Buscador

Encontrado(s) 2198266 resultado(s)
Encontrada(s) 219827 página(s)

Aportacions de les competències bàsiques al plantejament educatiu d’un curset de natació en horari escolar

  • Aparicio i García, Yolanda
Diversos autors parlen de la importància que té l’aplicació de les competències bàsiques dins de l’educació Primària, afirmant que d’aquesta manera aconseguim durant l’etapa obligatòria que els alumnes adquireixin les eines necessàries per entendre el món i s’esdevinguin persones actives amb criteri propi. Així, en el currículum es valora el treball per competències com una manera d’ensenyar a aprendre i seguir aprenent al llarg de la vida. Per comprovar-ho, al llarg d’aquesta investigació he dissenyat una pràctica educativa a través de la metodologia SRP per ser aplicada i portada a terme en els cursets de natació que es troben dins de l’horari lectiu en el marc de l’Educació Física a l’etapa de primària. La investigació vol demostrar la importància i beneficis per l’alumnat de l’aplicació de les competències bàsiques al llarg de les diferents sessions on fins al moment, no es tenien en compte. A través de difernts instruments de recollida de dades, es pretén comprovar d’una banda, la millora tècnica i els estils de natació, i per l’altre, les aportacions de les competències bàsiques al desenvolupament dels alumnes durant el procés d’aprenentatge., Several authors discuss the importance of applying key skills in primary education.They also state that in this way we help students acquire the necessary tools to understand the world and become independent people with active internal criteria. The curriculum values competences and skills as a way of teaching and still learning throughout life. In order To check this, in this investigation I have designed an educational practice through the SRP methodology to be applied and carried out in the swimming courses that are held in the physical education school hours at primary school. This research aims to demonstrate the importance and benefits for students of applying those key skills throughout the sessions which so far had not taken into account. Through different data collection instruments, it is intended to verify technical improvement and the different swimming styles, and on the other hand, the contribution of key skills throughout their the learning process.
Proyecto:
Ver en:


EFL and CLIL: a textbook analysis

  • Aregall Salgot, Júlia
Recently, an increasing number of teachers have chosen to introduce CLIL initiatives in the Catalan schools. Despite the great impact that this new approach to English has had in our context, the amount of materials designed in order to put into practice this well-­‐founded theory is still scarce, as well as the number of studies carried out over these materials. This project aims to analyze the differences and similarities between EFL and CLIL textbooks. The analysis will take into account the importance given to the four skills: listening, speaking, reading and writing, as well as the presence of vocabulary and grammar in both the EFL and the CLIL textbooks. Using an analysis chart the materials used in EFL and CLIL will be compared and analyzed and from the results obtained some conclusions will be drawn., Recentment, un gran nombre de docents ha optat per introduir pràctiques AICLE a les escoles Catalanes. Tot i el gran impacte que aquesta nova metodologia ha tingut en el nostre context, encara són escassos els materials que s’han creat per portar a la pràctica una teoria molt ben fonamentada, així com el nombre d’estudis que s’han fet sobre aquests materials. L’objectiu d’aquest projecte és analitzar quines diferències i semblances hi ha entre els llibres de text que s’utilitzen a Anglès com a Llengua Estrangera i els llibres de text basats en AICLE. A l’anàlisi es tindrà en compte la importància que es dóna a les 4 habilitats: la comprensió oral, l’expressió oral, la lectura i l’escriptura, així com la presència que té el vocabulari i la gramàtica en ambdós llibres de text. A partir d’una taula d’anàlisi es compararan i s’analitzaran els materials utilitzats a Anglès com a Llengua Estrangera i a AICLE i dels resultats obtinguts se n’extrauran una sèrie de conclusions.
Proyecto:
Ver en:


Anàlisis de la situació actual del nivell d'adquisició de competències bàsiques en l'àmbit digital de l'alumnat en escoles d'educació primària del Ripollès

