Buscador

Encontrado(s) 2013549 resultado(s)
Encontrada(s) 201355 página(s)

La ineficacia de la vocación hereditaria por falta de conocimiento del ius delationis

  • García Cueto, Elisabeth
Partint del dret constitucional a la propietat i herència recollit en l'art. 33 de la Constitució Espanyola, la successió en el nostre ordenament jurídic es configura com una de les formes d'adquirir la propietat (art. 609 del C. c.). Per poder adquirir-la, cal que existeixi una crida real, per la qual cosa l'estudi de les fases de la vocació i la delació hereditàries és fonamental. L'anàlisi d'ambdues, que tenen origen romà, s'ha realitzat des d'un plànol teòric, contraposant crida general a oferiment concret. No obstant això, no cal afirmar la seva distinció clara en la seva aplicació pràctica, ja que en la majoria dels casos les figures es confonen. A més, vocació i delació no han estat tractades en les normes ni tan sols com a figures diferents; tampoc han estat regulades fixant les seves característiques, requisits i efectes. Aquesta situació suposa una llacuna legal que incideix directament en el problema analitzat en aquest treball, això és, la ineficàcia de la vocació per desconeixement del ius delationis. L'estudi parteix de la identitat de les figures en la seva aplicació pràctica. L'oferiment o vocació és indispensable per a l'adquisició del patrimoni hereditari, no obstant això no existeix una vocació real, ja que en el nostre sistema successori, excepte excepcions concretes, no es produeix cap crida per part de cap de les persones, ni de les institucions que intervenen en el complex procés successori. La falta d'aquesta crida sol ser la causa principal de la falta de coneixement del ius delationis, ja estiguem en seu de successió testada o intestada, impedint donar compliment a la voluntat del causant manifestada en testament o, si escau, a l'ordre de crides previst per la llei. Malgrat l'existència de normes excepcionals i la funció de les institucions que intervenen en el procediment, avui alterades per la nova Llei de Jurisdicció Voluntària, no es garanteix completament l'efectivitat del procés successori, amb la consegüent inseguretat jurídica. Tot això, sense perjudici del marc comunitari, que mitjançant la promulgació del Reglament de Successions Europeu, ha suposat un canvi d'enfocament en el dret successori espanyol. En aquesta línia es proposen mitjans per resoldre aquesta problemàtica sense alterar el sistema successori espanyol., Partiendo del derecho constitucional a la propiedad y herencia recogido en el art. 33 de la Constitución Española, la sucesión en nuestro ordenamiento jurídico se configura como una de las formas de adquirir la propiedad (art. 609 del C.c.). Para poder adquirirla, es preciso que exista un llamamiento real, por lo que el estudio de las fases de la vocación y la delación hereditarias es fundamental. El análisis de ambas, que tienen origen romano, se ha realizado desde un plano teórico, contraponiendo llamamiento general a ofrecimiento concreto. Sin embargo, no cabe afirmar su distinción clara en su aplicación práctica, ya que en la mayoría de los casos las figuras se confunden. Además, vocación y delación no han sido tratadas en las normas ni tan siquiera como figuras distintas; tampoco han sido reguladas fijando sus características, requisitos y efectos. Esta situación supone una laguna legal que incide directamente en el problema analizado en este trabajo, esto es, la ineficacia de la vocación por desconocimiento del ius delationis. El estudio parte de la identidad de las figuras en su aplicación práctica. El ofrecimiento o vocación es indispensable para la adquisición del patrimonio hereditario, sin embargo no existe una vocación real, ya que en nuestro sistema sucesorio, salvo excepciones concretas, no se produce ningún llamamiento por parte de ninguna de las personas, ni de las instituciones que intervienen en el complejo proceso sucesorio. La falta de dicho llamamiento suele ser la causa principal de la falta de conocimiento del ius delationis, ya estemos en sede de sucesión testada o intestada, impidiendo dar cumplimiento a la voluntad del causante manifestada en testamento o, en su caso, al orden de llamamientos previsto por la ley. Pese a la existencia de normas excepcionales y la función de las instituciones que intervienen en el procedimiento, hoy alteradas por la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, no se garantiza completamente la efectividad del proceso sucesorio, con la consiguiente inseguridad jurídica. Todo ello, sin perjuicio del marco comunitario, que mediante la promulgación del Reglamento de Sucesiones Europeo, ha supuesto un cambio de enfoque en el derecho sucesorio español. En esta línea se proponen medios para resolver esta problemática sin alterar el sistema sucesorio español., Starting from the constitutional right of property and inheritance set forth in art. 33 of the Spanish Constitution, succession in our legal system is configured as one of the ways of acquiring property (Article 609 of the C.c.). In order to acquire it, there must be a real appeal, so that the study of the stages of hereditary vocation and delation is very important. The analysis of both, which have Roman origins, has been carried out from a theoretical point of view, opposing a general appeal to a concrete offer. However, its distinction in its practical application can’t be affirmed so easily, since in most cases the figures are confused. Moreover, vocation and delation have not been treated in the laws nor even as distinct figures; nor have they been regulated by fixing their characteristics, requirements and effects. This situation implies a legal gap that directly affects the problem analyzed in this work, that is, the ineffectiveness of the vocation for ignorance of ius delationis. The study starts from the identity of the figures in their practical application. The offer or vocation is indispensable for the acquisition of hereditary heritage, but there is no real vocation in our succession system, as there is no appeal from any of the people, nor from the institutions that Intervene in the complex process of succession. The lack of such an appeal is often the main cause of the lack of knowledge of the ius delationis, whether we are in a last will or not, preventing compliance with the will of the deceased expressed in a testament or, if applicable, the order of appeals provided by law. Despite the existence of some exceptional regulation and institutions involved in the process, changed by the new Law of Voluntary Jurisdiction, they to not not guarantee the effectiveness of the succession process, provoking legal insecurity and non-fulfillment of the foundation of any succession, that is, the transit of hereditary heritage. And all the above without taking into account the EU framework, which, has led to a change of perspective in the analysis of Spanish succession Law, with the promulgation of the European Succession Reglament.

Proyecto:

La interacción entre la Alianza Terapéutica y el Ajuste Diádico en Terapia de Pareja para la Depresión: Aproximación al proceso terapéutico desde el Diálogo Abierto

