Buscador

Encontrado(s) 2203151 resultado(s)
Encontrada(s) 220316 página(s)

Fly me to the moon : un estudi lingüístic contrastiu dels verbs de moviment

  • Garcia Sànchez, Meritxell
Estudi contrastiu dels verbs de moviments de la llengua anglesa i catalana., Estudio contrastivo de los verbos de movimientos de la lengua inglesa y catalana., Contrastive analysis of verbs of movement in English and Catalan.
Proyecto:


La importància dels aspectes culturals en les relacions empresarials a la Xina : implicacions per a les empreses espanyoles

  • Fibla Rodriguez, Elia
La diferència cultural existent entre Espanya i la Xina és gairebé abismal. No es tracta tan sols del llenguatge, sinó que la conducta social d'espanyols i xinesos segueixen camins ben diferents. Quan ens centrem en el món empresarial, observem que la cultura dels negocis també pateix aquestes diferències, les quals, si no se saben salvar poden desembocar en negociacions fallides. El que es pretén en aquest treball de recerca és oferir una primera visió global (encara que una mica superficialment) d'aquesta cultura dels negocis xinesa per tal de facilitar d'acostament d'aquests dos països en l'àmbit comercial., La diferencia cultural existente entre España y China es casi abismal. No se trata tan sólo del lenguaje, sino que la conducta social de españoles y chinos siguen caminos muy diferentes. Cuando nos centramos en el mundo empresarial, observamos que la cultura de los negocios también sufre estas diferencias, las cuales, si no se saben salvar pueden desembocar en negociaciones fallidas. En este trabajo de investigación se pretende ofrecer una primera visión global (aunque un poco superficialmente) de esta cultura de los negocios china para facilitar de acercamiento de estos dos países en el ámbito comercial., The cultural difference between Spain and China is almost enormous. It is not just language, but the social behaviour of Spanish and Chinese are extremely different. When we focus on the business world, we can see that business culture also suffers from these differences, which, if you do not know how to solve them can lead to failed negotiations. This paper aims to provide an initial overview (if somewhat superficial) of Chinese business culture in order to facilitate a trading rapprochement between both countries.
Proyecto:


Hospitals i promoció d'exercici saludable mitjançant xarxes socials

  • Puig Castellà, Miquel
L'objectiu d'aquest article és detectar el nivell d'ús de les xarxes socials que fan els hospitals d'Estats Units per a promocionar l'activitat física saludable i quin tipus d'informació és la dominant en el conjunt de les xarxes socials. Per a tal finalitat es procedí a realitzar un estudi quantitatiu on es revisaren la totalitat de comunicacions enviades i acumulades a les xarxes Facebook, Twitter i YouTube en un termini de tres anys per part d'un grup de 14 Hospitals dels Estats Units., El objetivo de este artículo es detectar el nivel de uso de las redes sociales que hacen los hospitales de Estados Unidos para promocionar la actividad física saludable y qué tipo de información es la dominante en el conjunto de las redes sociales. Para tal finalidad se procedió a realizar un estudio cuantitativo en que se revisaron la totalidad de comunicaciones enviadas y acumuladas en las redes Facebook, Twitter y YouTube en un plazo de tres años por parte de un grupo de 14 Hospitales de los Estados Unidos., The aim of this paper is to become aware of the level of use of the social networks in U.S. hospitals to promote healthy physical activity and the kind of information dominates the social networks. For this purpose, it has been conducted a quantitative study to review all the communications sent to Facebook, Twitter and YouTube within three years by a group of 14 U.S. hospitals.
Proyecto:


L'ús actual de les xarxes socials en relació a la promoció de l'activitat física saludable a 14 hospitals Nord-americans

  • Oña Berenguer, Eva
Estudi que cerca esbrinar quina es la incidència que tenen les xarxes socials de comunicació per Internet en la promoció de l'exercici físic per a millorar la salut analitzant l'ús que en fan els hospitals escollits de les diferents xarxes Facebook, Twitter, canal Youtube i web., Estudio que busca averiguar qué se la incidencia que tienen las redes sociales de comunicación por Internet en la promoción del ejercicio físico para mejorar la salud analizando el uso que hacen los hospitales escogidos de las diferentes redes Facebook, Twitter, canal Youtube y web., This paper aims to find out the impact of Internet communication social networks to promote physical exercise to improve health, by means of analyzing the use of Facebook, Twitter, YouTube channel and websites in some selected hospitals.
Proyecto:


