Buscador

Encontrado(s) 2104554 resultado(s)
Encontrada(s) 210456 página(s)

Bioavailability of carotenoids incorporated into processed foods: bread and mayonnaise

 • Fort Zaragoza, Mariona
This project involved the analysis of samples from the CAROTFood study, which is investigating the bioavailability of carotenoids that have been incorporated into processed foods (bread and mayonnaise). The volunteers in the study, judged to be healthy, returned for four stand-­‐alone test sessions where they consumed one of four treatment breakfasts (treatment 1: plain bread with plain mayonnaise; treatment 2: plain bread with vegetable mayonnaise; treatment 3: vegetable bread with plain mayonnaise; treatment 4: vegetable bread). Following the breakfast, hourly blood samples are taken for the subsequent 8 hours and after 24 hours for measuring carotenoid concentration (lutein/zeaxanthin, lycopene, β-­‐ cryptoxanthin, β-­‐carotene and α-­‐carotene). The analysis of carotenoids in blood was carried out on two of its components: the amount of free carotenoids in plasma and the carotenoid concentrations in the chylomicron-­‐rich fraction of plasma. The data obtained in this study clearly show that consuming carotenoids with mayonnaise increases their absorption. Furthermore incorporating the carotenoids in processed food could be an alternative to raise the consumption of this pigment in the UK. As the sample size analysed for the purposes of this thesis was small the carotenoid contents in the plasma and chylomicrons were not significantly different between the four treatments (p>0.05). Even so the study suggested that the presence of fat in an emulsified form enhances the absorption of carotenoids., Aquest projecte recull l’anàlisi de les mostres de l’estudi CAROTFood, el qual esta investigant la biodisponibilitat dels carotenoides que han estat incorporats en aliments Processats (pa I maionesa). Els voluntaris de l’estudi, en bon estat de salut, van participar en quatre sessions independents en cadascuna de les quals van consumir un dels quatre tractaments (tractament 1: pa amb maionesa; tractament 2: pa amb maionesa vegetal; tractament 3: pa vegetal amb maionesa; tractament 4: pa vegetal). Després de l'esmorzar, es prenen mostres de sang cada hora durant les posteriors 8 hores i després de 24 hores, per mesurar la concentració de carotenoides (luteina/zeaxantina, licope, β--‐criptoxantina, β--‐carote i α--‐carote). L’anàlisi de carotenoides en sang es va dur a terme en dos dels seus components: la quantitat de carotenoides lliures en plasma i la concentració de carotenoides en la fracció rica en quilomicrons del plasma. Les dades obtingudes en aquest estudi mostren que el consum de carotenoides amb maionesa augmenta la seva absorció. A mes, incorporar els carotenoids als aliments processats podria ser una alternativa per augmentar el consum d’aquest pigment al Regne Unit. Donat que la mostra analitzada per aquesta tesi era petita el contingut de carotenoides en el plasma i ens els quilomicrons no van ser significativament diferent entre els quatre tractaments (p>0,05). Tot i així, l'estudi suggereix que la presencia de greix en una forma emulsionada millora l’absorció de carotenoides.
Proyecto:


Disseny i implementació d'algoritmes de navegació en una plataforma d'ús agrícola

 • Bosch Gracia, Sheila
 • Vera Labrador, Carla
Robotitzar una plataforma automotriu. El Grup de Recerca en Agròtica i Agricultura de Precisió (GRAP) ha desenvolupat un vehicle (plataforma automotriu) per la realització de diferents tasques de recerca en camp. L'objectiu és dotar la plataforma d'intel·ligència per tal que pugui seguir trajectòries de forma autònoma. La via escollida per aconseguir-ho ha set l'autoguiat. Fent que la plataforma sigui capaç de seguir una trajectòria prefixada mitjançant l'ús de GPS.
Proyecto:


Procediment d'equilibrat de ventiladors de sostre per implementar en microcontroladors

 • Vidal Antolín, Manel
El projecte s’ha centrat en el desenvolupament d’un sistema d’equilibrat de ventiladors de sostre, que posteriorment pugui ser integrat en un microcontrolador. Per a aquest propòsit, es capturen les dades de la cinemàtica del ventilador, analitzant la seva dinàmica, i es calculen la massa i la posició dels contrapesos necessaris per a corregir els desequilibris del rotor i les aspes. Per al desenvolupament del sistema d’equilibrat s’utilitza Matlab. Mitjançant l’anàlisi gràfic de les acceleracions del ventilador es desenvolupen els algoritmes matemàtics per seleccionar les dades òptimes que permetran calcular la massa i la posició dels contrapesos amb major precisió.
Proyecto:


Effect of CPAP on blood pressure in patients with obstructive sleep apnea and resistant hypertension: the HIPARCO randomized clinical trial