  • Artigas Miralles, Lourdes
L’aliança terapèutica és considerada un factor comú en psicoteràpia, sent valorada com una condició necessària per l’òptim desenvolupament de la teràpia, un bon predictor de la evolució de la teràpia i un element facilitador en el resultat terapèutic. La investigació orientada a estudiar els aspectes del procés de la teràpia que prediuen un bon resultat ha estat consistent sobre la rellevància de l’aliança terapèutica en el context de la teràpia de parella i família. Mitjançant aquestes investigacions, s’ha evidenciat que l’aliança terapèutica en teràpia de parella i família divergeix qualitativament de l’aliança en psicoteràpia individual. Degut a què està ben establerta la connexió entre l’aliança terapèutica i el resultat de la teràpia de parella, la investigació recent s’ha interessat en els factors que poden influir en la formació i la trajectòria de l’aliança terapèutica en aquesta modalitat de tractament. Des del model sistèmic, s’ha demostrat un patró consistent d’interacció entre els conflictes de parella i la gravetat i el curs de la depressió. Per tant, els tractaments en teràpia de parella confirmen que les intervencions amb els dos membres de la parella son eficaces per a la depressió. Per aquesta raó, l’àrea d’interès en la present tesi doctoral es centra en la interacció entre l’ajustament diàdic, la formació i el manteniment de l’aliança terapèutica, en concret de l’aliança intrasistema, i el resultat final de la teràpia de parella per a la depressió. Aquesta investigació té un doble objectiu. Primer, explorar la interacció entre l’ajustament diàdic, la construcció de l’aliança terapèutica i el resultat del tractament en teràpia de parella per a la depressió. Segon, contribuir a l’estudi de l’anàlisi del diàleg en teràpia de parella, amb el propòsit de (a) determinar qualitats dialògiques de les parelles i estratègies terapèutiques a través del diàleg que estan presents en els casos en funció del seu nivell d’ajustament diàdic i resultat final del tractament, i (b) aprofundir en l’establiment de l’aliança terapèutica. Els participants de l’estudi són 10 casos enregistrats de teràpia de parella; 5 casos amb baix ajustament diàdic previ al tractament i que no van millorar la simptomatologia depressiva al final de la teràpia i 5 casos amb alt ajustament diàdic previ al tractament i que van millorar la simptomatologia depressiva al final de la teràpia. Es va utilitzar l’Inventario de Depresión de Beck II (BDI-II) per a valorar la simptomatologia depressiva i el canvi simptomàtic dels pacients, mitjançant les puntuacions pre i post-tractament, i es va administrar l’Escala de Ajuste Diádico Breve (EAD-13) per a avaluar la satisfacció conjugal. Per a avaluar la construcció de l’aliança terapèutica es va emprar el Sistema para la Observación de la Alianza Terapéutica en Intervención Familiar (SOATIF-o). Segons el model SOATIF, l’aliança terapèutica està composada per quatre dimensions: Enganche en el proceso terapéutico, Conexión emocional con el terapeuta, Seguridad dentro del sistema terapéutico y Sentido de compartir el propósito de la terapia. Aquesta última dimensió fa referència al concepte d’aliança intrasistema, és a dir, el treball en col·laboració de la parella en teràpia per tal de millorar la seva relació i assolir objectius comuns. Es va aplicar el mètode de Investigaciones Dialógicas de Cambio (IDC) o Dialogical Investigations of Happenings of Change (DIHC) per a dur a terme l’anàlisi de les qualitats del diàleg en les conversacions de dos casos de teràpia de parella amb diferent resultat terapèutic i nivell d’ajustament diàdic. A nivell descriptiu, els resultats mostren que les parelles amb alt ajustament diàdic i favorable resultat terapèutic van obtenir puntuacions més positives en l’aliança intrasistema en comparació amb les parelles que presentaven un baix ajustament diàdic i un desfavorable resultat terapèutic, en termes de la simptomatologia depressiva dels pacients. A nivell correlacional, els resultats indiquen que el nivell de deteriorament en l’ajustament diàdic de les parelles a l’inici de la teràpia va estar associat amb la seva dificultat a l’hora de construir l’aliança intrasistema, relacionant-se negativament amb el resultat terapèutic. En els resultats dialògics a nivell macro-analític, vàrem detectar algunes qualitats del diàleg de les parelles reveladores del seu nivell d’ajustament diàdic i de la seva capacitat per a desenvolupar una aliança intrasistema positiva. Destaquem la importància de què els dos membres de la parella participin en la conversació terapèutica i prenguin la iniciativa en la introducció de nous temes per a ser tractats en la sessió, desenvolupin un diàleg dialògic co-construït entre ambdós que promogui l’aparició de nous significats a la seva problemàtica, centrin la conversació en el moment present i siguin capaços d’adoptar un llenguatge simbòlic. En els resultats dialògics a un nivell micro-analític, per un costat, considerem necessari que els membres de la parella tinguin flexibilitat per a evocar noves veus que no facin només referència a la depressió i/o a la seva conflictiva conjugal. El sorgiment de veus que denotin el compromís comú i una perspectiva compartida sobre la seva situació promouen l’aliança intrasistema, i per tant, contribueixen a la probabilitat de què la teràpia tingui un bon pronòstic. També resulta essencial que els membres de la parella presentin posicions que els permeti situar-se units, implicats i agents actius de canvi per tal d’aconseguir la millora, el que es tradueix en una disposició cap a la teràpia bàsica per l’assoliment de bons resultats. A més, valorem que el discurs de la parella amb destinataris amb múltiples veus, quan es produeix per a incloure indirectament al cònjuge en la conversació i per a interessar-se per la seva perspectiva, és un signe positiu de la seva capacitat per a co-construir nous significats sobre la seva problemàtica i plantejar conjuntament estratègies de millora. Per altre costat, es van detectar algunes estratègies terapèutiques desenvolupades a través del diàleg que van ser eficaces al fomentar un major compromís, així com un major sentit d’unitat i de compartir el propòsit de la parella en la teràpia. Aquestes estratègies van promoure l’establiment de l’aliança intrasistema, podent afavorir d’aquesta forma al canvi terapèutic. Sent conscients de la dificultat en el maneig terapèutic que suposa la conflictiva conjugal en el treball amb parelles, es deu promoure al màxim el sentit d’unitat entre els seus membres en relació a la teràpia. Mitjançant aquesta investigació, ha estat possible identificar estratègies terapèutiques amb les que resulta útil intervenir, d’una forma persistent i mantinguda en el transcurs de la sessió, per a desenvolupar una actitud de col·laboració en la teràpia amb parelles que presenten nivells baixos d’ajustament diàdic previ a la teràpia. En conclusió, la investigació ha permès detectar estratègies que els terapeutes poden dur a terme a través del diàleg per tal d’obtenir un òptim resultat terapèutic en el treball amb parelles. Aquestes estratègies són especialment útils en casos de dificultat de maneig terapèutic degut a un baix nivell d’ajustament diàdic previ a la teràpia. L’estudi té una clara aplicabilitat clínica ja que permet ampliar coneixement, prevenir i optimitzar el treball realitzat pels terapeutes en teràpia de parella quan un dels cònjuges pateix depressió., La alianza terapéutica es considerada un factor común en psicoterapia, siendo valorada como una condición necesaria para el óptimo desarrollo de la terapia, un buen predictor de la evolución de la terapia y un elemento facilitador en el resultado terapéutico. La investigación orientada a estudiar los aspectos del proceso de terapia que predicen un buen resultado ha sido consistente sobre la relevancia de la alianza terapéutica en el contexto de la terapia de pareja y familia. A través de estas investigaciones, se ha evidenciado que la alianza terapéutica en terapia de pareja y familia difiere cualitativamente de la alianza en psicoterapia individual. Debido a que está bien establecida la conexión entre la alianza terapéutica y el resultado de la terapia de pareja, la investigación reciente se ha interesado en los factores que pueden influir en la formación y la trayectoria de la alianza terapéutica en esta modalidad de tratamiento. Desde el modelo sistémico, se ha demostrado un patrón fuerte de interacción entre los conflictos de pareja y la gravedad y el curso de la depresión. Por tanto, los tratamientos en terapia de pareja confirman que las intervenciones con ambos cónyuges son eficaces para la depresión. Por esta razón, el área de interés en la presente tesis doctoral se centra en la interacción entre el ajuste diádico, la formación y el mantenimiento de la alianza terapéutica, en concreto de la alianza intrasistema, y el resultado final de la terapia de pareja para la depresión. Esta investigación tiene un doble objetivo. Primero, explorar la interacción entre el ajuste diádico, la construcción de la alianza terapéutica y el resultado del tratamiento en terapia de pareja para la depresión. Segundo, contribuir en el estudio del análisis del diálogo en terapia de pareja, con el propósito de (a) determinar cualidades dialógicas de las parejas y estrategias terapéuticas a través del diálogo que están presentes en los casos en función de su nivel de ajuste diádico y resultado final del tratamiento, y (b) profundizar en el establecimiento de la alianza terapéutica. Los participantes del estudio son 10 casos grabados de terapia de pareja; 5 casos con bajo ajuste diádico previo al tratamiento y que no mejoraron la sintomatología depresiva al final de la terapia y 5 casos con alto ajuste diádico previo al tratamiento y que mejoraron la sintomatología depresiva al final de la terapia. Se utilizó el Inventario de Depresión de Beck II (BDI-II) para valorar la sintomatología depresiva y el cambio sintomático de los pacientes, mediante las puntuaciones pre y post-tratamiento, y se administró la Escala de Ajuste Diádico Breve (EAD-13) para evaluar la satisfacción conyugal. Para evaluar la construcción de la alianza terapéutica se utilizó el Sistema para la Observación de la Alianza Terapéutica en Intervención Familiar (SOATIF-o). Según el modelo SOATIF, la alianza terapéutica está compuesta por cuatro dimensiones: Enganche en el proceso terapéutico, Conexión emocional con el terapeuta, Seguridad dentro del sistema terapéutico y Sentido de compartir el propósito de la terapia. Esta última dimensión hace referencia al concepto de alianza intrasistema, es decir, el trabajo en