Buscador

Encontrado(s) 2197118 resultado(s)
Encontrada(s) 219712 página(s)

Método alternativo a la modelización gráfica en el cálculo del espacio necesario para crear zonas lineales de aparcamiento en vías urbanas

 • Alba Molina, Raúl
 • Boix i Ricart, Francesc
Aquest mètode permet calcular numèricament l¿espai necessari per crear zones lineals d¿aparcament d¿ n places sense haver de recórrer a la modelització gràfica. Està dissenyat especialment per trobar amb facilitat les característiques òptimes de zones d¿aparcament en vies amb limitacions d¿espai. Aquest estudi és una anàlisi trigonomètrica d¿una àrea d¿aparcament tenint en compte el comportament d¿un vehicle estàndard en la maniobra d¿estacionament., Este método permite calcular numéricamente el espacio necesario para crear zonas lineales de aparcamiento de n plazas sin tener que recurrir a la modelización gráfica. Está diseñado especialmente para encontrar con facilidad las características óptimas de zonas de aparcamiento en vías urbanas con limitaciones de espacio. Este estudio es un análisis trigonométrico de un área de aparcamiento teniendo en cuenta el comportamiento de un vehículo estándar en la maniobra de estacionamiento., This method allows calculating numerically the space that is necessary to create lineal parking areas of n places without having to resort to graphic modelization. It is specially designed to easily find out the optimal characteristics for lineal parking areas in urban ways with limitations of space. This study is a trigonometrical analysis of a parking area taking into account the behaviour of a standard vehicle during the parking manoeuvre.
Proyecto:


Proyecto para una tienda On-Line

 • González, Santiago
El present document pretén descriure les tasques generals realitzades en els diferents processos d'Anàlisi, Disseny i posta en funcionament, així com els resultats generats per cada un, dins del desenvolupament d'una aplicació de compra electrònica a través d'Internet, realitzada amb tecnologia J2EE., El presente documento pretende describir las tareas generales realizadas en los distintos procesos de Análisis, Diseño y puesta en funcionamiento, así como los resultados generados por cada uno, dentro del desarrollo de una aplicación de compra electrónica a través de Internet, realizada con tecnología J2EE., This document describes the general tasks carried out in the various processes of analysis, design and launching of business operations, as well as the results brought about by each one, within development of an e-shopping application on internet, created with J2EE technology.
Proyecto:


Gestión de la Productividad en la Delegación delGobierno en la Junta de Andalucía

 • Gutiérrez Martos, Eduardo
Aquest sistema, donarà la possibilitat als funcionaris d'una determinada Delegació, de conèixer la seva productivitat via web, als caps de Servei introduir les avaluacions dels empleats al seu càrrec sense necessitat de reunió prèvia, i al cap de personal la de validar la productivitat i exportar el fitxer resultat a l'aplicació de Nòmines., Este sistema, dará la posibilidad a los funcionarios de una determinada Delegación, deconocer su productividad vía web, a los jefes de Servicio introducir las evaluaciones delos empleados a su cargo sin necesidad de reunión previa, y al jefe de personal la devalidar la productividad y exportar el fichero resultado a la aplicación de Nóminas., This system will provide the possibility to civil servants in a specific regional or local office, to have information about their productivity via web, will allow heads of Services to introduce the evaluations of employees in their charge without the need for a prior meeting, and will allow the head of personnel to validate productivity and export the resulting file to the Payroll application.
Proyecto:


Escuela de Danza Clásica

 • Serrano Martín, Carlos
L'objectiu d'aquest projecte consisteix a desenvolupar un sistema que permeti la gestió d'una escola de dansa clàssica. Els aspectes fonamentals que s'han volgut cobrir han estat el control dels diferents alumnes i professors que formen part de l'escola i, a més, l'organització dels recursos de què es disposa. La distribució de les diferents aules que formen l'escola també es desenvoluparà mitjançant l'aplicació., El objetivo de este proyecto ha sido desarrollar un sistema capaz de gestionar una escuela de danza clásica. Los aspectos fundamentales que se han querido elaborar han sido el control de los diferentes alumnos y profesores que forman parte de la escuela y, así mismo, la organización de los recursos de que se dispone. El reparto de las diferentes aulas que forman la escuela también se realizará mediante esta aplicación., The aim of this project consists of developing a system that facilitates management of a classical dance school. The basic aspects that were to be covered were the monitoring of the various students and teachers in the school and the organization of the school¿s resources. The distribution of the various classrooms in the school will also be developed by the application.
Proyecto:


Projecte horaris

 • Sánchez Miranda, Pere
Aquest projecte consisteix en la creació d'un programa per a generar els horaris de les escoles de primària i secundària., El proyecto consiste en la creación de un programa para generar los horarios de las escuelas de primaria y secundaria., This project consists of the creation of a program to generate the timetables of primary and secondary schools.
Proyecto:


Aplicació dels sistemes d'informació geogràfica per a gestionar informació cadastral

 • Casals Rodríguez, Jaume
Aquest treball mira d'oferir una visió global de l'abast i les limitacions dels sistemes d'informació geogràfica, amb una explicació de com ha evolucionat en el temps la tecnologia dels sistemes d'informació geogràfica i quins són els conceptes teòrics bàsics més importants que s'han de conèixer., Este trabajo pretende ofrecer una visión global del alcance y las limitaciones de los sistemas de información geográfica, con una explicación sobre cómo ha evolucionado en el tiempo la tecnología de los sistemas de información geográfica y qué conceptos teóricos básicos más importantes debemos conocer., The aim of this project is to give an overview of the scope and limitations of Geographical Information Systems, with an explanation of how Geographical Information Systems technology has evolved over time and what the most important basic theoretical concepts that need to be known are.
Proyecto:


Gestió d'una cooperativa de taxis emprant tecnologies Java

 • Sánchez i Farré, Héctor
En aquest treball de final de carrera es proposa la creació d'un sistema per a gestionar d'una manera molt més eficaç els processos de treball d'una cooperativa de taxis, mitjançant la instal·lació d'equips GPS en els taxis i la implementació d'eines informàtiques que automatitzin i optimitzin el procés de designació., En este trabajo de final de carrera se propone la creación de un sistema para gestionar de una forma mucho más eficaz los procesos de trabajo de una cooperativa de taxis, mediante la instalación de equipos GPS en los taxis y la implementación de herramientas informáticas que automaticen y optimicen el proceso de designación., This Final Degree Project proposes the creation of a system for the much more efficient management of the work processes of a taxi cooperative through the installation of onboard GPS equipment in the taxis and the implementation of computer tools that automate and optimize the designation process.
Proyecto:


El Riu Llobregat i la seva relació amb el territori en l'època romana

 • Sanjuan Mourelo, David
El Geomedia© facilita agrupar tota la informació com: perfils de terreny, tipus de jaciments, mapes geològics, fonts històriques... per establir la ubicació del riu en època romana i finalment, avaluar els efectes d'una riuada., El Geomedia© facilita agrupar toda la información como: perfiles de terreno, tipo de yacimientos, mapas geológicos, fuentes históricas ... para establecer la ubicación del río en época romana y finalmente, evaluar los efectos de una riada., Geomedia© facilitates grouping together of all of the following information: terrain profiles, types of sites, geological maps, historic sources to establish the location of the river in Roman times and lastly, to evaluate the effects of a flood.
Proyecto:


SIG per a la gestió dels vèrtexs geodèsics de Catalunya amb Geomedia

 • Cruz Arjona, Marcos
L¿objectiu del projecte es estudiar el que és i el que no és un sistema d¿informació geogràfica,conèixer la tecnologia associada a aquests sistemes, així com el tipus i format de les dades que fan servir. Tanmateix, l¿estudi no és només teòric i, per conèixer els mecanismes de automatització que ofereix GeoMedia, s¿implementa una petita eina de gestió de vèrtexs geodèsics centrada al territori de Catalunya que fa servir Oracle, com a gestor de bases de dades., El objetivo del proyecto se estudiar qué es y qué no es un sistema de información geográfica, conocer la tecnología asociada a estos sistemas, así como el tipo y formato de los datos que usan. No obstante, el estudio no es sólo teórico y, para conocer los mecanismos de automatización que ofrece GeoMedia, se implementa una pequeña herramienta de gestión de vértices geodésicos centrada en el territorio de Cataluña que usa Oracle, como gestor de bases de datos., The objective of the project is to study what a geographic information system is and is not, become familiar with the technology associated to these systems, as well as the type and format of the data they use. However, the study is not only theoretical and, to find out about the automation mechanisms offered by GeoMedia, a small tool for management of geodesic vertices was implemented, focused on the territory of Catalonia, using Oracle database manager.
Proyecto:


Anàlisi, disseny i implementació d'una botiga virtual amb tecnologia J2EE

 • Antúnez Campo, Elisabet
Aquest treball final de carrera té com a finalitat aprofundir en el coneixement de les plataformes tecnològiques que permeten el desenvolupament de solucions e-business, i conèixer el negoci del comerç electrònic, en aquest TFC es proposa desenvolupar una aplicació de comerç electrònic usant tecnologia J2EE., Este trabajo final de carrera tiene como finalidad profundizar en el conocimiento de las plataformas tecnológicas que permiten el desarrollo de soluciones e-business, y conocer el negocio del comercio electrónico, en este TFC se propone desarrollar una aplicación de comercio electrónico usando tecnología J2EE., The purpose of this Final Degree Project is to gain in-depth knowledge of the technological platforms that enable development of e-business solutions as well as to learn about the business of e-commerce. This Final Degree Project proposes development of an e-commerce application using J2EE technology.
Proyecto:


Buscador avanzado