Buscador

Encontrado(s) 2202926 resultado(s)
Encontrada(s) 220293 página(s)

Space-time interpolation of daily air temperatures

 • Sáez Zafra, Marc
 • Barceló Rado, María Antonia
 • Tobías, Aurelio
 • Varga, Diego
 • Ocaña, Ricardo
 • Juan Verdoy, Pablo
 • Mateu, Jorge
We propose a model to describe the mean function as well as the spatio-temporal covariance structure of 15 years of both maximum and minimum daily temperature data from 190 stations throughout the region of Catalonia (Spain), with daily data covering the period 1994-2008. Our aim is threefold: (a) estimation of the long-term trend of maximum and minimum temperatures; (b) assessing the spatial and temporal variability of temperatures, and (c) interpolation of the spatial temperatures at any given time. Long-term trend, annual harmonics and winds were considered as explanatory variables of the mean function. The parameters associated with these variables were allowed to vary between stations and within each year. We controlled temporal autocorrelation by means of ARMA models. For the spatial covariance structure we used the Matérn family of covariance functions and a nugget term. Spatio-temporal models were built as Bayesian hierarchical models with two stages following the integrated nested place Laplace appr imation (INLA) for Bayesian inference. For the nal model estimation we used a two-stage approach, in which we rst assumed the stations were spatially independent, and then we modeled the spatio-temporal covariance using the interim posterior from the residuals of the model in the rst-stage as prior distributions of replications of a spatial process. We allowed all spatial parameters to also vary with time
Proyecto:


Aproximació geogràfica als projectes hidràulics del Ter selvatà (1850-1930). Reflexions a propòsit d’un llibre recent

 • Pavón, David
This contribution tries to do a geographical approach about the hydraulic works in the River Ter, in the area of the Selva county. The reflections included here are based in the considerations of the research contained in the book of the historian Gerard Buxeda recently published. The interest will be focused in the scale of the projects proposed, in the differentiation of their characteristics according to the zone where will be proposed, in the relation of these works with the policy and the ideology dominant in the state, etc. In short, the aim is to frame the hydraulic works in a larger context and with the geographical specifies during the period 1850-1930, La present aportació proposa dur a terme una aproximació geogràfica als projectes del Ter selvatà estudiats en el llibre recentment editat, sobre els aprofitaments hidràulics d’aquest riu, de l’historiador Gerard Buxeda. L’interès es focalitza en l’escala dels projectes proposats, la diferenciació en les característiques d’aquests a partir de la zona del Ter per a la qual es plantejaren, l’encaix dins la rellevància que es va donar a aquelles obres a nivell estatal (òptica política i ideològica), etc. En definitiva, es tracta d’emmarcar els projectes en un context més ampli i a partir d’especificitats geogràfiques per al període 1850-1930
Proyecto:


Evolució, justificacions i propostes de la gran obra hidràulica a les conques de la Muga i del Fluvià (1850-1980). La irrigació com a protagonista

 • Pavón, David
Als darrers 150 anys, les grans infraestructures hidràuliques, per acció o per omissió, han jugat un paper destacat però força desconegut a les conques hidrogràfiques gironines de la Muga i del Fluvià. Així, s’efectua, a continuació, una reconstrucció retrospectiva i comparada de les propostes de gran obra hidràulica (embassaments, canals complementaris...) que, en aquest període, han estat ideades i en el seu cas executades, a ambdues conques. S’atorgarà una atenció especial a les justificacions, finalitats, discursos i agents socials que han inspirat la seva concepció i les causes que han conduït al seu èxit o al seu fracàs. Tot plegat es contextualitza dins dels plans, les polítiques i la legislació hidràulica estatals. Aquí s’afegirà la influència del proper riu Ter, a partir de la dècada de 1950-59, des del moment en què es decideix l’abastament parcial amb els seus cabals a Barcelona i a la seva zona d’influència
Proyecto:


Presentació [Revista de Girona, núm. 250]

 • Ribas Palom, Anna
Presentació del dossier 'La força del paisatge'
Proyecto:


Survey of social search from the perspectives of the village paradigm and online social networks

 • Trias Mansilla, Albert
 • Rosa, Josep Lluís de la
Two paradigms currently exist for information search. The first is the library paradigm, which has been largely automated and is the prevailing paradigm in today’s web search. The second is the village paradigm, and although it is older than the library paradigm, its automation has not been considered, yet certain elements of its key aspects have been automated, as in the cases of the Q&A communities or novel services such as Quora. The increasing popularity and availability of online social networks and question-answering communities have encouraged revisiting of the automation of the village paradigm owing to new helpful developments, primarily that people are more connected with their acquaintances on the internet and their contact lists are available. In this survey, we study how the village paradigm is today partially automated: we consider the selection of candidates for answering questions, answering questions automatically and helping candidates to decide what questions to answer. Other aspects are also considered, for example, the automation of a reward system. We conclude that a next step towards the automation of the village paradigm involves intelligent agents that can leverage a P2P (peer-to-peer) social network, which will create new and interesting issues deeply entwined with social networks in the form of information processing by agents in parallel and side by side with people, Albert Trias acknowledges the PhD support grant Universitat de Girona BR/10. This work was partially funded by the MINECO projects IPT20120482430000 (MIDPOINT), Nuevos enfoques de preservacion digital con mejor gestion de costes que garantizan su sostenibilidad and IPT-430000-2010-13, Social powered Agents for Knowledge search Engine (SAKE), the EU DURAFILE no. 605356, FP7-SME-2013, BSG-SME (Research for SMEs) Innovative Digital Preservation using Social Search in Agent Environments, and the AGAUR grant for the CSI-ref.2009SGR-1202
Proyecto:


Evaluación económica de los impactos del cambio climático sobre la salud

 • Sáez Zafra, Marc
El Informe Stern, realizado a instancias del Gobierno Británico, se ha convertido en el documento paradigmático de la economía del cambio climático. No solo proporciona una estimación de los costes del cambio climático, sino que resulta ser una aportación fundamental a la evaluación de los datos existentes y al fomento de un mayor conocimiento de los aspectos económicos del cambio climático. El informe tiene una perspectiva internacional, por cuanto el cambio climático es un problema mundial, tanto en sus causas como en sus consecuencias. La adopción de medidas colectivas a nivel internacional es crucial para conseguir una respuesta eficaz, eficiente y equitativa. Así, se insta a la comunidad internacional a actuar con fuerza y de forma inmediata en la toma de decisiones que permitan reducir las emisiones (de CO2) para que los efectos del cambio climático no comiencen a ser irremediables. De hecho, la principal conclusión del informe es que los beneficios de la adopción de medidas prontas y firmes sobre el cambio climático superarán con creces los costes
Proyecto:


Underwater SLAM in a marina environment

 • Ribas Romagós, David
 • Ridao Rodríguez, Pere
 • Tardós, Juan Domingo
 • Neira Parra, José
This paper describes a navigation system for autonomous underwater vehicles (AUVs) in partially structured environments, such as dams, harbors, marinas or marine platforms. A mechanical scanning imaging sonar is used to obtain information about the location of planar structures present in such environments. A modified version of the Hough transform has been developed to extract line features, together with their uncertainty, from the continuous sonar dataflow. The information obtained is incorporated into a feature-based SLAM algorithm running an Extended Kalman Filter (EKF). Simultaneously, the AUV's position estimate is provided to the feature extraction algorithm to correct the distortions that the vehicle motion produces in the acoustic images. Experiments carried out in a marina located in the Costa Brava (Spain) with the Ictineu AUV show the viability of the proposed approach
Proyecto:


Orientalisme, colonialisme i gènere: el Marroc sensual i fanàtic d'Aurora Bertrana

 • Nogué i Font, Joan
Els autors s’endinsen en aquest article en l’estudi de les relacions entre geografia, orientalisme i colonialisme a Europa al tombant del segle passat, tot introduint la perspectiva de gènere i en el marc d'un interès més general per la història del pensament geogràfic contemporani. Ho fan a partir de l’anàlisi contextualitzada d'un text de l’època que fa referència al cas espanyol i a la seva aventura colonial africana. Es tracta del llibre El Marroc sensual i fanàtic (1936) d’Aurora Bertrana, una versió molt elaborada del discurs de la diferència i una bona il•lustració de la literatura de viatges de dones europees, força excepcional i atípica -això sí- en el context literari català i espanyol de l’època, In this article the authors examine the relationship between geography, orientalism and colonialism in Europe at the end of the last century, introducing a gender perspective within the context of a broader-based interest in the history of contemporary geographical thought. The study is based on the contextualized analysis of a text dating from that period, and which refers to Spain’s colonial adventure in Africa. The book in question is El Marroc sensual i fanàtic (“Sensual and fanatic Morocco”), written by Aurora Bertrana in 1936. It is a very detailed version of the differentiating discourse and an excellent illustration of European women’s travel literature, an exceptional and unusual contribution to Catalan and Spanish literature at that time
Proyecto:


La Sociedad Geográfica de Madrid y el colonialismo español en Marruecos (1876-1956)

 • Villanova, José Luis
L’objectiu central de l’article és analitzar l’actitud que es manifestà a la Sociedad Geogràfica de Madrid en relació amb l’acció colonial espanyola al Marroc, des del 1876 —any de creació de la Societat— fins al 1956 —independència del Marroc i consegüent finalització del protectorat espanyol—. Així mateix, s’examinen les actuacions que dugué a terme per impulsar l’esmentat procés, els mecanismes que utilitzà per influir en la política exterior i en la societat espanyoles i les repercussions de la seva activitat, The main aim of this article is to analyze the position of the Sociedad Geográfica de Madrid in relation to Spanish colonial action in Morocco, between 1876 —the year of the founding of the Society— and 1956 —the year of Morocco’s independence and consequent conclusion of Spanish protectorate status—. The article also examines the actions designed to promote this process, and the mechanisms used to influence Spanish foreign policy and Spanish society, and the repercussions of their activities
Proyecto:


El Creixement urbà en el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

 • Castañer i Vivas, Margarida
L'article és bàsicament un treball de planificació. Es fonamenta en una problemàtica territorial concreta i té com a finalitat plantejar propostes d'actuació específiques. L'objectiu és l’anàlisi del dilema entre creixement urbà i protecció del medi al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i la comprovació de tres alternatives possibles per resoldre el problema. En l'article es plantegen les hipòtesis de treball i les conclusions de la memòria de recerca que sota el mateix títol va presentar l'autora a la Universitat Autònoma de Barcelona el setembre de 1991
Proyecto:


Buscador avanzado