colaboración de la pareja en terapia para mejorar su relación y conseguir objetivos comunes. Se aplicó el método de Investigaciones Dialógicas de Cambio (IDC) o Dialogical Investigations of Happenings of Change (DIHC) para llevar a cabo un análisis de las cualidades del diálogo en las conversaciones de dos casos de terapia de pareja con distinto resultado terapéutico y nivel de ajuste diádico. A nivel descriptivo, los resultados muestran que las parejas con alto ajuste diádico y favorable resultado terapéutico obtuvieron puntuaciones más positivas en la alianza intrasistema en comparación con las parejas que presentaban un bajo ajuste diádico y un desfavorable resultado terapéutico, en términos de la sintomatología depresiva de los pacientes. A nivel correlacional, los resultados indican que el nivel de deterioro en el ajuste diádico de las parejas al inicio de la terapia estuvo asociado con su dificultad de construir la alianza intrasistema, relacionándose negativamente con el resultado terapéutico. En los resultados dialógicos a nivel macro-analítico, detectamos algunas cualidades del diálogo de las parejas reveladoras de su nivel de ajuste diádico y de su capacidad para desarrollar una positiva alianza intrasistema. Destacamos la importancia de que los dos miembros de la pareja participen en la conversación terapéutica y tomen la iniciativa en la introducción de nuevos temas para ser tratados en la sesión, desarrollen un diálogo dialógico co-construido entre ambos que promueva la aparición de nuevos significados a su problemática, centren la conversación en el momento presente y sean capaces de adoptar un lenguaje simbólico. En los resultados dialógicos a un nivel micro-analítico, por un lado, consideramos necesario que los miembros de la pareja tengan flexibilidad para evocar nuevas voces que no hagan sólo referencia a la depresión y/o a su conflictiva conyugal. El surgimiento de voces que denoten el compromiso común y una perspectiva compartida sobre su situación promueven la alianza intrasistema, y por tanto, contribuyen a la probabilidad de que la terapia tenga un buen pronóstico. También resulta esencial que los miembros de la pareja presenten posiciones que les permita situarse como unidos, implicados y agentes activos de cambio para lograr la mejoría, lo que se traduce en una disposición hacia la terapia básica para el logro de buenos resultados. Además, valoramos que el discurso de la pareja con destinatarios con múltiples voces, cuando es llevado a cabo para incluir indirectamente al cónyuge en la conversación e interesarse por su perspectiva, es un signo positivo de su capacidad para co-construir nuevos significados sobre su problemática y plantear conjuntamente estrategias de mejora. Por otro lado, se detectaron algunas estrategias terapéuticas desarrolladas a través del diálogo que fueron eficaces al fomentar un mayor compromiso, así como un mayor sentido de unidad y de compartir el propósito de la pareja en la terapia. Dichas estrategias promovieron el establecimiento de la alianza intrasistema, pudiendo favorecer de este modo al cambio terapéutico. Siendo conscientes de la dificultad en el manejo terapéutico que supone la conflictiva conyugal en el trabajo con parejas, se debe promover al máximo el sentido de unidad entre sus miembros en relación a la terapia. A través de esta investigación, ha sido posible identificar estrategias terapéuticas con las que resulta útil intervenir, de un modo persistente y mantenido en el transcurso de la sesión, para desarrollar una actitud colaborativa en la terapia con parejas que presentan bajos niveles de ajuste diádico previo a la terapia. En conclusión, la investigación ha permitido detectar estrategias que los terapeutas pueden llevar a cabo a través del diálogo para obtener un óptimo resultado terapéutico en el trabajo con parejas. Estas estrategias son especialmente útiles en casos de dificultad de manejo terapéutico debido a un bajo nivel de ajuste diádico previo a la terapia. El estudio tiene una clara aplicabilidad clínica ya que permite ampliar conocimiento, prevenir y optimizar el trabajo realizado por los terapeutas en terapia de pareja cuando uno de los cónyuges sufre depresión., The therapeutic alliance is a common factor in psychotherapy, and is a necessary condition for the optimal therapeutic process, a reliable predictor of the evolution of the therapy and its positive outcome. The importance of considering the therapeutic alliance in couple and family therapy is consistent with current process research on therapies with positive outcomes. From these studies, it has become clear that therapeutic alliance in couple and family therapy is qualitatively different than alliance in individual psychotherapy. Since the connection between outcome and therapeutic alliance has been already established, current research focuses on the factors that influence the construction and development of therapeutic alliance in these treatment modalities. Systemic therapy research has brought out a clear interaction between the severity and evolution of depression and couple conflicts. Therefore, intervention with both members has proven efficient for treating depression. Thus, this doctoral thesis focuses on the relation of the dyadic adjustment, the construction and maintenance of the therapeutic alliance, specifically the within-system alliance, and the outcome of couple therapy for depression. This research has a double goal. First, explore the interaction between dyadic adjustment, construction of the therapeutic alliance and outcome of couple therapy for depression. Second, contribute to analysis of dialogue in couple therapy, with the intention of (a) determine the presence of couple’s dialogical qualities and therapeutic strategies through dialogue in cases with different level of dyadic adjustment and outcome, and (b) further study the establishment of the therapeutic alliance. Participants consist of 10 recorded cases of couple therapy; 5 cases with a low dyadic adjustment prior to the treatment and with no sign of improvement of the depressive symptoms by the end of the therapy, and 5 cases with a high dyadic adjustment prior to the treatment and significant improvement of the depressive symptoms after the therapy. The Beck Depression Inventory, Second Edition (BDI-II; Spanish adaptation) was used to assess the existence and severity of depression symptoms and symptomatic change, through pre-post therapy assessment, and the brief version of the Dyadic Adjustment Scale (DAS; Spanish adaptation) was used to assess overall relationship satisfaction. In order to assess the therapeutic alliance, the System for Observing Family Therapy Alliances (SOFTA-o, Spanish version) was used. The SOFTA model defines four therapeutic alliance dimensions: Engagement to the therapeutic process, Emotional connection with the therapist, Safety within the therapeutic system, and Shared sense of purpose within the family. The later refers to the within-system alliance, which includes the collaborative work among the couple in order to improve their relationship and achieve common goals in therapy. The method Dialogical Investigations of Happenings of Change (DIHC) was applied to focus on the dialogical qualities of conversations in two couple’s therapy cases with different outcome and level of dyadic adjustment. Descriptively, results show that couples with high dyadic adjustment and favorable outcome achieved more positive within-system alliance scores than the couples with low dyadic adjustment and unfavorable symptomatic outcome. Considering the correlational level, results indicate that the deteriorated dyadic adjustment prior to therapy was associated with the difficulty of the construction of the within-system alliance, thus relating to a negative outcome. In the macro-analytic level of the dialogical results, some dialogical qualities of the couples revealed their dyadic adjustment level and their capacity to develop a positive within-system alliance. It is important that both members participate in the therapeutic conversation and take initiative introducing new themes to be included in the sessions. Both should develop a co-constructed dialogical dialogue among them to promote new shared understandings of their problematics, focus the conversation in the present moment and should be able to adopt a symbolic language. In the micro-analytic level of the dialogical results, on the one hand, it is essential that both members of the couple have the flexibility to emerge new voices in their utterances which are not uniquely connected with depression and/or conjugal conflicts. The emergence of new-shared understandings regarding their situation and the polyphony of voices indicating a common commitment in therapy can positively contribute to the within-system alliance, thus increasing the probability of a positive prognosis of the treatment. It is also essential that both members present positions that will allow them to stand as united, implicated and active agents of improvement. These positions translate to a basic disposition towards therapy to achieve positive results. We also considered that one member’s discourse with multivoiced addressees, when it is carried out to indirectly include the partner in the conversation and show interest for their perspective, it is a sign of their capacity to co-construct new-shared meanings about the couple’s problematics and to conjointly propose improvement strategies. On the other hand, some dialogical therapeutic strategies were effective when promoting a greater sense of unity and shared sense of purpose within the couple. Said strategies eased the establishment of the within-system alliance assisting the therapeutic change. Considering how difficult it is to manage conjugal conflicts in couple therapy, the sense of unity within the couple must be greatly promoted. Through this research, it has been possible to identify useful therapeutic strategies for intervention, persistently and sustained throughout the session, to promote a collaborative attitude among the couple when a low level of dyadic adjustment is present prior to therapy. In conclusion, this research has allowed to detect dialogical strategies that the therapists can follow to achieve an optimal therapeutic result when working with couples. These strategies have proven to be especially useful with the most difficult cases that present low dyadic adjustment before treatment. This study has great clinical applicability and value since it allows further understanding, prevention and optimization of the work that couple therapists do when one of the members suffers from depression.

