Buscador

Encontrado(s) 2241961 resultado(s)
Encontrada(s) 224197 página(s)

Noise and adaptation in multistable perception: noise drives when to switch, adaptation determines percept choice.

 • Huguet Casades, Gemma
 • Rinzel, John
 • Hupé, Jean-Michel
We study the dynamics of perceptual switching in ambiguous visual scenes that admit more than two interpretations/percepts to gain insight into the dynamics of perceptual multistability and its underlying neural mechanisms. We focus on visual plaids that are tristable and we present both experimental and computational results. We develop a firing-rate model based on mutual inhibition and adaptation that involves stochastic dynamics of multiple-attractor systems. The model can account for the dynamic properties (transition probabilities, distributions of percept durations, etc.) observed in the experiments. Noise and adaptation have both been shown to play roles in the dynamics of bistable perception. Here, tristable perception allows us to specify the roles of noise and adaptation in our model. Noise is critical in considering the time of a switch. On the other hand, adaptation mechanisms are critical in considering perceptual choice (in tristable perception, each time a percept ends, there is a possible choice between two new percepts)., Peer Reviewed
Proyecto:


A comparison of numerical splitting-based methods for Markovian dependability and performability models

 • Suñé, Víctor
 • Carrasco, Juan A.
Iterative numerical methods are an important ingredient for the solution of continuous time Markov dependability models of fault-tolerant systems. In this paper we make a numerical comparison of several splitting-based iterative methods. We consider the computation of steady-state reward rate on rewarded models. This measure requires the solution of a singular linear system. We consider two classes of models. The first class includes failure/repair models. The second class is more general and includes the modeling of periodic preventive test of spare components to reduce the probability of latent failures in inactive components. The periodic preventive test is approximated by an Erlang distribution with enough number of stages. We show that for each class of model there is a splitting-based method which is significantly more efficient than the other methods.
Proyecto:


An IMU and USBL-aided buoy for underwater localization

 • Allotta, B.
 • Bianchi, M.
 • Fanelli, F.
 • Gelli, J.
 • Monni, N.
 • Pagliai, M.
 • Palma, N.
 • Ridolfi, A.
Autonomous underwater navigation remains, as of today, a challenging task. The marine environment limits the number of sensors available for precise localization, hence Au- tonomous Underwater Vehicles (AUVs) usually rely on inertial and velocity sensors to obtain an estimate of their position either through dead reckoning or by means of more sophisticated navigation filters (such as Kalman filters and its extensions [1]). On the other hand, acoustic localization makes possible the determination of a reliable vehicles pose estimate exploiting suit- able acoustic modems [3]; such estimate can even be integrated within the navigation filter of the vehicle in order to increase its accuracy. In this paper, the authors discuss the development and the performance of an Ultra-Short BaseLine (USBL)-aided buoy to improve the localization of underwater vehicles. At first, the components and the physical realization of the buoy will be discussed; then, the procedure to compute the position of the target will be analyzed. The following part of the paper will be focused on the development of a recursive state estimation algorithm to process the measurements computed by the buoy; specifically, Extended Kalman Filter [4] has been adopted to deal with the nonlinearities of the sensors housed on the buoy. A validation of the measurement filtering through experimental tests is also proposed.
Proyecto:


Diseño y control de una trefiladora

 • Paredes Fajardo, Marco Tulio
Este trabajo final de grado consiste en el diseño de una máquina trefiladora destinada a reducir la sección de un hilo de cobre en una sección deseada. Para ello se utilizan tres dados de trefilado, y para ejercer la fuerza necesaria para atravesarlos se utiliza un motor que acciona el carrete donde el hilo de salida se enrolla. También se utiliza un segundo motor para controlar la dirección de enrollado del material. El rango de funcionamiento de estos motores hace necesario el uso de variadores de frecuencia, especialmente cuando se quiere controlar el proceso de forma que la tensión sobre el hilo se mantenga constante. Para llevarlo a cabo se utiliza el control de tensión, que como su nombre indica, se encargará de mantener constante la tensión mediante la medida continua de esta magnitud. Para el diseño de la máquina se realiza un estudio de fuerzas y se obtienen los valores que permiten dimensionar y elegir los componentes más importantes de la trefiladora. También se realiza un estudio eléctrico de la máquina, donde se proporcionan los elementos de protección y se acompañan con planos de conexionado. Finalmente se realiza un modelo de la máquina en Simulink y se implementa el control de tensión, considerando que el variador del motor del carrete funciona con la técnica de control de orientación de campo. Los resultados de las simulaciones devuelven el comportamiento de la máquina y del hilo de cobre cuando el objetivo es mantener constante la tensión.
Proyecto:


Impuls de l'ús de dispositius mòbils per l'adquisició i millora de competències. Normativa associada

 • Diaz Medel, Arnau
En aquest memòria del Treball Final de Màster del Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes impartit a la Facultat d'informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), s'analitza amb una visió crítica l'actual nivell de competències digitals i ús de dispositius mòbils tan de l'alumnat com del personal docent. Es proposa formació pel personal docent i es dissenya una activitat amb la finalitat d'afavorir l'assoliment de competències digitals de l'alumnat de 3r d'ESO, en dinou sessions d'una hora, per impartir al llarg del curs escolar dins el Pla d'Acció Tutorial. Les sessions es poden aplicar presencial o telemàticament en qualsevol tipus de centre educatiu, sense requerir més recursos d'espai ni de professorat i en molts casos sense tampoc modificar la NOFC del centre. També es reflexiona sobre la normativa interna d'un centre, en concret en quan a l'ús de dispositius mòbils i es proposen modificacions, si s'escau, un cop implementada l'activitat dissenyada. Totes aquestes propostes, dissenys i modificacions tenen la intencionalitat d'impulsar un bon ús de dispositius mòbils per a l'adquisició i millora de les competències bàsiques digitals per part de l'alumnat i a la vegada incidir específicament en continguts com l'Ètica i la Legalitat, l'Aprenentatge permanent i la Identitat digital.
Proyecto:


Silla salva-escaleras para personas con movilidad reducida

 • Romagosa Font, Ana
L’objectiu d’aquest treball es crear un dispositiu que permeti superar un tram d’escales, tant per persones discapacitades com per persones amb mobilitat reduïda en cadira de rodes. S’ha fet el disseny íntegre de transmissió mecànica a partir de càlculs, s’ha escollit les peces necessàries en el mercat segons els necessitats i s’ha tingut en conte el pes i les dimensions a més de la seguretat. Les peces amb més sol·licitacions s’han avaluat en Solidworks Simulation i s’ha comprovat que fossin valides. S’ha creat un assemblatge en 3D amb totes les peces del dispositiu en Solidworks i s’ha utilitzat AutoCAD per alguns dibuixos que poden servir d’ajuda per a un millor enteniment del text. S’ha obtingut un mecanisme amb un pes de 69,15 Kg i un preu aproximat de 2506€ , capaç de pujar trams d’escales amb un angle de 33,45º a 7,392 m/min velocitat i autonomia de 1 hora. Amb els resultats obtinguts es pot concloure que el dispositiu dissenyat té una bona autonomia per l’aplicació que se li vol donar. Al ser el manillar desmuntable, es mes còmode de transportar i la velocitat que pot assolir es òptima per avançar i que alhora l’usuari es senti segur. El preu es assequible per contemplar-lo en ambulàncies residencies d’ancians, a més de particulars., El objetivo de este trabajo es crear un dispositivo capaz de salvar un tramo de escaleras ya sea para personas discapacitadas o personas con movilidad reducida en silla de ruedas. Se ha hecho el diseño íntegro de transmisión mecánica a partir de cálculos, se ha escogido las piezas necesarias en el mercado según las necesidades y se ha tenido en cuenta el peso y dimensiones además de la seguridad. Las piezas con mayores solicitaciones se han evaluado en Solidworks Simulation y se ha comprobado que fuesen válidas. Se ha creado un ensamblaje en 3D con todas las piezas del dispositivo en Solidworks y se ha utilizado AutoCAD para algunos dibujos que pueden servir de ayuda para un mejor entendimiento del texto. Se ha obtenido un mecanismo salva-escaleras con un peso de 69,15 Kg y un precio de venta de 2506€ capaz de subir tramos de escaleras con ángulo de 33,45º a 7,392 m/min velocidad y autonomía de 1 hora. Con los resultados obtenidos se puede concluir que el dispositivo diseñado tiene una autonomía adecuada para el uso que se le quiere dar. Al ser el manillar desmontable, es más cómodo de transportar y la velocidad que puede alcanzar es óptima para poder avanzar y que a la vez el usuario se siente seguro. El precio es asequible para contemplarlo en ambulancias, residencias de ancianos y particulares., The objective of this work is to create a device capable of overcoming a flight of stairs either for disabled people or people with reduced mobility in a wheelchair. The complete mechanical transmission design has been made from calculations, the necessary parts on the market have been chosen according to needs and weight and dimensions have been taken into account in addition to safety. Parts with the highest demands have been evaluated in Solidworks Simulation and found to be valid. A 3D assembly with all the parts of the device has been created in Solidworks, and AutoCAD has been used for some drawings that can help for better understanding of the text. A stair-climbing mechanism with a weight of 69,15 Kg and an approximate price of 2506€ has been obtained, capable of climbing flights of stairs with an angle of 33,45º at 7,392 m/min speed and 1 hours of autonomy. With the results obtained, it can be concluded that the designed device has a good autonomy for the application it’s been looking for. Being the detachable handlebar, it is more comfortable to carry. The speed that it can reach is optimal to be able to advance and at the same time the user feels safe. The price is affordable to be seen in ambulances, nursing homes and individuals.
Proyecto:


Cadmium zinc telluride solid-state detector characterization for its use as a spectro-dosemeter

 • Kržanovic, Nikola
 • Röttger, Annette
 • Morosh, Viacheslav
 • Luchkov, Maksym
 • Neumaier, Stefan
Concerning ionising radiation monitoring in the environment in areas which, by normal means, are inaccessible, e.g. in contaminated areas after a nuclear or radiological incident, the use of highly mobile systems, comprising of unmanned airborne vehicles equipped with ionising radiation detector, is advised in order to protect the health and the life of first responders. As a promising candidate, the compact solid-state spectrometer based on CdZnTe is characterised by performing irradiations in the reference radionuclide radiation fields of PTB. The energydependent conversion coefficients are derived from recorded pulse-height spectra, and they enable calculation of the operational radiation protection quantity, ambient dose equivalent rate, directly from the spectrum without deconvolution. The validity of the conversion coefficients was evaluated by determining the deviation of the calculated dose rate from the reference ambient dose equivalent rate for the 226Ra radionuclide, available at the Underground Dosimetry Laboratory (UDO II) of PTB. By employing the derived conversion coefficients, the detector “linearity” (dose rate dependence of the response) was checked in the 137Cs reference fields of different ambient dose equivalent rates ranging from 25 nSv/h up to 1 µSv/h. The deviation of the calculated 226Ra dose rate from the achieved reference value was +2%, Peer Reviewed
Proyecto:


Buscador avanzado