Buscador

Encontrado(s) 2167615 resultado(s)
Encontrada(s) 216762 página(s)

Efectivitat de l'exoesquelet en comparació amb la hidroteràpia per a la reeducació de l'equilibri i la marxa en pacients post-ictus isquèmic

  • Rabasa Martín, Oscar
Pregunta clínica: En la recuperació de l’equilibri i la marxa després de tres mesos d’un accident cerebrovascular isquèmic en adults, s’evidencia millora en el dolor, l’espasticitat, la dependència i la qualitat de vida amb l´ús de l’exosquelet combinat amb la fisioteràpia convencional en comparació amb la hidroteràpia i la fisioteràpia convencional? Objectius: - General: Valorar l’efectivitat de l’exosquelet comparat amb la hidroteràpia en pacients entre 65 i 85 anys diagnosticats d’ictus isquèmic d’almenys 3 mesos d’evolució en l’àmbit hospitalari extern. - Específic: Avaluar l’efecte sobre l’equilibri i la marxa, l’espasticitat, el dolor, la qualitat de vida i la dependència després dels tractaments i posterior a 9 setmanes. Metodologia: Aquest projecte és una assaig clínic pilot aleatoritzat i creuat, amb una mostra de pacients amb accident cerebrovascular isquèmic a la ciutat de Lleida (n=135). Els subjectes es dividiran en dos grups (grup A i grup B) on ambdós realitzaran la intervenció control (tractament convencional + hidroteràpia) i l’experimental (tractament convencional + exosquelet). Cada intervenció tindrà una duració de 6 setmanes i cada grup serà avaluat abans, a l’intermedi i després de cada intervenció i també, a la 9a setmana post-intervenció. Les variables que es mesuren en aquest assaig seran equilibri i marxa (Escala de Tinetti), grau d’espasticitat (Escala d’Ashworth modificada), dolor (Escala Analògica Visual), dependència (Índex de Barthel) i qualitat de vida (SF-36).
Proyecto:


El paper de la fisioteràpia en pacients amb traumatisme craneoencefàlic ingressats a la unitat de cures intensives. Revisió bibliogràfica

  • Roigé Garí, Sandra
Realitzar una revisió bibliogràfica per conèixer i avaluar l’efectivitat dels tractaments i/o protocols que es duen a terme en pacients amb TCE a la Unitat de Cures Intensives. Identificar quins són els tractaments de fisioteràpia que es duen a terme a la UCI i de quina forma i descriure quines valoracions o proves es fan servir per mesurar l’estat del pacient per així poder determinar quin tractament i a quina intensitat poder aplicar-li. Es va realitzar la cerca bibliogràfica durant els mesos de desembre del 2015 a febrer del 2016 a les bases de dades PubMed, ScienceDirect, Scopus i Cochrane Library Plus. Estudis publicats en angles i castellà que realitzin tractament de fisioteràpia dins de la UCI en pacients amb TCE. Es va avaluar la qualitat metodològica de tots els estudis que complien amb els criteris d’inclusió a través del CRF-QS. Es van incloure quatre articles de bona a molt bona qualitat metodològica, publicats entre 2007 i 2015. En total 132 pacients d’entre 16 i 83 anys. Els estudis demostren que hi ha una millora significativa de la funcionalitat dels pacients però es necessiten estudis i assajos controlats, amb un nombre més gran de mostres.
Proyecto:


Efectividad de la rehabilitación domiciliaria en el tratamiento de artroplastia de rodilla. Revisión sistemática, Efectiveness of the treatment of total knee arthroplasty with the use of home rehabilitation. Systematic review

