Buscador

Encontrado(s) 2197768 resultado(s)
Encontrada(s) 219777 página(s)

Anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica d'una explotació porcina autosuficient mitjançant energies renovables

 • Samarra Ros, Eudald
L’objectiu principal del present projecte consisteix en la realització d’una desconnexió total de la xarxa de subministrament elèctric d’una explotació porcina i substituir-la per una font principal d’energia renovable. Per tal d’assolir el citat objectiu, també es procedirà a: - La identificació de les necessitats energètiques actuals de l’explotació. - La realització d’un estudi climatològic de la zona - La realització d’un estudi tècnic de les diferents alternatives d’energies renovables a aplicar. - La realització d’un petit estudi econòmic de la rendibilitat de les alternatives plantejades. - La identificació dels avantatges i els inconvenients de cada alternativa per tal d’escollir la més adequada. - La realització d’un estudi de l’impacte ambiental de l’alternativa escollida.
Proyecto:


Disseny de motorització per cadira de rodes manual per la Fundació Aremi

 • Romagosa Vallès, Roger
L’objectiu del present projecte és el d’obtenir un disseny de cadira de rodes motoritzada d’aprenentatge, apta per a usuaris amb diversitats funcionals i cognitives molt reduïdes. El disseny és construirà i s’hi implementaran les funcionalitats bàsiques de funcionament per tal que en faci ús l’Associació Aremi (Associació de Rehabilitació del minusvàlid). Aquesta entitat està dedicada a l’atenció i suport a les persones amb necessitats especials, derivades de diversos trastorns, i disposa de diversos àmbits d’actuació com el de l’educació, ocupació terapèutica, rehabilitació, atenció a la salut, ús residencial o serveis d’orientació a les famílies, tutors o persones en contacte amb els usuaris finals.
Proyecto:


Disseny i estudi preliminar d'homologació d'una llanta de CRFP

 • Moncho Aracil, Alan
Aquest projecte amb el nom “Disseny i estudi preliminar d’una llanta de CFRP” és una primera introducció al disseny i validació d’un component de l’automòbil abans de ser prototipat. Per tal de dur a terme aquest fet primerament s’ha desenvolupat un disseny que compleixi amb tota la normativa involucrada en el disseny de llantes per automòbils. Tanmateix però el projecte no es delimita al disseny, ja que s’estudia les millores en relació pes-rigidesa que pot portar la utilització de fibra de carboni en comptes d’aliatges lleugers de l’alumini, això implica una sèrie de factors que limiten el disseny com són els gruixos i espessors de la llanta. La fibra de carboni si no s’intercala convenientment, no actua de manera isòtrop i per tant els esforços suportats en una direcció concreta poden fer fallar l’element estudiat. Així doncs es comenta la col·locació de capes de fibres de carboni segons l’orientació de les fibres per poder considerar el material isòtrop i poder realitzar una primera aproximació de càlcul de tensions equivalents i deformacions mitjançant el software paramètric PTC Creo Simulate. Aquests càlculs són derivats d’una sèrie d’assaigs que ha de superar una llanta per tal de poder ser homologada i per tant s’ha modelitzat l’assaig per dur a terme els càlculs esmentats. Remarcar que els resultats són molt satisfactoris, ja que s’ha aconseguit que la llanta superi amb un gran marge tots els assaigs, a més de resultar un 38% més lleugera que una realitzada amb un aliatge convencional. En l’aspecte de resistència també s’han assolit uns grans resultats, ja que en tots assaigs realitzats mitjançant un anàlisi d’elements finits, la tensió màxima equivalent de Von Misses no superava mai el 44% de la tensió màxima admesa pel material segons la seva fitxa tècnica. Aquests resultats però no poden substituir un assaig real en les condicions descrites en la norma, però si indiquen les directrius a seguir en cas de falla estructural de l’element estudiat.
Proyecto:


Disseny de les instal·lacions d’una nau industrial per a un taller de mecanitzat

 • Canut Roma, Jordi
El projecte consisteix en el disseny de les condicions tècniques i econòmiques de les instal·lacions d’una nau industrial per a poder utilitzar-la per al desenvolupament d’un taller de mecanitzat. Aquest disseny es realitzarà mitjançant l’ús del programa CYPE. Aquestes instal·lacions és realitzaran en una nau industrial situada al Polígon Industrial El Segre, a la localitat de Lleida. La nau industrial esta projectada per a la seva construcció, per tant es dissenyaran totes les instal·lacions en funció de les dimensions i les característiques constructives existents.
Proyecto:


Millora d'una segadora per a la sega de farratgeres en el punt òptim de recol·lecció de la llavor

 • Castelló Torres, Marc
Aquest projecte pretén realitzar un estudi de les diferents tecnologies de sega, per tal de poder arribar a una conclusió de quin tipus de màquina és més òptima per realitzar aquesta feina de presega de plantes farratgeres com la Festuca o el Ray-Grass. Pretén també, realitzar una comparativa dels diferents mecanismes de tall que es troben en els diferents tipus de segadores, per tal de poder identificar quina és la millor tecnologia per a poder presegar. De la tecnologia de tall i màquina seleccionada, aquest projecte pretén realitzar una millora tècnica al condicionador de la segadora per tal de millorar la capacitat d’aquest de realitzar el rem orientant les espigues i evitant que la màquina tractora pugui trepitjar el farratge segat. Per acabar es pretén millorar el sistema de suport de la segadora a terra, ja que en la sega de Festuca o Ray-Grass és necessari mantenir la segadora totalment recolzada a terra però, al mateix temps és necessita una certa alçada per tal de poder deixar restoll.
Proyecto:


Proyecto de renovación del sistema de calefacción de una vivienda unifamiliar aislada

 • Vilaró París, Marc
El proyecto realizado consiste en el estudio de la renovación del sistema de calefacción y A.C.S. de una vivienda unifamiliar aislada. Se ha hecho un estudio de las pérdidas de carga de la vivienda para el dimensionado de sistema de calefacción, también se instalará captadores solares térmicos para reducir el consumo de la vivienda y se implementar un sistema para combinar los captadores solares con la calefacción y el sistema de A.C.S.
Proyecto:


Implantació del sistema Sauron per a la gestió del sistema DNS de la UdL

 • Bosch Monserrate, Gerard
El sistema de noms de domini (DNS) proveeix d'un sistema distribuït per a la resolució de noms, El sistema de noms de domini (DNS) proveeix d'un sistema distribuït per a la resolució de noms de host en la infraestructura d'internet. Aquest sistema permet que cada organització gestioni les dades dels noms dels seus nodes en la jerarquia del sistema DNS. En una organització però, es poden donar diversos nivells de delegació a determinades parts de la infraestructura de l'organització . Per tal de descentralitzar la gestió d'aquestes parts es presenta un sistema de programari lliure que permet la delegació d'una forma controlada amb control i nivells d'accés d'usuari de forma concurrent i remota a través d'una interfície web. La implementació, configuració, integració i desplegament d'aquest sistema en la xarxa de la Universitat de Lleida es descriu al llarg d'aquesta memòria.
Proyecto:


Representació de grans escenes urbanes emprant jerarquies d'impostors en relleu

 • Cerveró Abelló, M. Àngels
 • Ojeda Contreras, Jesús
Relief Mapping is giving great results for the creation of 3D impostor models. An impostor model is a simplication of an original geometric model that is used to replace it. Then, the original volume can be reproduced in a high quality representation with very few artifacts or cracks and a high compactness. We have studied the state of the art on Relief Impostors and some current techniques related to them. In particular, we have implemented the Omni-directional Relief Impostors (ORI) technique and its hierarchical extension (HORI), througn the usage of spatial partition methods. We expose an alternative to the spatial distribution and selection of the impostors. Furthermore, we show a different computation for the rendering view distance in order to guarantee a minimal quality for the simplified representation. Finally, we discuss the obtained results and propose some new ideas or approaches to enhance the efficiency and quality of the final rendering using ORIs' and HORIs' techniques. In addition, our implementation has involved a software engineering study in the Open Source field.
Proyecto:


Disseny i implementació d'una aplicació de suport a l'edició i sincronització de material didàctic multimèdia amb SMIL

 • Rojas Castillo, Ivan
Hem dissenyat un sistema de presentacions interactives que sincronitza diferents continguts multimèdia utilitzant el llenguatge SMIL. Aquests continguts són: un vídeo on un professor presenta una matèria, un seguit de transparències que il·lustren la seva presentació i una taula de continguts que en mostra un esquema i permet navegar-hi. També hem creat una aplicació que facilitarà l'edició d'aquestes presentacions.
Proyecto:


CoDiP2P sistema de computación distribuida Peer to Peer

 • Barri Vilardell, Ignasi
 • Rius Torrentó, Josep Maria
Implementació del disseny d'una aplicació de còmput distribuït peer-to-peer. Es porta a terme la creació d'un model del sistema. La implementació dels algorismes o polítiques que el formen i la simulació del mateix.
Proyecto:


Buscador avanzado