Proyecto:

Validación de la versión española del Inventory of Personality Organization (IPO): contribución al psicodiagnóstico de la organización límite

  • Cosentino, Salvatore
L'objectiu principal del present treball ha estat realitzar un estudi de les propietats psicomètriques de la versió espanyola del Inventory of Personality Organization (IPO, Kernberg & Clark, 1995; Lenzenweger, Clarkin, Foelsch & Kernberg, 2001), un test d'avaluació de personalitat construït sobre el model de la personalitat de Kernberg. La versió espanyola s'ha obtingut a través d'un procés de traducció i retrotraducció de la versió original del test i s'ha administrat a una mostra no clínica (N = 304) de subjectes nadius espanyols, recollits principalment dins de la població estudiantil de la Facultat de Psicologia Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, així com una mostra clínica (N = 31) de pacients del Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA) de Sant Andreu de la Fundació Vidal i Barraquer. S'ha avaluat la fiabilitat i validesa de les escales i s'ha analitzat l'estructura factorial latent de la versió espanyola de la prova. Els resultats d'aquesta investigació apunten vigorosament a la fiabilitat i validesa del test, destacant també una estructura latent amb dos factors. Els resultats obtinguts també indiquen una alta capacitat del test per distingir una mostra clínica d'una altra no clínica., El objetivo principal del presente trabajo ha sido realizar un estudio de las propiedades psicométricas de la versión española del Inventory of Personality Organization (IPO, Kernberg & Clark, 1995; Lenzenweger, Clarkin, Foelsch & Kernberg, 2001), un test de evaluación de personalidad construido sobre el modelo de la personalidad de Kernberg. La versión española se ha obtenido a través de un proceso de traducción y retrotraducción de la versión original del test y se ha administrado a una muestra no clínica (N = 304) de sujetos nativos españoles, recogidos principalmente dentro de la población estudiantil de la Facultad de Psicología Blanquerna de la Universidad Ramon Llull, así como una muestra clínica (N = 31) de pacientes del Centro de Salud Mental de Adultos (CSMA) de Sant Andreu de la Fundació Vidal i Barraquer. Se ha evaluado la fiabilidad y validez de las escalas y se ha analizado la estructura factorial latente de la versión española de la prueba. Los resultados de esta investigación apuntan vigorosamente a la fiabilidad y validez del test, destacando también una estructura latente con dos factores. Los resultados obtenidos también indican una alta capacidad del test para distinguir una muestra clínica de otra no clínica., The main objective of the work presented here, was to conduct a study of the psychometric properties of the Spanish version of the Inventory of Personality Organization (IPO, Kernberg & Clarkin 1995; Lenzenweger, Clarkin, Foelsch, & Kernberg, 2001), a personality evaluation test built on the theoretical model of Kernberg’s personality. The Spanish version was obtained through a process of translation and back-translation of the original version of the test and was administered to a non-clinical sample (N = 304) of native Spanish subjects, collected primarily within the student population at the Faculty of Psychology at Ramon Llull University, and as well to a clinical sample (N = 31) of patients of Mental Health Center of Adults (CSMA) Sant Andreu of Fundació Vidal i Barraquer. We assessed the reliability and validity of the scales, and analyzed also the latent factorial structure of the Spanish version of the test. The results of this investigation point vigorously to the reliability and validity of this test, main point being the two-factors latent structure. The results also indicate a high ability of the test to distinguish a clinical sample from a non-clinical sample.

