Buscador

Encontrado(s) 2069377 resultado(s)
Encontrada(s) 206938 página(s)

La Immigració francesa a l'àrea de Barcelona a l'època moderna (segles XV, XVI i XVII) /

 • Amengual Bibiloni, Miquel,
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Premi Extraordinari de Doctorat concedit pels programes de doctorat de la UAB per curs acadèmic 2017-2018, Departament i centre responsables de la tesi: Departament de Geografia i Centre d'Estudis Demogràfics., La tesi doctoral s'ha plantejat com un acostament des de la Demografia Històrica a la qüestió de la immigració francesa a Catalunya als segles XV-XVII a partir de l'estudi de la mobilitat social dels immigrants, la immigració femenina, la formació de la parella, o la transmissió intergeneracional entre els immigrants francesos i els seus fills i filles. Aquests aspectes no han estat tractats per la historiografia principal sobre la qüestió i són de principal transcendència per a conèixer la incidència real de la immigració francesa en l'evolució de la història de la població catalana. Aleshores, aquesta tesi compta amb una sèrie de capítols que tracten individualment els temes següents: Límits cronològic i territorials de la immigració francesa a l'Àrea de Barcelona en Època Moderna, perfil demogràfic i social dels immigrants francesos, pes de la immigració femenina dins el conjunt de l'onada migratòria francesa, comportament matrimonial dels immigrants francesos i, finalment, anàlisi de la transmissió intergeneracional. La recerca s'ha portat a terme a partir de tres fonts principals: la Barcelona Historical Marriage Database (BHMD), una de les series de registres vitals conservades més llargues del món, construïda a partir dels Llibres d'Esposalles de l'Obra de la Catedral de Barcelona, una font de caràcter fiscal sobre el matrimoni sorgida d'un privilegi atorgat per Benet XIII (1394-1423) a la Catedral i que esdevé un registre matrimonial de tota la diòcesi anterior a l'aparició dels registres parroquials a rel del Concili de Trento (1545-1563); els expedients matrimonials de la Catedral de Barcelona i, finalment, la Matrícula de francesos de 1637. Les dues primeres resulten gairebé inèdites en l'estudi de la immigració francesa, mentre que la tercera, tot i que molt utilitzada, va ser analitzada de forma íntegra tan sols per Nadal i Giralt en els anys 60. La immigració francesa a la Catalunya moderna és un tema sobre el qual en les darreres dècades s'ha anat bastint tot un corpus historiogràfic que abraça des d'obres tan llunyanes com la d'Enric Moreu-Rey (1959) fins a d'altres molt recents i que, principalment, s'ha encarregat d'establir per a l'onada migratòria francesa els factors d'expulsió i atracció principals (pull and push factors), o la localització d'immigrants en nombrosos estudis de caràcter local i comarcal i en diferents cronologies, però, a grans trets, en la segona meitat del segle XVI i la primera meitat del XVII. A més, també s'ha establert un perfil social de l'immigrant francès. Els resultats principals de la tesi apunten que: La immigració francesa mostra una distribució heterogènia en el temps i en l'espai, centrada en la zona litoral i als principals nuclis urbans i a cavall dels segles XVI-XVII, amb procedències equilibrades entres les tres zones principals d'emigració; l'estructura socioeconòmica dels immigrants francesos és comparable a la dels autòctons, formada majoritàriament per pagesos i artesans i amb poca mobilitat, tant ascendent com descendent, tot i que amb un important major pes de treballadors sense terra; la immigració femenina, de menor volum que la masculina però existent, presenta alguns trets diferencials, com són una major proporció d'immigrants amb origen pirinenc i de pagesos i jornalers entre els pares de les esposes que entre els marits; el comportament matrimonial dels francesos i franceses s'ha observat diferent al dels autòctons, més per l'aspecte geogràfic que pel social, amb una tendència a l'homogàmia malgrat el baix nombre de dones franceses i destacant les unions de marits francesos amb dones vídues i, finalment, una forta transmissió intergeneracional entre els immigrants francesos i els seus fills i filles, encara que amb paràmetres similars als del conjunt de la població catalana., La tesi doctoral s'ha plantejat com un acostament des de la Demografia Històrica a la qüestió de la immigració francesa a Catalunya als segles XV-XVII a partir de l'estudi de la mobilitat social dels immigrants, la immigració femenina, la formació de la parella, o la transmissió intergeneracional entre els immigrants francesos i els seus fills i filles. Aquests aspectes no han estat tractats per la historiografia principal sobre la qüestió i són de principal transcendència per a conèixer la incidència real de la immigració francesa en l'evolució de la història de la població catalana. Aleshores, aquesta tesi compta amb una sèrie de capítols que tracten individualment els temes següents: Límits cronològic i territorials de la immigració francesa a l'Àrea de Barcelona en Època Moderna, perfil demogràfic i social dels immigrants francesos, pes de la immigració femenina dins el conjunt de l'onada migratòria francesa, comportament matrimonial dels immigrants francesos i, finalment, anàlisi de la transmissió intergeneracional. La recerca s'ha portat a terme a partir de tres fonts principals: la Barcelona Historical Marriage Database (BHMD), una de les series de registres vitals conservades més llargues del món, construïda a partir dels Llibres d'Esposalles de l'Obra de la Catedral de Barcelona, una font de caràcter fiscal sobre el matrimoni sorgida d'un privilegi atorgat per Benet XIII (1394-1423) a la Catedral i que esdevé un registre matrimonial de tota la diòcesi anterior a l'aparició dels registres parroquials a rel del Concili de Trento (1545-1563); els expedients matrimonials de la Catedral de Barcelona i, finalment, la Matrícula de francesos de 1637. Les dues primeres resulten gairebé inèdites en l'estudi de la immigració francesa, mentre que la tercera, tot i que molt utilitzada, va ser analitzada de forma íntegra tan sols per Nadal i Giralt en els anys 60. La immigració francesa a la Catalunya moderna és un tema sobre el qual en les darreres dècades s'ha anat bastint tot un corpus historiogràfic que abraça des d'obres tan llunyanes com la d'Enric Moreu-Rey (1959) fins a d'altres molt recents i que, principalment, s'ha encarregat d'establir per a l'onada migratòria francesa els factors d'expulsió i atracció principals (pull and push factors), o la localització d'immigrants en nombrosos estudis de caràcter local i comarcal i en diferents cronologies, però, a grans trets, en la segona meitat del segle XVI i la primera meitat del XVII. A més, també s'ha establert un perfil social de l'immigrant francès. Els resultats principals de la tesi apunten que: La immigració francesa mostra una distribució heterogènia en el temps i en l'espai, centrada en la zona litoral i als principals nuclis urbans i a cavall dels segles XVI-XVII, amb procedències equilibrades entres les tres zones principals d'emigració; l'estructura socioeconòmica dels immigrants francesos és comparable a la dels autòctons, formada majoritàriament per pagesos i artesans i amb poca mobilitat, tant ascendent com descendent, tot i que amb un important major pes de treballadors sense terra; la immigració femenina, de menor volum que la masculina però existent, presenta alguns trets diferencials, com són una major proporció d'immigrants amb origen pirinenc i de pagesos i jornalers entre els pares de les esposes que entre els marits; el comportament matrimonial dels francesos i franceses s'ha observat diferent al dels autòctons, més per l'aspecte geogràfic que pel social, amb una tendència a l'homogàmia malgrat el baix nombre de dones franceses i destacant les unions de marits francesos amb dones vídues i, finalment, una forta transmissió