l'estudi detallat de la nupcialitat, l'estat civil dels contraents, la ratio de fills per matrimoni, i la freqüència de la consanguinitat. Com a objectiu secundari, també m'he interessat per la mortalitat per èpoques, en especial en les diferents categories de mort sobtada, dubtosa, natural, per malaltia, relacionada amb el part, a l'hospital, morts de soldats, en pobresa, la mort familiar epidèmica i les edats de defunció. Entre els objectius hi he inclòs tot un seguit de temes que apareixen escrits en els llibres parroquials, o que hi estan relacionats; aquests objectius complementen l'estudi en general i ajuden a contextualitzar-lo. Aquests temes els he incorporat en un capítol d'annexos, en el qual, a més a més, tracto de l'estructura de poder social, de les ocupacions dels berguedans, de la possible relació entre els manescals i els ferrers, dels renoms o malnoms, dels dipositaris de testaments, dels testadors, de l'estat civil a partir dels llibres d'òbits, de l'exemple dels vasos sepulcrals de Santpedor, de l'epidèmia de febres malignes de 1735, de l'impacte de les idees de la Revolució Francesa a Berga, de la petició de creació del Col·legi de cirurgians, adroguers i cerers de la vila de Berga, de la immigració occitana i de la iconografia. Totes aquestes qüestions les poso al servei dels investigadors de la història i de la societat de l'Edat Moderna.

Proyecto:

Interacciones de los fármacos antirretrovirales: de la teoría a la práctica clínica. Estudio retrospectivo de una cohorte de 2140 pacientes atendidos en la Unidad de Farmacia Ambulatoria del Hospital Clínic de Barcelona.

  • Tuset Creus, Montserrat
Estudio retrospectivo de una cohorte de 2140 pacientes con infección por VIH. El objetivo principal ha sido determinar las principales interacciones que han tenido repercusión clínica, de los antirretrovirales entre sí o con otros fármacos y cuantificar su incidencia (nº interacciones/100 pacientes-año de seguimiento). Los objetivos secundarios han sido describir los tipos de tratamiento empleados con mayor frecuencia en combinación con los antirretrovirales y describir las asociaciones con un mayor riesgo potencial. También se ha evaluado el uso de productos naturales. <br/>Para ello, se seleccionaron todos los pacientes atendidos en la Unidad de Farmacia Ambulatoria (UFA) del Hospital Clínic de Barcelona que realizaban tratamiento antirretroviral (TARV) en Julio de 2004 y que dispusieran de historia clínica informatizada. Se obtuvo información de la medicación que tomaban mediante las entrevistas realizadas en la UFA. Asimismo, se efectuó una búsqueda por palabras clave en la historia clínica informatizada para identificar los pacientes que recibieran algún fármaco cuya combinación con el TARV entrañara un riesgo potencial. Se identificaron las combinaciones con riesgo 2 y 3 según la guía de interacciones en VIH (www.interaccionesHIV.com) y se seleccionaron las combinaciones entre antirretrovirales con riesgo 3 (asociación contraindicada o no recomendada) y las asociaciones entre antirretrovirales y otros fármacos con riesgos 3 ó 2 (que requiere aumento de la monitorización por riesgo de toxicidad o ineficacia) (INTERACCIONES POTENCIALES). Se realizó un seguimiento de estos pacientes en la base de datos de historias clínicas, desde el 1/01/2003 hasta el 31/12/2004, para identificar las interacciones medicamentosas documentadas (INTERACCIONES CON IMPORTANCIA CLÍNICA REAL).<br/>Se incluyeron 2140 pacientes, de los cuales un 74% eran varones. El 32% estaban coinfectados por el virus de la hepatitis C (VHC). Un 63% presentaban una carga viral indetectable y un 15,7% presentaban una inmunodeficiencia avanzada (CD4<200 cél/mm3). Un 53,2% de los pacientes tomaron algún tipo de medicación en combinación con el TARV. Los grupos de fármacos más empleados fueron antibióticos, hipolipemiantes, benzodiacepinas, analgésicos, antidepresivos y protectores gástricos. Un 2,5% de los pacientes presentaron interacciones reales documentadas de antirretrovirales entre sí. Ello supone un total de 2,17 interacciones documentadas entre antirretrovirales por cada 100 pacientes-año de seguimiento. De las combinaciones entre antirretrovirales que dieron lugar a reducción de la eficacia, destaca didanosina/tenofovir De las combinaciones entre antirretrovirales que produjeron aumento de toxicidad, destaca DDI/D4T. <br/>Un 2,7% de los pacientes que tomaron antirretrovirales junto con otros fármacos presentaron interacciones