  • Ruiz Tolosa, Joan Francesc
Objetivo general: Analizar la efectividad de los programas de rehabilitación domiciliaria en los pacientes sometidos a cirugía de artroplastia de rodilla. Se realizó una búsqueda bibliográfica sistemática de estudios científicos que analizaran la rehabilitación de artroplastia de rodilla en casa. Se incluyeron ensayos publicados entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2015 y las bases de datos utilizadas han sido Pubmed, Scopus, Web of Science y Cochrane Library. Criterios de selección: Ensayos clínicos aleatorizados en lengua inglesa o española, que estudiaran individuos sometidos a cirugía de prótesis de rodilla para analizar el tratamiento fisioterapéutico. La calidad metodológica de los estudios se evaluó mediante la escala Jadad. Se analizaron 9 ensayos clínicos aleatorizados. Las intervenciones se plantean en forma de rehabilitación en casa y telerehabilitación y utilizando distintos formatos de estudio. Los ensayos tuvieron una calidad metodológica aceptable, con 1476 participantes mayores de 18 años. La evidencia científica muestra que la rehabilitación en casa no es inferior a la rehabilitación habitual. No se produjeron mejoras clínicamente relevantes, pero ambos métodos presentaron resultados similares. La literatura científica sobre rehabilitación en casa, y en especial en telerehabilitación, es escasa., General objective: To analyse the efficacy of home rehabilitation programmes in the patients who have been subjected to a knee arthroplasty surgery. It was held a bibliographic research of scientific studies that deal with home rehabilitation of total knee arthroplasty. Some articles which were published between the 1st of January 2009 and 31st of December 2015 were included in the project and the databases used in this project were Pubmed, Scopus Web of Science and Cochrane Library. Selection criteria: Randomized controlled trials that are published in English or Spanish which study humans that have undergone a knee prosthesis surgery have also been included as well as the physiotheraphy treatment. The methodological quality of all trials was evaluated throughout the Jadad scale. 9 randomized trials have been analysed. The interventions arise in form of home rehabilitation and telerehabilitation using different study formats. The trials had an acceptable methodological quality, 1476 people took part of them. The scientific evidence suggests that home rehabilitation is not inferior compared to usual rehabilitation. No clinically relevant improvement occurred, but both methods present similar results. The scientific literature about home rehabilitation and especially in telerehabilitation is scarce.
Proyecto:


Efectivitat del tractament de la disfunció erèctil mitjançant les ones de xoc extracorpòries de baixa intensitat per millorar la funció erèctil i la qualitat de vida. - Projecte d'investigació -, Effectiveness of low intensity extracorporial shockwave treatment to erectile dysfunction to improve erectile function and quality of life. - Investigation project -

  • Salmons Hernández, Anna Maria
PREGUNTA D’INVESTIGACIÓ: És efectiu el tractament mitjançant ones de xoc de baixa intensitat per tractar la disfunció erèctil? En cas d’aconseguir una millora de la funcionalitat, es veurà beneficiada la seva qualitat de vida? OBJECTIUS: Provar l’efectivitat de les ones de xoc de baixa intensitat en adults amb disfunció erèctil. Alhora valorar si resultarà beneficiosa pel que fa a la qualitat de vida. Tot això permetrà avaluar l’autoestima i relacions personals, i comparar la qualitat de vida en relació a la funcionalitat erèctil. METODOLOGIA: Assaig clínic aleatoritzat de doble cec, controlat i de caire experimental amb un total de 394 subjectes d’entre 25 i 70 anys amb disfunció erèctil. L’estudi es realitzarà entre el 2017 i 2019 i els subjectes seran assignats de manera aleatòria en 2 grups: experimental i control. El grup control rebrà un tractament farmacològic basat en PDE-5 i ones de xoc amb una freqüència similar a zero, l’experimental rebrà el tractament farmacològic juntament amb 4 sessions en un mes d’ones de xoc de baixa intensitat (5000 dispars a 0’09mJ/mm2). Les dades enquestes seran realitzades abans de realitzar el tractament, dos setmanes després de l’última sessió i un any després d’aquesta.
Proyecto:


El Síndrome de Fricción de la Banda Iliotibial en mujeres deportistas en la provincia de Lleida: estudio observacional transversal sobre su prevalencia y relación con la anteversión femoral y la cinemática de carrera, Iliotibial Band Friction Syndrome in female athletes in the province of Lleida: Cross-sectional study about the prevalence and its relation with the femoral anteversion and run kinamtics

