Buscador

Encontrado(s) 2202163 resultado(s)
Encontrada(s) 220217 página(s)

Embrutar-se les mans : una aproximació al pensament de la novel·la d'Ian McEwan

  • Cano Manzano, Míriam
El treball pretén fer una aproximació al pensament de la novel·la de l'autor britànic Ian McEwan, fent especial èmfasi en els trets postmoderns de la seva producció enmarcats dins la nova ficció britànica., El trabajo pretende hacer una aproximación al pensamiento de la novela del autor británico Ian McEwan, haciendo especial énfasis en los rasgos posmodernos de su producción enmarcados dentro de la nueva ficción británica.
Proyecto:


Avaluació de les TIC a les institucions museístiques: Proposta de model estàndard d'avaluació sobre l'ús de les TIC amb objectius educatius.

  • Bosch Bonacasa, Josep
L'educació és, avui, una activitat important per a les institucions museístiques. La tasca educativa dels museus es pot considerar, sobretot, educació no formal. Les TIC, posen a l'abast dels museus multitud d'eines. L'ús que se'n fa, varia d'una institució a una altre; ho veurem a partir d'estudis de cas de tres institucions museístiques. Els propis museus, grups de treball, autors, administracions... han detectat la necessitat d'analitzar l'ús que les institucions museístiques fan de les TIC amb finalitats educatives; es dóna una importància creixent al fet de disposar d'eines i metodologies el màxim d'homogènies per analitzar aquest ús; l'objectiu d'aquest treball va en aquesta direcció: avaluar l'ús i també -imprescindible- els resultats educatius reals. He optat per estructurar la informació en un programa informàtic. La justificació és doble: simplificar els processos d'adquisició, gestió i avaluació de la informació i per altre banda, assegurar, amb la implementació, que l'estructura conceptual és robusta. Això s'ha aconseguit raonablement; conscient però que , més important que el programa en sí, -per això no s'aprofundeix en el seu funcionament intern- és l'estructura de dades utilitzada; per arribar a aquest resultat, ha estat necessari reflexionar sobre determinats conceptes; s'han inclòs part d'aquestes reflexions perquè són les bases del model de dades utilitzat., La educación es, hoy en día, una actividad importante para las instituciones museísticas. La tarea educativa de los museos se puede considerar, sobre todo, educación no formal. Las TIC, ponen al alcance de los museos multitud de herramientas. Su uso varía de una institución a otra; lo veremos a partir de estudios de caso de tres instituciones museísticas. Los propios museos, grupos de trabajo, autores, administraciones... han detectado la necesidad de analizar el uso que las instituciones museísticas hacen de las TIC con fines educativos, se da una importancia creciente al hecho de disponer de herramientas y metodologías el máximo de homogéneas para analizar este uso; el objetivo este trabajo va en esa dirección: evaluar el uso y también -imprescindible- los resultados educativos reales. He optado por estructurar la información en un programa informático. La justificación es doble: simplificar los procesos de adquisición, gestión y evaluación de la información y por otro lado, asegurar, con la implementación, que la estructura conceptual es robusta. Esto se ha conseguido razonablemente; consciente pero que, más importante que el programa en sí es la estructura de datos utilizada; para llegar a este resultado, ha sido necesario reflexionar sobre determinados conceptos; han incluido parte de estas reflexiones porque son las bases del modelo de datos utilizado.
Proyecto:


Ètica entre estat i nació

  • Moncosí Rocandio, Jordi
Anàlisi de les derivades ètiques de les relacions entre estat i nació., Análisis de las derivadas éticas de las relaciones entre estado y nación.
Proyecto:


Habitatges privats a la Vila de Gràcia: característiques i evolució entre 1870 i 1897

  • Ricart de Mesones, Isabel
Evolució dels habitatges privats en els darrers 27 anys de la Vila de Gràcia independent., Evolución de las viviendas privadas en los últimos 27 años de la Villa de Gracia independiente.
Proyecto:


L'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró, una institució al servei de la ciutat des del segle XVII

  • Sola Gil, Albert
Estudi que repassa la història de l'edifici de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró i de la seva institució, i anàlisi de com ha influït en el seu entorn social., Estudio que repasa la historia del edificio del Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena de Mataró y de su institución, y análisis de cómo ha influido en su entorno social.
Proyecto:


El sentit de la revolució segons Louis Althusser

  • Carbonell Cob, Daniel
Aquest TFG analitza el valor revolucionari que el filòsof francès Louis Althusser atorga a l'obra de Karl Marx, posant especial èmfasi en la caracterització del marxisme com una ciència objectiva, els criteris per abastir un veritable coneixement i les crítiques althusserianes a les corrents 'humanistes' del marxisme. El treball també ofereix una aproximació a l'adequació de l'obra d'Althusser com a eina per caracteritzar i recolzar el moviments de reacció ciutadana desenvolupats dins el context de la crisi econòmica de finals de la primera dècada del segle XXI., Este TFG analiza el valor revolucionario que el filósofo francés Louis Althusser otorga a la obra de Karl Marx, poniendo especial énfasis en la caracterización del marxismo como una ciencia objetiva, los criterios para abastecer un verdadero conocimiento y las críticas althuserianas a las corrientes 'humanistas' del marxismo. El trabajo también ofrece una aproximación a la adecuación de la obra de Althusser como herramienta para caracterizar y apoyar los movimientos de reacción ciudadana desarrollados dentro del contexto de la crisis económica de finales de la primera década del siglo XXI.
Proyecto:


Análisis del proceso de incorporación de las pizarras digitales en educación

  • Rodríguez Cortés, María Elena
El objetivo general de esta investigación es describir y analizar las valoraciones de los diferentes agentes de la comunidad educativa en un colegio de Madrid sobre el proceso de incorporación de las pizarras digitales interactivas (PDI) en las aulas de Educación Infantil y Primaria., L'objectiu general d'aquesta investigació és descriure i analitzar les valoracions dels diferents agents de la comunitat educativa en una escola de Madrid sobre el procés d'incorporació de les pissarres digitals interactives (PDI) a les aules d'Educació Infantil i Primària.
Proyecto:


Anti-aging : Una relectura contemporània de Dorian Gray

  • Braut Canes, Montse
Partint de l'estudi del llibre El retrat de Dorian Gray d'Oscar Wilde s'analitzarà, des del punt de vista de la cultura actual, una societat que s'aferra a la joventut i utilitza tots els mètodes tecnològics per defugir de la vellesa., Partiendo del estudio del libro El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde se analizará, desde el punto de vista de la cultura actual, una sociedad que se aferra a la juventud y utiliza todos los métodos tecnológicos para huir de la vejez., Bachelor thesis for the Humanities program.
Proyecto:


L'evolució iconogràfica del mite de Dànae : De Gossaert a Subirachs

  • González Pérez, Almudena
El fascinant mite de Dànae ha inspirat artistes de múltiples disciplines; poetes, escriptors, escultors, gravadors i pintors han quedat subjugats per aquesta història i per la seva ductilitat. En aquest document concentrarem la nostra anàlisi en l'estudi d'un conjunt representatiu i divers de pintures sobre l'escena de la pluja d'or del mite de Dànae., El fascinante mito de Dánae ha inspirado artistas de múltiples disciplinas; poetas, escritores, escultores, grabadores y pintores han quedado subyugados por esta historia y por su ductilidad. En este documento concentraremos nuestro análisis en el estudio de un conjunto representativo y diverso de pinturas sobre la escena de la lluvia de oro del mito de Dánae., The fascinating myth of Danae has inspired artists from multiple disciplines; poets, writers, sculptors, printmakers and painters have been subjugated to this story and its ductility. In this document we will focus our analysis on the study of a representative and diverse paintings on the scene of the golden rain myth of Danae.
Proyecto:


El CEIP Pare Ignasi Puig, una escola en els marges : Característiques d'aquest CEIP i del barri d'El Xup

  • Golsa Torras, Laura
El present treball presenta una descripció etnogràfica del barri d'El Xup (Manresa), on es presenta el barri i es parla especialment de la seva escola pública. També s'exposen les estratègies adoptades per la Generalitat de Catalunya per fer front, en les escoles catalanes, al notable increment d'alumnat immigrat a les aules., El presente trabajo presenta una descripción etnográfica del barrio de El Xup (Manresa), donde se presenta el barrio y se habla especialmente de su escuela pública. También se exponen las estrategias adoptadas por la Generalitat de Catalunya para hacer frente, en las escuelas catalanas, al notable incremento de alumnado inmigrante en las aulas., Bachelor thesis for the Humanities program.
Proyecto:


Buscador avanzado