Proyecto:

El lideratge de la innovació educativa per implementar l'AICLE als centres educatius: Estudi de casos

  • Soler Ortínez, David
Aquesta tesi explora el lideratge en la implementació de l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua estrangera (AICLE; en anglès Content and Language Integrated Learning, CLIL) en tres centres educatius d’ensenyament primari i secundari a partir de les percepcions i actuacions dels seus directors/es, caps de departament d’anglès i docents AICLE. L’enfocament teòric de la investigació és de caràcter eminentment qualitatiu i el mètode seguit per recollir les dades és l’estudi de casos. La recerca se centra en tres àrees principals. En primer lloc, la investigació estudia les percepcions i actuacions dels participants respecte el lideratge i la innovació educativa. En segon lloc, s’explora el procés d’implementació de la innovació educativa AICLE (des de la seva iniciació a la seva consolidació al centre). Finalment, es fan visibles i es comparen els punts forts i els obstacles detectats que faciliten o impedeixen la implementació efectiva de l’AICLE en els casos estudiats. Els resultats obtinguts d’enquestes, entrevistes, revisió documental i observacions d’aula revelen que el lideratge emprat per implementar la innovació educativa presenta característiques del lideratge distribuït i compartit. Així mateix, els participants es mostren satisfets amb l’enfocament i perceben millores en la competència en llengua anglesa. Es perceben que els aspectes lingüístics en llengua anglesa que més s’han desenvolupat són l’adquisició de nou vocabulari i les habilitats receptores (comprensió oral i escrita). Tot i això, no hi ha consens a l’hora d’avaluar l’impacte de l’AICLE en el contingut i són més els participants que perceben que l’alumnat adquireix un menor nombre de continguts del que ho faria si s’utilitzés el català. Els resultats també mostren com els programes AICLE es beneficien de la cooperació professional, del suport de la comunitat educativa, d’estratègies didàctiques determinades i de l’exposició continuada de l’alumnat a la llengua addicional. En canvi, la gestió de la diversitat, la gestió i rigidesa de les plantilles docents, la producció oral de l’alumnat en llengua anglesa i la gestió del temps són dels principals reptes detectats en els tres casos. La recerca mostra com els diferents grups de participants (directors/es, caps de departament d’anglès i docents AICLE) no sempre tenen una visió compartida del procés de lideratge AICLE i cada grup ha tendit a fer referència als aspectes més propers a les seves funcions dins del centre. Així, l’estudi permet subratllar la necessitat d’una major comunicació i més treball intergrupal en els casos estudiats. Les conclusions de la investigació revelen implicacions per agents educatius interessats a iniciar programes AICLE o consolidar-ne el seu funcionament en centres que presentin característiques similars als casos estudiats., Esta tesis explora el liderazgo en la implementación del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE; en inglés Content and Language Integrated Learning, CLIL) en tres centros educativos de enseñanza primaria y secundaria a partir de las percepciones y actuaciones de sus directores/as, encargados del departamento de inglés y docentes AICLE. El enfoque teórico de la investigación es de carácter eminentemente cualitativo y el método seguido para colectar las dadas es el del estudio de casos. La investigación se centra en tres ámbitos principales. En primer lugar, el estudio examina las percepciones y actuaciones de los participantes respecto el liderazgo y la innovación educativa. En segundo lugar, se explora el proceso de implementación de la innovación educativa AICLE (desde su iniciación hasta su consolidación en el centro). Finalmente, se hacen visibles y se comparten los puntos fuertes y obstáculos que facilitan o impiden la implementación efectiva de AICLE en los casos estudiados. Los resultados obtenidos de encuestas, entrevistas, revisiones documentales y observaciones de aula revelan que el liderazgo desarrollado para implementar la innovación educativa presenta características del liderazgo distribuido y compartido. Asimismo, los participantes se muestran satisfechos con el enfoque AICLE y perciben mejoras en la competencia en lengua inglesa. Se perciben que los aspectos lingüísticos en lengua inglesa que más se han desarrollado son la adquisición de nuevo vocabulario y las habilidades receptoras (comprensión oral y escrita). Por orto lado, no hay consenso a la hora de evaluar el impacto del AICLE en la cantidad de contenido adquirido, pero la mayoría de participantes percibe que los alumnos AICLE adquieren un menor número de contenidos de los que habría adquirido en catalán. Los resultados muestran como los programas AICLE se benefician de la colaboración profesional, del soporte de la comunidad educativa, de determinadas estrategias didácticas y de la exposición continuada del alumnado a la lengua adicional. Sin embargo, la gestión de la diversidad, la gestión y rigidez de las plantillas docentes, la producción oral del alumnado en lengua inglesa y la gestión del tiempo son retos detectados en los tres casos. Los resultados muestran como los diferentes grupos de participantes (directores/as, encargados del departamento de inglés y docentes AICLE) no comparten siempre la misma visión del proceso de liderazgo AICLE y cada grupo ha tendido a resaltar los aspectos más cercanos a sus funciones dentro del centro. Así, el estudio destaca la necesidad de una mayor comunicación y más trabajo intergrupal en los casos estudiados. Las conclusiones de la investigación revelan implicaciones para agentes educativos interesados en iniciar programas AICLE o consolidar su funcionamiento en centros que presenten características similares a las de los casos estudiados., This dissertation examines how three primary and secondary schools have implemented successful Content and Language Integrated Learning (CLIL) programmes in the Catalan context by analysing, from a leadership perspective, the perceptions and practices of the schools’ principals, English department heads, and CLIL teachers. The theoretical approach of the research is primarily qualitative and we applied a case study approach. The study focuses on three main areas. First, our research explores the perceptions and practices of the participants regarding leadership and educational innovation. Second, we examine the process of implementation of the CLIL approach (from its initiation to its consolidation in the school). Third, the main strengths and obstacles that the participants detected when implementing CLIL are highlighted and compared among the studied cases. The results elicited from surveys, interviews, documentation reviews, and classroom observation reveal that the type of leadership developed when implementing CLIL programmes share the main characteristics of the distributed and shared leadership. The participants report general satisfaction regarding CLIL and they identify benefits in the English language competence are identified. Results show that the language-competence aspects that benefit more from CLIL are vocabulary and the receptive skills. There is no agreement, however, regarding the impact of CLIL upon content acquisition, but most of the participants perceive that the amount of acquired content might have been higher if the same course had been done in the students’ L1. Results also show that CLIL programmes benefit from professional collaboration, educational community support, specific didactic strategies and continued exposure of students to the target language. On the other hand, classroom diversity management, students’ oral production, the limited number of qualified teachers and time management are some of the main detected obstacles. Furthermore, results indicate that the participants do not always agree on their perceptions regarding the implementation process of the programmes. Perhaps not surprisingly, each group (principals, department heads, and teachers) views the process from their own standpoint. Thus, we suggest that more inter-group teamwork and communication would allow for more efficient CLIL implementation. Implications for other stakeholders interested in initiating a CLIL programme or consolidating it in similar contexts are drawn from the study.