  • Sanjuán Sánchez, Daniel
Pregunta clínica: ¿Cuál es la prevalencia del Síndrome de Fricción de la Banda Iliotibial (SFBIT) en mujeres deportistas en la provincia de Lleida? ¿Son más prevalentes la anteversión femoral y los factores de riesgo biomecánicos en mujeres deportistas con SFBIT que en mujeres deportistas sanas? Objetivos: Determinar la prevalencia del SFBIT en mujeres deportistas de la provincia de Lleida entre 18-45 años. Evaluar y comparar el ángulo de anteversión femoral y los factores biomecánicos en la cinemática de carrera entre mujeres con el SFBIT y mujeres sanas. Metodología: Se realizará un estudio observacional transversal multicéntrico, que constará de dos fases: La primera fase, será un estudio observacional descriptivo transversal de prevalencia, llevado a cabo durante el año 2017. El tamaño de la muestra será de 238 mujeres deportistas de la provincia de Lleida entre 18 – 45 años. En la segunda fase se realizará un estudio observacional transversal analítico en el que se formarán dos grupos. Uno de los grupos estará compuesto por mujeres deportistas afectadas con el SFBIT mientras que el otro grupo estará formada por mujeres deportistas sanas. Se medirá el ángulo de anteversión femoral y se evaluarán algunos factores de riesgo derivados de la cinemática de carrera., Clinical question: What is the prevalence of Iliotibial Band Friction Syndrome (ITBFS) in female athletes in the province of Lleida? Are the femoral neck anteversion and biomechanical risk factors more prevalent in female athletes with ITBFS than in healthy female athletes? Objectives: Determine the prevalence of ITBFS in female athletes between ages 18 and 45 in the province of Lleida. Evaluate and compare the angle of femoral anteversion and biomechanical risk factors in run kinematics between female athletes with ITBFS and healthy female athletes. Methodology: A multicenter cross-sectional study, which will consist of two distinct phases: - First: a cross-sectional descriptive observational study of prevalence, which will be carried out during 2017. The sample size will be 238 female athletes in the province of Lleida bewtween ages 18 and 45. - Second: an analytical cross-sectional study in which two groups will be formed. One of the groups will be composed of female athletes affected with ITBFS while the other group will consist of healthy female athletes. It will measure the angle of femoral anteversion and will evaluate some risk factors derived from run kinematics.
Proyecto:


Comparació de l'efectivitat de la malla Shorty Strap amb el tractament actual d'exercicis d'estabilització lumbo-pèlvica per al tractament de Osteopatia Dinàmica de Pubis en futbolistes amateurs

  • Sanjuan Serrano, Aleix
L’objectiu del present estudi és comprovar si la Shorty Strap és més efectiva que el tractament d’exercicis d'estabilització lumbo-pèlvica per a la ODP en futbolistes amateurs. Es durà a terme un assaig clínic aleatori controlat amb triple sec. La mostra estarà formada per 117 futbolistes amateurs diagnosticats d’ODP què seran dividits aleatòriament en tres grups: la intervenció del primer consistirà en la prescripció del protocol d’exercicis d'estabilització lumbo-pèlvica com a tractament convencional i durà una malla de running com a placebo; el segon farà el mateix tractament que el primer però portant la Shorty Strap; i el tercer simplement durà la Shorty Strap, i retornarà a l’activitat esportiva quan el dolor li permeti (tal i com indiquen els fabricants). Es recolliran les dades cada dues setmanes amb les variables de la intensitat i la qualitat del dolor, el temps de baixa, el nombre de recaigudes i la temporalitat d’aquestes un cop donats d’alta del tractament. La intervenció dels tres grups es durà a terme paral·lelament amb la possibilitat de donar als subjectes l’alta si compleixen els criteris d’alta, més 6 mesos que és el temps de seguiment de recaiguda.
Proyecto:


Masaje perineal antenatal como medida de prevención del trauma perineal durante el parto vaginal: revisión sistemática, Antenatal perineal massage as a prevention measure of the perineal trauma during vaginal delivery: systematic review

