Buscador

Encontrado(s) 2203151 resultado(s)
Encontrada(s) 220316 página(s)

The importance of phonological awareness in english as a foreign language very young learners : a study with 5-year-old Catalan speakers

 • Cortés Soler, Laia
Phonological awareness (PA) is considered to be key in the acquisition of pronunciation and the development of other abilities in language learning. However, not much research has been done to determine its importance in the acquisition of English as a Foreign Language in very young learners. The aim of this research is to measure the level of phonological awareness of 5-year-old Catalan learners of EFL, through a PA test designed taking into account the participants characteristics. Furthermore, an analysis of the Catalan education legislation was done and, using this analysis and the PA test results; a focus group was carried out with professionals of education (2 Preschool teachers and an English teacher) in order to discuss and determine the importance and role of PA for EFL very young learners. The results of this study show that the PA level of the participants is average probably due to a lack of instruction and that in order to achieve better results in phonological awareness and smoothen the introduction of the written language, PA should be introduced as a basis of the EFL teaching program in Preschool education in Catalonia., La consciència fonològica (CF) és considerada clau en l’adquisició de la pronunciació i el desenvolupament d’altres habilitats en l’aprenentatge d’una llengua. Tot i això, s’ha fet poca recerca per tal de determinar la importància que té en l’adquisició de l’anglès com a llengua estrangera en infants. L’objectiu d’aquesta recerca és mesurar el nivell de CF d’infants catalans de 5 anys que estan aprenent l’anglès com a segona llengua, a través d’un test de CF dissenyat tenint en compte les característiques dels participants. A més a més, es va realitzar un anàlisi de la legislació educativa catalana i, utilitzant aquest anàlisi i els resultats de la prova de CF, es va dur a terme un focus group amb professionals de l’educació (2 mestres d’Educació Infantil i 1 mestre d’anglès) per tal de debatre i determinar la importància i el rol de la CF per a infants que estan aprenent l’anglès com a llengua estrangera. Els resultats d’aquest estudi mostren que el nivell de CF dels participants és mitjà probablement degut a una falta d’instrucció, i que per tal d’aconseguir millors resultats de CF i suavitzar la introducció de la llengua escrita, la CF s’hauria d’introduir com a base del programa d’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera a l’Educació Infantil de Catalunya.
Proyecto:


How the teachers’ perceptions affect the Science CLIL teaching

 • Hidalgo Munné, Mònica
The need to explore new innovative teaching methods fostered the discovering of CLIL. Its implementation was the result from a long process of changes and modifications in the teaching-learning processes at schools but the importance about the new role that the language acquired in order to promote a bilingual society contributed to its development. Even though it can be applied in many subjects, the Science area was the first one as the students need to use and explore the language in significant contexts not only focused on the contents but also in the learning of other aspects of the language. In this context, the perceptions that teachers have regarding the Science teaching and, in this case the English teaching, influence the CLIL practice in the classrooms. In order to analyze these perceptions, four different teachers have been interviewed and many sessions have been observed to contrast the coherence between the opinions and thoughts of the teachers with the practice. It can be affirmed that even though teachers have the principles of CLIL in mind, they are not always reflected in the teaching performance., La necessitat d’explorar nous mètodes innovatius va donar lloc al descobriment de l’AICLE. La seva implementació va ser el resultat d’un llarg procés de canvis i modificacions en els processos d’ensenyament-aprenentatge de les escoles però la seva importància al voltant del rol que juga el llenguatge per tal de promoure una societat bilingüe va permetre el seu ràpid desenvolupament. Encara que pot ser aplicat a una gran diversitat d’assignatures, l’àrea de Ciències va ser una de les primeres pel fet que els estudiants han d’utilitzar i explorar el llenguatge en contextos significatius no només centrats en els continguts sinó també en l’aprenentatge d’altres aspectes de la llengua. En aquest context, les percepcions que els i les mestres tenen sobre l’ensenyament de les ciències i, en aquest cas sobre l’ensenyament de l’anglès, influeixen la pràctica AICLE a l’aula. Per tal de fer un anàlisi d’aquestes percepcions s’han entrevistat quatre mestres diferents i s’han observat diverses sessions per tal de contrastar la coherència de les opinions i pensaments dels i les mestres amb la pràctica a l’aula. Es pot afirmar que encara que els mestres tinguin clars els fonaments de l’AICLE, no sempre es veuen reflectits quan es posen a la pràctica., La necesidad de explorar nuevos métodos innovadores dio lugar al descubrimiento del AICLE. Su implementación fue el resultado de un largo proceso de cambios y modificaciones en los procesos de aprendizaje de las escuelas pero su importancia alrededor del papel que juega el lenguaje para promover una sociedad bilingüe permitió 3 su rápido desarrollo. Aunque puede ser aplicado en una diversidad de asignaturas, el área de Ciencias fue una de las primeras por el hecho de que los estudiantes tienen que utilizar y explorar el lenguaje en distintos contextos significativos no solo centrados en los contenidos sino también en el aprendizaje de otros aspectos de la lengua. En este contexto, las percepciones que los maestros y maestras tienen en relación al enseñamiento de las ciencias y, en este caso sobre el enseñamiento de la lengua inglesa, influyen en la práctica AICLE. Para poder realizar un análisis de estas percepciones se han entrevistado cuatro maestras distintas y se han observado distintas sesiones para contrastar la coherencia de las opiniones y pensamientos de los maestros y maestras con su práctica en el aula. Se puede afirmar que aunque las bases del AICLE son asimiladas y conocidas por los maestros y maestras, no siempre se ven reflectadas en la práctica docente.
Proyecto:


Use of English and other languages in teacher talk

 • Samson Estapé, Catrin
The purpose of this study is to analyse the methodology teachers use during English lessons and when they sometimes change to Catalan or Spanish. We aimed to see how the theory of language immersion is put into practice and the factors that lead to language switching. The research was carried out through the observation and analysis of P5 English lessons at two schools in Osona. We interviewed the teachers to know more about their approach and methodology. The data collected was analysed in order to identify techniques that help teachers work in a coherent and effective manner, without changing language in teacher talk in an arbitrary way., El propòsit d’aquest estudi era analitzar la metodologia de la mestra d’anglès en termes de l’ús de la llengua i veure quan i per què a vegades canvia al català o castellà. Volíem veure com la teoria de la immersió de la llengua és posa en pràctica i quins en són els factors condicionants que porten al canvi de llengua. La recerca és duta a terme a partir de l’observació i l’anàlisi de diferents classes d’anglès de P5 en dues escoles d’Osona. S’han entrevistat les mestres per conèixer la metodologia que fan servir. Tota la informació recollida és analitzada per identificar tècniques coherents i efectives en relació amb el canvi de llengua a la parla de la mestra, tot evitant el canvi de llengua arbitrari.
Proyecto:


The network origins of aggregate fluctuations

 • Acemoglu, Daron
 • Carvalho, Vasco M.
 • Ozdaglar, Asuman
 • Tahbaz-Salehi, Alireza
Proyecto:


La terminologia i la traducció, una interrelació en evolució

 • Freixa, Judit
 • Lorente, Mercè
 • Cabré, M. Teresa (Maria Teresa), 1947-
 • Estopà Bagot, Rosa
 • Tebé i Soriano, Carles
Ponència presentada al 15è Seminari sobre la Traducció a Catalunya celebrat a Vilanova i la Geltrú el 5 de maig de 2007, La interrelació entre traducció i terminologia es pot descriure des de diferents perspectives. La primera és el paper de la terminologia com a eina cognitiva en l'adquisició del coneixement especialitzat per part del traductor. La segona es refereix a la necessitat permanent de crear nous recursos terminogràfics i actualitzar-ne els existents, pensats per i per a a traductors competents i autònoms en la gestió de la terminologia. És lícit, doncs, considerar el traductor no només usuari de terminologia, sinó també, agent actiu en terminologia.
Proyecto:


Structure and change in US input-output networks (in progress)