reales documentadas. Ello supone un total de 0,98 interacciones documentadas entre antirretrovirales y otros fármacos por cada 100 pacientes-año de seguimiento. Un 2,5% de los pacientes que recibieron asociaciones contraindicadas o no recomendadas de antirretrovirales con otros fármacos. De estos 28 pacientes, 5 presentaron toxicidad, dos de los cuales requirieron ingreso hospitalario. De los pacientes que recibieron didanosina/ribavirina, 4/8 presentaron toxicidad. Durante el periodo de estudio se realizaron 3 transplantes de hígado. Estos pacientes requiereron con frecuencia ajustes de dosis y una monitorización estricta de los inmunodepresores. Se observó anemia en 7 pacientes que realizaron TARV con zidovudina junto con el tratamiento del VHC con interferon/ribavirina, que en un caso requirió ingreso hospitalario. Las interacciones con metadona tuvieron una incidencia inferior a la esperada. Por lo menos dos pacientes tratados con antiepilépticos (fenitoína) presentaron crisis comiciales al iniciar LPV/r. No se observaron problemas clínicos asociados a interacciones con antituberculosos. <br/>El uso de productos naturales fue frecuente (26% de los encuestados). Los productos más consumidos fueron productos vegetales (42%) y suplementos vitamínicos y minerales (32%). Algunos pacientes llegaron a consumir hasta 10-11 productos diferentes. Quince pacientes tomaron asociaciones contraindicadas con productos naturales (<i>Echinácea</i> o <i>Hypericum</i>)., <i>"Antiretroviral drug interactions: from theory to clinical practice. A retrospective study conducted in Barcelona in a cohort of 2140 HIV-infected patients attending Hospital Clinic pharmacy outpatient unit."<br/><br/>TEXT:<br/><br/>A retrospective study was conducted in a cohort of 2140 HIV-infected patients to evaluate drug-drug interactions between antiretroviral therapy and other drugs. The main objective was to assess the number of clinically relevant interactions per 100 patients-year of follow-up. Secondary objectives were to describe the type of drugs most frequently used in combination with antiretroviral therapy and the most threatening combinations. We also evaluated the use of natural products/alternative medicines. <br/>All patients attending Hospital Clinic pharmacy outpatient unit were selected. Entry criteria were: taking antiretroviral therapy in July 2004 and having a computerized medical record. <br/>POTENTIAL INTERACTIONS: drug-drug combinations with a risk of 2 or 3 were identified using our HIV drug interations guide (http://www.interaccionesHIV.com) and we selected associations between antiretrovirals with a risk of 3 (contraindicated/not recommended) and those between antiretrovirals and other drugs with a risk of 3 or 2 (close monitoring needed due to an increased risk of toxicity or therapy failure). <br/>CLINICALLY RELEVANT INTERACTIONS: we reviewed computerized medical records between the 1st January 2003 and the 31st December 2004 to identify documented drug-drug interactions. <br/>2140 patients were included in the study, 74% of whom were male. Viral load was undetectable in 63% and 15.7% had a CD4 count of <200 cells/µL. 53% took other drugs with antiretroviral therapy. The most commonly used were antibiotics, lipid-lowering agents, benzodiazepines, analgesics, antidepressants and gastric acid secretion inhibitors.<br/>Clinically relevant drug-drug interactions between antiretrovirals were identified in 2.5% of all patients (2.17 interactions per 100 patients-year follow-up). Didanosine/tenofovir was the association most frequently involved in therapy failure whereas didanosine/stavudine was the most commonly related to an increased risk of toxicity. <br/>Among patients who took other drugs with antiretrovirals, 2.7% had clinically relevant drug interactions (0,98 interactions per 100 patients-year). Among those who received contraindicated/non recommended combinations (n=28; 2.5%), 5 showed toxicity and 2 were admitted to the hospital. The combinations most commonly related to grade 2 interactions were didanosine/ribavirin, cyclosporine/protease inhibitors, zidovudine plus interferon/ribavirin, and phenytoin plus lopinavir/ritonavir. The frequency of interactions between methadone or antitubercular agents and antiretrovirals was less than expected. <br/>Natural products/alternative medicines were often used (26%). Fifteen patients used non recommended/contraindicated combinations with "Echinácea" or "Hypericum".</i>

