Buscador

Encontrado(s) 2241961 resultado(s)
Encontrada(s) 224197 página(s)

Schema validation tool plug-in for Eclipse

  • Hierro Martín de Bernardo, Nélida
Proyecto:


Development of an integrated interface between SAGE and Ultragrid

  • Iglesias Gracia, Francisco Javier
In this document the Master thesis called “Development of an integrated interface between SAGE and Ultragrid” is presented. During this document, new users’ and companies’ necessities, that come from the knowledge sharing to the productivity improvements, in the scope of the advanced tools for videoconferencing are set out. From these new necessities and after the analysis of the state of the art in videoconference and high definition, a new technological challenge to solve these necessities appears. During the master a novel design is set out, a design for a new kind of High Definition (uncompressed HD-SDI) videoconferencing system fully adaptable and scalable. By joining different technologies of distributed visualization and technologies of advanced streaming of high definition audiovisual contents over IP networks, a new prototype has been deployed, able to solve the new technological requirements. The new deployed system is able to visualize several HD-SDI streams simultaneously in a unique application. Also the new transmission/visualization module, allows to divide the HD-SDI stream in different self-content substreams, in order to give to the receptor user the possibility to choose, according his capabilities, the number of sub-streams that will be able to receive and process. This procedure will allow the user to always work with the best quality he is able to. The result of the thesis has been a high definition multi-videoconference low latency system, able to work point to multi-point where each user receive different resolutions, without transcoding. Finally, the obtained results have been analyzed, opening new research lines, and possible system improvements has been raised.
Proyecto:


Auditoria de projecte executiu a Parets del Vallès i pràctica d'obra

  • Bargalló Aylagas, Ruth
El projecte consta de tres parts: El BLOC I, que correspon a una Auditoria del Projecte executiu de la obra de 4 Blocs Plurifamiliars a Parets del Vallès; en la que trobem un anàlisi del projecte executiu, de tots els seus apartats i subapartats: memòries, plànols, annexes, etc. El BLOC II, es la part corresponent a la Pràctica d’obra, en la que s’inclou un seguiment setmanal iniciat el dia 24 d’abril de 2008 fins els 19 de febrer de 2009 reflectant l’evolució de la construcció, així com els problemes i els canvis que s’han produït durant aquesta. El BLOC III, és un document que consta de les conclusions i els annexes necessaris per explicar el canvi evolutiu que ha sofert el projecte per condicions de l’execució reflectides al BLOC II o pels errors o mancances explicades al BLOC I. Al final hi trobem un Annex de la documentació gràfica del projecte executiu inicial objecte i base d’anàlisi d’aquest PFC.
Proyecto:


Guia d'autocontrol per a redactors de projectes d'edificació

  • Sivilla Roura, Carles
Aquest projecte pretén ser una eina que ajudi als projectistes a millorar els seus projectes de construcció. Un dels objectius que es persegueix amb aquest projecte és el d'agilitzar la redacció dels projectes, així com arribar a uns resultats de projecte d'execució òptims, minimitzant així els dubtes a l'hora d'executar l'obra, i també minimitzant el nombre de modificacions de projecte durant l'execució de l'obra, la qual cosa sovint genera confusions als encarregats d'executar l'obra, portant-los fins i tot a executar elements incorrectes, que conseqüentment s'han de corregir a posteriori. Al final, l'objectiu bàsic i primordial, és que amb els mateixos recursos s'obtinguin edificacions el millor possibles. Per aconseguir això s’ha redactat una guia en la que s'esmenten els criteris constructius més bàsics i fonamentals, així com aspectes més tècnics i concrets. S'han intentat abastar pràcticament tots els aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora de projectar i executar una obra d'edificació, com per exemple, l'informe geotècnic, la fonamentació, l'acer, la fàbrica de façana, les estructures de fusta, etc. Per aconseguir una ordenació coherent i fàcil de seguir, la guia s'ha estructurat aproximadament amb els mateixos capítols que el Codi Tècnic de l'Edificació.
Proyecto:


Modelització dinàmica d'un cable superconductor

  • Gelabert Serra, Miquel Jeroni
En aquest Projecte Fi de Carrera es desenvolupa el model din amic d'un cable superconductor per el transport i distribució d'energia el ectrica. De la necessitat de realitzar estudis dinàmics del comportament de la xarxa sorgeix la necessitat de modelar dinàmicament els elements que componen un sistema elèctric. Per portar a terme aquest treball s'ha utilitzat el llenguatge de programació FORTRAN ja que es el que utilitza el programa PSSTME. Amb aquest llenguatge es programa el model din amic que s'introdueix al PSSTME mitjan cant una llibreria din amica. El comportament dels cables superconductors no difereix substancialment dels convencionals o d'una l nia a eria. La difer encia consisteix en que el valor de la resist encia que ofereix el cable al pas del corrent varia segons la intensitat que circula per ell i de la temperatura del material superconductor. A m es, les p erdues del cable no segueixen el comportament cl assic (efecte Joule, llei de Ohm). L'objectiu d'aquest treball es, a partir de les equacions que regeixen el comportament dels materials superconductors, obtenir el modelat i poder observar el comportament din amic d'un sistema el ectric integrant cables superconductors. Una vegada s'ha obtingut el model, s'ha integrat a una xarxa de proves i s'ha comprovat el comportament del model del cable superconductor. Finalment s'ha comparat el comportament del sistema el ectric instal lant un cable superconductor i un convencional treballant en antena, simulant la con guraci o t pica de la xarxa de distribuci o.
Proyecto:


Impacto ambiental en el ámbito de los materiales de construcción

  • Barra Bizinotto, Marilda
  • Aponte Hernández, Diego Fernando
  • Valls del Barrio, Susanna
  • Vázquez Ramonich, Enric
El proceso de lixiviación en sí es universal, ya que cualquier material expuesto al contacto con el agua filtrará los componentes de su superficie o de su interior en función de la porosidad del material considerado. El contenido total de contaminantes no es determinante para valorar el verdadero impacto ambiental de una sustancia y su aplicación. La lixiviación depende de diversos factores, que deben ser tenidos en cuenta a la hora de aplicar los resultados de laboratorio a la realidad del escenario concreto pero a la vez habrá que establecer elementos de referencia valorables a través de ensayos de laboratorio y tomar decisiones simplificadoras. El estudio del impacto ambiental por lixiviación es una herramienta que permite tomar decisiones respecto al uso, tratamiento o vertido de residuos y debe extenderse también a los materiales de construcción. El equipo ponente se centra en la actualidad en el estudio de la lixiviación de los materiales obtenidos a partir de residuos y pretende contribuir al conocimiento general y a la necesaria divulgación.
Proyecto:


Buscador avanzado