Buscador

Encontrado(s) 2203672 resultado(s)
Encontrada(s) 220368 página(s)

Diagnosi comarcal de l'Alta Ribagorça

  • Claret Codina, Oriol Antoni
Aquest projecte ofereix una diagnosi comarcal que hauria de ser útil per a planificar diverses solucions per al desenvolupament rural de la comarca, desenvolupament que depèn, entre altres factors, de promoure i aprofitar eficientment l'afluència turística a la comarca., Este proyecto ofrece una diagnosis comarcal que debería ser útil para planificar diversas soluciones para el desarrollo rural de la comarca, desarrollo que depende, entre otros factores, de promover y aprovechar eficientemente la afluencia turística a la comarca., This project offers a regional diagnosis which ought to be useful to plan various solutions for the rural development of the region, development which depends, among other factors, on an efficient promotion and use of the tourist influx in the region.
Proyecto:


Femin(is)mes

  • Torres Chicano, María José
Anàlisi del feminisme del passat i el contemporani tot recordant que feminisme és tant un moviment com, igualment, una teoria., Análisis del feminismo del pasado y el contemporáneo recordando que feminismo es tanto un movimiento como, igualmente, una teoría., Feminist analysis of past and contemporary recalling that feminism is a movement as both equally a theory.
Proyecto:


Un parc d'atraccions Disney a França : Implicacions culturals i econòmiques

  • Vidal Rusiñol, María del Mar
Peer-reviewed, El 1985 l'estat francès signa un contracte amb la Walt Disney Company per instal·lar un parc d'atraccions a Europa. Aquest fet representa el desembarcament de la cultura americana al bell mig d'Europa, a la Ville Nouvelle de Marne la Vallée, convertint aquesta zona en el principal motor turístic europeu. En el present treball descobrim quines són les implicacions culturals i econòmiques d'aquest fet i com hi responen els pobles afectats., En 1985 el estado francés firma un contrato con la Walt Disney Company para instalar un parque de atracciones en Europa. Este hecho representa el desembarco de la cultura estadounidense en el centro de Europa, en la Ville Nouvelle de Marne la Vallée, convirtiendo esta zona en el principal motor turístico europeo. En el presente trabajo descubrimos cuáles son las implicaciones culturales y económicas de este hecho y cómo responden los pueblos afectados., In 1985 the French government signed a contract with the Walt Disney Company to install an amusement park in Europe. This represents the landing of American culture in the middle of Europe, in the Ville Nouvelle of Marne la Vallée, making this area the main engine European tourism. In the present work we discover what are the economic and cultural implications of this and how they respond to the peoples concerned.
Proyecto:


Maat. Orden cósmico y justicia social en el Antiguo Egipto

  • Loro Andres, Alejandro
Estudio de la divinidad egipcia conocida con el nombre de Maat y su representación en el interior de la sociedad del Antiguo Egipto, con objeto de comprender algunos de los procesos que originaron esta civilización y se transmitieron prácticamente inalterables a lo largo de toda su historia., Estudi de la divinitat egípcia coneguda amb el nom de Maat i la seva representació a l'interior de la societat de l'Antic Egipte, a fi de comprendre alguns dels processos que van originar aquesta civilització i es van transmetre pràcticament inalterables al llarg de tota la seva història., Study of the Egyptian divinity known as Maat and its representation inside the society of Ancient Egypt, in order to understanding some of the processes at the origin of this civilization and transmitted almost unalterable throughout its history.
Proyecto:


El Contagi Emocional. Estat de la qüestió en l'estudi empíric dels últims 10 anys.

  • Martinez Rodriguez, Laura
The aim of this paper is to review the theoretical background of the Emotional Contagion construct within last 10 years. In this research, I analyze 33 studies: 22 conducted in human; 5 in mammals; 3 in human and animal interaction and 3 in internet users. All studies show that Emotional Contagion does exist, and it can be measured. Furthermore, this paper analyzes the importance that basic emotions (joy, Love, sadness, anger, and fear) and bounding deserve in Emotional Contagion expression. It also examines the interpersonal variability and its individual traït. Finally, this review reflects on the importance that Emotional Contagion has in human social relationships and in interspecies, with our insight in a biopsychosocial perspective., El propòsit d'aquest treball és fer una revisió teòrica sobre l'estudi empíric del Contagi Emocional en els últims 10 anys.S'analitzen 33 investigacions: 22 realitzades en persones; 5 en animals mamífers; 3 en la interacció entre animals i persones i 3 en usuaris de xarxes virtuals. Totes elles mostren que el Contagi Emocional es produeix i es pot mesurar. Tanmateix, s'analitza la importància de les emocions primàries (alegria, por, ràbia, amor i tristor) i del vincle emocional en l'expressió del constructe; així com la variabilitat interpersonal i la seva manifestació individual. Finalment es reflexiona sobre la importància del Contagi Emocional en les relacions socials entre humans i en les relacions inter-espècies, observant el fenomen sota una perspectiva biopsicosocial, concloent que el seu coneixement pot obrir nous camins multidisciplinars., El propósito de este trabajo es hacer una revisión teórica sobre el estudio empírico del Contagio Emocional en los últimos 10 años.Se analizan 33 investigaciones: 22 realizadas en personas; 5 en animales mamíferos; 3 en la interacción entre animales y personas y 3 en usuarios de redes virtuales. Todas ellas muestran que el Contagio Emocional se produce y se puede medir. Aun así, se analiza la importancia de las emociones primarias (alegría, miedo, rabia, amor y tristeza) y del vínculo emocional en la expresión del constructe; así como la variabilidad interpersonal y su manifestación individual. Finalmente se reflexiona sobre la importancia del Contagio Emocional en las relaciones sociales entre humanos y en las relaciones inter-especies, observando el fenómeno bajo una perspectiva biopsicosocial, concluyendo que su conocimiento puede abrir nuevos caminos multidisciplinars.
Proyecto:


Hominització versus humanització: cal un nou paradigma?

  • Farguell i Magnet, Josep
En l'anàlisi de les relacions que s'estableixen entre els "avenços tecnològics" i l'evolució dels homínids fins arribar a la nostra espècie, ressusciten les velles consignes del positivisme que solament amb el pas del mite (religió) al logos (ciència) es possibilita el "progrés" i que, amb la socialització d'aquest progrés, les societats adquireixen llur llibertat. Partint d'aquests postulats arriben a l'afirmació que la nostra espècie solament arribarà a ser vertaderament humana, quan faci assequible de forma igualitària i universal la tecnologia (principalment la biotecnologia) a tots els seus membres, quedant llavors deslliurats dels seus atavismes homínids i de llur esclavatge mitològic. Vull investigar aquestes afirmacions des de l'experiència de l'impacte que han tingut els avenços tecnològics en els homínids i en diferents societats de discurs mític, sense oblidar les experiències dintre de les nostres mateixes societats occidentals "lògicoracionals"., En el análisis de las relaciones que se establecen entre los adelantos tecnológicos y la evoluciónde los homínidos hasta llegar a nuestra especie, resucitan las viejas consignas del positivismo que solamente con el paso del mito (religión) al logos (ciencia) se posibilita el progreso y que, con la socialización de este progreso, las sociedades adquieren su libertad. Partiendo de estos postulados llegan a la afirmación que nuestra especie solamente llegará a ser verdaderamente humana, cuando haga asequible de forma igualitaria y universal la tecnología (principalmente la biotecnología) a todos sus miembros, quedando entonces liberados de sus atavismos homínidos y de su esclavitud mitológica. Quiero investigar estas afirmaciones desde la experiencia del impacto que han tenido los adelantos tecnológicos en los homínidos y en diferentes sociedades de discurso mítico, sin olvidar las experiencias dentro de nuestras mismas sociedades occidentales "lógicoracionales"., In the analysis of the relations established between the "technological advances" and the evolution of the hominids until reaching our species, they revive the old ones Slogans of positivism that only with the passage of the myth (religion) to the logos (Science) makes possible the "progress" and that, with the socialization of this progress, Societies acquire their freedom. Starting from these postulates arrive to the assertion that our species will only truly become Human rights, when it makes the technology (Mainly biotechnology) to all its members. Liberated from their hominid atavisms and their mythological slavery. I want to investigate these claims from the experience of the impact they have had the technological advances in hominids and in different discourse societies Mythical, without forgetting the experiences within our own western societies " logical chain".
Proyecto:


L'evolució del cervell humà: des d'Homo erectus a Homo sapiens

  • Coma Almenar, Herena
Homo sapiens presenta unes característiques morfològiques cerebrals que han possibilitat les capacitats cognitives que podem observar actualment. Però no ha estat a causa d'un fet puntual en la nostra historia evolutiva, sinó que anys de canvis en la dotació genètica i l'adaptació a l'entorn ha procurat el nostre augment del volum encefàlic i de la seva reorganització i connectivitat, on la asimetria cerebral ha estat l'estratègia per optimitzar els recursos neuronals. No obstant, en el registre fòssil hi ha evidència d'una explosió cognitiva en Homo sapiens molt relacionada amb l'expansió dels lòbuls fronto-parietals. Per tant, tot i que moltes de les capacitats cognitives van ser incipients en els individus del gènere Homo, com si d'un caldo de cultiu fos, no vas ser fins a Homo sapiens que certes capacitats queden sustentades sota el substrat de les àrees frontal i parietal., Homo sapiens presenta unas características morfológicas cerebrales que han posibilitado las capacidades cognitivas que podemos observar actualmente. Pero no han sido fruto de un hecho puntual en nuestra historia evolutiva, sino que años de cambios en la dotación genética y la adaptación al entorno han procurado nuestro aumento del volumen encefálico y de su organización y conectividad, donde la asimetría cerebral ha sido la estrategia para optimizar los recursos neuronales. No obstante, en el registro fósil hay evidencia de una explosión cognitiva en Homo sapiens muy relacionada con la expansión de los lóbulos fronto-parietales. Por tanto, a pesar de que muchas de las capacidades cognitivas fueron incipientes en los individuos del género Homo, como si de un caldo de cultivo se tratara, no fue hasta la llegada de Homo sapiens cuando ciertas capacidades quedan sustentadas debajo del sustrato de las áreas frontal y parietal., Homo sapiens presents cerebral morphological characteristics that enabled the cognitive abilities that we can observe currently. But they have not been the result of a unique and specific event in our evolutionary history, but years of changes in genetic endowment and adaptation to the environment have sought our increase in brain volume and its organization and connectivity, where cerebral asymmetry has been the strategy to optimize neural resources. However, in the fossil record there are evidence of a cognitive explosion in Homo sapiens closely related to the expansion of the fronto-parietal lobes. Therefore, many of the cognitive abilities were incipient in the ancient individuals of the genus Homo, but if was not until the arrival of Homo sapiens that they have capacities sustained under the substrate of the frontal and parietal areas.
Proyecto:


El dolor en la pintura de Frida Kahlo. Interpretaciones desde su Diario

  • Moruno Martínez, Ángela
Este trabajo se propone dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: "¿Cómo el 'Diario de Frida Khalo: Un íntimo autorretrato' ayuda a interpretar autobiográficamente el dolor en su pintura?". Para ello, rastrearemos los elementos biográficos y/o simbólicos de su peculiar y deliberada imaginería del dolor tomando como referencia la espontaneidad literaria, la performance creativa que constituye su Diario. Es decir, nuestro objetivo será interpretar la poética del dolor que subyace en sus lienzos a través de su Diario exclusivamente. Así pues, se trata de un viaje intertextual de un solo sentido (de la palabra y la imagen a la pintura) que contribuye a dar a conocer mejor el universo artístico y vital de Frida Kahlo., Aquest treball es proposa donar resposta a la següent pregunta de recerca: "Com el 'Diari de Frida Khalo: Un íntim autoretrat' ajuda a interpretar autobiogràficament el dolor en la seva pintura?". Per a això, rastrejarem els elements biogràfics i/o simbòlics de la seva peculiar i deliberada imatgeria del dolor, prenent com a referència l'espontaneïtat literària, la performance creativa que constitueix el seu Diari. És a dir, el nostre objectiu serà interpretar la poètica del dolor que subjeu en els seus llenços a través del seu Diari exclusivament. Així doncs, es tracta d'un viatge intertextual d'un sol sentit (de la paraula i la imatge a la pintura) que contribueix a donar a conèixer millor l'univers artístic i vital de Frida Kahlo., This paper aims to answer the following research question: "How does Frida Khalo's 'Diary: An intimate self-portrait' helps to autobiographically interpret the concept of pain in her paintings?" To do this, we will trace the biographical and/or symbolic elements of her peculiar and deliberate imagery of pain, taking as reference the literary spontaneity, the creative performance that constitutes her Diary. That is to say, our objective will be to interpret the poetics of the pain that underlie in her canvases through her Diary exclusively. Thus, it is an intertextual one-way journey (from the word and the image to the painting) that helps to make the artistic and vital universe of Frida Kahlo better known.
Proyecto:


La composició culta com a procés de creació neològica: aproximació formal i descriptiva a partir de dos sistemes lingüístics

  • Solivellas Ugena, Ivan
Es tracta d'un estudi del procés de creació neològica per composició culta des d'una perspectiva formal i descriptiva, mitjançant l'anàlisi contrastiva de dos sistemes lingüístics: el català i el castellà. Una anàlisi que permet aprofundir el coneixement i la descripció d'aquest procés de creació neològica. I també permet assolir un objectiu secundari: esbrinar si aquest procés té un funcionament paral·lel i una productivitat similar en ambdues llengües., Se trata de un estudio del proceso de creación neológica por composición culta desde una perspectiva formal y descriptiva, mediante el análisis contrastivo de dos sistemas lingüísticos: el catalán y el castellano. Un análisis que permite aprofundir el conocimiento y la descripción de este proceso de creación neológica. Y, también, permite alcanzar un objetivo secundario: descubrir si este proceso tiene un funcionamiento paralelo y una productividad similar en ambas lenguas., This is a study of the process of neological creation by classical composition from a formal and descriptive perspective, through the contrastive analysis of two linguistic systems: Catalan and Spanish. An analysis that allows to deepen the knowledge and the description of this neological creation process. And it also allows for a secondary objective: finding out if this process has a parallel operation and a similar productivity in both languages.
Proyecto:


Els rituals de comensalitat. Un cas d'estudi entre la societat homèrica i la cultura de l'Argar.

  • Navarro Orozco, Sara
Estudi dels rituals de comensalitat en l'antiguitat mediterrània, amb dos casos d'estudi, Grècia a través dels texts homèrics, i la cultura de l'Argar a través de l'arqueologia. S'estableix una comparació entre ambdós cultures., Estudio de los rituales de comensalidad en la antigüedad mediterránea, con dos casos de estudio, Grecia a través de los textos homéricos, y la cultura de la Argar a través de la arqueología. Se establece una comparación entre ambos culturas., Study of the rituals of comensalitat in ancient Mediterranean, with two case studies, Greece through the Homeric texts, and the culture of Argar through archeology. A comparison is made between the two cultures.
Proyecto:


Buscador avanzado