Proyecto:

Aspectos sanitarios de los archivos parroquiales del arciprestazgo de Sant Joan de les Abadesses durante los siglos XVI, XVII y XVIII

  • Torras Salles, Joaquin
Este estudio se centra en la comarca del Ripollés y más concretamente en el Arciprestazgo de Sant Joan de les Abedesses, compuesto por las parroquias de Sant Miquel de Cavallera, Sant Pau de Seguries, Sant Martí de Surroca, Sant Martí d´Ogassa y Sant Joan de les Abedesses (Sant Joani Pol, Santa Llucia de Puigmal y la Col·legiata).<br/><br/>La intención fundamental de esta tesis es la de contribuir a un mejor y más amplio conocimiento de la historia en la sociedad catalana durante los siglos XVI, XVII y XVIII principalmente en los aspectos relacionados con la sanidad, y de forma más secundaria en el ámbito cultural. Mediante al análisis de los datos recogidos estableceremos una serie de hipótesis como son:<br/><br/>1.- Comprobar y confirmar que la asistencia médica en las poblaciones más grandes era cubierta por médicos, a diferencia de las pequeñas que las llevaban los cirujanos.<br/><br/>2.- Demostrar que el personal sanitario gozaba de un prestigio social.<br/><br/>3.- Verificar la presencia de una profesión sanitaria femenina: las comadronas.<br/><br/>4.- Confirmar la existencia de un arraigo familiar entre el personal sanitario.<br/><br/>5.- comprobar que existen periodos de una considerable violencia social en Cataluña.<br/><br/>6.- Confirmar la escasa documentación que existe de suicidios.<br/><br/>7.- Detectar los posibles accidentes de trabajo.<br/><br/>8.- Verificar la baja incidencia de muertes <br/>naturales diagnosticadas.<br/><br/>9.- Confirmar la importancia de las muertes repentinas.<br/><br/>10.- Demostrar que la natalidad ilegítima se mantiene más o menos constante, incrementándose en las etapas de penuria y violencia social.<br/><br/>Éstas nos van a llevar a confirmar unos objetivos principales y otros secundarios:<br/><br/>A. Principales<br/>- Relacionados con el personal sanitario<br/>. La identidad de las personas dedicadas a mantener la salud<br/>. Confirmar el deficitario grado de cobertura sanitaria<br/>. Corroborar la existencia de un arraigo familiar<br/><br/>- Relacionados con la mortalidad<br/><br/>. Aportaciones de datos sobre la muerte violenta y por lo tanto algunos aspectos de la violencia social existente en la época y en la zona estudiada.<br/><br/>. Valoración de una alta incidencia de los óbitos documentados como accidentes de trabajo.<br/><br/>. Análisis de las muertes sospechosas de violencia relacionadas con el periodo histórico y con su mecanismo de acción.<br/><br/>. Verificar la baja aportación existente y la escasa claridad con que se especifican las muertes diagnosticadas.<br/><br/>B. Secundarios<br/><br/>- Relacionados con la natalidad<br/><br/>. Análisis sobre la evolución de la natalidad según el momento histórico del principado.<br/><br/>. El número de embarazos múltiples comprobando su alta incidencia de mortalidad.<br/><br/>. Valoración del alto registro de hijos ilegítimos existentes en épocas difíciles.<br/><br/>. Identidad y actos médicos realizados por las comadronas en los bautismos de necesidad.<br/><br/>- Relacionados con los matrimonios<br/><br/>. Evolución de la nupcialidad<br/>. Estudio del estado civil de los contrayentes<br/>. Tasa de fertilidad<br/><br/>- Otros datos<br/><br/>. Personajes que han tenido un interés social y que han contribuido en alguna forma en la historia del Arciprestazgo<br/><br/>. La terminología usada es muy curiosa al hacer mención de las distintas patologías y muy variada para denominar a los diferentes personajes dedicados a mantener la salud ó a los de interés social.<br/><br/>Todo ello nos permite obtener unas conclusiones suficientemente importantes para conocer los aspectos fundamentales de nuestro pasado sanitario. Entre ellas destacaremos:<br/><br/>1.- Se ha podido englobar 257 años de historia del arciprestazgo, a través de 43747 registros.<br/><br/>2.- Recuperación de la identidad de 159 profesionales de la salud. <br/><br/>3.- Confirmación del predominio de los cirujanos en la asistencia sanitaria.<br/><br/>4.- Existencia de una profesión femenina bien estructurada: las comadronas.<br/><br/>5.- El principal centro de actividad sanitaria de la zona es Sant Joan.<br/><br/>6.- Clara evidencia de una precariedad en la <br/>sanidad animal: no se registran veterinarios.<br/><br/>7.- La muerte violenta de origen criminal se debe a la época del bandolerismo y a las sucesivas guerras con Francia.<br/> <br/>8.- Hay una gran escasez de muertes violentas registradas, aunque bien especificada la causa.<br/><br/>9.- Queda reflejada la existencia de muertes violentas relacionadas con accidentes laborales.<br/><br/>10.- Clara evidencia que a los suicidas no los inscribían en los libros sacramentales.<br/><br/>11.- Confirmar el periodo de violencia social existente sobre todo desde medianos del siglo XVII y todo el XVIII.<br/><br/>12.- Por las circunstancias en que ocurrió el desenlace hay inicios para sospechar de violencia en un 0.98% del total de óbitos.<br/> <br/>13.- La muerte natural diagnosticada esta más documentada que la muerte violenta, pero es menos clara y concreta.<br/><br/>14.- Se han detectado 391 microepidemias y 9 epidemias, pero no existe documentación de la epidemia de peste acontecida en todo el principado.<br/><br/>15.- La mortalidad infantil, solo se registra en el s. XVIII, es muy elevada. Un 16,32% de las muertes de criaturas corresponde a la mortalidad neonatal.<br/><br/>16.- Los hijos de los padres desconocidos documentados representan el 0,91%, confirmándose que en tiempos difíciles aumentan el número de niños abandonados.<br/><br/>17.- Los bautismos de necesidad se registran de forma regular en todo el Arciprestazgo, representando el 0,71% de todos los bautizados.<br/><br/>18.- Los partos múltiples significan el 0,6% de la natalidad, comprobando en ellos que hay una alta incidencia de mortalidad.<br/><br/>19.- Hay una alta fertilidad en los matrimonios con 5,6 hijos por pareja., <I>This study is developed on the deanery of "S. Joan de les Abadesses", situated in the district of Ripolles, also known as "El Bressol de Catalunya". It ´s objective is to contribute to a greater knowledge of Catalonian society during the 16 th and 17 th, and 18 th centauries, in both the cultural and sanitation aspects, through the only souse of information available which are the parish archives. The acquired information allows us to demonstrate some established hypothesis that take us to our marked objectives:<br/>1.Primary objectives related with:<br/>- Sanitary Staff.- Identity; Sanitary structure of the villages; Their social prestige; Existing family roots.<br/>- Mortality and causes of death<br/>. Violent mortality. The violent social aspects existent during the period in the area studied are observed. Also, the incidence of work accidents documented.<br/>. Analysis of the suspected violent deaths related with the historical period and its mechanism of action.<br/>. Registration and commentary of all the diagnosed deaths.<br/>. The infant death rate.<br/>. The appearance f epidemics and micro epidemics.<br/>2. Secondary objectives related with:<br/>- The birth rate.- Evolution according to the historical moment in Catalonia; Multiple pregnancies proving the high incidence of mortality; Valuation of the illegitimate children which is more frequent during difficult times; Identification and medical acts carried out by the midwives in the emergency baptisms.<br/>- The marriages.- Evolution of the nuptials; The spouse's civil state; The fertility rate.<br/>- Other pieces of information.- Characters which have contributed in some way to the deanery's history; The terminology used it's very varied to mention as much the sanitary personnel as the social interest and curious to refer to the different pathologies. </I>

Proyecto:

Estudi de la cobertura vacunal en nens menors de 3 anys a Catalunya

  • Borràs López, Eva
Les vacunes constitueixen l'instrument amb major potencial de prevenció de les malalties transmissibles i l'únic que permet aconseguir la seva eliminació en una comunitat o país.<br/>Actualment es disposen de vacunes que han mostrat eficàcies molt elevades, però la seva efectivitat en la protecció de la població depèn no solament de l'eficàcia de les vacunes sinó també de les cobertures dels programes de vacunació.<br/>Les cobertures vacunals poden monitorar-se directament, comptabilitzant a tots els individus que reben vacunes, el tipus i la dosi de les mateixes o bé, poden estimar-se per mètodes indirectes. Els mètodes indirectes d'estimació més freqüentment usats per la seva simplicitat es basen en les dosis administrades globalment en la població o bé, en les vacunes distribuïdes a la població. Aquests mètodes poden sobreestimar les cobertures reals. Un tercer mètode indirecte per conèixer la cobertura vacunal és mitjançant enquestes realitzades en mostres de la població general, bé sigui preguntant als pares dels nens o alternativament comprovant amb revisions als carnets vacunals o als registres pediàtrics la informació proporcionada pels pares.<br/>El coneixement de la cobertura vacunal és fonamental per a plantejar estratègies correctes que permeten aconseguir els objectius dels programes de vacunacions i en l'avaluació dels mateixos. També és necessari per identificar grups amb baixa cobertura, identificar motius de manca de vacunació i obtenir informació general per a la planificació.<br/>Els indicadors de cobertura vacunal permeten realitzar el seguiment dels programes de vacunació sistemàtica o de les campanyes específiques de vacunació, definir la readequació de les estratègies d'accés a la població diana i avaluar periòdicament les polítiques vacunals.<br/><br/>OBJECTIU:<br/><br/>Estimar la cobertura de les vacunes incloses en el calendari de vacunacions sistemàtiques de la població infantil de Catalunya dels nens menors de 3 anys i les variables associades a aquesta.<br/><br/>METODOLOGIA:<br/><br/>Estudi observacional descriptiu transversal retrospectiu mitjançant una enquesta telefònica aleatòria estratificada segons la regió sanitària en rural i urbana.<br/>La població mostrejada està formada per 630 nens i nenes nascuts l'octubre de 2001 empadronats als municipis participants.<br/><br/>RESULTATS:<br/><br/>Els resultats van demostra que més del 94% dels 630 nens havien rebut 4 dosis de DTPa/w i de VPO, que el 95% havien rebut 3 dosis de MCC, que el 90% havien rebut 4 dosis d'Hib i més el de 98% havien rebut una dosis d' XRP.<br/>No es va detectar cap diferencia ni entre les regions sanitàries de Catalunya ni per tipus de residencia (urbana o rural), de la cobertura segons el tipus de vacuna i el número de dosis, ni de la cobertura de vacunació dels esquemes estudiats. Es va observar associació entre ser immigrant i presentar una menor cobertura, excepte per la cobertura de 4 dosis de VPO i d'Hib.<br/><br/>CONCLUSIONS:<br/><br/>S'observa homogeneïtat de la cobertura vacunal en tot el territori, però la cobertura en la població immigrant és baixa, especialment en els nouvinguts.<br/>S'han de realitzar actuacions per tal d'augmentar la cobertura vacunal en la població immigrant i també orientar-les per tal d'augmentar la cobertura de les dosis de reforç en la població autòctona., <I>"Study of the vaccine coverage in children below 3 years old in Catalonia."<br/><br/>INTRODUCTION:<br/><br/>At present vaccines available have very high proven efficacy, but effectiveness in protecting population depends not only on the efficacy of the vaccines but also of the immunization coverage being attained by vaccination programs.<br/>Universal vaccination is one of the most efficient public health strategies since it has achieved a drastic reduction in the incidence of many vaccine-preventable diseases.<br/><br/>OBJECTIVE:<br/><br/>The goal of this study was to assess vaccine coverage of the vaccines included in the systematic immunization schedule for children younger than 3 years in Catalonia and the variables associated with this coverage.<br/><br/>METHODOLOGY:<br/><br/>A retrospective transversal descriptive observational study through a stratified random survey has been carried out by sanitary region and by type of town, rural or urban. The sampled population was 630 children born in October of 2001 registered in the chosen municipalities.<br/><br/>RESULTS:<br/><br/>The results showed that in more than 94% of the 630 children had received 4 doses of DTPa/w and OPV, than 95% had received 3 doses of MenC, than 90% had received 4 doses of Hib and more than 98% had received one dose of MMR. No differences were detected neither among the sanitary regions of Catalonia, type of residence (urban or rural), coverage according to type of vaccine and number of doses, nor in vaccination schemes studied.<br/>Coverage in the immigrant population was lower than in the autochthonous one. Association was observed among being immigrant and showing smaller coverage, except in the case of 4 doses of OPV and of Hib.<br/><br/>CONCLUSIONS: <br/><br/>Homogeneity of the vaccine coverage is observed in the territory, but there is lesser coverage in the immigrant population, especially in newcomers. Follow up on vaccine coverage is essential in order to evaluate immunization programs. Efforts increasing vaccination coverage in the immigrant population and increasing the coverage of booster doses in autochthonous population have to be carried out. </I>

Proyecto:

Superposición de imágenes. Identificación facial bidimensional.