intergeneracional entre els immigrants francesos i els seus fills i filles, encara que amb paràmetres similars als del conjunt de la població catalana., La tesis doctoral se ha planteado como una aproximación desde la Demografía Histórica a la inmigración francesa en Cataluña en los siglos XV-XVII a partir del estudio de la movilidad social de los inmigrantes, la inmigración femenina, la formación de la pareja o la transmisión intergeneracional entre inmigrantes franceses y sus hijos e hijas. Estos aspectos no han sido tratados por la historiografía principal sobre el tema y son de principal transcendencia para conocer la incidencia real de la inmigración francesa en la evolución de la historia de la población catalana. Así, esta tesis está formada por una serie de capítulos que tratan individualmente los siguientes temas: Límites cronológico y territorial de la inmigración francesa en el Área de Barcelona en Época Moderna, perfil demográfico y social de los inmigrantes franceses, peso de la inmigración femenina dentro del conjunto de la oleada migratoria, comportamiento matrimonial de los inmigrantes franceses y, finalmente, análisis de la transmisión intergeneracional. La investigación se ha llevado a cabo a partir de tres fuentes principales: la Barcelona Historical Marriage Database, una de las series de registros vitales conservadas más largas del mundo, construida a partir de los libros de esponsales de la Catedral de Barcelona, una fuente de carácter fiscal sobre el matrimonio surgida de un privilegio otorgado por el papa Benedicto XIII (1394-1423) a la Catedral y que resulta anterior a la aparición de los registros parroquiales a raíz del Concilio de Trento (1545-1563); los expedientes matrimoniales de la Catedral de Barcelona y, finalmente, la Matrícula de franceses de 1637. Las dos primeras resultan casi inéditas en el estudio de la inmigración francesa, mientras que la tercera, aunque muy utilizada, únicamente fue analizada de forma íntegra por Nadal y Giralt en los años sesenta. La inmigración francesa en la Cataluña moderna es un tema sobre el cuál en las últimas décadas se ha ido construyendo todo un corpus historiográfico que abarca des de obras tan lejanas como la de Enric Moreu-Rey (1959) hasta otras muy recientes y que, principalmente, se ha encargado de establecer para la oleada migratoria francesa los factores de expulsión y atracción principales (pull and push factors), o la localización de inmigrantes en numerosos estudios de carácter local y en distintas cronologías, pero, a grandes rasgos, en la segunda mitad del siglo XVI y la primera del XVII. También se ha establecido un perfil social del inmigrante francés. Los resultados principales de la tesis apuntan que: La inmigración francesa muestra una distribución heterogénea en el tiempo y en el espacio, centrada en la zona litoral y en los principales núcleos urbanos y entre los siglos XVI-XVII, con procedencias equilibradas entre las tres zonas principales de emigración; la estructura socioeconómica de los inmigrantes franceses es comparable a la de los autóctonos, formada mayoritariamente por campesinos y artesanos y con poca movilidad, tanto ascendente como descendente, aunque con un importante mayor peso de los trabajadores sin tierra; la inmigración femenina, de menor volumen que la masculina pero existente, presenta algunos rasgos diferenciales, como una mayor proporción de inmigrantes con origen pirenaico y mayor proporción de campesinos y jornaleros entres los padres de las esposas que entre los maridos; el comportamiento matrimonial de los franceses y francesas se ha observado diferente al de los autóctonos, más por el aspecto geográfico que por el social, con una tendencia a la homogamia a pesar del bajo número de mujeres francesas y destacando las uniones de maridos franceses con mujeres viudas y, finalmente, una fuerte transmisión intergeneracional entre los inmigrantes y sus hijos e hijas, aunque con parámetros similares a los del conjunto de la población catalana., This doctoral thesis studies French immigration to Catalonia in the fifteenth, sixteenth, and seventeenth centuries from the perspective of Historical Demography. It is based on a study of the social mobility of immigrants, women's immigration, couple formation, marital behavior, and intergenerational transmission from French immigrants to their children. These issues have not been addressed by the main historiography on the subject and are of major significance for understanding French immigration's actual impact on the historical development of the Catalan population. Hence, this dissertation presents a series of chapters that take up following topics: the chronological and geographic extent of French immigration to the Barcelona region in the Early Modern Era, the demographic and social profile of French immigrants, the importance of women's immigration within the wave of French immigrants, the marital behavior of French immigrants, and lastly, the socioeconomic outcomes of the children of French immigrants, or in other words, an analysis of intergenerational transmission. The research has been carried out using three main sources: the Barcelona Historical Marriage Database (BHMD), one of the longest-preserved sets of life records in the world, which is made up of the Barcelona Cathedral's Llibres d'Esposalles (Books of Betrothal), a a set of marriage-related tax records arising from a privilege granted to the Cathedral by Benedict XIII (1394-1423), which went on to become marriage record for the entire diocese before the appearance of parish records following the Council of Trent (1545-1563); the marriage records of the Barcelona Cathedral; and lastly, the Matrícula de francesos de 1637 (Frenchmen's Register of 1637). The first two are almost entirely unknown in the study of French immigration, while the third, despite being widely used, has been analyzed in its entirety only by Nadal and Giralt, in the 1960s. French immigration to modern Catalonia is a subject on which a whole body of historiographic work has been erected over the past few decades, from early studies such as those of Enric Moreu-Rey (1959) to other very recent studies. By and large this body of work has sought to identify either the "push and pull" factors driving French immigration, or the distribution of immigrants in various local or regional level studies and over different time ranges, essentially from the second half of the sixteenth to the first half of the seventeenth centuries. Likewise, a social profile of French immigrants has been established. The key findings of this dissertation indicate that: French immigration shows a heterogeneous distribution in space and time, being concentrated in coastal areas and the main urban centers and in the mid- to late sixteenth century and early to mid-seventeenth century, and coming from the main areas of emigration in roughly equal proportions; the socioeconomic structure of French immigrants is comparable to that of native inhabitants, who were mainly peasants and craftsmen with little mobility, either upward or downward, though with a greater proportion of landless workers; women's immigration, lower in volume than men's but still present, shows some differentiating features, such as a higher proportion of immigrants from the Pyrenees, and a higher proportion of peasants and day laborers among the parents of marrying women than among husbands; marital behavior among French immigrants is observably different from that of native inhabitants, more in geographic terms than in social terms, with a tendency toward homogamy despite the low number of French women, and a notable number of marriages between widows and French husbands; and lastly, there is strong intergenerational transmission from French immigrants to their children, albeit within ranges similar to those of the Catalan population as a whole.
Proyecto:


Disfunción diastólica del ventrículo derecho en las cardiopatías congénitas : reevaluación del patrón restrictivo /

 • Pijuan Domènech, Maria Antònia,
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
La presencia de flujo retrógrado telediastólico (FTDA) coincidente con la contracción auricular en la arteria pulmonar (AP), definido como patrón restrictivo (PR), se ha considerado un marcador no invasivo de disfunción diastólica del ventrículo derecho (VD) en pacientes con cardiopatía congénita (CC) con cirugía previa del tracto de salida del VD (TSVD), en su mayoría con insuficiencia pulmonar (IP) significativa. La definición de PR clásicamente se ha considerado como un fenómeno de todo-o nada: cualquier presencia de FTDA a lo largo del ciclo respiratorio mediante ecocardiografía transtorácica (ETT), o resonancia magnética (RM). Los datos acerca su verdadero significado como marcador de disfunción diastólica derecha y su relación con el grado de dilatación VD son contradictorios; observándose tanto en VD severamente (PR secundario) como escasamente (PR primario) dilatados. La presencia de FTDA en controles sanos (CS) adultos no ha sido estudiada en anterioridad. Los datos de la relación entre el tamaño y la función de la aurícula derecha (AD) y la presencia y el grado de disfunción diastólica del VD son escasos. Objetivo: Analizar el FTDA estudiado mediante ETT y RM en CS y en pacientes sometidos a cirugía reparadora del TSVD (población a estudio). Analizar relación entre dichos parámetros y la presencia y grado de dilatación y función AD cuantificada mediante strain global AD (SGAD). Métodos: Estudio prospectivo en 81 pacientes consecutivos (edad media: 35 años, 53% hombres) con cirugía del TSVD durante la infancia. Se evaluaron con ETT 43 CS emparejados por edad y sexo. Se usaron como referencia 10 estudios normales de RM. Se analizaron los registros de Doppler pulsado en la AP; la velocidad máxima y las integrales de velocidad / tiempo (IVT) coincidentes con la contracción auricular. El área AD (18D) se midió en el plano cuatro cámaras. La adquisición de la RM utilizó la secuencia cine-fase de contraste en un plano perpendicular a la AP en apnea y en respiración libre. Se calculó el volumen de FTDA mediante RM, FTDA-vol en ambas secuencias. También se calculó el 18D mediante RM (RM18D). Para explorar posibles predictores de dilatación AD y de SGAD, se realizó un análisis bivariado. El modelo multivariable se realizó posteriormente. Resultados: los CS mostraron una velocidad de onda A anterógrada media durante la inspiración (FTDA-i) de 26 cm / s (DE +/- 6), y 25 cm / s (DE +/- 6) durante la espiración (FTDA-e), con la IVT diastólica anterógrada media de la onda A (FTDA-IVT) de 2,3 cm (DE +/- 0,6). La razón FTDA-i / FTDA-e fue 1 (+/- 0,13) entre los CS. El porcentaje de flujo anterógrado pulmonar (FAP%) que depende de la contracción auricular fue del 9% (DE+/- 2,3). El 18D indexado media (18Di) fue de 8,1 cm2 / m2 (+/-1,5); el SGAD medio de 33 (+/- 9). El FTDA-vol en respiración libre fue de 0.7 ml (+/- 0,6) y de 0.6 ml (+/- 0,6) en apnea. A partir del valor medio de los CS más dos DE se obtuvieron puntos de corte y se usaron para definir el PR en los pacientes en contraposición con la definición clásica. Los pacientes presentaron valores significativamente mayores de FTDA-i, FTDA-e, FTDA-IVT, FTDA-vol, de razón FTDA-i/FTDA-e ratio y FAP% (P 0,0001). Los pacientes mostraron significativamente mayor 18Di y RM18Di, asi como menor SGAD que los CS (p 0,001). Los volúmenes de VD no se asociaron significativamente con el 18Di ni RM18Di en el análisis multivariable. En un modelo multivariable, el 70% de la dilatación AD se explicó por FTDA-IVT, FTDA-vol, la insuficiencia tricuspídea (IT) grado 3 y la presencia de parche transanular (PTA). Los mismos factores se asociaron inversamente en el análisis multivariable con el SGAD. Conclusión: La simple presencia de FTDA no es equivalente a disfunción diastólica VD, sino que corresponde a una apertura precoz de la válvula pulmonar que, a pequeña escala, constituye un fenómeno fisiológico, presente en CS. La evaluación cuantitativa del FTDA, la presencia de PTA y el grado de IT predicen el grado de dilatación AD y el SGAD independientemente de otros factores de riesgo. La cuantificación de FTDA requiere más atención ya que está relacionada proporcionalmente con el grado de dilatación y deformación AD. Creemos que la cuantificación del FTDA se puede utilizar como parámetro no invasivo del llenado VD. Se requieren más estudios que se centren en la función y dilatación AD, y su valor pronóstico., Presence of end-diastolic forward flow (EDFF) on pulmonary artery (PA) has been considered a noninvasive marker of right ventricular diastolic dysfunction, in congenital heart disease (CHD) patients with previous surgery of the right ventricular outflow tract (RVOT), with pulmonary regurgitation (PR).Restrictive physiology (RP), has been classically define as an "all or nothing-phenomenon" by the presence of any degree of EDFF on PA throughout the respiratory cycle using transthoracic echocardiography (TTE) or magnetic resonance (MR). in this sense, conflictive data exists regarding the cut-off values for diagnosing RP. In addition, the presence of RP on either severely dilated (secondary RP) or mildly dilated (primary) right ventricle (RV) has been described. There are also conflictive data concerning the prognostic implication of RP. No quantitative assessment neither cut-off values obtained from healthy controls (HC) have been validated. Relation between right atrial (RA) size and function and presence and degree RV diastolic dysfunction has not been investigated thus far. Objective: To stablish cut-off values for diagnosing RP using MR and TTE obtained from comparison between HC and patients with previous RVOT surgery, and to study the relationship between these parameters and the presence and degree of RA dilatation and function quantified by RA global strain (RAGS). Methods: Prospective study in 81 consecutive patients (mean age: 35 years; 53% men) with RVOT surgery during childhood. Forty-three age-and-sex matched controls were evaluated with TTE. Ten normal MR studies were used as a reference. Pulsed Doppler recordings were analyzed; peak velocity and velocity/time integrals (IVT) were measured at the PA. RA area (RAA) was measured in four-chamber view. MR acquisition: a through-plane velocity imaging perpendicular to the main PA was performed using a breath-holding, standard sequence and repeated during free respiration. EDFF volume (EDFF-vol) in both sequences. RAA using MR, (MRRAA) was also calculated. To explore potential predictors of RA dilatation and RAGS, a bivariate analysis was performed first. Multivariable model was then performed using variables that resulted statistically significant in bivariate analysis. Results: HC controls had a mean antegrade A wave velocity during inspiration (EDFF-i) of 26 cm/s (SD+/-6), and 25 cm/s (SD+/-6) during expiration (EDFF-e), with mean diastolic antegrade VTI of A wave (VTI-EDFF) being 2.3 cm (SD+/-0.6). EDFF-i/EDFF-e ratio was 1(+/-0.13). Percentage of cardiac output (PerCO) depending on atrial contraction was 9%(+/-2.3) in HC. Mean indexed RAA (iRAA) was 8,1 cm2/m2 (+/-1.5), mena RAGS was 33 (+/-9). EDFF-vol in free respiration was 0.7 ml (+/-0.6) and 0.6 ml(+/-0.6) in apnoea. Cut-off values above 2SD were obtained from HC and used to define RP in patients. Patients had significantly higher EDFF-i, EDFF-e, VTI-EDFF and EDFF-vol, EDFF-i/EDFF-e ratio and PerCo (P 0.0001).Classification of patients in RP positive and negative differed depending on cut-off value used. Patients exhibited significant greater iRAA, iMRRAA, and lower RAGS than HC (p 0.001).RV volumes were not significantly associated to iRAA or MRRAA in multivariable analysis. In a multivariable model, 70% of RA enlargement was explained by EDFF-VTI, TR=3 and presence of transanular patch (TAP). Regarding the multivariable analysis of RAGS, both EDFF-VTI, EDFF-Vol, presence of TAP and TR=3 were inversely associated with RAGS. Conclusion: a small degree of EDFF was observed in HC compared to a higher value with wider respiratory variation in patients. RP is better defined using several cut-off values obtained from HC than using classical definition.. Quantitative assessment of EDFF, presence of TAP degree of TR predicts right atrial enlargement and dysfunction measured with RAGS irrespective of other risk factors. Quantification of EDFF requires more attention as it is proportionally related to the degree of RA dilatation and deformation. We hypothesize that it may be used as non-invasive parameter of abnormal RV filling. Further studies focusing on the dismissed cardiac chamber, its function and prognostic implications are required.
Proyecto:


Contact resistance and electrostatics of 2DFETs /

 • Jovell Megias, Ferran,
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica
Durant la darrera dècada, la popularització del grafè i altres materials de dues dimensions (2D) ha revolucionat la ciència de materials. Els nous fenòmens físics que esdevenen en aquests nous materials obren les possibilitats per a nous dispositius amb característiques extraordinàries. En el camp de l'electrònica d'alta freqüència, per alguns d'aquests dispositius s'ha predit que poden obrir el forat que hi ha actualment en el rang del terahertz. En aquesta tesis s'han fet servir diferents tècniques de simulació per estudiar diferents dispositius en l'entorn d'alta freqüència en ment. En primer lloc, un transistor d'efecte de camp compost per una mono capa de disulfit de molibdè (MoS $_ 2 $) ha estat estudiat fent servir el model de deriva difusió. Per aprofundir en això, s'ha estudiat també una unió $p -n $ amb aquest mateix material. Malgrat que el model de deriva difusió està pensat per materials convencionals, s'ha fet servir un conjunt de paràmetres efectius per tal de reproduir les dades experimentals. Amb aquest conjunt de paràmetres, ha estat possible reproduir el corrent de sortida d'aquest transistor tot i que no el període de transició. D'altra banda, els resultats de la unió $p -n $ han estat molt valuosos per a l'estudi de la zona de depleció. Un dels obstacles a superar per poder poder utilitzar grafè i altres materials 2D en aplicacions d'alta freqüència, per tal de no comprometre el rendiment d'aquests dispositius, és el d'obtenir una resistència de contact (R $_ c $) prou baixa. En aquesta tesi, s'ha proposat d'afegir una capa intermèdia de grafit entre el contacte metàl·lic i el canal de grafè per tal de reduir la resistència de contacte per sota dels 100 $\ Omega\cdot\mu $m que sovint es cita com el límit del qual pot limitar el rendiment dels transistors d'efecte de camp. Un contacte de tipus ̀̀top'' s'ha fet servir per a l'estructura de grafit-grafè que és molt convenient per simulacions de transport balístic mitjançant la teoria de la densitat del funcional juntament amb la teoria del no equilibri de green per a calcular aquesta resistència. En particular, s'han simulat diverses longituds de superposició del grafè sobre el contacte de grafit per tal d'estudiar-ne el seu efecte. S'ha observat que per a concentracions de portadors intrínseques, la resistència de contacte és molt alta, però per a làmines de grafè dopades, aquesta resistència decau per sota del límit citat. Per tal d'avaluar aquests resultats, s'ha estudiat el camí de corrent mitjançant el formalisme d'autocanals. Aquesta anàlisi demostra que la transferència d'electrons es duu a terme mitjançant l'àrea de solapament en comptes de la vora. El cas de vora també ha estat considerat com a referència per ser el cas límit. S'ha conclòs que una capa de grafit abans de la capa de grafè és viable per tal de reduir la resistència de contacte en els contactes metall-grafè. Finalment, per tal d'entendre amb profunditat alguns dels resultats experimentals pel què fa a la resistència de contacte entre un metall i el grafè, l'objectiu és de generar estructures realistes mitjançant la dinànima molecular. Per a tal fi, el primer pas és el de parametritzar l'enllaç metall-carboni. El potencial d'odre d'enllaç fou escollit ja que és el potencial indicat per descriure aquesta mena d'enllaços covalents. Les interaccions metall-metall foren descrites pel potencial d'àtom incrustat, i la l'enllaç carboni-carboni pel potencial de Tersoff. El potencial de l'ordre d'enllaç està caracteritzat per un conjunt de deu paràmetres que descriuen les característiques de l'enllaç com són la distància d'equilibri o l'energia d'enllaç, entre altres. Mitjançant l'algorisme de Monte Carlo temperat paral·lel, s'ha pogut obtenir un conjunt de paràmetres per a la interacció Pd-C i Ni-C., In the last decade, the rise of graphene and other 2-dimensional materials revolutionized materials science. The new physics brought by these new materials opened up the possibilities of new devices with outstanding characteristics. In the field of radiofrequency electronics, some of these devices are predicted to bridge the terahertz gap in the frequency spectrum. In this thesis, several simulation techniques have been employed to study different devices with this long term goal in mind. In first place, a single-layer molybdenum disulfide (MoS $_ 2 $) field effect transistor (FET) has been studied using the drift-diffusion model. To delve deeper into this, a MoS $_ 2 $ $p -n $ junction has also been studied in this framework. Even though the drift-diffusion model is suited for bulk materials, a set of effective parameters was found. With it, it has been possible to reproduce the on-current of experimental data of the single-layer MoS $_ 2 $ FET, but not the subthreshold swing. On the other hand, the MoS $_ 2 $ $p -n $ junction yielded valuable results for the study of the depletion region. One of the hurdles that must be overcome in order to harness the possibilities of graphene and other 2D materials so that the performance of high frequency devices is not compromised is to achieve a low enough contact resistance (R $_ c $) between the metal contact and the channel. In this thesis, an intermediate graphite layer between the metal contact and the graphene layer is proposed in order to achieve the 100 $\ Omega\cdot\mu $m mark that is often quoted to be the upper limit for $r _c $ not to be the limiting factor. A graphite-graphene top contact structure is proposed and studied under ballistic transport by density functional theory (DFT) and Non-Equilibrium Green's Function Theory (NEGF) to calculate the contact resistance. In particular, several overlap amounts between graphene over the graphite bulk were studied. The results obtained are very promising for doped samples of graphene. To assess these results, a current path analysis was conducted using the eigenchannel formalism. This analysis showed that the transfer of electrons was done through the area of contact instead of an edge. It was concluded that graphite was a suitable buffer to reduce R $_ c $ for metal-graphene contacts. Finally, in order to understand better some of the experimental results in the contact resistance of metal-graphene contacts, the objective was to generate realistic atomic configurations using Molecular Dynamics. For that, a first step is to parametrize the metal-carbon interactions. The bond order potential (BOP) force field was chosen for this as it is a force field that can accurately describe the metal-carbon covalent bond. The metal-metal bond is described using the embeded atom potential (EAM) and the carbon-carbon interaction, by the Tersoff force field. The BOP force field has a ten parameter set that describe the characteristics of the bond: equilibirum distance, bond energy, etc. Using Parallel Tempering Monte Carlo (PTMC) optimisation algorithm trained from first principles calculations of small metal particles on top of a graphene sheet, a set of parameters for the BOP force field was obtained for the Pd-C and Ni-C pairs.
Proyecto:


Procesos de llegada y experiencias educativas de mujeres de origen pakistaní en Barcelona /

 • Arrasate Hierro-Olavarría, Marina,
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Departament responsable de la tesi: Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental., Desde 2008, el colectivo pakistaní representa una de las poblaciones extranjeras más numerosas de Barcelona. Como ha sucedido en otros países, el patrón migratorio del colectivo ha constado de un primer asentamiento masculino, seguido de una segunda etapa en la que las mujeres y las hijas e hijos llegan a reunirse con los pioneros mediante procesos de reagrupación familiar. Así, el perfil característico del inmigrante pakistaní ha variado sustancialmente y, en menos de 10 años, la población femenina se ha triplicado. En parte debido a que su expansión demográfica en Barcelona ha sido posterior a la de los varones, y en parte debido a otro tipo de mecanismos que concentran el interés en la participación en el mercado laboral, las mujeres de origen pakistaní han recibido muy poca atención académica. El objetivo de la presente investigación es estudiar los procesos de incorporación a la sociedad de acogida de mujeres pakistaníes e hijas de familias pakistaníes y analizar los aspectos que condicionan sus experiencias educativas y sus perspectivas de inserción laboral. Para ello, se ha planteado una investigación de carácter etnográfico en la que se han combinado herramientas cuantitativas y cualitativas a fin de obtener una visión más rica y compleja de la realidad de estudio. Además, se han incluido los relatos de vida de un conjunto de jóvenes para reflejar la heterogeneidad de sus experiencias e ilustrar los procesos de construcción de sus subjetividades. El enfoque metodológico de esta investigación, basado en el marco analítico propuesto por Brah (1996), considera que los aspectos estructurales, culturales y de agencia que condicionan las experiencias de las mujeres deben entenderse como bloques interrelacionados, mutuamente constituyentes y marcados por el género, la etnicidad, la clase y otros ejes de diferenciación histórica. Los resultados del estudio muestran que la edad y la posibilidad de acceder al sistema educativo en destino establecen una diferencia sustancial en las trayectorias educativas y laborales de las mujeres. Determinadas ideologías de género, en combinación con las trabas institucionales que se encuentran a su llegada, la discriminación en el mercado laboral y el desconocimiento de las lenguas locales hacen que la participación en el sistema laboral de las mujeres que no han accedido al sistema educativo en destino sea muy baja. Por otro lado, las jóvenes que llegan en los últimos años de escolaridad obligatoria o en etapas post-obligatorias se encuentran con una serie de obstáculos que, a menudo, ponen fin a sus trayectorias educativas. Para las jóvenes que sí consiguen formarse en destino, la inserción continúa siendo compleja: la discriminación y la segmentación del mercado laboral establecen un techo de cristal y marcan unos patrones de inserción en los cuales la economía étnica, la comunicación intercultural y la vinculación comunitaria desempeñan un papel crucial. A pesar de este panorama laboral, las expectativas de las jóvenes que han participado en esta investigación son, en general, muy altas. Las características de los centros a los que acuden, la presencia de referentes educativos en la familia o en el entorno, los valores pro-escolares inculcados por la familia y la comunidad y la posibilidad de acceder a capitales verticales a través de la escolarización aparecen como elementos determinantes de las trayectorias educativas de éxito. Si bien la influencia de las familias, el entorno, el grupo de pares y el profesorado es manifiesta, la agencia y la voluntad de las jóvenes se convierten en un elemento fundamental en la toma de decisiones y en la superación de obstáculos. Las experiencias de las jóvenes reflejan procesos de construcción de identidades híbridas y flexibles en las cuales el Islam supone una importante fuente de identificación., Since 2008, Pakistani community is one of the biggest foreign populations in Barcelona. As it happened in other countries before, the migratory pattern of the community has gone through a first all-male settlement followed by a stage in which wives and children came to meet the pioneers through family reunification processes. Thus, the classic profile of the Pakistani migrant has dramatically changed and in less than 10 years the female population has almost tripled. Partly because their demographic expansion in Barcelona has been subsequent to that of men, and partly due to other mechanisms that focus research interest in labour market participation, Pakistani women have received very little academic attention so far. Therefore, the objective of this thesis is to study the processes of incorporation into the host society of Pakistani women and their daughters and to analyse the aspects shaping their routes into education and their labour market prospects. To do so, I have conducted an ethnographic research combining quantitative and qualitative data collecting tools in order to obtain a richer and more complex view of the topic. In addition, I have included the life stories of a group of young women to reflect the heterogeneity of their experiences and to illustrate how they build and negotiate their subjectivities. The methodological approach of this research, based on the analytical framework proposed by Brah (1996), considers that the structural, cultural and agency dimensions shaping women's experiences should be understood as inextricably and mutually constitutive formations. This framework highlights the importance of the intersection between gender, class, ethnicity, racism, religion and other axes of differentiation. The results of the study show that age and the possibility of accessing the educational system at the destination establish a substantial difference in women's educational and career pathways. Due to certain gender ideologies, institutional obstacles encountered upon arrival, discrimination, and poor language skills, women who have not accessed the education system in destination show very low rates of participation in the labour market. Young women who arrive in the last years of compulsory schooling or in post-compulsory stages encounter a series of obstacles that often lead to the interruption of their educational pathways. For those younger women who do successfully access education after settlement, labour insertion continues to be complex. Discrimination and segmentation of the local labour market establish a glass ceiling and define insertion patterns in which the ethnic economy, intercultural communication and community involvement play a crucial role. Nevertheless, young women's expectations are, in general, very high. The characteristics of the schools they attend, the presence of role models within the family, the pro-school values instilled by the family and the community and the possibility of accessing vertical capital through schooling appear as determining elements of the successful educational trajectories. Although the influence of families, the community, the peer group and the teaching staff is patent, the agency and the will of the young women become a key element in educational decision-making and in overcoming obstacles. The girls' experiences show how hybrid and flexible identities are being built and negotiated and reveal the role of Islam as an important source of identification.
Proyecto:


Innovación social y gobernanza multinivel : cambio en las relaciones de poder y gestión del conflicto : los casos de Barcelona y Madrid (1979-2015) /

 • Martínez Moreno, Rubén,
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques
El objetivo principal de esta investigación es analizar desde un enfoque histórico y multinivel la capacidad de las respuestas alternativas a la crisis para producir cambios en las relaciones de poder y en los modelos de gobernanza. En particular, nos preguntamos por la capacidad transformadora de respuestas a la crisis surgidas entre 2008-2015 en Madrid y Barcelona que se definen como más democráticas y más justas que las dominantes y que están conducidas por gobiernos locales o desde la acción colectiva. Las 12 respuestas alternativas que hemos incluido en nuestra muestra de subcasos coinciden en responder necesidades y demandas ciudadanas a través de mercados «más sociales» o defendiendo instituciones y derechos colectivos. En general, todas proponen ensayar alternativas frente al marco dominante de la austeridad y la neoliberalización. Todos los subcasos responden, desde estrategias diversas, a demandas de acceso a la vivienda, gestión ciudadana de recursos urbanos y prácticas de emprendimiento social o cooperativismo. Explorar diversos estudios sobre innovación social y gobernanza multinivel, un ámbito desde el que se ha recuperado la pregunta clásica por el cambio institucional, nos permite optimizar nuestra estrategia analítica y metodológica. Tras debatir con la literatura, sistematizamos una tabla de factores multiescala para observar el cambio institucional y el cambio en las relaciones de poder. A partir de una estrategia metodológica basada en el análisis multinivel de dos periodos temporales, analizamos las transformaciones del Estado español y las trayectorias de los modelos de gobernanza de Madrid y Barcelona entre 1979 y 2008. Los legados institucionales sedimentados en este primer periodo, nos permiten comprender mejor la realidad institucional y política donde, entre 2008-2015, surgen y buscan incidir los subcasos. De esta manera, analizamos los procesos de reorganización multinivel, los modelos de gobernanza de Madrid y Barcelona y las trayectorias institucionales que, en su conjunto, delimitan, reorientan o promueven la capacidad transformadora de los subcasos Si bien definidas como más democráticas y más justas que las dominantes, no damos por hecho que las respuestas alternativas sean prácticas inclusivas, socialmente emancipadoras o habilitadoras. Analizar los subcasos nos permite observar si, en la práctica, tienen capacidad para transformar, desafiar o revertir el marco dominante de la austeridad, examinando su relación con procesos de democratización y neoliberalización., The main objective of this research is to analyze, from a historical and multilevel approach, the capacity of alternative responses to the crisis to produce changes in power relations and in governance models. In particular, we ask ourselves about the transformative capacity of responses to the crisis that emerged between 2008-2015 in Madrid and Barcelona, which are defined as more democratic and fairer than the dominant ones and driven by local governments or collective action. The 12 alternative responses that we have included in our sample of sub-cases coincide in responding to citizen needs and demands through "more social" markets or defending collective institutions and rights. In general, they all propose to test alternatives to the dominant framework of austerity and neoliberalization. All the sub-cases respond, from diverse strategies, to demands of access to housing, citizen management of urban resources and practices of social entrepreneurship or cooperativism. Exploring various studies on social innovation and multilevel governance, an area from which the classic question about the institutional change has been recovered, allows us to optimize our analytical and methodological strategy. After debating with the literature, we systematized a table of multiscale factors to observe the institutional change and the change in power relations. Using a methodological strategy based on multilevel analysis of two time periods, we analyze the transformations of the Spanish State and the trajectories of the governance models of Madrid and Barcelona between 1979 and 2008. The institutional legacies sedimented in this first period, allow us to better understand the institutional and political reality where, between 2008-2015, the subcases try to arise and influence. In this way, we analyze the processes of multilevel reorganization, the governance models of Madrid and Barcelona and the institutional trajectories that, as a whole, delimit, reorient or promote the transformative capacity of sub-cases Although defined as more democratic and fairer than the dominant ones, we do not take for granted that alternative responses are inclusive, socially emancipatory or enabling practices. Analyzing the sub-cases allows us to observe if, in practice, they have the capacity to transform, challenge or revert the dominant framework of austerity, examining their relationship with processes of democratization and neoliberalization.
Proyecto:


Fenotips de resistència a antibiòtics en Stenotrophomonas maltophilia : impacte en la susceptibilitat a la colistina /