L'ús de les xarxes socials en activitats de promoció de l'activitat física en hospitals americans

  • Faya Rodriguez, Marta
En la present investigació s'analitzen catorze hospitals ubicats als Estats Units, amb l'objectiu d'analitzar l'ús de les xarxes socials, centrant-nos en la promoció que en realitzen de l'activitat física, a partir de les diferents xarxes socials., En la presente investigación se analizan catorce hospitales ubicados en los Estados Unidos, con el objetivo de analizar el uso de las redes sociales, centrándonos en la promoción que realizan de la actividad física, a partir de las diferentes redes sociales., The present paper analyses fourteen U.S. hospitals, with the aim of examining the use of social networks, mainly focusing on their promotion of physical activity, in various social networks.
Proyecto:


Estratègies comunicatives de promoció de l'activitat física saludable a les xarxes socials

  • Salmerón Aneas, Roger
En aquest article s'ha realitzat un anàlisi de la promoció de l'activitat física que es fa emprant les xarxes social. Per dur-lo a terme s'han seleccionat catorze dels millors hospitals dels EEUU i s'ha realitzat un exhaustiu examen de la interacció així com un registre de les diferents formes que han adoptat les propostes relacionades amb la promoció directe de l'activitat física. A partir dels resultats i les categories escollides s'ha detectat un marc cognitiu que ens permet fer-nos una idea del tipus de regal que permet crear una comunitat, quines estratègies han estat les més vàlides alhora de crear un veritable sentiment d'afiliació a la promoció de l'activitat física saludable., En este artículo se ha realizado un análisis de la promoción de la actividad física que se hace empleando las redes sociales. Para llevarlo a cabo se han seleccionado catorce de los mejores hospitales de los EEUU y se ha realizado un exhaustivo examen de la interacción así como un registro de las diferentes formas que han adoptado las propuestas relacionadas con la promoción directo de la actividad física. A partir de los resultados y las categorías escogidas se ha detectado un marco cognitivo que nos permite hacernos una idea del tipo de regalo que permite crear una comunidad, qué estrategias han sido las más válidas a la hora de crear un verdadero sentimiento de afiliación a la promoción de la actividad física saludable., This paper analyses the promotion of physical activity using social networking. Hence, fourteen of the best hospitals in the U.S. have been selected to conduct a thorough examination of the interaction, as well as a record of the different kind of proposals related to the direct promotion of physical activity.
Proyecto:


L'ús dels mitjans de comunicació socials en la promoció de l'alimentació saludable als hospitals nord-americans

  • Pérez Plazas, Natalia
En el present estudi s'ha analitzat, de quina manera els millors hospitals dels EEUU, fan servir els mitjans de comunicació social per promocionar un tipus de vida saludable, en concret, una dieta saludable. Els mitjans més utilitzats són la pàgina web, YouTube, Facebook, Twiter i els blogs, i l'ús que se'n fa d'aquests mitjans va des de la promoció de dietes saludables, fins a consells nutricionals en general o en casos de malalties o embaràs., En el presente estudio se ha analizado, de qué manera los mejores hospitales de los EEUU, usan los medios de comunicación social para promocionar un tipo de vida saludable, en concreto, una dieta saludable. Los medios más utilizados son la página web, YouTube, Facebook, Twiter y los blogs, y el uso que se hace de estos medios va desde la promoción de dietas saludables, hasta consejos nutricionales en general o en casos de enfermedades o embarazo., In this paper, is analysed how the best U.S. hospitals use social media to promote a healthy lifestyle, in particular a healthy diet. The most used media are websites, YouTube, Facebook, Twitter and blogs, and the use made of these media ranges from the promotion of healthy diets, to nutritional advice in general or in case of illness or pregnancy.
Proyecto:


Reconstrucció del clima durant el viatge de Fa Xian : influències climatològiques en la introducció del budisme a la Xina

  • Ward Koeck, Alan
S'examinen les possibles influències del canvi climàtic sobre les motivacions i les condicions d'un dels grans pelegrins budistes xinesos del segle quart, en el seu viatge cap a la Índia a la recerca de texts sagrats., Se examinan las posibles influencias del cambio climático sobre las motivaciones y las condiciones de uno de los grandes peregrinos budistas chinos del siglo cuarto, en su viaje hacia la India en busca de textos sagrados., The possible influences of climate change on the motivations and the conditions of one of the great Chinese Buddhist pilgrims from the fourth century on his journey to India, in search of sacred texts, are studied.
Proyecto:


Anàlisi de la influència dels canvis en els paleoclimes sobre la introducció i evolució del budisme en els països de l'Àsia oriental

  • Ward Koeck, Alan
S'examinen les possibles influències del canvi climàtic en l'extensió del budisme als països de l'extrem est asiàtic (Corea, Japó), a través de com varen condicionar les condicions de viatge i l'establiment de rutes de comerç entre els diferents països., Se examinan las posibles influencias del cambio climático en la extensión del budismo en los países del extremo este asiático (Corea, Japón), a través de cómo condicionaron las condiciones de viaje y el establecimiento de rutas de comercio entre los diferentes países., In this paper are analysed the possible influences of climate change on the spread of Buddhism in the Far East Asian countries (Korea, Japan) through how were conditioned by travel conditions and the establishment of trade routes between countries.
Proyecto:


Multilateralismo y minilateralismo en el orden regional de Asia oriental : un análisis de las conversaciones a seis bandas

  • Rodrigo Calvo, Rosa María
Esta memoria parte del estudio de la teoría de las Relaciones Internacionales, seguido de un análisis del regionalismo en el Este asiático, así como del multilateralismo y del minilateralismo como modus operandi en las relaciones internacionales y su desarrollo específico en el Noreste asiático, o Asia oriental. Todo ello se ha examinado con el fin de poder aprehender la dinámica internacional de la segunda crisis nuclear con Corea del Norte, así como proveer con un mayor entendimiento sobre las conversaciones a seis bandas (6PT), como ejemplo de foro de negociación minilateral creado ad hoc con el fin de buscar una solución al problema norcoreano. Hemos procedido al examen del pensamiento estratégico de los diferentes países que conforman las 6PT, así como al estudio de los intereses, acuerdos y desacuerdos de cada uno de ellos en la mesa de negociaciones con el objetivo de intentar comprender el porqué de su aparente fracaso a la hora de solucionar dicha crisis nuclear. Finalmente, hemos procedido a un estudio de la comunidad del Noreste asiático y del marco de seguridad existente en la región, así como de las perspectivas para la institucionalización de las conversaciones a seis bandas para poder comprender si, desarrollado como organización multilateral, este foro podría favorecer la estabilidad en la región, la cooperación regional y con ello una mayor integración., Aquesta memòria parteix de l'estudi de la teoria de les Relacions Internacionals, seguit d'una anàlisi del regionalisme a l'Est asiàtic, així com del multilateralisme i del minilateralisme com a modus operandi en les relacions internacionals i el seu desenvolupament específic en el Nord-est asiàtic, o Àsia oriental. Tot això s'ha examinat per tal de poder aprehendre la dinàmica internacional de la segona crisi nuclear amb Corea del Nord, així com proveir un major enteniment sobre les converses a sis bandes (6PT), com a exemple de fòrum de negociació minilateral creat ad hoc per tal de buscar una solució al problema nord-coreà. Hem procedit a l'examen del pensament estratègic dels diferents països que conformen les 6PT, així com l'estudi dels interessos, acords i desacords de cadascun d'ells a la taula de negociacions amb l'objectiu d'intentar comprendre el perquè del seu aparent fracàs a l'hora de solucionar aquesta crisi nuclear. Finalment, hem procedit a un estudi de la comunitat del Nord-est asiàtic i del marc de seguretat existent a la regió, així com de les perspectives per a la institucionalització de les converses a sis bandes per poder comprendre si, desenvolupat com a organització multilateral, aquest fòrum podria afavorir l'estabilitat a la regió, la cooperació regional i amb això una major integració., This dissertation is part of the study on the theory of international relations, followed by a discussion of regionalism in East Asia, as well as multilateralism and minilateral as a modus operandi in international relations and their specific development in Northeast Asia or East Asia. This has been examined in order to grasp the international dynamics of the second nuclear crisis with North Korea as well as providing a greater understanding of the Six-Party Talks (6PT) as an example of minilateral negotiating forum created ad hoc in order to find a solution to North Korea.
Proyecto:


Buscador avanzado