  • Merabishvili, Gela
El método de superposición adquiere una importancia vital en los gabinetes de identificación modernos. La técnica bidimensional de superposición radiografia/fotografia permite desarrollar una técnica no destructiva y aplicable en casos especiales, tales como los carbonizados y los cadáveres irreconocibles de grandes catástrofes. <br/><br/>Los objetivos principales de este trabajo son: 1) Desarrollar y perfeccionar el método estático de superposición de imágenes (radiografia/fotografia) empleado por Glaster y Brash - Blundell y Wilson (1937) con auxilio de un método digitalizado utilizando ordenador y programas informáticos, basado en términos empíricos exactos. 2) Definir los puntos anatómicos de referencia en la radiografía y la fotografía, tenido en cuenta el margen de error en el proceso de determinación de los puntos anatómicos. 3) Definir con exactitud el coeficiente o factor de ampliación de la radiografía y fotografía.<br/><br/>Entre las ventajas de su uso es que todos los estudios de identificación pueden permanecer archivados como registros informáticos sin la necesidad de dañar los originales, agilizando el proceso y llegando a conclusiones de certeza sobre la identificación individual.<br/><br/>La coincidencia de más de 12 puntos anatómicos hace que la probabilidad de pertenecer al mismo individuo sea infinitamente superior a que pertenezca a cualquier otra persona, por lo que la identificación se ha de considerar positiva. Se considera que existe una evidencia apreciable cuando coinciden de 10 a 12 puntos, cifra determinada empíricamente y establece una situación de certeza racional basada en la casi imposibilidad (probabilidad bajísima de que dos personas escogidas al azar tengan tal grado de coincidencia). El grado de certeza al que llegamos es el mismo que el de otros procedimientos que llegan a una cifra de probabilidad muy alta, y que es el que en Medicina Legal se conoce como certeza racional, pues la hipótesis contraria es casi imposible.<br/><br/>Los estudios estadísticos realizados a través de la curva ROC (Receiver Operator characteristic Curve) determinan que el margen de error (punto de corte universal) en la valoración de los puntos está en 0,20 cm..<br/><br/>De los 16 puntos anatómicos utilizados en el estudio, 14 obtienen una fiabilidad estadística semejante. Los dos restantes, los nasolaterales quedan por debajo de ese valor, probablemente por ser los más vulnerables a los traumatismos, pero esto no contraindica su utilización, porque son dos puntos muy individualizadores en caso de anomalía.

Proyecto:

Problemas relacionados con la medicación de los pacientes procedentes de un centro de salud que son causa de ingreso en su hospital de referencia

  • Sotoca Momblona, Josep Miquel
Los problemas relacionados con los medicamentos (PRM) son problemas de salud vinculados al tratamiento farmacológico del paciente y que interfieren o pueden interferir con los resultados esperados en su salud. La prevalencia de PRM es alta y en un alto porcentaje evitable. El presente estudio tiene como objetivo determinar la prevalencia de los PRM que son causa de ingreso en el Hospital Clínico de Barcelona de los pacientes procedentes del Centro de Salud (CS) Les Corts, su evitabilidad y los medicamentos relacionados. La metodología es una revisión de la historia clínica del paciente ingresado y la del centro de salud que permitirá la detección y evaluación de PRM a cargo de una pareja de médico y farmacéutico.<br/><br/>Las conclusiones son las siguientes:<br/><br/>1. El 13,4 % de todas las altas (médicas y quirúrgicas) producidas en el hospital de referencia de los pacientes adscritos al CS Les Corts presentan PRM, estando éstos mayoritariamente implicados en el ingreso hospitalario.<br/><br/>2. Las altas con PRM corresponden mayoritariamente a varones mayores de 75 años, a diferencia de las altas sin PRM, donde predominan las mujeres menores de 65 años.<br/><br/>3. La inefectividad es la categoría de PRM mayoritaria, seguida de la seguridad y por último la necesidad.<br/><br/>4. Los servicios de medicina interna, cardiología y neumología son los que presentan una mayor probabilidad de recibir ingresos debidos a PRM.<br/><br/>5. Los problemas de salud motivo de ingreso hospitalario son mayoritariamente circulatorios (38,5%) y respiratorios (11,5%). Entre los primeros destacan la insuficiencia cardiaca congrestiva, el accidente cerebrovascular y el infarto agudo de miocardio, y entre los segundos las infecciones respiratorias.<br/><br/>6. En una 57,3% del total de altas con un PRM como responsable del ingreso hospitalario se ha considerado que dicho PRM es evitable.<br/><br/>7. El 80% de los PRM son de gravedad moderada.<br/><br/>8. Los grupos terapéuticos más frecuentemente implicados en los PRM son el cardiovascular (C), hematológico (B), antiinfeccioso vía sistémica (J) y sistema nervioso (N).

Proyecto:

Evaluación de estrategias de control del paludismo

  • Alonso Fernández, Pedro Luis
DE LA TESIS:<br/><br/>El paludismo o malaria, especialmente la causada por el "Plasmodium falciparum", continúa siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en amplias zonas del mundo. Se estima que anualmente se producen alrededor de 300 millones de casos clínicos y entre uno y tres millones de muertes. Si bien el grueso del problema se concentra en África, lo cierto es que hasta hace no demasiados años la malaria estuvo presente en buena parte del continente europeo, llegando a ser un grave problema de salud pública en amplias zonas de Centroeuropa, las Islas Británicas o la Europa mediterránea, que ha sido foco endémico de paludismo hasta la segunda mitad del siglo XX. En España, durante los primeros años de la década de los cuarenta, se registraron más de 500.000 casos y las muertes superaron las 5.000. <br/><br/>A partir de los años cincuenta, la Organización Mundial de la Salud inició una campaña internacional de erradicación de la malaria, aunque los resultados en las zonas más afectadas (particularmente la zona del África subsahariana) son sumamente discretos, por lo que la situación actual de la malaria en esa parte no es substancialmente mejor de lo que era hace 30 años. <br/><br/>Hoy en día, las estrategias de control de la malaria continúan dependiendo del tratamiento del caso presuntivo con un antipalúdico eficaz, mientras que apenas se incide en el capítulo de la prevención. En este punto, los ángulos de incidencia podrían ser diversos. Por un lado, se puede intentar eliminar el mosquito vector (ya sea en su fase larvaria, ya sea en su fase adulta) mediante insecticidas. También se pueden establecer barreras físicas para evitar el contacto entre el humano susceptible y el mosquito vector, como los mosquiteros. Por último el parásito puede ser atacado durante su estancia en el huésped mediante profilaxis o tratamiento mediante antipalúdicos. La aparición de una vacuna eficaz, que sería también una estrategia dirigida contra el parásito, es considerada por los entendidos como uno de los "Santos Griales" de la ciencia médica. <br/><br/>Con este punto de partida, en la presente tesis nos hemos propuesto evaluar diversas estrategias de control de la malaria en el África subsahariana mediante una serie de estudios. En el primero de estos estudios hemos evaluado el impacto de las mosquiteras impregnadas de insecticida y su impacto sobre la morbilidad y la mortalidad en menores de 5 años. En el segundo estudio, hemos evaluado la seguridad, inmunogenicidad y eficacia en África de una vacuna peptídica contra la malaria, denominada "SPf66". Los resultados obtenidos constituyen la primera demostración de la viabilidad de inducir respuestas inmunes protectoras frente a la malaria en sujetos expuestos a su transmisión, y justifican el desarrollo y evaluación de dicha vacuna como posible herramienta para el control de la malaria.