 • Martínez Servat, Sònia,
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia
Stenotrophomonas maltophilia és un patogen oportunista de rellevància creixent a causa de la seva ascendent prevalença com a nosocomial. Tot i que es tracta d'un microorganisme ambiental amb una virulència limitada, S. maltophilia presenta resistència intrínseca a múltiples antibiòtics i pot produir múltiples infeccions, especialment en pacients immunocompromesos o amb fibrosi quística. Aquest treball de tesi s'engloba dins d'un projecte enfocat a la recerca i estudi de determinants de virulència i resistència a S. maltophilia, i el seu objectiu general és l'estudi de fenotips de resistència, en particular front colistina. La colistina és un antibiòtic polipeptídic que s'està utilitzant cada vegada més com a opció alternativa o "d'últim recurs" per tractar infeccions causades per organismes gramnegatius multiresistents. La primera part del treball confirma l'heterogeneïtat fenotípica i genotípica de S. maltophilia en una col·lecció de 78 aïllats clínics europeus. Els genotips s'han determinat mitjançant l'estudi del perfil MLST i el gen rpfF. També s'ha avaluat la susceptibilitat antimicrobiana, la formació de biofilms i la virulència. De manera general, no existeix associació entre les variables genotípiques i els fenotips de resistència i virulència avaluats, tot i que hi ha un grup genòmic, àmpliament distribuït geogràficament, que destaca per la seva capacitat de formar biofilm i la seva virulència. També, s'ha demostrat que les soques amb variant rpfF-2 són més formadores de biofilm que les rpfF-1. S'ha confirmat que els antibiòtics més eficaços contra S. maltophilia són el trimetroprim-sulfamethoxazol i la minociclina, malgrat hi hagi un 68,8% de soques multiresistents (MDR) i detectar-se una gran heterogeneïtat en la resistència a la colistina dins de cada soca. A la segona part, s'han estudiat les possibles causes de la resistència heterogènia a la colistina. Per avaluar la resistència adaptativa i l'heteroresistència, els aïllats van ser sotmesos a assajos Etest consecutius, a anàlisis de taxes de creixement i a assajos PAP (Perfil d'anàlisi poblacional). Els resultats han revelat que la majoria (78,7%) dels aïllats presenten una varietat de mecanismes de resistència poblacional diferents, incloent resistència adaptativa i heteroresistència. Curiosament, el desenvolupament de la subpoblació resistent ha estat reversible. Aquest fenotip complex de resistència a colistina, que hem anomenat "heteroresistència adaptativa", es presenta de manera diferent entre els aïllats i afecta significativament les proves recomanades de susceptibilitat a la colistina. Finalment, s'han descrit els possibles determinants genètics que participen en els fenotips de resistència a la colistina. Específicament, s'han validat experimentalment els homòlegs cromosòmics dels gens mcr d'E. coli (smlt2804 i smlt3571), i els que codifiquen per a la bomba d'expulsió SmeGH (smlt3170-3171) i un component del sistema regulador ParRS. Mitjançant mutants de la soca K279a, s'ha demostrat que smlt3571 està directament implicat en la resistència a la colistina ja que la soca deficient per aquest gen és més susceptible. D'altra banda, smlt2804 probablement té un paper important en la resistència adaptativa a colistina també mitjançant modificació del lipopolisacàrid (LPS). Així mateix, s'ha demostrat que ParRS contribueix a la resistència adaptativa a colistina però depenent de la concentració de Mg2+. La bomba d'expulsió SmeGH no s'ha associat a la resistència a la colistina, però s'ha determinat que l'eliminació de SmeGH redueix la formació de biofilms induïda per antibiòtics. Tenint present tot el que s'ha exposat, S. maltophilia té la capacitat d'adaptar-se i esdevenir més resistent a la colistina mitjançant una combinació de mecanismes reguladors que podrien provocar la modificació del LPS. Aquests mecanismes, a més a més, varien tant a nivell poblacional dins d'una mateixa soca com entre les diferents soques circulants. Per aquests motius, doncs, la colistina no hauria de ser considerada com una opció terapèutica rutinària contra aquest bacteri. Malgrat això, no s'ha de descartar com fàrmac d'últim recurs i, consegüentment, són necessaris més estudis sobre els mecanismes de resistència a aquest fàrmac, així com també, estudis per al disseny de noves estratègies antimicrobianes., Stenotrophomonas maltophilia is an opportunistic pathogen of growing relevance due to its increasing prevalence in the nosocomial settings. Albeit an enviromental microorganism with limited virulence, S. maltophilia shows intrinsic resistance to multiple antibiotics and can produce a broad spectrum of clinical infections, especially in immunocompromised patients or people with cystic fibrosis. This thesis is a part of a project dealing with the search and study of virulence and resistance determinants in S. maltophilia, and its main objective is to study resistance phenotypes, particularly to colistin. Colistin is a polypeptide antibiotic that is being used increasingly as alternative or "last-resort" option to treat infections by multiresistant Gram-negative bacteria. In the first part of this work, the phenotypic and genotypic heterogeneity of S. maltophilia is confirmed in a collection of 78 european clinical isolates. Genotypes were determined by analyzing MLST profiles and sequences of the rpfF gene. Antimicrobial susceptibility, biofilm formation and virulence were also determined in all isolates. In general, no associations between genotypic and phenotypic variables were found, although there was a genomic group, widely distributed geographically, which stood out due to the ability to form biofilm and the virulence of its members. In addition, rpfF-2 strains were more biofilm producer than rpfF-1.It was confirmed that the most effective antibiotics against S. maltophilia are trimethroprim-sulfamethoxazole and minocycline, despite most of isolates (68.8%) were considered MDR and to identify heterogeneous resistance phenotypes to colistin. In the second part, we investigated that heterogeneous resistance to colistin. To evaluate adaptive resistance and heteroresistance, the isolates were subjected to serial Etest assays, growth rate analyses, and the population analysis profile test. Our studies revealed that most of our S. maltophilia isolates (78.7%) display different populational resistance mechanisms including adaptative resistance and heteroresistance. Interestingly, the development of the resistant subpopulation was reversible. This complex colistin-resistance phenotype, we have termed adaptive hetero-resistance, was displayed differently by the isolates and significantly affected to recommended colistin susceptibility testing. Finally, in the last part of this work, possible genetic determinants for colistin resistance were described. Among them we validated two chromosomal homologs of the E. coli mcr genes (smlt2804 and smlt3571), and those encoding for the SmeGH efflux pump (smlt3170-3171) and a component of the ParRS regulatory system. By site-specific mutagenesis in the K279a strain, we have shown that smlt3571 is directly involved in colistin resistance since a strain defective in this enzyme is more susceptible to this antibiotic. On the other hand, smlt2804 probably plays an important role in adaptive resistance to colistin also by modification of lipopolysaccharide (LPS). Moreover, we demonstrated that ParRS contributed to adaptive resistance to colistin, but in this case in response to the extracellular concentration of Mg2+. The SmeGH efflux pump was not associated to colistin resistance, but we demonstrated that deletion of the smeGH operon reduce antibiotic-induced biofilm formation. Taking all together, we have shown that S. maltophilia has the ability to adapt and to become more resistant to colistin by a combination of regulatory mechanisms that could cause, ultimately, modifications in the LPS. Moreover, these mechanisms vary both at a population level within the same strain and between different circulating strains. For these reasons, colistin should not be considered as a routine therapeutic option against this bacterium. However, it should not be ruled out as a last-resort drug and, consequently, further studies about the mechanisms of colistin resistance are needed, as well as for the design of novel antimicrobial strategies.
Proyecto:


Technoscience and (critical) digital epidemiology. Towards new ontological shifts in the global management of biomedical emergencies.

 • Gavris, Mariana-Ioana,
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social
En las últimas dos décadas, en la literatura están remarcadas varias mutaciones ontológicas, debido a la transposición de la ciencia de la vida, hacia una gran variedad de otras áreas científicas (por ejemplo, inteligencia artificial, cibernética, matemáticas, etc.). El presente análisis se centra en el impacto de la 'digitalización' (ref. tecnologías de la información y comunicación TIC) y las (nuevas) herramientas provistas a partir de antecedentes epidemiológicos, donde se implementan modelos estandarizados de 'preparedness' (o preparación) para predecir y optimizar las respuestas frente a un posible evento pandémico futuro. Dentro de este marco tecnocientífico: la 'vida', los cuerpos y las corporalidades se diluyen y las experiencias (sociales) se molecularizan, remarcando que estamos frente un embodiment tecnopolítico peculiar. Mi investigación plantea analizar las lagunas de comprensión de los modelos tecnocientíficos en epidemiología -más allá de la consideración de la eficacia de la vigilancia y la seguridad- y al explorar las mutaciones que aparecen en los modelos de gestión del conocimiento y que se centra en las nuevas condiciones de posibilidad que surgen a través del uso de TIC (enfoque especial en tecnologías colaborativas). En mi análisis observé como se enmarcan las epidemias dentro de las nuevas propuestas tecnológicas y como se plantean propuestas para futuras 'mejoras' en la salud pública global, que están desafiando las políticas de las comunidades sociales locales y globales. Se propone utilizar el concepto de 'epidemiología digital' (ED), visto desde la perspectiva de los Estudios de Ciencia y Tecnología, mediante el desarrollo de un análisis crítico de discurso, basado en diferentes tipos de datos empíricos desarrollados en España entre 2013 y 2018 (entrevistas en profundidad, grupos focales, etc.), centrados especialmente en tres de los casos epidémicos recientes (gripe porcina, ébola, zika). Me centro en observar el cómo del planteamiento 'ontológico' de las redes epidémicas sociales (por ej. plataformas de contenidos, mapas interactivos...), cómo están diseñadas (como una manera de acercar el conocimiento de una comunidad), construidas (despliegue técnico y tecnológico) y cómo este conjunto plantea nuevas condiciones de posibilidad para describir los contenidos biomédicos de la salud pública en un contexto global más amplio. Los datos empíricos se analizan en base a tres ejes: a) los actores (humanos / no humanos) que están (siendo) articulados; b) los recursos tecnológicos necesarios y c) las principales redes de significados (subjetivadores) sobre situaciones de amenaza biológica o eventos epidémicos/pandémicos. Mis hallazgos describen una gama de mutaciones en la gestión global de emergencias biomédicas. Primero, examino las características abordadas dentro de la ED y sus efectos al describir cómo esto modifica los procesos de participación en los movimientos sociales y el enfoque tecnológico en salud pública. En segundo lugar, cómo se renegocian los límites (por ej. espacios biomédicos, experticia, actores involucrados), lo que constituye la mutación de los espacios en los que tiene lugar la mediación de los conceptos de despliegue epidémico. En tercer lugar, describo cómo las particularidades de diseño, proponen redefinir los espacios biomédicos y la gestión del conocimiento geopolítico global, que abordan nuevas vulnerabilidades (por ej. acceso diferenciado; edición y uso de datos; poblaciones sensibles, etc.). Finalmente, además de la utilidad del mapeo tecnológico, remarcar que las representaciones y el debate ético adquieren un uso más amplio cuando los contenidos son articulados dentro del marco de las tecnologías colaborativas., In the last two decade, in the literature are remarked several ontological mutations due to transposition of life science in a diversity of other scientific areas (e.g. artificial intelligence, cybernetics, mathematics, etc.). The present analysis focus on the impact of the 'digitalization' (ref. information and communication technologies) and the (new) tools provided from epidemiological background, where are being implemented standardized preparedness models to predict and optimize in front of possible future pandemic event. Within this technoscientific framework: life, bodies and corporalities dilute and molecular (social) experiences, by advising a peculiar techopolitical embodiment. My research address the knowledge gaps of the epidemic techno-scientific models - beyond the consideration of efficiency of surveillance and security- by exploring the mutations that appear in the knowledge management models and focus on the new conditions of possibility given by the uses of ICTs (special focus on collaborative technologies). I investigate how epidemics are framed within the new technological approaches and the ways the proposals for future 'improvements' in global public health are challenging global and local social communities' policies. I undertake the concept of 'digital epidemiology' (DE), seen from science and technology studies (STS) perspective, by developing a critical discourse analysis, based on different types of empirical data developed in Spain from 2013 to 2018 (in-depth interviews, focus groups, etc.), focused especially on three of the recent epidemic cases (Swine flu, Ebola, Zika). I focus on questioning how the design of epidemic social networks (e.g. content platforms, interactive maps…) are designed (as a way to approach knowledge for a community), constructed (technical and technological deployment) and how this assembly is approaching new conditions of possibility to narrate biomedical contents of public health to a broader global context. The empirical data is analysed based on three axis: a) the actors (human / non-human) that are (being) articulated; b) the technological resources required and c) the main networks of meaning (subjectifiers) on the situations of biological threat or epidemic/pandemic events. My findings describe a range of mutations in the global management of biomedical emergencies. First, I examine the characteristics approached within the DE and their effects by describing how this modifies the engagement processes in social movements and technological approach in public health. Second, how boundaries are being renegotiated (e.g. biomedical spaces, expertise, actors involved), which constitutes the mutation of the spaces where it take place the mediation of epidemic deployment concepts. Third, I describe how the particular design, redefines the biomedical spaces and global geopolitical knowledge management, which are addressing new vulnerabilities (e.g. distinct access; edit and use of data; sensitive populations, etc.). Finally, besides the technological mapping utility, portraits and ethical debate acquire a broader uses of contents when articulated within collaborative technologies framework.
Proyecto:


Genetic dissection of fruit quality and ripening traits in melon /

 • Pereira García, Lara,
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
 • Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
El melón (Cucumis melo L.) es un importante cultivo a nivel mundial, con una producción de 31 millones de toneladas durante el año 2016. Aunque tradicionalmente los programas de mejora genética se han focalizado en el comportamiento agronómico del cultivo, la calidad de fruto se ha convertido recientemente en un objetivo principal. La calidad del fruto es un concepto complejo, que incluye diversos caracteres relacionados con la apariencia visual del fruto y su calidad nutricional y organoléptica. Muchos de estos caracteres están asociados a la maduración de fruto, que es el proceso que sufre el fruto para transformarse en un alimento atractivo para promover la dispersión de la semilla. Los frutos son clasificados, en base a su comportamiento durante la maduración, en climatéricos, cuando la hormona vegetal etileno es sintetizada de manera autocatalítica al comienzo del proceso de maduración, y no climatéricos, para los cuales el etileno no tiene un papel importante. El principal objetivo de este trabajo ha sido estudiar las bases genéticas de la calidad y la maduración del fruto en melón. Hemos desarrollado una población de líneas puras recombinantes (RIL) a partir del cruce entre dos variedades élite, "Védrantais", altamente climatérica, y "Piel de Sapo" (PS), no climatérica. La diversidad fenotípica en la calidad de fruto y los caracteres asociados a la maduración, incluyendo la producción de etileno, han sido estudiados en profundidad. Un mapa genético de alta densidad ha sido construido usando variantes obtenidas a través de un experimento de genotyping-by-sequencing. Un experimento de mapeo de QTLs reveló cinco genes mayores y 33 QTLs implicados en la apariencia visual del fruto (color, presencia de suturas, moteado), morfología de fruto, contenido en azúcares y peso de semilla. Un segundo experimento de mapeo de QTLs identificó 14 QTLs implicados en la producción de etileno y otros caracteres asociados a la maduración, como degradación de clorofila o formación de una capa de abscisión. Entre ellos, podemos destacar un QTL mayor, ETHQV8.1, implicado en la producción de etileno que afectó a prácticamente todos los caracteres estudiados, localizado en un intervalo de 500 kb del cromosoma VIII. Para diseccionar genéticamente la maduración del fruto, además de la mencionada población de RILs, estudiamos la línea casi isogénica (NIL) climatérica 8M35, con el fondo genético de PS y una introgresión de la accesión exótica PI 161375. 8M35 porta el QTL ETHQB3.5, delimitado en una región de 5Mb del cromosoma III. Se ha seguido una estrategia de clonaje posicional para el mapeo fino de ETHQB3.5, generando un juego diverso de subNILs. Tras múltiples evaluaciones de diferentes subNILs, determinamos que al menos dos factores genéticos diferentes deben estar implicados en el desencadenamiento de la maduración climatérica en la línea 8M35. Uno de ellos, nombrado ETHQB3.5.1, es responsable de la mayor parte del fenotipo y fue delimitado a una región de 500 kb que contiene 63 genes anotados. Finalmente, dos colecciones de introgresiones recíprocas fueron desarrolladas, utilizando "Védrantais" y PS, ambos como líneas parentales recurrente y donante, respectivamente. Se efectuaron retrocruzamientos recurrentes en las dos direcciones y se realizó una selección asistida por marcadores en cada generación, para seleccionar tanto la introgresión diana como el fondo genético deseado. Las colecciones actuales, que cubren el 95% del genoma de la línea parental donante, están formadas por 38 líneas de introgresión. Hemos realizado un fenotipado preliminar que ha permitido validar algunos de los QTLs mapeados en la población de RILs. Además, dos familias segregantes de líneas de introgresión con el fondo genético de PS se han usado para el mapeo fino de ETHQV8.1, permitiendo reducir la región a un intervalo de 150 kb que contiene 14 genes candidatos., Melon (Cucumis melo L.) is an important crop worldwide, with a production of around 31 million tons during 2016. Although traditionally breeding programs have been focused on agronomic traits, fruit quality has become a main goal recently. Fruit quality is a complex concept, including diverse traits related to fruit appearance, nutritional and organoleptic traits. Many of these traits are associated to fruit ripening, which is the process that the fruit undergoes to become edible to promote seed dispersal. Fruits are classified according to their ripening behavior into climacteric, when the plant hormone ethylene is synthesized in an autocatalytic way at the onset of ripening, and non-climacteric, in which ethylene has not a major role. The main goal of this work was to study the genetic basis of fruit quality and fruit ripening in melon. We have developed a Recombinant Inbred Line (RIL) population from a cross between two elite cultivars, "Védrantais", highly climacteric, and "Piel de Sapo", non-climacteric. The phenotypic diversity in fruit quality and ripening-associated traits, including ethylene production, has been thoroughly studied. A high-density genetic map was constructed using SNPs and INDELs obtained through a genotyping-by-sequencing experiment. A first QTL mapping experiment revealed five major genes and 33 QTLs governing fruit appearance (flesh and rind color, presence of sutures, mottled rind), fruit morphology, sugar content and seed weight. A second QTL mapping experiment identified 14 QTLs modifying ethylene production and ripening-associated traits, as chlorophyll degradation and abscission layer formation. Among them, we highlight a major QTL, ETHQV8.1, involved in ethylene production that was affecting almost all the studied traits, located in a 500-kb interval in chromosome VIII. In order to genetically dissect the fruit ripening process in melon, in addition to the mentioned RIL population, we studied a climacteric near-isogenic line, 8M35, with "Piel de Sapo" background and containing an introgression from the exotic accession PI 161375. 8M35 carries a QTL, ETHQB3.5, delimited in a region of 5 Mb in chromosome III. A positional cloning strategy was followed to fine map ETHQB3.5, generating a diverse set of subNILs. After multiple evaluations of different subNILs, we determined that at least two different genetic factors should be involved in triggering climacteric ripening in 8M35. One of them, named ETHQB3.5.1, which is responsible for the major part of the variation, was delimited to a 500-kb region containing 63 annotated genes. Finally, two reciprocal introgression line (IL) collections were developed, using both "Védrantais" and "Piel de Sapo" as recurrent and donor parental lines, respectively. Recurrent backcrosses were performed in both directions and marker-assisted selection was performed in each generation to select both the target introgressions and the desired background. The current IL collections, covering approximately 95% of the donor parental genome, are formed by 38 ILs. We performed a preliminary phenotyping that allowed to validate some of the QTLs mapped in the RIL population for both fruit quality and fruit ripening traits. In addition, two segregating families of ILs with "Piel de Sapo" background were used to fine map ETHQV8.1, allowing to narrow down the region to a 150-kb interval containing 14 candidate genes. As a summary, this PhD thesis has contributed to improving our knowledge about the genetics of fruit quality and particularly fruit ripening in melon, proposing some important QTLs that will be further explored in the future. Our work suggests that climacteric behavior in melon is a complex and quantitative trait controlled by polygenic inheritance, rather than a qualitative class as described traditionally in the literature.
Proyecto:


Tuning of the poly(p-phenylenevinylene) derivatives emission properties by phase change materials and sonochemistry /