Proyecto:

Nerd journalism: How data and digital technology transformed news graphics

  • Cairo, Alberto, 1974-
Aquesta tesi explora les profundes transformacions que els gràfics periodístics -estadístiques, mapes, diagrames en publicacions de notícies-han experimentat en els últims vint anys. Descriu com l'aparició d'eines i tecnologies de dades digitals ha afectat la composició dels departaments de gràfics, el tipus de gràfics que aquests departaments produeixen i la manera com veuen la seva presència en el periodisme modern., Esta tesis explora las profundas transformaciones que los gráficos periodísticos -estadísticas, mapas, diagramas en publicaciones de noticias- han experimentado en los últimos veinte años. Describe cómo la aparición de herramientas y tecnologías de datos digitales ha afectado a la composición de los departamentos de gráficos, el tipo de gráficos que estos producen y el modo en que ven su presencia en el periodismo moderno., This dissertation explores the deep transformations that news graphics -charts, graphs, maps, diagrams in news publications- have experienced in the past twenty years. It discusses how the rise of digital data and tools have affected the composition of professional departments who create this kind of product, and also the kinds of graphics they produce, as well as the way they interpret their role in modern journalism.

Proyecto:

Desarrollo de herramientas constructivistas para la publicación y personalización de contenidos de cursos en línea

  • García Fernández, Javier, 1973
Since early times in internet, there have been training experiences with different success. Sometimes because they were complicated to use, others for the state of technology, or because the public has not supported it. Currently there are online courses, virtual campus (LMS), wikis, video, MOOC or educational applications that use personal devices (m-learning). Online courses have not evolved. The role of the student is passive about their learning. Most courses are individual and static study tools that do not encourage collaboration between individuals and cannot adapt to the characteristics of the student, nor help them build their knowledge. Time ago, researchers studied the creation of adaptive learning systems but it was not viable. This work wants to innovate in online courses. It has built a set of tools that give students an active role in building their learning and let the trainer create more dynamic and attractive courses. It has worked in a publishing platform that enables trainers with basic knowledge of HTML implement online courses. The system is responsible for adding navigation panels, apply style templates and add the code to create interactive elements, scientific formulas, etc. Thinking in the students, have prepared tools to create a layer of customization of course content (underlined, glossaries, summaries, notes and a calculator) and save changes in the cloud. This toolkit transforms the student traditional tools into web applications. The entire project works with standard Internet technologies that work on any device with a web browser., Desde la aparición de internet, se han sucedido las experiencias para utilizar este entorno en la formación; con éxito desigual. Unas veces porque eran complicadas de utilizar, otras por el estado de la tecnología o porque no recibieron el soporte del público. Actualmente existen cursos en línea, campus virtuales (LMS), wikis, vídeo, MOOC o aplicaciones educativas que aprovechan los dispositivos personales (m-learning). Los cursos en línea están estancados. El papel del alumno es pasivo respecto a su aprendizaje. En su mayoría, son herramientas de estudio individual, estáticas, que no fomentan la colaboración entre individuos, ni la construcción de conocimiento y no se adaptan a las características del alumno. Hace años se estudió la creación de sistemas de aprendizaje adaptables pero no resultó viable. Este trabajo busca innovar en los cursos en línea. Se ha construido un conjunto de herramientas que dan al alumno un papel activo en la construcción de su aprendizaje y al formador le permiten crear cursos más dinámicos y atractivos. Se ha trabajado en una plataforma de publicación que permita a formadores con conocimientos básicos de HTML implementar cursos en línea. El sistema se encarga de añadir los paneles de navegación, aplicar plantillas de estilos y añadir el código para generar elementos interactivos, fórmulas científicas, etc. Pensando en el estudiante, se han creado unas herramientas con las que puede crear una capa de personalización de los contenidos del curso (subrayado, glosarios, resúmenes, notas y calculadora) y guardarlos en la nube. Esta caja de herramientas es el resultado de trasladar los recursos tradicionales de estudio a las TIC. Todo ello empleando tecnologías estándar de internet que funcionan sobre cualquier dispositivo que disponga de un navegador web.

Proyecto:

Análisis Genómico de Fenotipos de la Hemostasia Relacionados con la Enfermedad Tromboembólica Venosa

  • Martín Fernández, Laura
La trombosis es el principal factor responsable de la enfermedad tromboembólica venosa (VTE). Esta enfermedad es la tercera causa de muerte cardiovascular a nivel mundial. Se describe como una enfermedad compleja y multifactorial, donde factores genéticos y ambientales, y la interacción entre éstos, dan lugar a la susceptibilidad para padecer VTE. Por lo tanto, estamos ante una patología compleja y muy frecuente cuyo diagnóstico, prevención y tratamiento son importantes retos de la medicina actual, a los que se dedican grandes esfuerzos asistenciales y económicos. Anteriormente, como parte del Proyecto Genetic Analysis of Idiopathic Thrombophilia 1 (GAIT-1), en el que se incluyen familias extensas reclutadas a partir de un individuo con trombofilia idiopática, se estimó una heredabilidad del 0,61±0,16 para el riesgo de padecer VTE. Sin embargo, los componentes genéticos son los menos conocidos entre las causas de enfermedad cardiovascular. La presente tesis doctoral se enmarca en este contexto. En el Proyecto GAIT-1 se cuantificó también el componente genético de fenotipos intermediarios, así como sus implicaciones en el riesgo de padecer VTE. Es por ello que la presente tesis doctoral tiene como objetivo identificar factores genéticos responsables de la variabilidad de fenotipos intermediarios relacionados con la cascada de la coagulación y la fibrinólisis, utilizando las más modernas técnicas de análisis genético. Como parte del Proyecto Genetic Analysis of Idiopathic Thrombophilia 2 (GAIT-2) se ha evaluado de nuevo el componente genético del riesgo de VTE. De esta manera, se ha estimado una heredabilidad del 0,67±0,17, lo que indica que los genes juegan el papel más importante en la variación del riesgo de padecer esta enfermedad. A continuación, se han estudiado en diferentes grupos de familias fenotipos intermediarios individuales como el factor VIII de la coagulación (FVIII), el factor XI (FXI) y el plasminógeno. Asimismo, a través de los parámetros derivados del test de generación de trombina (TGT) y el estudio de “metafenotipos” se ha aplicado una visión global e integradora para el análisis en conjunto de distintos parámetros implicados en el mecanismo de la VTE. Los métodos actuales aplicados en la investigación genética de las enfermedades complejas son diversos y complementarios. Por este motivo, se ha empleado una estrategia para el estudio de genoma completo sin evidencias previas que engloba tanto los análisis de ligamiento como los análisis de asociación en familias. Además, se ha profundizado en el análisis de genes candidatos mediante la técnica de secuenciación masiva. A partir de esta estrategia, se ha identificado por primera vez al gen CIB4 en relación con los niveles de FVIII. Por otra parte, el gen F2 se ha confirmado como el principal determinante genético de la variabilidad de los niveles de TGT y, a partir del análisis genético de “metafenotipos”, KNG1 se ha postulado como uno de los principales determinantes genéticos implicados en la variabilidad de diversos parámetros de la vía intrínseca de la coagulación. A continuación, a partir de datos de secuenciación masiva de los genes CIB4, KNG1 y F11 se ha identificado un conjunto de variantes genéticas comunes, de baja frecuencia alélica y raras asociadas a la variabilidad de los niveles de FVIII y FXI. Por último, se han identificado potenciales mutaciones patogénicas en KNG1, F11 y PLG que se han caracterizado in silico mediante programas de predicción de funcionalidad. En resumen, el análisis genético de fenotipos intermediarios ha aportado un conjunto de datos que podrían esclarecer parte de la ”heredabilidad” perdida de la VTE. Por lo tanto, estos estudios podrían tener importantes repercusiones clínicas., Venous thromboembolism (VTE) is a common disease world-wide. It involves genetic and environmental risk factors and their interaction. Research efforts have been focusing on the improvement of diagnostic techniques, prevention and therapeutic approaches to VTE. We know that VTE has a heritability of approximately 61%. However, the known genetic variants involved in the risk of VTE explain only a small proportion of the genetic variance. My thesis identifies genetic determinants involved in the variability of intermediate phenotypes related to the coagulation cascade and the fibrinolysis system. First, it was estimated using a new set of families that the risk of VTE has a heritability of approximately 67%. Then, the genetic determinants involved in the variability of individual intermediate phenotypes were analyzed. These include coagulation factor VIII (FVIII), factor XI (FXI) and plasminogen. Also, the results demonstrated that the thrombin generation assay is a useful global intermediate phenotype and the “metaphenotypes” were used for the combined analyses of different coagulation parameters. In this thesis both linkage and family-based association studies were performed using whole genomes. In addition, Next Generation Sequencing (NGS) was used to analyze candidate genes. The strategy identified the CIB4 gene as a candidate related to FVIII levels. In addition, the results confirmed that the major genetic determinant of thrombin generation was the F2 gene. From the genetic analysis of “metaphenotypes” it was found that the KNG1 gene was related to the variability of several parameters of the coagulation cascade and fibrinolysis. Moreover, using NGS of CIB4, KNG1 and F11 genes it has been identified a set of common, low-frequency and rare genetic variants associated to FVIII and FXI levels. Finally, functional effects of putative pathogenic mutations in KNG1, F11 and PLG genes were evaluated using in silico predictions. In summary, the genetic analyses of the intermediate phenotypes can help to identify the missing heritability of the risk of VTE. This, in turn, could ultimately have considerable clinical applications.