Proyecto:

Epidemiology and the Burden of malaria in Mozambique, The

  • Mabunda, Samuel José Alvés
Malaria occurs mostly in the tropical regions of the world. Sub-Saharan Africa is the area most affected. The occurrence of a very efficient mosquito vectors Anopheles gambiae complex and Anopheles funestus group sustain high transmission of the Plasmodium falciparum, the most predominant and deadly malaria parasite species. Local weather conditions are appropriate and often transmission occurs throughout the year. <br/>Limited resources and socio-economic instability constitute the major factors impeding efficient malaria control activities. <br/>The worldwide malaria eradication programme carried out during the 1950's focused mainly on insecticide residual spraying with DDT, anti-malarial drug treatment, and surveillance.<br/>Regional eradication of the disease was achieved, nevertheless, in many endemic regions of sub-Saharan Africa excluded from the eradication campaign, the disease is still afflicting their inhabitants. <br/>The malaria disease burden estimation in tropical Africa relies on mortality and morbidity data collected by the health system information. <br/>Conservative estimates of the burden of disease claim for more than 300 million clinical episodes and 1 - 3 million deaths every year and young children harbour the largest and most important portion of this bulk.<br/>Currently, the situation is deteriorating, increasing malaria-related morbidity and mortality have been reported. The rapid development and widespread of parasites strains resistant to almost all anti-malarial drugs, and vector resistance are the major contributing factors.<br/>In addition, global climate change is affecting the health of human populations, including changes in the transmission and seasonality of vector-borne diseases. The range of factors affecting transmission and distribution of vector-borne diseases, particularly malaria, include those related to temperature, humidity and precipitation. <br/>In Mozambique, malaria is endemic throughout the country, due to a multitude of factors such as climatic/environmental (favourable temperatures and rain patterns, abundant breeding sites) and socio-economical (poverty related improper housing/shelter, unaffordable preventive means). Transmission is perennial, with peaks during and after rainy seasons. The intensities of transmission may vary depending on the amount of rain and air temperature. However, at present there is a lack of good quality and updated information on the endemicity levels in the country.<br/>The country-wide malaria survey carried out between 2002 and 2003 aimed to determine the prevalence and intensity of Plasmodium infections, the prevalence and the severity of anaemia in children under 10 years of age and in pregnant women across different ecological settings, in order to characterize the malaria transmission intensities and to estimate the disease burden in Mozambique. <br/>The last comprehensive malaria survey in the country was carried out in 1952. For that reason, this survey was an unique opportunity to perform a sound methodological assessment of the current epidemiological malaria situation in the country. <br/>Based on altitude and on geographical region differences samples were collected from stratified areas distinguished as coastal, plateau and highland strata, in the northern, centre-northern, central and southern regions. For sampling at community level, in each of those stratified areas, a modified cluster sampling method with 30 clusters, used by WHO for evaluation of coverage of the Expanded Programme of Immunization was adopted. <br/>The study consisted of house-to-house survey, in 24 districts randomly selected. A total of 12,002 subjects including children less than ten years of age and pregnant women were enrolled. The malariometric survey consisted of finger pricking and blood collection to prepare thick and thin film for malaria parasite species identification, and respective density and determination of haemoglobin concentration. Measurement of axillary temperature and in those with fever a rapid enzyme test for malaria diagnosis was performed. <br/>The entomologic survey consisted of pyrethrum spray knock down mosquito collections. In total 6,557 female anopheline mosquitoes caught in 1,440 dwellings, were analysed for sporozoite infection using PCR techniques and the entomological inoculation rates were determined for each strata across regions., <i>La malaria se encuentra preferentemente en las regiones tropicales del mundo, siendo África sub-sahariana el área con más afectación. La gran eficiencia de los mosquitos vectores Anopheles gambiae complex y Anopheles funestus favorece una gran transmisión del Plasmodium falciparum, el parásito más predominante y más maligno de las especies causante de malaria. Las condiciones ambientales locales son apropiadas y a menudo la transmisión se da a lo largo todo el año.<br/>Los recursos limitados y la inestabilidad socio-económica constituyen los principales factores que impiden la total eficacia de las estrategias de control de la malaria. <br/>El programa de erradicación mundial de la malaria se se llevó a cabo durante los años 50 focalizándose básicamente en la fumigación con DDT, el tratamiento con fármacos anti-maláricos y la vigilancia.<br/>La erradicación regional de la enfermedad se conseguió en muchas regiones endémicas del África sub-sahariana, no obstante en zonas excluidas de la campaña de erradicación, la enfermedad continua afectando a sus habitantes.<br/>La estimación de la carga de enfermedad por malaria en el África tropical se obtiene de los datos de mortalidad y morbilidad recogidos por el sistema de informació de la salud.<br/>Los datos conservadores estiman que la carga de esta enfermedad causa más de 300 millones de episodios clínicos y entre 1 - 3 millones de muertes cada año, siendo los niños los más afectados.<br/>En la actualidad, la situación se esta deteriorando, observándose un incremento de la morbilidad y mortalidad por malaria. El rápido desarrollo, la propagación de cepas del parásito resistentes ante todos los fármacos anti-maláricos y la presencia de vectores resistentes son los factores que más han contribuido a este incremento.<br/>A demás, el cambio climático global está afectando la salud de las poblaciones, incluyendo cambios en la transmision y estacionalidad de las enfermedades mediadas por vectores. Los factores que afectan la transmisión y la distribución de este tipo de enfermedades, particularmente la malaria, incluyen los relacionados con la temperatura, la humedad y las precipitaciones. <br/>En Mozambique, la malaria es una enfermedad endémica en todo el país, debido a la multitud de factores, como los climáticos/medioambientales (temperaturas favorables y patrones de precipitación, abundantes espacios para la reproducción) y socio-económicos (pobreza relacionada con vivienda inadecuada, medios preventivos inasequibles). La transmisión es perenne, con picos durante y después de la estación de lluvias. Las intensidades de transmisión pueden variar dependiento de la cantidad de precipitación y la temperatura en el ambiente. Sin embargo, actualmente, hay una falta de información actualizada y de calidad sobre los niveles de endemicidad del país. <br/>El estudio llevado acabo por todo el país entre los años 2002 y 2003 tenía como objetivo determinar la prevalencia y la intensidad de las infecciones por Plasmodium, la prevalencia y la severidad de la malaria en niños menores de 10 años de edad y en mujeres embarazadas a través de diferentes nichos ecológicos, para poder caracterizar la intensidad de transmisión por malaria y estimar la carga de esta enfermedad en Mozambique. <br/>El último estudio exahustivo de estas características en el país fue realizado en 1952. Por esta razón, este estudio era una oportunidad única para realizar un asesoramiento metodológico profundo de la situación epidemiológica actual de la malaria el país. Las muestras fueron recogidas basándose en la altitud y diferencias geográfica de cada región. Las areas estratificadas se clasificaron en: estrato costero, plateau y de montaña, y según la región en: norte, centro-norte, central y sur. Para el muestreo a nivel de comunidad, en cada una de esas áreas estratificadas, se utilizó un método por muestreo modificado por grupos con 30 grupos, ya usado por la OMS para la evalución de la cobertura del Programa Ampliado de Vacunación.<br/>El estudio consisitió en visitar casa por casa en 24 distritos seleccionados aleatóriamente. Se incluyeron un total de 12,002 individuos, tanto niños menores de 10 años de edad como mujeres embarazadas. El estudio malariométrico consistió en recoger sangre por punción en el dedo para preparar una lámina delgada y otra gruesa para la identificación de la especie del parásito de la malaria y una estimación de la densidad, y para la determinación de la concentración de hemoglobina. Se tomó la tempreatura axilar y en presencia de fiebre se realizaba un test enzimático rápido para el diagnóstico de malaria.<br/>El estudio entomológico consistió en la recogida de mosquitos rociados con piretrum. En total 6,557 mosquitos anófeles hembra de 1,440 viviendas fueron analizados para infeción de esporozoito usando técnicas de PCR, y la tasa de inoculación entomológica fue determinada para cada estrato a través de las diferentes regiones.</I>