  • Bonshoms Sala, Anna
Des de fa uns anys les tecnologies de la informació i la comunicació ocupen un paper molt important en la nostra societat actual degut als canvis que han sorgit, de manera que la digitalització de la informació s’ha anat desenvolupant cada vegada més. En aquest context, basat en la societat de la informació, l’escola també ha patit canvis important per tal d’adaptar-se a la nova era digital, introduint les tecnologies de la informació i la comunicació a les aules amb l’objectiu d’ajudar als infants a desenvolupar l’alfabetització digital. D’aquesta manera els nens i les nenes adquiriran habilitats, coneixements, capacitat i actituds necessàries per poder adaptar-se a la societat de la informació. En el següent treball es pretén investigar en quin nivell de la competència digital es troben els alumnes de primària seguint les pautes que marca el Currículum, especialment el document de Competències bàsiques de l’àmbit digital. La recerca s’ha dut a terme en centres d’educació primària del Ripollès i l’estudi es basa en l’alumnat. Per altra banda, el treball presenta una petita recerca sobre les condicions que emmarquen els docents per tal de fer possible l’adquisició de competències de bàsiques de l’àmbit digital en l’alumnat, seguint les premisses ISTE dels Estàndards Nacionals (EEUU) de tecnologies de la informació i comunicació per a docents. Les conclusions a trets generals indiquen que el nivell de les competències bàsiques de l’àmbit digital de l’alumnat d’educació primària del Ripollès es situa en un nivell satisfactori, en canvi respecte les condicions dels docents caldria un grau de millora. En aquest marc doncs, algunes possibles preguntes que es poden plantejar envers aquest tema són les següents: quines activitats s’han de dur a terme perquè els alumnes de primària tinguin un excel·lent nivell de competències bàsiques en l’àmbit digital? Quines condicions han de tenir els docents per millorar el desenvolupament d’aquesta competència en l’alumnat? Van en la mateixa direcció les condicions dels docents amb el nivell de competència digital que han d’assolir les infants?, For the last few years, Communication and Information Technologies (ITC) have been playing a very important role in our present society due to all the changes that have taken place. Consequently information digitalization has been evolving more and more. In this context, and on the basis of the Information Society, the school has undergone important changes in order to adjust to the new digital era, introducing the ITC in the classrooms with the objective to help children develop their digital literacy. This way, these children will acquire the skills, knowledge, abilities and attitude required to adjust to the Information Society. In the following, we intend to find out Primary School students’ digital competence level following the guidelines set in the Syllabus, especially on the Basic Competences document in the Digital Area. The research has been carried out in Ripollès Primary School centers, so that the study objects were the children. Besides, we present a small research on the conditions that include teachers in order to make the acquisition of the digital area basic competences possible, following the ITC National Standards (USA) for teachers ISTE premises. Our conclusions, on the whole show that the level of Primary School students on basic competences in the digital area is quite good and positive. Regarding the teachers’ conditions, these should be improved. In this context, therefore, some questions could be put forward: Which activities should be done so that Primary School students acquire an excellent level on the digital area? Which conditions should teachers have to improve the development of this students’ competence? Go in the same direction the conditions of teachers with the level of competition that digital must achieve students?
Proyecto:
Ver en:


La metodologia emprada en l'ensenyament de les ciències naturals a l'etapa de primària i propostes de millora - Estudi del cas de l’Escola Maria-Mercè Marçal -

  • Buch Roca, Gemma
Aquest estudi pretén mostrar i donar a conèixer les estratègies d’ensenyament-aprenentatge i pràctiques educatives que porta a terme un centre públic d’Educació Primària en relació a l’àrea de coneixement del medi natural. A més, també s’esmenten propostes de millora que els docents plantegen per a aquesta àrea. En el treball es plantegen uns objectius de recerca, els quals, volen donar resposta a Quina metodologia didàctica apliquen els docents de primària a les aules de ciències naturals? En la primera part es planteja la teoria de dos mètodes d’ensenyament, tradicional i actiu, i s’exposa les seves estratègies i funcionament enfocat a les ciències. D’acord amb aquesta teoria, la pregunta de recerca s’estudia a través d’observacions directes a diferents cursos, recollides en un diari d’observacions, per tal de determinar el mètode emprat en les ciències naturals en el dia a dia escolar. Seguidament, a través de tres entrevistes als docents observats, es concreten propostes de millora que els mestres creuen oportunes i s’esmenten possibles formes de fer-se viable., This study wants to show the teaching-learning strategies and educational practices that a public school uses in environmental knowledge area. Furthermore, there are also improvement proposals that the teachers think for this area. The project has some goals that want to answer the following question: Which didactic method is used by school teachers in Scince subject? The first section, is about the theory of two teaching methods, traditional and active, and there are explained their strategies and performance when talking about Science. According to this theory, the research question is studied through direct observations in different academic years, which are recorded in a journal in order to determine which is the daily method used in Science subject at school. Afterwards, through three interviews to the observed teachers, there are told some improvements that they think may be good and possible ways to make them possible.
Proyecto:
Ver en:


Panoràmica de la inclusió a les ZER del Lluçanès. Estudi de cas: Escola els Roures

  • Casas Maneja, Núria
En aquest estudi es pretén descriure i analitzar els elements i pràctiques educatives de l'escola que poden fomentar la inclusió rural de els Roures de Sant Feliu Sasserra. En la primera fase d'aquesta recerca s'ha realitzat una exploració de les ZER del Lluçanès per detectar l'escola que presentava més elements inclusius, l'escola els Roures. En el treball de camp s'han utilitzat instruments ja existents per tal d'analitzar els elements de l'escola a través de la triangulació de diferents instruments i tècniques per recollir informació i descriure els elements i pràctiques inclusives en l'escola rural i l'aula multigrau., This case study aims to describe and analyze the elements and educatives practices that can promote inclusion of the rural school Roures of Sant Feliu Sasserra. The first phase of this research has been develop an exploratory research of the RSZ of Lluçanès to identify the school that had more inclusive elements, the school Roures. In the fieldwork, there has been used existing tools to analyze the elements of the school through triangulation of different instruments and techniques to gather information to describe the inclusive elements and educatives practices on the rural school and multigrade classroom.
Proyecto:
Ver en:


Participació de l’alumnat en els processos d’avaluació a l’aula d’Educació Física

  • Chica Rios, Olga
La meva investigació es basa en analitzar si els alumnes milloren en els aprenentatges a través d’un procés de coavaluació ien observar si aquestes interaccions que es creen entre els alumnes faciliten l’adquisició de l’aprenentatge. La intervenció s’avalua a partir de l’observació realitzada en dos moments de la pràctica dels alumnes: una observació de les aportacions que fan els infants en aquest procés de coavaluació i una altra de les millores d’aprenentatge al llarg de les dues sessions realitzades.El motiu del meu estudi és que s’han d’incloure a l’àrea d’Educació Física pràctiques educatives que permetin la participació dels alumnes en processos d’avaluació, ja que permet que l’alumne sigui el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge., The objective of my investigation is to analyze whether students improve their learning when using aco-assessment process, and whether the interactions, which are generated among students, make the acquisition of such learning easier. The intervention is evaluated through the observation that has been conducted in two different moments of the students’ practices: the first observation is based on the contributions that the children make in this co-assessment process, while the second one focuses on the learning improvements along the two sessions that I have carried out. The main reason why I have carried out this study is the strong need of including some educative practices in the area of Physical Education that allow the students participation in the assessment process.
Proyecto:
Ver en:


Evolució dels models mentals dels infants d’Educació Primària sobre el cicle de l’aigua

  • Dachs Pérez, Meritxell
La finalitat d’aquest treball és veure com evolucionen els models mentals dels infants en els tres cicles de Primària, en l’Escola Joan XXIII , envers el cicle de l’aigua. Es realitza mitjançant un estudi de cas basat en dotze entrevistes dirigides sobre el cicle hidrològic, en les quals es requereix l’elaboració per part de l’alumnat del seu dibuix. Així doncs en els resultats podem veure l’evolució dels models mentals al llarg de la Primària i podem detectar quines són les seves principals dificultats d’aprenentatge. En el cicle inicial és més comuna la concepció del cicle de l’aigua com a no cíclica, mentre que la resta de cicles hi ha més diversitat de concepcions mentals. La formació dels núvols en general no és clara, com tampoc ho és la relació entre els diferents magatzems d’aigua, principalment les aigües subterrànies queden desconnectades del cicle de l’aigua. En conclusió, l’estudi mostra que la idea de cicle és difícil de comprendre ja que, la construcció de coneixement científic és complexa., The purpose of this paper is to see how the children knowledge towards the water cycle evolves the Primary stages in Joan XXIII school. We used twelve interviews about the referred topic, in which pupils answered questions and drew a picture about this. Therefore, in the results we can see the evolution of children knowledge throughout Primary and we can detect the main difficulties in learning the hydrologic cycle. In the first stage students have a misconception of this water cycle and they perceive it as non- cycle, while in the other stages pupils have a better understanding about the topic. However, in all the stages how clouds are made has been a difficult concept deal with. The same happened with the water distribution on Earth where groundwater is not linked with the water cycle. The research shows that water cycle is difficult to understand because the scientific knowledge is a complex subject for Primary children to comprehend.
Proyecto:
Ver en:


Pla de millora per a la biblioteca de l’escola Fedac Mare de Déu del Roser de Ripollet

  • Diaz i Suñé, Berta
Partint de l’anàlisi de les bases teòriques que fonamenten la importància i el paper essencial de les biblioteques escolars per al desenvolupament de la lectura, en aquest treball s’ha realitzat una planificació de millora per a la biblioteca de l’escola Fedac Mare de Déu del Roser de Ripollet i s’ha portat a terme la proposta amb els recursos de què l’escola disposava. A partir dels documents oficials, diferents estudis i, naturalment, de l’opinió i el consell dels professionals entorn les característiques, funcions i directrius essencials de les biblioteques escolars i també de l’anàlisi del centre, s’ha creat un document que permet a l’escola començar a posar en funcionament el seu espai de biblioteca., Taking into account the analysis of the theoretical bases behind the fact that school libraries are of most importance in the development of the reading ability, this study presents a plan to improve the library of the school Fedac Mare de Déu del Roser in Ripollet and the proposal was carried out with the resources that the school had. Based on official articles, several studies and, obviously, the opinion and advice of professionals about the essential features, functions and guidelines of school libraries as well as the analysis of the school itself, this document allows the school to begin operating its library space.
Proyecto:
Ver en:


Multilevel activities on CLIL lessons

  • Font Prat, Mireia
Ensenyar a un grup classe és sinònim d’ensenyar a diferents individuals, cadascun amb les seves pròpies i diferents capacitats, habilitats, motivacions, punts forts i punts febles. L’educació inclusiva, les acadèmies d’ensenyament de llengua privades i la migració fan que les diferències entre els alumnes d’educació primària s’estiguin distanciant cada vegada més. Tractar amb aquests diferents nivells dins una classe pot ser especialment difícil en un context d’instrucció AICLE. Aquest mètode basat en un focus d’aprenentatge dual pot ajuntar en una sola classe dificultats no sols entorn a una matèria en concret sinó també entorn la segona llengua d’instrucció o llengua estrangera, a més de les característiques d’aprenentatge especials de cada alumne. Lidiar amb aquestes diferencies, dotant d’un aprenentatge ideal per a cada alumne no és una tasca fàcil per a un mestre. Centrant-se en les característiques de les AICLE multinivell, aquest treball es centrarà en estudiar diferents tècniques de diferenciació, personalització i individualització que podrien contribuir en la correcte gestió de les diferències entre els alumnes que prenen part en sessions AICLE. Considerant aquetes tècniques, el treball inclou un anàlisi sobre si els llibres AICLE dirigits a primària presenten tècniques per a atendre a tots els alumnes i, considerant les mancances i punts forts d’aquests llibres entorn al tema, el treball finalment presenta una proposta d’unitat didàctica CLIL multinivell., Teaching a classroom is synonym of teaching a large number of individuals, each one with its different capacities, abilities, motivations, weaknesses and strengthens. Inclusive education, private language schools and migration can make the classrooms’ different knowledge levels get even more distanced, which dealing with may be especially difficult when CLIL programs are applied. This dual-focused approach may join together the difficulties towards both, a given subject and towards the second language, besides the individual learning characteristics of each student. Dealing with all this differences together in the regular classroom is not an easy task for the English teacher. Focusing on the CLIL multilevel classroom characteristics, this project proposes some approaches and techniques that may contribute to the suitable manage of the different students’ levels that take part in CLIL lessons. Considering these approaches and techniques, the project includes an analysis on whether CLIL books take multilevel approaches into account and, considering its’ strengthens and weaknesses, it finally proposes a CLIL multilevel didactic unit.
Proyecto:
Ver en:


La disponibiblitat i l'ús de joguines per a infants amb necessitats educatives especials. Les joguines adaptades

  • Garcia Folguera, Maria
Les joguines adaptades són aquelles que utilitzen els nens amb Necessitats Educatives Especials (NEE) degut a les seves limitacions, tan motrius com cognitives, que permeten que l’infant pugui gaudir i aprendre jugant. Tanmateix, es troba poca informació sobre quines són les joguines més adequades pels infants amb NEE i l’existència d’aquest recurs adaptat a la societat. Aquesta investigació consisteix en conèixer millor la seva utilització en l’actualitat dins les escoles i a les llars, com també el seu paper i accessibilitat dins del mercat. Mitjançant entrevistes a mares, mestres i una especialista del sector de la joguina, es posa de manifest la necessitat d’informació sobre l’existència i l’ús d’aquestes joguines adaptades, així com les dificultats a l’hora de trobar-ne. Alhora, quan s’analitza el paper de les empreses que fabriquen i proporcionen joguines al mercat, s’observa que les joguines adaptades conformen una minoria molt poc significativa dins del sector. D’aquesta recerca, sorgeixen noves preguntes, com per exemple, quina seria la utilització d’aquest recurs a altres països, o si canviarien les dades obtingudes, si ens centréssim en joguines adaptades a una dificultat motora o cognitiva en concret., The adapted toys, are those being used by children with special educational needs, due to their motor or cognitive limitations, that allow the child to enjoy and to learn while playing. However, there is very few information about what the most appropriate toys for children with SEN are, and about the existence of this adapted resource, towards society. This research consists on getting into know better their current use inside schools and homes, as well as to find out what is the role these toys play and their accessibility regarding the market. Through interviewing mothers, teachers, and one specialist in the toy sector, it is underlined how much information about the existence and use of these adapted toys is needed. It also shows the difficulties in finding adapted toys. In addition, when analysing the role that companies that produce and supply toys play in the market, it can be seen that adapted toys are a very least significant minor part of the toy’s sector. From this research, they come up new questions as, for instance, what the use of this resource would be like in other countries, or if the obtained data items would change, if the focus of the investigation was about adapted toys for children with a specific motor or cognitive difficulty.
Proyecto:
Ver en:


Buscador avanzado