Proyecto:

Acontecimientos adversos por medicamentos en pacientes con enfermedad crónica avanzada en situación de pronóstico de vida limitada al ingreso en una unidad de geriatría de agudos

  • Sevilla Sánchez, Daniel
Los acontecimientos adversos por medicamentos (AAM) pueden producir resultados clínicos negativos como ingresos hospitalarios, sin embargo, se desconoce la magnitud de este problema en los pacientes en final de vida. Así, los objetivos de esta tesis doctoral están dirigidos a determinar las características cualitativas y cuantitativas de los AAM en los pacientes en final de vida que ingresan en una unidad de geriatría de agudos (UGA) de un hospital (estudio transversal y prospectivo). Se incluyeron 235 pacientes (edad media 86.69 años, 65.50 % mujeres), el 24.68 % tuvieron presencia de algún tipo de AAM, siendo el 8.51 % graves. Los principales grupos terapéuticos implicados fueron: antitrombóticos, corticoides, diuréticos, antiinflamatorios y analgésicos. La polifarmacia extrema (≥ 10 fármacos) se determinó como factor de riesgo (OR 3.02 IC95% 1.48 – 6.19) para la presencia de AAM. No existieron diferencias de morbi-mortalidad entre los pacientes que tuvieron o no AAM., Adverse drug events (ADE) may produce negative clinical outcomes as hospital admissions, however, the magnitude of this problem in end-of-life patients is unknown. Thus, the objectives of this doctoral thesis are aimed at determining the qualitative and quantitative characteristics of the ADE in the end-of-life patients admitted to an acute care geriatric unit (AGU) of a hospital (prospective and cross-sectional study). 235 patients (mean age 86.69 years, 65.50% women) were included, 24.68% had an ADE, with 8.51% being severe. The main therapeutic groups involved were: antithrombotics, corticoids, diuretics, anti-inflammatories and analgesics. Extreme polypharmacy (≥ 10 drugs) was determined as a risk factor (OR 3.02 IC95% 1.48 - 6.19) for the presence of ADE. There were no differences in morbidity and mortality among patients with or without AAM.

Proyecto:

Liquid crystals in woodpile photonic crystals : fabrication, numerical calculation and measurement

  • Ho, Chih-Hua
Both experimental and numerical studies on Liquid Crystal (LC) infiltrated woodpile Photonic Crystal (PhC) are implemented in this thesis. The most well-known optical phenomenon of PhC is photonic bandgap (PBG). It is observed either in frequency or in spatial domain. The former means for a chromatic plane wave propagating though PhC that a range of frequencies do not transmit but reflect. The later means for a monochromatic focused beam passing though PhC that certain angular components do not transmit but deflect or reflect. The most well-investigated optical phenomenon of LC is birefringence. It is due to the strong dielectric anisotropy LC possesses. When the applied stimulations (e.g. electric/ optical field or external heater) are present, the orientation of LC molecules and different refractive indices (e.g. polarization or temperature dependent) are observed. The presence of LC inside PhC not only reduces index contrast (where angular BG appears) but also brings the tunability to such LC-PhC composite device. Therefore band-stop angular filter and sensitive refractometer for liquid material are potential applications controlled by multiple external stimulations. In this thesis, the related physical properties of PhCs and LCs are introduced beforehand. The fabrication of woodpile PhC is also demonstrated. Direct Laser Writing lithography technique is adopted to build microstructures with high resolution up to hundreds of nanometers. A tunable band-stop filter controlled by polarization and temperature is investigated in linear regime. To bridge our investigation to nonlinear regime, dye-doped LC is used to create graded indices inside LC medium corresponding to intensity. Numerical calculations are conducted to the experimental observations. To sum up, LC-PhC composite device possesses very promising features as demonstrated which could be applied into tunable elements in integrated optical systems and its abundant nonlinear properties remains to be explored carefully., Ambos estudios experimentales y numéricos en cristal líquido (LC) pila de leña infiltrado de cristal fotónico (PhC) se implementan en esta tesis.El fenómeno óptico más conocido de la PhC es la banda prohibida fotónica (PBG). Se observa ya sea en la frecuencia o en el dominio espacial. Los antiguos medios para una onda que se propaga plano cromática aunque PhC que un rango de frecuencias no transmiten sino que reflejan. El medio más tarde para un paso haz enfocado monocromática aunque PhC que ciertos componentes angulares no transmiten, pero desvían o reflejan.El fenómeno óptico más bien investigado de LC es la birrefringencia. Es debido a la anisotropía dieléctrica fuerte LC posee. Cuando los estímulos aplicados (por ejemplo campo óptico / eléctrico o calentador externo) están presentes, se observa la orientación de las moléculas de cristal líquido y los diferentes índices de refracción (por ejemplo, polarización o dependientes de la temperatura). La presencia de LC en el interior PhC no sólo reduce el contraste de índice (donde aparece angular BG), pero también trae consigo la capacidad de ajuste a dicho dispositivo compuesto LC-PhC. Por lo tanto banda eliminada del filtro angular y refractómetro sensible para material líquido son posibles aplicaciones controladas por múltiples estímulos externos. En esta tesis, las propiedades físicas relacionadas de PhC y las LC se introducen de antemano. La fabricación de pila de leña PhC se demuestra. Escritura técnica de litografía láser directa se adopta para construir microestructuras con alta resolución de hasta cientos de nanómetros. Un filtro elimina banda sintonizable controlado por la polarización y la temperatura se investiga en régimen lineal. Para salvar nuestra investigación con el régimen no lineal, LC tinte dopado se utiliza para crear índices graduadas dentro de medio LC correspondiente a la intensidad. cálculos numéricos se llevan a cabo con las observaciones experimentales.Para resumir, dispositivo compuesto LC en la PhC posee características muy prometedoras como se ha demostrado que se pueden aplicar en elementos sintonizables en sistemas ópticos integrados y sus propiedades no lineales abundantes que queda por explorar con cuidado.