Proyecto:

Efectivitat del tractament antipsicòtic en pacients amb esquizofrènia: Diferents aproximacions metodològiques

  • Suárez Lamas, David
En aquesta tesi s'estudia l'efectivitat de diferents tractaments antipsicòtics en pacients amb esquizofrènia a partir de les dades d'un estudi longitudinal observacional multicèntric. Diferents aproximacions metodològiques són proposades tant des del punt de vista de la mesura de l'efectivitat dels tractaments (resposta, manteniment del tractament, remissió) com des del punt de vista de l'anàlisi estadística de l'efectivitat dels tractaments (models GEE, anàlisi de supervivència, models estructurals marginals). En particular es proposa una metodologia per a comparar múltiples tractaments mitjançant models estructurals marginals. Els resultats mostren diferències d'efectivitat entre els antipsicòtics que són consistents amb els resultats previs d'estudis aleatoritzats. Aquesta tesi reforça la idea que els resultats dels estudis observacionals amb un disseny i una metodologia d'anàlisi adients són consistents amb els corresponents resultats provinents d'estudis aleatoritzats., <i>This thesis studies the effectiveness of different antipsychotic treatments in patients with schizophrenia based on data from a multicentre observational longitudinal study. Different approaches are proposed from both the point of view of measuring the treatment effectiveness (response, treatment maintenance, remission) and of the statistical modeling of treatment effectiveness (GEE models, survival analysis, marginal structural models). In particular, it proposes a methodology to compare multiple treatments using marginal structural models. The results show differences among the effectiveness of antipsychotics that are consistent with previous results of randomized studies. This thesis reinforces the idea that the results of observational studies, with appropriate designs and analysis strategies, are consistent with the corresponding results of randomized studies. </i>

Proyecto:

Dimensions del resultat assistència de l'atenció primària de salut, Les

  • Sans Corrales, Mireia
Els serveis d'atenció primària s'estan gestionant i avaluant a partir d'un gran nombre d'indicadors que intenten mesurar de forma més o menys exhaustiva el resultat assistencial de l'atenció primària de salut, sobretot el seu procés. Dins d'aquesta perspectiva, les hipòtesis d'aquesta tesi són:<br/><br/>- Els professionals de la salut i els usuaris són els que millor poden definir les dimensions del resultat assistencial de l'APS.<br/><br/>- Els equips d'atenció primària de salut recullen informació rutinària que permet mesurar aquestes dimensions del resultat assistencial.<br/><br/>- En base a les dimensions del resultat assistencial de l'APS, podrem classificar els equips d'atenció primària de salut segons els seus resultats.<br/><br/>I, els seus objectius:<br/><br/>- Identificar a partir de la revisió de la bibliografia, els atributs de l'atenció primària de salut que incideixen directament sobre els seus resultats finals en les dimensions de satisfacció, salut, i/o costos.<br/><br/>- Definir les dimensions del resultat assistencial de l'Atenció primària de salut (APS) a partir de les opinions de professionals i usuaris, per establir indicadors d'avaluació.<br/><br/>- Confirmar quina és l'agrupació de les dimensions del resultat assistencial de l'Atenció primària de salut que defineixen millor el resultat dels equips d'atenció primària, utilitzant les fonts d'informació rutinàries en gestió sanitària.<br/><br/>Per donar resposta a aquests, la tesi l'he dividit en tres fases:<br/><br/>En la fase de cerca bibliogràfica es revisa l'evidencia disponible en la bibliografia internacional sobre la relació que existeix entre els diferents atributs de l'atenció primària de salut i el resultat final de l'atenció sanitària considerada en tres dimensions: l'impacte sobre la salut, la satisfacció i el cost dels serveis prestats.<br/><br/>En la fase qualitativa es defineix el resultat assistencial de l'atenció primària salut a partir de la perspectiva dels diferents actors involucrats (usuaris i professionals: metges, infermeres, farmacòlegs, odontòlegs, ginecòlegs, pediatres, altres especialistes, gestors i administratius).<br/><br/>I, en la fase quantitativa es tracta de confirmar quina és l'agrupació de les dimensions del resultat assistencial de l'atenció primària de salut que serveixen millor per definir el resultat d'aquesta atenció, utilitzant les fonts d'informació rutinàries en gestió sanitària.<br/><br/>Les principals conclusions de les tres parts d'aquesta tesi (apartat de cerca bibliogràfica, apartat qualitatiu i apartat quantitatiu), s'esmenten a continuació:<br/><br/>· En aquests estudis es veu que hi ha una relació evident entre els atributs de la medicina de família i els resultats del servei mesurats amb indicadors de satisfacció, salut i/o cost.<br/><br/>· La satisfacció de l'usuari l'hem vist associada amb l'accessibilitat, la continuïtat de l'atenció, el temps de consulta i la relació metge-pacient.<br/><br/>· La millora en la salut dels pacients l'hem vist relacionada amb la continuïtat, el temps de consulta, la relació metge-pacient i l'aplicació de mesures preventives. La coordinació de l'atenció aporta resultats mixtos de resultats en salut.<br/><br/>· La continuïtat, el temps de consulta, la comunicació metge-pacient i les activitats preventives mostren ser cost efectives en l'atenció primària.<br/><br/>· A partir de les opinions d'alguns professionals de l'atenció primària de salut i alguns usuaris, s'han definit els components del producte de l'atenció primària de salut.<br/><br/>· Hi ha una gran coincidència en la definició del producte entre professionals i usuaris.<br/><br/>· Professionals i usuaris identifiquen quatre dimensions del producte d'atenció<br/>primària, coincidents amb els seus atributs bàsics: o accessibilitat als serveis, o coordinació i continuïtat de l'equip d'atenció primària amb altres nivells assistencials. <br/>o Relació entre professionals i usuaris o Qualitat cientificotècnica dels equips d'atenció primària i cartera de serveis. <br/><br/>· La relació metge-pacient apareix com un element clau en el grup de professionals i usuaris.<br/><br/>· Equitat, satisfacció i eficiència, apareixen en els discursos com a eixos transversals de tots els components del producte identificats.<br/><br/>· Les quatre dimensions esmentades haurien de registrar l'avaluació dels equips d'atenció primària i haurien de determinar la seva evolució.<br/><br/>· L'anàlisi factorial confirmat amb les dades de les bases de dades rutinàries mostra una correlació positiva en les dimensions: "relació metge-pacient, accessibilitat i coordinació d'equip".<br/><br/>· Les variables que estan més relacionades amb la dimensió "relació professional-pacient i accessibilitat" són: organització dels serveis, adequació dels horaris de visita, satisfacció amb l'atenció telefònica, qualitat de les explicacions del malalt, atenció a les demandes de l'usuari, resolució dels problemes de l'usuari i respecte a la intimitat de l'usuari.<br/><br/>· Pel que fa a la dimensió "coordinació de l'equip", la variable més relacionada és el suport dels companys.<br/><br/>· Les variables més relacionades amb la dimensió "qualitat cientificotècnica" són: indicador global de l'estàndard de qualitat farmacèutica i percentatge de prescripció d'antihipertensius recomanats.<br/><br/>· El model construït per mesurar el resultat assistencial dels equips d'atenció primària partint de la revisió bibliogràfica, l'opinió de professionals i usuaris en les següents dimensions: relació personal entre professionals i usuaris i accessibilitat, de coordinació interna de l'equip i qualitat cientificotècnica, utilitzant les fonts d'informació que s'utilitzen rutinàriament per la seva gestió dels equips.<br/><br/>· Encara que no hi hagi evidència dels altres atributs de l'atenció primària de salut, no podem presuposar que hi ha evidència contrària i, per tant, cal seguir investigant per fabricar aquesta evidència.<br/><br/>· Com que manca evidència externa, s'ha de provar el model en altres contextes, per tal d'obtenir-la<br/><br/>· No seria convenient avaluar els equips d'atenció primaria de salut i posar incentius en activitats que no siguin les del model provat.

Proyecto:

Buscador avanzado