  • Soliva Lax, Isabel
PREGUNTA DE REVISIÓN. ¿Es efectivo el masaje perineal antenatal en la prevención del trauma perineal durante el parto vaginal normal? OBJETIVO. La finalidad de esta revisión fue determinar la efectividad del masaje perineal antenatal en la prevención del trauma perineal durante el parto vaginal. METODOLOGÍA. Estrategia de búsqueda: Se realizó una búsqueda bibliográfica desde enero del 2006 hasta enero del 2016 en las bases de datos PubMed, ScienceDirect y PEDro. Criterios de selección: Estudios clínicos aleatorizados o cuasi-experimentales publicados en inglés o español. Análisis de datos: Se evaluó la calidad metodológica de los estudios incluidos mediante las escalas CASPe, CEBM y SIGN. RESULTADOS. Se incluyeron 4 estudios, con un total de 964 pacientes; todos ellos de una calidad metodológica igual o superior a 6/11 en la escala CASPe y un nivel de evidencia entre 1b y 2b en la escala CEBM. CONCLUSIÓN. Los estudios más recientes muestran resultados significativos en relación a la efectividad del masaje perineal antenatal en la prevención del trauma perineal y la disminución del dolor post-parto comparado con otros pacientes. No obstante, las pacientes tratadas mediante masaje presentan una incidencia mayor de desgarro anterior. Se necesitan más estudios que permitan establecer un protocolo de actuación concreto que asegure el éxito de esta intervención., REVIEW QUESTION. Is antenatal perineal massage a prevention measure of the perineal trauma during normal vaginal delivery? OBJETIVE. The aim of this review was to determine the effectiveness of antenatal perineal massage in the prevention of perineal trauma during vaginal delivery. METHODOLOGY. Search strategy: A literature search was made from January 2006 to January 2016 in PubMed, ScienceDirect and PEDro data bases. Selection criteria: Randomized control trials and quasi-experimental studies published in English or Spanish. Data analysis: It was evaluated the methodological quality of the studies included through CASPe, CEBM and SIGN scales. RESULTS. Four studies, with a total amount of 964 patients; all of them with a methodological quality of minimum 6/11 on CASPe scale and a level of evidence between 1b and 2b on CEBM scale. CONCLUSION. The most recent studies show significant results regarding the effectiveness of antenatal perineal massage in the prevention of perineal trauma and the decreasing of postpartum pain compared with other patients. However, patients treated by massage have a higher incidence of anterior laceration. More studies are needed in order to establish a specific action protocol to ensure the success of this intervention.
Proyecto:


Efectividad del tratamiento en fisioterapia en mujeres que padecen prolapso genital: Revisión sistemática, Effectiveness of physical therapy in women suffering pelvic organ prolapse: Sistematic review

  • Stagg Lemus, Lidia
PREGUNTA DE LA REVISIÓN. ¿Son efectivas las técnicas basadas en fisioterapia en el abordaje del prolapso genital femenino para corregir dicho prolapso? OBJETIVO. Evaluar la efectividad del tratamiento fisioterapéutico en mujeres que padezcan prolapso genital. METODOLOGÍA. Métodos de búsqueda: La búsqueda se llevó a cabo entre noviembre de 2015 a febrero de 2016 en las bases datos PubMed, Biblioteca Cochrane Plus, PeDro y Scopus. Criterios de selección: Ensayos clínicos Experimentales de Control Aleatorio en lengua castellana, catalana e inglesa publicados a partir de 2010 acerca del tratamiento fisioterapéutico del prolapso genital femenino. Recopilación y análisis de datos: Se analizó la calidad metodológica y el riesgo de sesgo en los estudios incluidos mediante el “Critical Review Form-Quantitative Studies” y la herramienta de colaboración Cochrane respectivamente. RESULTADOS. Los estudios incluidos en la revisión fueron publicados entre 2010 y 2014 e incluyen un total de 708 participantes con prolapso genital de grados I, II y III. CONCLUSIÓN. Los estudios incluidos sugieren que la gimnasia abdominal Hipopresiva y el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico resultan más eficaces en el tratamiento de la sintomatología del prolapso genital femenino en grados I y II que otros procedimientos ajenos a la fisioterapia., REVIEW QUESTION. Are techniques based on physiotherapy effective in female genital prolapse treatment?. OBJECTIVE. To evaluate the effectiveness of treatment based on physical therapy in women suffering from genital prolapse. METHODOLOGY. Search methods: The search was conducted from November 2015 to February 2016 in PubMed, Cochrane Library, PeDro and Scopus data. Selection criteria: Randomized control trials in Spanish, Catalan and English published since 2010. Data collection and analysis: The methodological quality and the risk of bias in the studies included in the reviewwere evaluated using the "Critical Review analyzed Form- Quantitative Studies "and the Cochrane collaboration tool respectively. RESULTS. The studies included in the review were published between 2010 and 2014 and include a total of 708 participants with genital prolapse, grades I, II and III. CONCLUSION. The included studies suggest that abdominal hipopressive gymnastics and pelvic floor muscles training are more effective in treating the symptoms of female genital prolapse in grades I and II than others procedures.
Proyecto:


La pelota suiza como prevención del dolor lumbar agudo inespecífico en alumnos de fisioterapia

  • Tomás López, Joaquim
Se trata de un estudio analítico observacional de sentido prospectivo que se ejecutará mediante un estudio de cohortes con un ciego simple que será el evaluador. Será necesaria una N= 52 sujetos para poder encontrar diferencias significativas y verificar o refutar la hipótesis. Los criterios de inclusión serán: no antecedentes de patología lumbar, IMC menor a 25, tener entre 18 y 30 años, entender la lengua castellana, puntuación del 0% en la Escala Oswestry y alumnos de 2o curso de fisioterapia. Criterios de exclusión: protrusión discal, hernia discal y fracturas vertebrales. Los participantes serán introducidos de forma aleatorizada. El estudio constará de un grupo expuesto (posición sedente en un asiento convencional) y un grupo no expuesto (posición sedente en pelota suiza). La duración del estudio será de 96 semanas (24 meses). Las evaluaciones se realizarán el primer día del estudio (septiembre del 2017) y posteriormente cada 12 semanas hasta llegar a las 96 semanas (septiembre del 2019). Las pruebas realizadas serán: resonancia magnética nuclear, escala Oswestry, test de resistencia de los flexores y extensores de tronco, test de fuerza de los flexores y extensores de tronco con dinamómetro isocinético y episodios de dolor con la Escala Visual Analógica.
Proyecto:


DRENAJE DE SECRECIONES: Propuesta de intervención mediante la aplicación de Oscilaciones de Alta Frecuencia sobre la Pared Torácica (HFCWO) en la Esclerosis Lateral Amiotròfica (ELA)

  • Torres Cabestany, Marco
Pregunta clínica de recerca: La incorporació de HFCWO per al drenatge de secrecions al tractament convencional millora la qualitat de vida, la capacitat funcional, la capacitat pulmonar i disminueix les complicacions pulmonars en pacients diagnosticats d'ELA?. Objectiu: Avaluar l'efectivitat del les HFCWO afegit al tractament convencional en pacients amb ELA. Metodologia: Assaig clínic aleatorizado (ECA) a cec únic que recull un total de 64 subjectes diagnosticats d'ELA definitiva o probable d'entre 40 i 70 anys d'edat sense compromís bulbar important residents a Catalunya. Es dividiran en dos grups mitjançant aleatorització simple de manera que 32 subjectes del grup control rebran el tractament convencional i els 32 restants del grup experimental rebran el tractament convencional més HFCWO. La intervenció tindrà una durada de 12 setmanes i es realitzaran 4 valoracions, el dia abans de la intervenció a les 4, 8 i 12 setmanes. Les variables es mesuraran amb l'Adaptació Espanyola de l'Escala Revisada de Valoració Funcional de l'Esclerosi Lateral Amiotrófica (ALSFRS-R), Adaptació Espanyola del Qüestionari per a l'Avaluació de l'Estat Subjectiu de Salut en Pacients amb ELA (ALSAQ-40), mesurador de pressió respiratòria portàtil i un pulsioxímetre digital.
Proyecto:


Buscador avanzado