 • Martínez-García, Miguel Angel
 • Capote, Francisco
 • Campos-Rodríguez, Francisco
 • Lloberes, Patricia
 • Díaz de Atauri, María Josefa
 • Somoza, María
 • Masa, Juan F.
 • González, Mónica
 • Sacristán, Lirios
 • Barbé Illa, Ferran
 • Durán-Cantolla, Joaquín
 • Aizpuru, Felipe
 • Mañas, Eva
 • Barreiro, Bienvenido
 • Mosteiro, Mar
 • Cebrián, Juan J.
 • Peña, Mónica de la
 • García-Río, Francisco
 • Maimó, Andrés
 • Zapater, Jordi
 • Hernández, Concepción
 • Grau Sanmartí, Núria
 • Montserrat i Capdevila, Josep
Importance: More than 70% of patients with resistant hypertension have obstructive sleep apnea (OSA). However, there is little evidence about the effect of continuous positive airway pressure (CPAP) treatment on blood pressure in patients with resistant hypertension. Objective: To assess the effect of CPAP treatment on blood pressure values and nocturnal blood pressure patterns in patients with resistant hypertension and OSA. Design, Setting, and Participants: Open-label, randomized, multicenter clinical trial of parallel groups with blinded end point design conducted in 24 teaching hospitals in Spain involving 194 patients with resistant hypertension and an apnea-hypopnea index (AHI) of 15 or higher. Data were collected from June 2009 to October 2011. Interventions: CPAP or no therapy while maintaining usual blood pressure control medication. Main Outcomes and Measures: The primary end point was the change in 24-hour mean blood pressure after 12 weeks. Secondary end points included changes in other blood pressure values and changes in nocturnal blood pressure patterns. Both intention-to-treat (ITT) and per-protocol analyses were performed. Results: A total of 194 patients were randomly assigned to receive CPAP (n = 98) or no CPAP (control; n = 96). The mean AHI was 40.4 (SD, 18.9) and an average of 3.8 antihypertensive drugs were taken per patient. Baseline 24-hour mean blood pressure was 103.4 mm Hg; systolic blood pressure (SBP), 144.2 mm Hg; and diastolic blood pressure (DBP), 83 mm Hg. At baseline, 25.8% of patients displayed a dipper pattern (a decrease of at least 10% in the average nighttime blood pressure compared with the average daytime blood pressure). The percentage of patients using CPAP for 4 or more hours per day was 72.4%. When the changes in blood pressure over the study period were compared between groups by ITT, the CPAP group achieved a greater decrease in 24-hour mean blood pressure (3.1 mm Hg [95% CI, 0.6 to 5.6]; P = .02) and 24-hour DBP (3.2 mm Hg [95% CI, 1.0 to 5.4]; P = .005), but not in 24-hour SBP (3.1 mm Hg [95% CI, −0.6 to 6.7]; P = .10) compared with the control group. Moreover, the percentage of patients displaying a nocturnal blood pressure dipper pattern at the 12-week follow-up was greater in the CPAP group than in the control group (35.9% vs 21.6%; adjusted odds ratio [OR], 2.4 [95% CI, 1.2 to 5.1]; P = .02). There was a significant positive correlation between hours of CPAP use and the decrease in 24-hour mean blood pressure (r = 0.29, P = .006), SBP (r = 0.25; P = .02), and DBP (r = 0.30, P = .005). Conclusions and Relevance: Among patients with OSA and resistant hypertension, CPAP treatment for 12 weeks compared with control resulted in a decrease in 24-hour mean and diastolic blood pressure and an improvement in the nocturnal blood pressure pattern. Further research is warranted to assess longer-term health outcomes.
Proyecto:


Disseny i elaboració d'un software per al dimensionament d'instal·lacions fotovoltaiques híbrides

 • Magrí Bosch, Eric
L’objectiu d’aquest Treball de Fi de Grau és la creació d’un software de càlcul per realitzar dimensionaments ràpids i acurats d’instal·lacions solars fotovoltaiques híbrides (solar fotovoltaica i grup generador elèctric de combustió interna) a partir d’informació coneguda, com són els consums elèctrics i la radiació solar de la zona. A més de realitzar una petita introducció en el món de l’energia fotovoltaica, els seus principals components i sistemes existents. La idea és implementar un software amb la capacitat de realitzar els càlculs hora a hora, realitzant un balanç d’energia produïda i energia consumida horàriament. Essent així una eina que aporti precisió al dimensionament i adaptant-se adequadament a cada cas. A més a més, el software ha de tenir la capacitat de fer un petit estudi econòmic. Aquest estudi inclou la realització del pressupost i el càlcul de l’amortització prevista de la instal·lació. D’altra banda, ha de disposar d’una important eina gràfica de simulació com són gràfiques de gestió energètica entre d’altres. Aquesta font gràfica, ha de ser simple, entenedora i eficaç per visualitzar gràficament errors o possibles millores en el dimensionament.
Proyecto:


Disseny i optimització de la instal·lació d'un reg per aspersió d'un camp de futbol situat al municipi de Puigverd de Lleida

 • Simón Puigpinós, Sergi
Partint dels problemes actuals del reg actual del camp de futbol es dissenya una nova instal·lació de reg solucionant els problemes actuals i disminuint al màxim els costos elèctrics i de manteniment de la instal·lació. Es comparen diferents propostes per trobar la solució òptima al problema.
Proyecto:


Estudio histórico-constructivo y rehabilitación como hotel restaurante de la antigua estación ferroviaria de Alcorisa (Teruel)

 • Benedí Becerra, Mario
El objeto del proyecto puede ser dividido en dos partes claramente diferenciadas. En primer lugar el estudio histórico de la línea general Baeza-Saint Girons, y constructivo de uno de los edificios concretos situado en la localidad de Alcorisa. En segundo lugar el objeto del proyecto se centrara en la rehabilitación de dicho edificio y su conversión a hotel y restaurante.
Proyecto:


Rehabilitación de una vivienda plurifamiliar en Rivas (Zaragoza)

 • Vicente Calucho, Joel
Una vez realizado el estudio del estado actual del edificio y analizando las patologías que encontramos en él, el objeto del presente trabajo consiste en dar solución a las mismas para dotar a la vivienda de unas mejoras de confort y habitabilidad mediante la rehabilitación cumpliendo con la normativa vigente. Las mejoras propuestas se pueden agrupar en: 1. Mejoras térmicas de la envolvente del edificio a. Aislamiento bajo cubierta b. Aislamiento exterior (SATE) c. Cambio de carpinterías d. Cámara higiénica (Forjado sanitario) 2. Actuación sobre las instalaciones de la vivienda a. Caldera de biomasa b. Placas solares (ACS) Además de las medidas anteriormente nombradas, se propone un cambio de distribución que consistirá en dividir la vivienda en dos pequeños apartamentos dejando la planta baja para el uso de garaje. Debido a estos cambios se presenta la necesidad de realizar una abertura en la fachada principal para el acceso de los vehículos al edificio. Según los expuesto en el anexo de cálculo, se han realizar los cálculos estructurales y medidas oportunas para que no se produzcan ningún tipo de daño estructural que afecten al inmueble ni a las personas que habitan en el.
Proyecto:


Projecte d'implantació d'una grua torre de grans dimensions Av/Ronda Gran nº 170

 • Sanuy Díez, Oriol
L'objectiu d'aquest treball final de grau és el de redactar un projecte d'implantació d'una grua torre. El projecte es situaria en una obra fictícia en la que s'ha de construir l'edifici situat a l'Avinguda Ronda Gran nº170, més conegut com Passeig de Ronda. L'edifici serà exactament el mateix que el que està contruït actualment i es considerarà que tota la zona colindant a l'edifici és exactament con l'actual, en data de redacció del treball. Això obligarà a haver-nos d'adaptar a les condicions de la zona que, de forma resumida, són falta d'espai i la presència d'un altre edifici de gran alçada al costat. La idea es redactar un projecte el més proper possible al que podria ser un projecte professional, respectant, en la mesura del que sigui possible, l'estructura i parts necessàries per que sigui de curs legal; això inclouria: un estudi de mercat per escollir una màquina, càlculs estructurals i elèctrics, pressupost, plec de condicions, seguretat i salut, normativa associada i conjunt de plànols.
Proyecto:


Estudi d'un refugi d'alta muntanya per la reducció del consum energètic

 • Mateu Vidal, Sergi
Aquest projecte aborda la problemàtica ambiental existent que hi ha a la muntanya, els refugis existents consumeixen molta energia per a establir condicions de confort per als turistes d’aquests sector i esportistes. Es tracta d’un estudi, en concret del refugi de Restanca a 2008m d’altitud, al municipi de Naut d’Aran dins la comarca de la Vall d’Aran (Lleida). La realització del projecte començarà en estudiar l’estat actual del refugi tant constructivament com energèticament. A partir d’aquest estudi, es realitzaran les millores constructives i energètiques tant passives com actives per a poder aconseguir l’objectiu desitjat, un refugi autosuficient o amb consums de manteniment molt baixos. És pretén conèixer la realitat de les instal·lacions, així com el impacte que tenen en el seu entorn. Finalment es proposarà les accions concretes pel refugi amb totes les idees assolides i recomanacions generals perquè puguin desenvolupar la seva activitat afectant el mínim possible el seu entorn.
Proyecto:


Buscador avanzado