 • Bellacanzone, Christian,
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
 • Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Los polímeros conjugado (CP) son un material muy interesante con propiedades optoelectrónicas peculiares que hacen de estos polímeros óptimos candidatos por distintas aplicaciones cuáles OLEDs y celdas organicas fotovoltaicas y también por bioimagen y liberación de fármacos. En los últimos años creciente atención se ha dirigido hacía la modulación de las prioridades ópticas de los CP para poderlos emplear en distintos ámbitos. El objetivo de este trabajo es de lograr un ajuste fino de la emisión de los derivados de polifenileno vinileno (PPV) . Dos estrategias principales se han adoptados. I) Nanoparticulas de oligomeros de PPV con distintas longitudes de conjugación se han producido mediante síntesis sonoquímica. La irradiación con ultrasonidos ha sido aplicada a una solución heterogénea de polímero PPV para inducir la activación de especies radicales que rompen los enlaces doble del polímero cortándolo y generando oligomeros de PPV. La copresencia de un tensioactivo dirige la simultánea nanostructuración de los oligomeros generando nanoparticulas soluble en agua que presentan un progresivo cambio hipsocrómico de las bandas espectrales en absorción y emisión comparado con el polímero inicial. Tal nanoparticulas pueden ser utilizadas en OLEDs y bioimagen. II) los oligomeros y el polímero de PPV fueron mezclados con materiales a cambio de fase de distinto punto de fusión. Cuando tal sistema mixto es calentado, se induce la transición de solido a liquido en el PCM provocando un cambio de fluorescencia hacía el azul. Una vez que el sistema se enfríe y solidifica la emisión inicial es recuperada. Semejante sistema se puede utilizar por la fabricación de sensores de temperatura florecientes y multicolores. También podrías destinar a la realización de diodos orgánico de luz blanca termoregulados aprovechando de la emisión roja, verde y blue de los oligomeros obtenidos en este trabajo., Conjugated polymers (CP) are interesting materials with peculiar optoelectronic properties which make this class of polymers good candidate for several applications such as OLEDs, organic photovoltaics, but also for bioimaging and drug delivery. In the last decades, increasing attention has been directed to the tuning of the emission properties of CP to fully exploited their application in several fields. The aim of this thesis work is to achieve a fine emission tuning of a polyphenylene vinylene (PPV) derivatives. Two main strategies have been adopted. I) Nanoparticles of PPV oligomers with different conjugation length was obtained through sonochemical synthesis. Ultrasound irradiation of PPV polymer heterogenous solution was employed to induce the activation of radical species which cut the polymer chain forming PPV oligomers. The copresence of surfactant leads to a simultaneous nanostructuration of such oligomers producing water-soluble nanoparticles which exhibited a progressive hypsochromic shift of absorption/emission compared to the parental polymer. These nanoparticles that emitted in a wide range of the visible electromagnetic spectrum are promising materials for application such as polymers LEDs and bioimaging. II) The PPV polymers and oligomers were mixed with phase change materials with different melting point. Upon heating, solid-to-liquid phase transition is induced in the PCM/PPV system and its fluorescence is blue shifted. Once the system is cooled down the initial emission is recovered. Such system could be applied as multicolour emitting temperature sensor, or for thermoregulated white organic light emitting diode, thanks to the red, green and blue emission of the PPV derivatives obtained in this work.
Proyecto:


Confining Reactions in a Droplet : synthesis of MOFs, COFs and Composites using Spray-Drying /

 • Garzón Tovar, Luis Carlos,
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Una nueva era en la química de los materiales inició con el descubrimiento de las redes Metal-Orgánicas (MOFs, por sus siglas en inglés) y las redes Orgánicas-Covalentes (COFs, por sus siglas en inglés). En particular, la introducción de la química reticular representó una estrategia revolucionaria que proporcionó a los químicos infinitas oportunidades para diseñar y construir nuevos materiales funcionales con propiedades excepcionales, como su alta porosidad, alta flexibilidad estructural / composicional y bajas densidades (para COF). De hecho, estas propiedades convierten a los MOFs y a los COFs en materiales prometedores para múltiples aplicaciones de interés comercial, que incluyen almacenamiento y separación de gases, catálisis, administración de fármacos, baterías térmicas y sistemas de refrigeración. Estas posibilidades han promovido un ritmo de expansión rápido y explosivo en este campo y, como resultado, la academia y la industria han comenzado a proponer varias iniciativas para la comercialización de estos materiales porosos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la comunidad científica también ha reconocido que el uso de estos materiales podría verse limitado por los desafíos relacionados con sus métodos de producción a gran escala, ya que normalmente se necesitan condiciones severas para sintetizarlos. En este sentido, nuevas estrategias para su síntesis se han desarrollado recientemente. En particular, el método de secado por pulverización ha surgido como una tecnología prometedora para la síntesis de MOF a gran escala. Sin embargo, el secado por pulverización todavía está en sus etapas iniciales y, por lo tanto, hay muchos desafíos que deben superarse. En esta tesis, hemos desarrollado nuevas estrategias para sintetizar MOFs. En particular, hemos desarrollado un nuevo método para la síntesis de MOFs basados en unidades de construcción secundarias. También, hemos demostrado que el método de secado por atomización acoplado a un sistema de flujo-continuo puede ser usado no solo para sintetizar MOFs, sino también para incorporar especies funcionales. De este modo, se introduce una nueva ruta para la síntesis de materiales compuestos. En esta tesis, se extiende el uso de la técnica de secado por pulverización a la química covalente. De esta manera, se muestra que diferentes iminas pueden ser sintetizadas a partir de reacciones de condensación entre aldehídos y aminas. Además, también demostramos que los MOFs pueden ser fácilmente modificados. De esta manera, usando la técnica de secado por pulverización, mostramos la modificación post-sintética de dos MOFs, el amino-terminal UiO-66-NH2 y el aldehído-terminal ZIF-90. Además, también se demuestra que las reacciones de condensación pueden extenderse para la síntesis de COFs. Así, demostramos que superestructuras esféricas creadas a partir del ensamblaje de nanocristales de COF pueden ser obtenidas en un proceso de dos pasos, que incluye el secado por pulverización seguido de una transformación amorfo-cristalino del material. Además, se demuestra como las superestructuras resultantes pueden ser utilizadas para encapsular diferentes materiales, tales como moléculas fluorescentes y nanopartículas magnéticas., A new age in materials chemistry started with the discovery of Metal-Organic Frameworks and Covalent-Organic frameworks. In particular, the introduction of reticular chemistry represented a revolutionary strategy that gave chemists infinite opportunities toward the design and construction of novel functional materials with exceptional properties, such as their high porosity, high structural/compositional flexibility and low densities (for COFs). Indeed, these properties render MOFs and COFs as promising materials for multiple applications of commercial interest, including gas storage and separation, catalysis, sensing, drug delivery, water harvesting and adsorptive heat transformation systems. These possibilities have promoted a rapid and explosive pace of expansion in this field and as a result, academia and industry have begun to propose several initiatives towards the commercialization of these porous materials. However, despite these efforts, the scientific community has also recognized that the use of these materials could be limited by the challenges pertaining to their production methods at large scale since harsh conditions are usually needed to synthesize them. In this sense, novel approaches for their synthesis have been developed recently. In particular, the spray-drying method has emerged as a promising technology for the synthesis of MOFs at large scale. However, spray-drying is still in its embryonic stage and therefore, there are many challenges that need to be overcome. In this Thesis, we have developed new strategies to synthesize MOFs. In particular, we describes a new methodology based on coupling two processes -spray-drying and continuous flow- for continuous synthesis of MOFs assembled from high-nuclearity secondary building units (SBUs). In addition, we demonstrated that the spray-drying-continuous flow method can be used not only to synthesize MOF superstructures but also to incorporate functional species, thereby providing a new route for the synthesis of MOF-based composites. In this thesis, we extend the use of spray-drying technique to covalent chemistry. To this end, we show that different imines can be synthesized from Schiff-base condensation reactions between discrete aldehydes and amines using the spray-drying. We also show that this chemistry can be extended to post-synthetically modify MOFs. For example, we show the post-synthetic modification of two MOFs, the amine-terminated UiO-66-NH2 and the aldehyde-terminated ZIF-90. Moreover, we demonstrate that the Schiff-base condensation reactions can be extended to the synthesis of COFs. Thus, we prove that spherical superstructures made from the assembly of imine-based COF nanocrystals can be obtained by combining the spray-drying technique with a dynamic covalent chemistry process. In addition, we show that this methodology enables the integration of other functional materials such as dyes and magnetic nanoparticles into these superstructures forming COF-based composites.
Proyecto:


Buscador avanzado