Proyecto:

Determinants estructurals i implicacions funcionals de l'interactoma proteic d'hCNT1

  • Viel Oliva, Albert
Els nucleòsids són metabòlits imprescindibles per a la cèl·lula ja que són els precursors d’un gran nombre de biomolècules. Aquests nucleòsids poden ser sintetitzats per la cèl·lula o es poden recuperar del medi extracel·lular mitjançant proteïnes transportadores. Aquestes proteïnes són els transportadors de nucleòsids, que estan englobades en dues famílies gèniques: SLC28 i SLC29. La família SLC28 codifica per als transportadors concentratius o CNTs (Concentrative Nucleoside Transporters) i la família SLC29 codifica per als transportadors equilibratius o ENTs (Equilibrative Nucleoside Transporters). Aquestes proteïnes també són les encarregades d’internalitzar dintre de la cèl·lula els fàrmacs que són derivats de nucleòsids i que són emprats en diferents tipus de càncer, malalties víriques o inflamatòries. A part de transportar nucleòsids i els derivats, aquestes proteïnes tenen funcions addicionals al transport, el que els conferiria propietats de transceptors. Per tant, l’estudi d’aquestes proteïnes és d’importància notòria a nivell biomèdic. D’entre tots els transportadors de nucleòsids, aquesta tesi s’ha centrat en analitzar el paper de la proteïna hCNT1 codificada en el gen SLC28A1. Cada cop existeixen més evidències de que aquesta proteïna està realitzant funcions addicionals a la capacitat de transportar els seus substrats dintre de la cèl·lula. La restitució de l’expressió d’hCNT1 en línies d’adenocarcinoma pancreàtic indueix canvis fenotípics importants per a la biologia tumoral. A més, també s’ha descrit que l’expressió d’aquest transportador es veu reduïda en alguns tipus de processos oncogènics. Aquestes evidències ens van fer plantejar l’estudi d’hCNT1 des d’un punt de vista on es pogués demostrar el rol del transportador i la seva rellevància fisiològica. Es va tenir accés a unes dades clíniques que semblarien correlacionar per primer cop una malaltia de fenotip sever amb una nova mutació descrita per a hCNT1, si bé no podem descartar que la severitat del fenotip sigui causada per una combinació atzarosa amb diferents alteracions en el mateix gen o en altres gens. Aquesta mutació mostra un dèficit en la recaptació de nucleòsids que seria causat per uns nivells d’expressió del mutant inferiors a la proteïna wild type. Els resultats suggereixen que aquesta proteïna mutant podria tenir una vida mitjana inferior. Si finalment es confirma que les alteracions en el gen SLC28A1 són les causants d’aquest fenotip tan sever es reforçaria la idea de la importància fisiològica d’hCNT1. El domini amino terminal és una adquisició evolutiva dels CNTs eucariotes respecte dels procariotes i no és un domini estrictament necessari per al transport de nucleòsids (Hamilton et al., 2001). Per tal d’estudiar si les funcions transceptores d’hCNT1 resideixen en aquest domini, ens vam plantejar fer un estudi molecular del mateix. Per aquesta raó es va decidir dissenyar proteïnes quimèriques bescanviant els dominis amino terminal entre els diferents membres de la família gènica SLC28. En assajos preliminars, no semblaria que el fet de bescanviar el domini amino terminal d’hCNT1 amb el dels altres hCNTs sigui suficient per generar aquestes funcions transceptores. La funció transceptora també podria ser causada per les proteïnes que estiguessin interaccionant amb hCNT1. Amb una tècnica de doble híbrid es va trobar prosaposina com a possible interacció amb hCNT1 i es va realitzar l’estudi bioquímic i funcional de la interacció. Malauradament els anticossos dels que disposàvem no eren específics i no es va poder concloure la validació bioquímica, tot i que en fer estudis funcionals sí que vam observar que al silenciar prosaposina observem una caiguda d’activitat d’hCNT1, intuint així una possible regulació funcional entre totes dues proteïnes. Mitjançant la tècnica MYTH (Membrane Yeast Two-Hybrid), es van trobar tres proteïnes d’interacció amb hCNT1. Es va estudiar la implicació funcional de la interacció amb RNF41. Hem pogut constatar que RNF41 sembla estar modulant l’estat d’ubiqüitinació d’hCNT1 i aquest canvi afecta a l’activitat biològica del transportador., Nucleosides are essential molecules for a living cell as they are precursors of key biomolecules. They can be synthesized inside the cell or taken up from the extracellular milieu by membrane proteins. These proteins are the nucleoside transporters. A part from internalizing nucleosides and their derivatives that are used as drugs for different therapies, these transporters mediate accessory functions acting as transceptors. This brief background reveals the biomedical relevance of the study of these proteins. Among all nucleoside transporters, this project has focused on the protein hCNT1 (human Concentrative Nucleoside Transporter) encoded in the gene SLC28A1. There is increasing evidence that this protein promotes cellular changes when its expression is restored in a translocation independent manner. Furthermore, in oncogenic processes its expression is lost in specific tissues. These evidences prompted us to plan a study of hCNT1 where it could be demonstrated the biological function of this transporter and its physiological relevance. One evidence that strengths the biological importance of the SLC28A1 gene was the discovery of a new mutation apparently related to a severe pathology. The molecular study of this mutated protein showed a decrease in the nucleoside uptake compared with the wild type protein. This decrease in the activity was caused by a reduction in the expression that it seems to be related to differences in protein turnover. In order to demonstrate the mechanisms of the transceptor functions described for hCNT1 we decided to unveil the protein interactome of the transporter. Previous studies in our research group using a bacterial two-hybrid, discovered prosaposin as a putative hCNT1 partner. We discovered a functional connection between both proteins but the biochemical validation was impossible due to the lack of specific antibodies. Using an alternative and more updated technique, the Membrane Yeast Two-Hybrid, we could find three new interacting proteins. One of the proteins was RNF41, and the interaction was confirmed by other methods. Moreover, we could spot some sort of regulation between them, the function of this interaction seems to be regulating the ubiquitination state of hCNT1 and this modification appears to modulate the uptake activity of the transporter.

Proyecto:

Buscador avanzado