Buscador

Encontrado(s) 2203151 resultado(s)
Encontrada(s) 220316 página(s)

L'escultura sepulcral en terres catalanes al segle XVI

  • Juárez Díaz, Albert
L’objectiu d’aquest treball és, atenent a un enfocament artístic com a mètode nuclear, tractar de manera individual les característiques i virtuts de les peces funeràries en el territori català durant el segle XVI. En aquest sentit, s'atén a l'estudi qualitatiu de la factura en la realització de les peces conservades i tractades però, sobretot, en les característiques iconogràfiques i simbòliques que cada peça presenta, The aim of this work is, according to an artistic approach; treat in an individual basis those characteristics and virtues of funerary pieces in the Catalan territory during the sixteenth century. In this regard, we will make a qualitative study of the pieces treated and preserved but, above all, we will study symbolic and iconographic features of each piece
Proyecto:


Construcciones de gerundio con sujeto expreso: del castellano medieval a la lengua actual

  • Brunet Ros, Nuria
Los objetivos principales de este trabajo de investigación son, en primer lugar, delimitar las diferencias sintácticas y semánticas entre los dos tipos de construcciones adjuntas que puede constituir el gerundio. En segundo lugar, estudiar los cambios que ha experimentado el gerundio adjunto a la oración con sujeto expreso desde el castellano medieval a la lengua actual. Por último, tiene por objetivo marcar el punto de partida de un futuro estudio más pormenorizado sobre nuestro objeto de estudio, The main objectives of this research are, first of all, to delimit the syntactic and semantic differences between the two types of contiguous constructions that may constitute the gerund. Secondly, we intend to study the changes undergone by the gerund attached to the sentence with express subject from medieval Castilian to the present language. Finally, it aims to mark the starting point for a more detailed future study on our object of study
Proyecto:


Aprenentatges i beneficis percebuts per joves universitaris que participen en projectes de mentoria social: el cas del Projecte Rossinyol a Tarragona

  • Alarcón Galindo, Xavier
En aquest article es realitza una aproximació als beneficis o aprenentatges que extreuen els voluntaris que participen en projectes de mentoria social. Aquests projectes normalment tenen una major necessitat d’expressar l’impacte que tenen en la població objectiu que hi participa. Però per altra banda, existeixen uns voluntaris que extreuen quelcom d’incorporar-se en aquests projectes. Donada la participació voluntària en projectes de voluntariat per un alt nombre de joves, es considera d’especial interès profunditzar en aquelles avantatges que extreuen els que participen en aquesta tipologia d’iniciatives. Alguns dels joves universitaris que participen en el Projecte Rossinyol de Tarragona, dut a terme per l’Associació Quilòmetre Zero, esmenten una sèrie de competències o beneficis percebuts. Per tant, a través d’aquest article podem comprendre amb major especificitat totes aquestes aportacions que es desprenen de la participació com a voluntari. Gràcies a la metodologia d’aprenentatge de l’Aprenentatge Servei s’aconsegueix categoritzar tota una sèrie de competències que estan vinculades a aquesta pedagogia i que, a més a més, aquests voluntaris identifiquen. Finalment, es plantegen algunes diferencies en quant als ítems contemplats per l’avaluació del Projecte Rossinyol de Tarragona com a beneficis per als mentors i mentores que hi participen, In this article an approach is made to the benefits or learning that volunteers who participate in social mentoring projects extract. These projects usually have a greater need to express their impact on the target population that participates in it. But on the other hand, there are volunteers who extract something from joining these projects. Given the voluntary participation in voluntary projects for a high number of young people, is considered of special interest to deepen in those advantages that extract those that participate in this type of initiatives. Some of the young university students participating in the Projecte Rossinyol of Tarragona carried out by the Associació Quilòmetre Zero, mention a series of competences or benefits received. Therefore, through this article we can understand with greater specificity all these contributions that are derived from the participation as volunteer. Thanks to the learning methodology of the Learning Service, it is possible to categorize a whole series of competences that are linked to this pedagogy and that, moreover, these volunteers identify. Finally, there are some differences regarding the items contemplated for the evaluation of the Projecte Rossinyol of Tarragona as a benefit for the mentors involved
Proyecto:


Apoderament individual dels i les joves amb monoparentalitat sobtada: influència d'un incident crític en les transicions juvenils

  • Trull Oliva, Carme
En el present article es presenten els relats de quatre joves que han compartit percepcions sobre el què ells creuen que, arran de la seva experiència de monoparentalitat sobtada, els ha apoderat a nivell individual. Ens hem centrat en famílies on els fills esdevenen monoparentals en la seva etapa d’adolescència i/o joventut a causa de la mort del seu pare o mare amb l’objectiu d’identificar les principals oportunitats i els obstacles que, o bé potencien, o per contra debiliten el poder d’elecció i decisió d’aquests joves. Els resultats posen de manifest diferents habilitats apoderadores destacant, entre d’altres, la capacitat crítica, l’autoestima, l’autonomia o els meta aprenentatges. Tanmateix, es descriuen factors limitadors que poden obstruir l’apoderament individual juvenil com ara el refús inicial de la pèrdua i el posterior desencadenament de sentiments negatius, intrusius i/o danyosos, l’absència sobtada d’un dels dos referents del nucli o la fragilitat de les xarxes familiars. Es conclou amb alguns elements rellevants que emergeixen dels seus relats com la inevitable transformació i modificació de l’estructura familiar amb el canvi de rols, funcions o responsabilitats en els seus membres; o la resiliència que desenvolupen molts d’aquests joves a l'haver-se d’espavilar i accelerar el seu procés d’apoderament, In this article we present the stories of four young people who have shared their perceptions about what they think that, as a consequence of their sudden single parenthood, have empowered them individually. We focus on the families whose children became single-parent during their adolescence and/or youth due to the death of their father or mother. Our objective is to identify the main opportunities and obstacles that either strengthen or weaken the capacity of choice and decision of these youngsters. The results show different empowering abilities among which we remark the critical capacity, the self-confidence, the autonomy or the meta-learnings. Nevertheless, we identified limiting factors that could obstruct the individual youth empowerment such as the initial refusal to the loss and the consequent negative, intrusive and harmful feelings, the sudden absence of one of the two nuclear referents or the fragility of the family networks. We conclude this article with some relevant elements that emerge from their histories such as the inevitable transformation and modification of the family structure with the consequent change of roles, functions or responsibilities of its members; or the resilience that develop many of these young people due to the necessity to make progress and accelerate their empowering process
Proyecto:


Els artífexs de Santa Maria de Castelló d’Empúries: el llibre de la procura 1411-1422/8

  • Sais Bou, Iraida
Aquest treball pretén aportar noves dades sobre la fase final de la construcció de Santa Maria de Castelló d’ Empúries, prenent com a punt de partida el llibre de la procura de la fàbrica gòtica datat entre 1411-1422/8 i conservat entre els protocols notarials de Castelló d’ Empúries (AHG Ca 2035). A partir del buidatge sistemàtic del llibre de la procura i de la seva anàlisi hem obtingut noves dades amb l’objectiu de contribuir en el coneixement d’alguns dels interrogants que envolten la fase final de la construcció de la fàbrica castellonina: els artífexs i proveidors contractats, els materials adquirits, així com les donacions i els pagaments realitzats. Els resultats obtinguts ens poden servir de base per poder realitzar en un futur una proposta de construcció que refermi Santa Maria com una de les construccions pioneres de l’estil gòtic a Catalunya i la vila de Castelló d’Empúries com un important centre artístic de l’època baixmedieval.
Proyecto:


La cultura arquitectònica de la retaulística catalana (segona meitat del segle XVIII i inicis del XIX): una aproximació a través de quatre retaules solsonencs

  • Carmona Campos, Miriam
El Treball fa una proposta de reconstrucció de la cultura arquitectònica de la retaulística catalana de la segona meitat del segle XVIII i inicis del segle XIX. Per tal de dur a terme aquest propòsit, com a objecte d’estudi s’han escollit quatre retaules representatius d’aquest període a la comarca de Solsona: Retaule major de Sant Miquel de Marsinyach (1750-1776) de Josep Pujol i Juhí, a més de comptar amb una provable col·laboració de l’escultor Genís Solà: Retaule de Santa Teresa a Sant Serni de Besora (1795) de Segimon Pujol i Santaló (1758-1811): Retaule major de Sant Pere de Madrona (inicis s. XIX), sense autoria coneguda; i el Retaule de Sant Isidre a Sant Pere de Matamargó (finals del s.XVIII), obra de Josep Pujol i Juhí amb la col·laboració del seus dos fills Segimon i Francesc Pujol. Aquests retaules seran sotmesos a un curós acarament amb els principals tractats d’arquitectura, reculls d’estampes i de gravats dels set-cents i de principis dels vuit-cents, sense oblidar alguns referents ineludibles dels segles immediatament anteriors.
Proyecto:


El lèxic col·loquial de la Costera a través de la literatura de Toni Cucarella: proposta d’aplicació didàctica per al segon cicle d’Educació Secundària

  • Pla Martínez, Pau Pasqual
El treball consta de 225 vocables-lema de lèxic popular de la comarca de La Costera recollits en l’obra de l’escriptor Toni Cucarella i caracteritzats per ser desconeguts o no emprats per la gent i ser, per tant, un lèxic en vies de desaparició al País Valencià. Aquest treball té la intenció de fer reflexionar sobre l’ensenyament del lèxic col·loquial en l’escola i que ens adonem que la metodologia utilitzada actualment no evita la substitució del lèxic tradicional i alhora, fer propostes didàctiques i de recerca en aquest àmbit.
Proyecto:


La Revolució Liberal i les cases de religiosos: anàlisi historiogràfica de les obres del canonge Gaietà Barraquer i Roviralta

  • Montalbán Arenas, Albert
L’objectiu del Treball és estudiar i donar a conèixer la figura i les obres del canonge Barraquer: Las Casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX i Los Religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX, analitzant-les des d’una perspectiva historiogràfica amb la finalitat de reflectir la seva rellevància.
Proyecto:


Diseño de un sistema de costes basado en las actividades (ABC) para oficinas de turismo

  • Genés Portaspana, Marc
El objetivo principal de este trabajo es profundizar en la gestión pública y en el papel de las oficinas de turismo como prestatarias de servicios. Por ello, la pregunta que precede al principal objetivo es: ¿se podría implantar en una oficina de turismo un modelo de costes basado en las actividades (ABC)?, The main objective of this work is to deepen the public management and the role of tourism offices as service providers. Therefore, the question that precedes the main objective is: could a cost model based on activities (ABC) be implemented in a tourist office?
Proyecto:


El Culte religiós al nord-est de Catalunya en època romana

  • García Baladrón, Cristina
L’objectiu principal d’aquest projecte de recerca del TFM és crear una síntesi que doni una visió general sobre la religió al nord-est del Conuentus Tarraconensis, des de l’arribada dels romans a la Península Iberica al 218 aC fins al segle III dC, a través de la lectura de diversos estudis generals i específics dels jaciments arqueològics, de les restes epigràfiques i numismàtiques. ambé es vol respondre algunes preguntes com: quins llocs de culte utilitzaven? quines divinitats veneraven? qui era l’encarregat de duu a terme el culte? quines pràctiques o ritus realitzaven? creien en el més enllà?
Proyecto:


Buscador avanzado