 • Carvalho, Vasco M.
<html> <head> <style> body {background-color:#C8102E} h1 {color:white} h2 {color:white} div.text { color: white; float: left; width: 90%; margin-top: 2%; margin-left: 3%; padding: 2%; padding-top: 1%; border: 3px solid #FFF; font-family: Verdana; font-size: 13px; } a {color: white;} </style> </head> <body> <img src=" http://www.upf.edu/marca/_img/_marca/marca_blanca.png" alt="UPF"> <br> <br> <br> <br> <center> <h1>Suport Tecnologic a la Recerca</h1><br> </center> <div class="text"> <h2>P&agrave;gina no trobada</h2> <p>L'adre&ccedil;a de la p&agrave;gina a la qual voleu accedir no &eacute;s correcta, o b&eacute; la destinaci&oacute; d'aquest enlla&ccedil; ha canviat d'adre&ccedil;a.</p> <ul> <li>Podeu enviar un missatge al <a href="mailto:recerca.informatica@upf.edu"><em>webm&agrave;ster</em></a> tot indicant quina &eacute;s la p&agrave;gina no trobada o l'enlla&ccedil; que no funciona.</li> </ul> <h2>P&agrave;gina no encontrada</h2> <p>La direcci&oacute;n de la p&aacute;gina a la que quiere acceder no es correcta, o bien el destino del enlace ha cambiado de direcci&oacute;n.</p> <ul> <li>Puede enviar un missatge al <a href="mailto:recerca.informatica@upf.edu"><em>webm&aacute;ster</em></a> indicando cu&aacute;l es la p&aacute;gina no encontrada o el enlace que no funciona.</li> </ul> <h2>Page not found</h2> <p>Sorry, the address you have entered may be incorrect, or the link may be out of date.</p> <ul> <li>You can send a message to the <a href="mailto:recerca.informatica@upf.edu"><em>webmaster</em></a>, indicating which is the page not found or the outdated link.</li> </ul> </div> </html>
Proyecto:


Intrusos en la cultura española: construcción del otro desde el discurso informativo, Outsiders in spanish culture: the construction of otherness in television news discourse

 • Gómez Puertas, Lorena, 1978-
 • Ventura, Rafael
 • Roca Cuberes, Carles, 1969-
Este artículo presenta parte de los resultados obtenidos en el marco de un proyecto de investigación sobre la representación e interpretación de las civilizaciones y culturas en la televisión. Desde la mirada transversal del proceso de comunicación se analiza la cobertura y tratamiento informativo de la celebración de los Sanfermines en Pamplona, un acontecimiento cultural español de amplio seguimiento internacional. Tras detectar las variables de género y nacionalidad como claves de la representación de la otredad y el relato civilizatorio del yo, se contrasta la interpretación de la audiencia (focus group) con la opinión de expertos en diversas disciplinas (Delphi)., This article presents some of the results obtained within the framework of a research project on the representation and interpretation of civilizations and cultures in television. From a cross-cutting view of the communication process, we analyse the coverage and reporting of the celebration of the San Fermin Festival in Pamplona, a Spanish cultural event of large international following. After detecting the gender and nationality variables as keys to the representation of otherness and civilizational story of the self, we compare the interpretation of the audience (focus groups) with the opinion of experts in different disciplines (Delphi).
Proyecto:


Wnt9a deficiency discloses a repressive role of Tcf7l2 on endocrine differentiation in the embryonic pancreas

 • Pujadas, Gemma
 • Cervantes, Sara
 • Tutusaus, Anna
 • Ejarque, Miriam
 • Sánchez, Lidia
 • García, Ainhoa
 • Esteban, Yaiza
 • Fargas Madriles, Laura, 1989-
 • Alsina i Español, Berta
 • Hartmann, Christian
 • Gomis, Ramon
 • Gasa, Rosa
Transcriptional and signaling networks establish complex cross-regulatory interactions that drive cellular differentiation during development. Using microarrays we identified the gene encoding the ligand Wnt9a as a candidate target of Neurogenin3, a basic helix-loop-helix transcription factor that functions as a master regulator of pancreatic endocrine differentiation. Here we show that Wnt9a is expressed in the embryonic pancreas and that its deficiency enhances activation of the endocrine transcriptional program and increases the number of endocrine cells at birth. We identify the gene encoding the endocrine transcription factor Nkx2-2 as one of the most upregulated genes in Wnt9a-ablated pancreases and associate its activation to reduced expression of the Wnt effector Tcf7l2. Accordingly, in vitro studies confirm that Tcf7l2 represses activation of Nkx2-2 by Neurogenin3 and inhibits Nkx2-2 expression in differentiated β-cells. Further, we report that Tcf7l2 protein levels decline upon initiation of endocrine differentiation in vivo, disclosing the downregulation of this factor in the developing endocrine compartment. These findings highlight the notion that modulation of signalling cues by lineage-promoting factors is pivotal for controlling differentiation programs., This work has been supported by the Spanish Ministerio de Ciencia e Innovación (BFU2008-02299/BMC to RGa), Ministerio de Economía y Competitividad/Instituto de Salud Carlos III (PI13/01500 to RGa) and Generalitat de Catalunya (2014 SGR659 to RGo). Predoctoral fellowships were provided by the Spanish Ministerio de Ciencia e Innovación (BES-2007- 17284, GP) and IDIBAPS (ME). The research leading to these results has received funding from the European Community’s Seventh Framework Programme (FP7/2009-2013) under the grant agreement n°229673 (SC). CIBERDEM (Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas) is an initiative of the Instituto de Salud Carlos III.
Proyecto:


Targeting CAG repeat RNAs reduces Huntington's disease phenotype independently of huntingtin levels.

 • Rué, Laura
 • Bañez Coronel, Mónica
 • Creus-Muncunill, Jordi
 • Giralt, Albert
 • Alcalá-Vida, Rafael
 • Mentxaka, Gartze
 • Kagerbauer, Birgit
 • Zomeño-Abellán, M. Teresa
 • Aranda, Zeus
 • Venturi, Veronica
 • Pérez-Navarro, Esther
 • Estivill, Xavier, 1955-
 • Martí, Eulàlia
Huntington's disease (HD) is a polyglutamine disorder caused by a CAG expansion in the Huntingtin (HTT) gene exon 1. This expansion encodes a mutant protein whose abnormal function is traditionally associated with HD pathogenesis; however, recent evidence has also linked HD pathogenesis to RNA stable hairpins formed by the mutant HTT expansion. Here, we have shown that a locked nucleic acid-modified antisense oligonucleotide complementary to the CAG repeat (LNA-CTG) preferentially binds to mutant HTT without affecting HTT mRNA or protein levels. LNA-CTGs produced rapid and sustained improvement of motor deficits in an R6/2 mouse HD model that was paralleled by persistent binding of LNA-CTG to the expanded HTT exon 1 transgene. Motor improvement was accompanied by a pronounced recovery in the levels of several striatal neuronal markers severely impaired in R6/2 mice. Furthermore, in R6/2 mice, LNA-CTG blocked several pathogenic mechanisms caused by expanded CAG RNA, including small RNA toxicity and decreased Rn45s expression levels. These results suggest that LNA-CTGs promote neuroprotection by blocking the detrimental activity of CAG repeats within HTT mRNA. The present data emphasize the relevance of expanded CAG RNA to HD pathogenesis, indicate that inhibition of HTT expression is not required to reverse motor deficits, and further suggest a therapeutic potential for LNA-CTG in polyglutamine disorders., This work was supported by the Spanish government through the Plan Nacional de I+D+I and cofunded by grants from the Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) – Subdirección General de Evaluación and the Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (project PI11/02036, to EM, and PI13/01250, to EPN); the Spanish Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) (SAF2008-00357 and SAF2013-49108-R, to XE, and SAF2014-60551-R: iRPaD, to EM); and the Generalitat de Catalunya, Departament Economia i Coneixement, Secretaria Universitats i Recerca (AGAUR 2014 SGR-1138, to XE).
Proyecto:


Buscador avanzado